תקנון הבחירות ליו"ר העבודה לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לתפקיד יושב.ת ראש מפלגת העבודה הישראלית, התשפ"ב - 2022, לכנסת ה-25.

בהתאם לזימון וסדר יום למושב הוועידה בתאריך 30/6/22 וכפי שיאושרו במושב הוועידה.

להורדה תקנון הבחירות ליו"ר pdf כקובץ PDF.

1. מבוא
1.1. הבחירות ל יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית (להלן: היו"ר ו-הבחירות בהתאמה) יתקיימו במועד הקבוע בסעיף 16 לתקנון זה או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.
1.2. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992 יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד – 1954, בשינויים המחוייבים.
1.3. תקנון זה יעמוד בתוקפו אחרי פיזורה של הכנסת ה- 24.

2. היום הקובע
2.1. יהיה רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה מועמד שחברותו במפלגה החלה ביום 18.01.2022 או לפניו (להלן: היום הקובע למועמד).
2.2. יהיה רשאי לבחור לתפקיד יו"ר המפלגה מי שחברותו במפלגה החלה ביום 20.6.2022 או לפניו (להלן: היום הקובע לבחור).
2.3. חבר המפלגה שלא נגרע מרישומיה אך נדרש להסדיר את תשלום דמי החבר יוכל לעשות כן עד ליום 11.7.22 על מנת להיות זכאי לבחור ולהיבחר.

3. שיטת הבחירות
3.1. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, באמצעות מערכת הצבעה מאובטחת ממנה יוכל כל חבר להצביע באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי. ההזדהות תיעשה באופן דו שלבי על ידי הזנת מספר הזהות של המצביע וכן קוד אימות שיישלח לטלפון הנייד של המצביע כפי שרשום במערכות המפלגה.
3.2. על חברי המפלגה לוודא כי מספר הטלפון והדוא"ל שלהם מעודכן ברישומי המפלגה. במידה ולא, ניתן לעדכן את פרטי הקשר באמצעות אתר ייחודי שנפתח לצורך זה. פרטים בעניין מופיעים באתר המפלגה בכתובת: https://bit.ly/HavodaUpdate22.

3.3. בנוסף, יוקמו אתרי הצבעה אשר יהיו פרושים בארבעה מוקדים ברחבי הארץ כדלהלן:
3.3.1. תל אביב – ברודצקי 15
3.3.2. ירושלים – הלל 23 (קומה 6)
3.3.3 . חיפה – מוריה 91
3.3.4 . באר שבע – האבות 44

3.4. אופן ההצבעה ושיטת הבחירות, בכפוף לאמור לעיל, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.

4. הזכות לבחור ולהיבחר
4.1. הזכות לבחור נתונה לכל חבר המפלגה שהתפקד עד ליום הקובע לבחור ואשר עומד בתנאים הבאים:
4.1.1. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
4.1.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.1.3. שילם את דמי החבר שלו ואינו מצוי ביתרת חובה;
4.1.4. מקיים את התנאים לחבר ות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד חברות.

4.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
4.2.1. מופיע בפנקס הבוחרים הסופי;
4.2.2. כשיר להיבחר לכנסת ה- 25 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה ותקנון זה;
4.2.3. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.2.4. שילם את דמי החבר שלו ואינו מצוי ביתרת חובה;
4.2.5. שילם דמי השתתפות בסך 10,000 ש"ח;
4.2.6. זכה לתמיכתם של 100 צירי ועידה או יותר, בחתימתם האישית (להלן: חתימת תמיכה) וזאת עד ליום 11.7.22 בשעה 13:00.
4.2.6.1. חתימת תמיכה כאמור יכולה להינתן למועמד אחד בלבד. ככל שיוגשו חתימות תמיכה שניתנו על ידי ציר וועידה אחד לתמיכה בשני מועמדים או יותר, יראו בכל החתימות שניתנו על ידי אותו חבר כבטלות אלא אם כן אישר ציר הוועידה כי הוא מסיר את חתימת התמיכה שלו מהמועמדים האחרים.
4.2.6.2. חתימת התמיכה תיעשה על גבי טופס ייעודי אשר יועבר למגיש המועמדות על ידי אגף המפקד.
4.2.7. מועמדותו אושרה על ידי ועדת הבחירות.
4.2.8. לצורך רישום להגשת מועמדות וקבלת טפסי איסוף חתימות יפנה חבר המפלגה לאגף המפקד בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. וזאת לא יאוחר מיום 5.7.22 בשעה 16:00. ככל שעד מועד זה לא יוגשו בקשות לרישום, תחל כהונה נוספת והבחירות לא תתקיימנה.

5. ועדת הבחירות
5.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה בהתאם לאמור בתוספת לתקנון זה.

5.2. יו"ר ועדת הבחירות או מזכיר הוועדה אחראים להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הוועדה למלא תפקידו תמלא את מקומו יו"ר ועדת החוקה.

5.3. ועדת הבחירות רשאית להתכנס בהרכב שלא יפחת ממחצית חבריה (יעוגל מטה במקרה של מספר חברים אי -זוגי)

5.4. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.

5.5. הסתיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן, על פי החלטת הנהלת המפלגה בהתאם להצעת יו"ר ועדת הבחירות או רוב חבריה יצורף חבר חדש חלף החבר שיצא.

5.6. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן. בתקנון זה "קלפיות" – לרבות מערכת הצבעה מאובטחת שנעשית מרחוק באמצעות מכשיר נייד של חבר המפלגה וכן קלפיות קבועות או ניידות. זאת ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה.

5.7. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.

5.8. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.

5.9. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.

5.10. היועץ המשפטי למפלגה יגיש לוועדת הבחירות את כמות ומיקום הקלפיות שיובאו לאישורה ככל שיידרש לגרוע או להוסיף מהאמור לעיל. החלטת ועדת הבחירות בנושא תהיה סופית.

5.11. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה לרבות בכל הקשור לתקנון הבחירות ולטעויות סופר.

5.12. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

5.13. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את המועדים הנקובים בסעיף 17 אם מצאה טעמים המצדיקים זאת.

5.14. מועמדים שהינם עובדי המפלגה יוצאו לחופשה החל מהמועד בו הודיעו על מועמדותם בפומבי ועד חלוף מועד הבחירות.

5.15. חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.

6. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

7. הרוב הדרוש
7.1. לא ייבחר חבר ליו"ר המפלגה אלא בתמיכה של לפחות 40% מכלל המצביעים בפועל.

7.2. לא עלה בידי מי מה מועמד ים להשיג את התמיכה הדרושה, ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים שהשיגו את מירב הקולות (להלן ולעיל: סיבוב שני).

7.3. הסיבוב השני יתקיים במועד הקבוע בסעיף 16 לתקנון או במועד אחר הסמוך למועד זה בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.

7.4. מועמד שקיבל בבחירות החוזרות את מספר הקולות הגבוה ביותר – הוא הנבחר; היה מספר הקולות שקול, יהיה הנבחר מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה יותר בשני הסיבובים יחד.

8. ספר הבוחרים יועבר באמצעי אותו יקבע אגף המפקד לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

9. היכללות בספר הבוחרים
9.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הבוחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 16 לתקנון זה.

9.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה. לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.

10. הגשת מועמדות
10.1. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע ב סעיף 20 או במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.

10.2. תשלום דמי ההשתתפות להצגת המועמדות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.

10.3. מועמד שלא נבחר יהא רשאי להתמודד לרשימת המפלגה לכנסת ה- 25 בהתאם לתקנון שיאושר על ידי ועידת המפלגה.

10.4. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.

10.5. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

10.6. לכל מועמד תוקצה מערכת לצורך דיוור מסרונים ודוא"ל לבעלי זכות הבחירה. לא ייעשו דיוורים שלא באמצעות המערכת. חריגה מהוראה זו עשויה לגרור עיצומים על ידי ועדת הבחירות עד כדי הדחה מהתמודדות.

11. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס. עתירות שעניינן הבחירות המקדימות יידונו לפני יו"ר ועדת הבחירות.

12. לצורך הכרעה בעתירות בענייני בחירות וכן על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא כלום. יראו עתירה שהוגשה לאחר פרסום תקנון זה ובחלוף 14 יום ממועד הבחירות כעתירה שעניינה בבחירות המקדימות.

13. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתו.

14. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

15. מועמד, נציגו של מועמד, או חבר המפלגה אשר פועל כדלהלן יועמד בפני יו"ר ועדת הבחירות לדין משמעתי ויהיה צפוי להגשת תלונה בפני רשויות מנהליות ולדין פלילי:
15.1. פוגע או מנסה לפגוע בחשאיות ההצבעה או דורש ממצביע שיציג לו את הצבעתו.

15.2. הדורש או מבקש ממצביע את קוד האימות האישי שנועד לאפשר הצבעה מרחוק. זאת, אם הדרישה נעשית באופן מאורגן ולא לשם סיוע פרטני על ידי גורם קרוב במקרה בו קיים צורך ברור.

15.3. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

15.4. נותן או מקבל שוחד או טובת הנאה אחרת בקשר לבחירות.

15.5. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.

15.6. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

15.7. מטעה את ועדת הקלפי או את מוקד ההצבעה באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

הוראות שונות

16. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

17. מועדים

נושא תאריך שעה
אישור זימון הוועידה בהנהלת המפלגה 23.6.22 21:00
פרסום טיוטת תקנון הבחירות באתר במפלגה 28.6.22 15:00
אישור התקנון בוועידה 30.6.22 12:00 – 16:00
מועד אחרון להרשמה ל מועמד (ר' סעיף 4.2.7) 5.7.22 16:00
פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת היכללות בספר באתר המפלגה 11.7.22  
סגירת הרישום להגשת מועמדות סופית והגשת חתימות תמיכה + אישור יועמ"ש 11.7.22 13:00
מועד אחרון להסדרת תשלום לחברי מפלגה ממתינים לגביה 11.7.22  
מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 14 לתקנון 12.7.22  
סגירת ספר הבוחרים - סופי 13.7.22  
מועד הבחירות ליו"ר - סבב א' 18.7.22  
מועד הבחירות ליו"ר - סבב ב' 21.7.22  

17.1. מועדים אלה אינם סופיים וכפופים לשינויים על ידי ועדת הבחירות או גורמים במטה המפלגה.

17.2. מועמדים ומתעניינים אחרים יתבקשו לפנות ליועמ"ש המפלגה במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. על מנת להתעדכן בהחלטות ועדת הבחירות ומטה המפלגה.

18. במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

חברי ועדת הבחירות

שם תפקיד מינוי
כב' השופט (בדימוס) יעקב שמעוני   יושב ראש
עו"ד שולי אשבול יו"ר ועדת החוקה ממלאת מקום יו"ר
עו"ד עמרי שגב יועמ "ש המפלגה חבר; מזכיר הוועדה
חיה כהן   חברה
ענת גרה   חברה
רינת קדם   חברה
עו"ד רם פרדס   חבר

====

תקנון הבחירות המקורי פורסם באתר מפלגת העבודה, בקישור או להורדה תקנון הבחירות ליו"ר pdf כקובץ PDF

"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי