העליון מאשר למראענה להתמודד ברשימת העבודה לכנסת ה-24

Thank you for rating this article.

הוחלט בדעת רוב (הנשיאה א' חיות והשופטים נ' הנדל, י' עמית, נ' סולברג, ד' ברק-ארז, מ' מזוז, ע' ברון ו-ג' קרא) כנגד דעתו החולקת של השופט ד' מינץ שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות בעניינה של המועמדת אבתיסאם מראענה-מנוחין ולקבוע כי היא אינה מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה 24.

בערעור לעליון, "מראענה והעבודה טוענות, מצדן, כי ההתבטאויות שאליהן הפנתה עוצמה יהודית "רחוקות ת"ק פרסה" מאותם מקרים נדירים המבססים עילת פסילה מהתמודדות לכנסת. העבודה ומראענה מדגישות כי התשתית הראייתית שהובאה לצורך תמיכה בבקשת הפסילה כוללת "פרסומים מועטים מן העבר", שהם לכל היותר "פרסומים תיאורטיים פילוסופיים" וממילא אינם מהווים "מסה קריטית" המצדיקה את פסילתה. לטענת העבודה ומראענה, בהתבטאויותיה של מראענה אין כל אמירה השוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או התבטאות שיש בה משום תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. עוד צוין כי מראענה מתנגדת באופן נחרץ לאלימות מכל סוג (פסקה 25 לתגובה שהוגשה לוועדת הבחירות). מראענה והעבודה מוסיפות ומציינות כי מראענה "מצרה על הדרך והאופן בהם נכתבו הדברים" (פסקה 16 לתגובה שהוגשה לוועדת הבחירות), ולראיה מובאים דברים שאמרה בריאיון הטלוויזיוני מיום 13.2.2021 , בו הבהירה כי מדובר באמירות מן העבר
שאינן מייצגות את דעותיה וכי כיום הייתה מתנסחת אחרת. מראענה והעבודה מדגישות כי בריאיון היא הוסיפה ואמרה שהיא "מאמינה במדינה שהעם היהודי יכול להיות בה ויחיה בשלום לצידי" וכן ציינה כי אמירתה בדבר אי-עמידה בצפירה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה היא "סטטוס ישן מאוד ועלוב [...] היום לא הייתי כותבת אותו בכלל". כמו כן הודגש בתגובה מטעם מראענה והעבודה שמראענה "רואה ב'מאפיינים הגרעיניים' של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בה שוויון זכויות לכלל אזרחיה ללא הבדל דת, לאום, נטיה מינית ומגדר ככאלו המקובלים עליה" (פסקה 22 לתגובה שהוגשה במסגרת ההליך דנן; ההדגשה במקור). בשולי הדברים מוסיפות העבודה ומראענה וטוענות כי בקשת הפסילה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים, נוכח 4 ה"עקרונות הגזעניים" שעומדים, לשיטתן, בבסיס פעילותם של עוצמה יהודית והעומד בראשה" (פסק הדין, עמ' 4).

השופטת חיות מנמקת כי, "לא שוכנעתי כי איזו מן ההתבטאויות של מראענה ובכלל זה ההתבטאות בנוגע לזיכרון יעקב, עולה ולו בקירוב כדי תמיכה במאבק מזוין, לא כל שכן במאבק מזוין של
מדינת אויב או של ארגון טרור ... עיון בציטוט זה בהקשרו המלא מעלה, לכל הפחות, ספק באשר לפרשנות שמנסה עוצמה יהודית לייחס לדבריה של מראענה באשר לעילה ... בדבריה באותו הריאיון עצמו, מדגישה מראענה מפורשות כי היא שוללת אלימות ובתגובתה הכתובה שהוגשה לוועדת הבחירות (פסקה 25 ) היא חוזרת ומדגישה כי היא "מתנגדת התנגדות נחרצת עקבית ומתמשכת לאלימות מכל סוג ומין שהוא, לא פעלה מעולם למימוש אותן מטרות (להן מעולם לא הסכימה) והפיכתן מרעיון להגשמתו". פשוטם של דברים – בהעדר תמיכה באלימות, נשללת תמיכה במאבק מזוין באשר הוא ... לא למותר להוסיף ולציין כי אף לא אחת מהתבטאויותיה של מראענה כוללת התייחסות מפורשת למעשי טרור, שבח לפעילות כזו או קריאה לביצועה בעתיד" (שם, עמ' 6).

 החלטת בית-המשפט העליון, להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי