תקנון הבחירות ליו"ר העבודה 2024

Thank you for rating this article.

טיוטת תקנון הבחירות לתפקיד יושב.ת ראש מפלגת העבודה הישראלית, שיתקיימו בתאריך 28.5.24 ויובא בפני הנהלת המפלגה.

להורדת הטיוטה כקובץ pdf PDF והעותק המקורי באתר המפלגה

תקנון הבחירות לתפקיד יושב.ת ראש מפלגת העבודה הישראלית

התשפ"ד - 2024, טיוטה להנהלת המפלגה

1. מבוא

1.1. הבחירות ל יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית (להלן: היו"ר ו-הבחירות בהתאמה) יתקיימו במועד הקבוע בתוספת לתקנון זה או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.
1.2. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992 יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד – 1954, בשינויים המחוייבים.
1.3. המועדים האחרונים להתפקדות עבור אדם המבקש לבחור, להיבחר או לחדש את אמצעי תשלום עבור חבר הממתין לגביה יהיו אלה הקבועים בתוספת. (להלן ובהתאמה: היום הקובע לבחור ו-היום הקובע להיבחר ו-היום הקובע לחידוש תשלום)

2. שיטת הבחירות

2.1. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, באמצעות מערכת הצבעה מאובטחת ממנה יוכל כל חבר להצביע באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי. ההזדהות תיעשה באופן דו שלבי על ידי הזנת מספר הזהות של המצביע וכן קוד אימות שיישלח לטלפון הנייד של המצביע כפי שרשום במערכות המפלגה.
2.2. על חברי המפלגה לוודא כי מספר הטלפון והדוא"ל שלהם מעודכן ברישומי המפלגה. במידה ולא, ניתן לעדכן את פרטי הקשר באמצעות אתר ייחודי שנפתח לצורך זה. פרטים בעניין מופיעים באתר המפלגה בכתובת: ttps://bit.ly/HavodaUpdate22
2.3. ועדת הבחירות רשאית לקבוע אתר הצבעה נוסף בסניף המפלגה בתל אביב – ברודצקי 15.
2.4. אופן ההצבעה ושיטת הבחירות, בכפוף לאמור לעיל, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.

3. הזכות לבחור ולהיבחר

3.1. הזכות לבחור נתונה לכל חבר המפלגה שהתפקד עד ליום הקובע לבחור ואשר עומד בתנאים הבאים:
3.1.1. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
3.1.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
3.1.3. שילם את דמי החבר שלו ואינו מצוי ביתרת חובה; חבר המצוי ביתרת חובה יסדיר זאת עד למועד הקבוע בתוספת.
3.1.4. מקיים את התנאים לחברות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד חברות.
3.1.5. התפקדותו למפלגה נעשתה עד ליום הקובע כאמור בתוספת.
3.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
3.2.1. מופיע בפנקס הבוחרים הסופי;
3.2.2. כשיר להיבחר לכנסת ה - 26 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה ותקנון זה;
3.2.3. אינו חבר במפלגה אחרת;
3.2.4. שילם את דמי החבר שלו ואינו מצוי ביתרת חובה;
3.2.5. שילם דמי השתתפות בסך 10,000 ש"ח;
3.2.6. התפקדותו נעשתה עד למועד הקבוע בתוספת;
3.2.7. הגיש את מועמדותו באופן מלא עד למועד הקבוע בתוספת;
3.2.8. זכה לחתימות תמיכה של 100 צירי ועידה או 250 חברי מפלגה. זאת, בכפוף לאמור בסעיף 4.2 (באדום, נמחק בעדכון 14.3.24).

4. אישור ועדת הבחירות למועמד

4.1. ועדת הבחירות תאשר את התמודדותו של כל מגיש לאחר שווידאה את עמידתו בהוראות תקנון זה. ועדת הבחירות, בהרכב של כלל חבריה ובפה אחד, רשאית לקבוע הוראות נוספות על הגשת מועמדותו של אדם מקום בו סברה כי עולה חשש ממשי לפגיעה במפלגה ולהתמודדות מטעמים שאינם ענייניים. שופט בדימוס שהוא יו"ר ועדת הבחירות יאשר את ההוראות הנוספות לאחר שנתן למושא הוראות אלה להשמיע את דבריו.
4.2. לבקשת מועמד, ועדת הבחירות רשאית לפטור מהגשת חתימות תמיכה את מי שמילאו בעברם אחד או יותר מתפקידים אלה: שר, חבר כנסת, ראש רשות מקומית, מזכ"ל המפלגה, קצין צה"ל בדרגת אלוף משנה או דרגה מקבילה בשירותי הביטחון האחרים, דרג סמנכ"ל ומעלה בשירות המדינה, מי שע ומד בתנאי כשירות לכהונה בהתאם להוראות סעיף 16 א לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה- 1975 בשינויים המחוייבים; ועדת הבחירות, בהחלטה פה אחד ובהרכב מלא רשאית לפטור גם מי שאינו עומד בתנאים כאמור ברישא.(באדום, נמחק בעדכון 14.3.24)
4.3. לצורך רישום להגשת מועמדות וקבלת טפסי איסוף חתימות יפנה חבר המפלגה לאגף המפקד בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בהגעה למטה המפלגה וזאת עד למועד הקבוע בתוספת. ככל שעד מועד זה לא יוגשו בקשות לרישום מועמד, תחל כהונה נוספת והבחירות לא תתקיימנה.

5. ועדת הבחירות

5.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה בהתאם לאמור בתוספת השניה לתקנון זה.
5.2. יו"ר ועדת הבחירות או מזכיר הוועדה אחראים להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הו ועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו חבר ועדת החוקה.
5.3. ועדת הבחירות רשאית להתכנס בהרכב שלא יפחת ממחצית חבריה (יעוגל מטה במקרה של מספר חברים אי -זוגי)
5.4. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.
5.5. הסתיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן או שהתפטר, על פי החלטת הנהלת המפלגה בהתאם להצעת יו"ר ועדת הבחירות או רוב חבריה יצורף חבר חדש חלף החבר שיצא.
5.6. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן. בתקנון זה "קלפיות" – לרבות מערכת הצבעה מאובטחת שנעשית מרחוק באמצעות מכשיר נייד של חבר המפלגה וכן קלפיות קבועות או ניידות. זאת ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה.
5.7. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
5.8. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.
5.9. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.
5.10. היועץ המשפטי למפלגה יגיש לוועדת הבחירות את כמות ומיקום הקלפיות שיובאו לאישורה ככל שיידרש לגרוע או להוסיף מהאמור לעיל. החלטת ועדת הבחירות בנושא תהיה סופית.
5.11. בסמכות יו"ר ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה לרבות בכל הקשור לתקנון הבחירות ולטעויות סופר.
5.12. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם מועדים נוספים לצורך ביצוע תקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
5.13. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את המועדים הנקובים בתוספת אם מצאה טעמים המצדיקים זאת.
5.14. מועמדים שהינם עובדי המפלגה יוצאו לחופשה החל מהמועד בו הודיעו על מועמדותם בפומבי ועד חלוף מועד הבחירות.
5.15. חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.

6. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

7. הרוב הדרוש

7.1. מועמד שקיבל את מירב הקולות הוא הנבחר. למרות האמור, לא ייבחר חבר ליו"ר המפלגה אלא בתמיכה של לפחות 40% מכלל המצביעים בפועל.
7.2. לא עלה בידי מי מה מועמד ים להשיג את התמיכה הדרושה, ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים שהשיגו את מירב הקולות (להלן ולעיל: סיבוב שני).
7.3. הסיבוב השני יתקיים במועד הקבוע בתוספת או במועד אחר הסמוך למועד זה בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.
7.4. מועמד שקיבל בבחירות החוזרות את מספר הקולות הגבוה ביותר – הוא הנבחר; היה מספר הקולות שקול, יהיה הנבחר מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה יותר בשני הסיבובים יחד.

8. ספר הבוחרים יועבר באמצעי אותו יקבע אגף המפקד לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות ולהתחייבות לביעור המידע בתום הבחירות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

9. היכללות בספר הבוחרים

9.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הבוחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בתוספת.
9.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה. לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.
9.3. בערר יידון יושב ראש ועדת הבחירות והחלטתו בעניין תהיה סופית.

10. הגשת מועמדות

10.1. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע בתוספת. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור
בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
10.2. תשלום דמי ההשתתפות להצגת המועמדות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.
10.3. מועמד שלא נבחר יהא רשאי להתמודד לרשימת המפלגה לכנסת ה- 26 בהתאם לתקנון שיאושר.
10.4. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.
10.5. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.
10.6. לכל מועמד תוקצה מערכת לצורך דיוור מסרונים ודוא"ל לבעלי זכות הבחירה. לא ייעשו דיוורים שלא באמצעות המערכת. חריגה מהוראה זו עשויה לגרור עיצומים על ידי ועדת הבחירות עד כדי הדחה מהתמודדות.

11. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס.

12. לצורך הכרעה בעתירות בענייני בחירות וכן על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא כלום. יראו עתירה שהוגשה לאחר פרסום תקנון זה ובחלוף 14 יום ממועד הבחירות כעתירה שעניינה בבחירות המקדימות אלא אם קבע יו"ר ועדת הבחירות אחרת ובמקרה זה ינתב את העתירה ליו"ר המוסד לבירור עתירות.

13. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתו.

14. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

15. טוהר הבחירות. מועמד, נציגו של מועמד, או חבר המפלגה אשר פועל כדלהלן יועמד בפני יו"ר ועדת הבחירות לדין משמעתי ויהיה צפוי להגשת תלונה בפני רשויות מנהליות ולדין פלילי:
15.1. פוגע או מנסה לפגוע בחשאיות ההצבעה או דורש ממצביע שיציג לו את הצבעתו.
15.2. הדורש או מבקש ממצביע את קוד האימות האישי שנועד לאפשר הצבעה מרחוק. זאת, אם הדרישה נעשית באופן מאורגן ולא לשם סיוע פרטני על ידי גורם קרוב במקרה בו קיים צורך ברור.
15.3. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
15.4. נותן או מקבל שוחד או טובת הנאה אחרת בקשר לבחירות.
15.5. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
15.6. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
15.7. מטעה את ועדת הקלפי או את מוקד ההצבעה באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.
15.8. מפרסם תעמולת בחירות אנונימית או שמתחזה למועמד אחר.

16. ועדת הבחירות תוודא את קיום טוהר הבחירות.

17 . יו"ר ועדת הבחירות ידון בעתירות שיוגשו לו על ידי מי מהמועמדים בדומה לנהוג בעתירות הנדונות לפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בהתאם להוראות סעיף 17 ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959 . בכלל זה יהא רשאי יו"ר ועדת הבחירות להטיל על המפר הוצאות משפט לטובת העותר וכן קנס לטובת קופת המפלגה במקרה של הפרה חוזרת או ביזוי של החלטה קודמת.

הוראות שונות

18. תקנון זה יאושר על ידי ועידת המפלגה כתיקון חוקה. מקום בו ישנה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות החוקה יגברו הוראות התקנון.

19. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

תוספת

נושא תאריך סעיף בתקנון* שעה
אישור התקנון בוועידה 14.3.24   -
היום הקבוע להתמודדות בבחירות 1.5.24 1.3  
מועד אחרון להרשמה למועמד לאחר השלמת כל הדרוש בהתאם לתקנון הבחירות 5.5.24 3.2.7 16:00
מועד אחרון להגשת חתימות תמיכה למועמד שאינו פטור 7.5.24 3.2.8 16:00
היום הקובע להתפקד לצורך מימוש הזכות לבחור 19.5.24 1.3  
היום הקובע לחידוש אמצעי תשלום לצורך מימוש זכות הבחירה 19.5.24 1.3  
מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 14 לתקנון 20.5.24 10.1 12:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 20.5.24    
מועד הבחירות ליו"ר - סבב א' 28.5.24    
מועד הבחירות ליו"ר - סבב ב' 9.6.24    

* עמודה זו נועדה לעזר בלבד. יש לעיין בהוראות התקנון בכללותן.

מועדים אלה אינם סופיים וכפופים לשינויים על ידי ועדת הבחירות או גורמים במטה המפלגה.

מועמדים ומתעניינים אחרים יתבקשו לפנות ליועמ"ש המפלגה במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. על מנת להתעדכן בהחלטות ועדת הבחירות ומטה המפלגה ככל שאלה לא יפורסמו באתר המפלגה --> "על סדר היום".

20. במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

התוספת השניה
חברי ועדת הבחירות

שם תפקיד מינוי
כב' השופט (בדימוס) יעקב שמעוני   יושב ראש
     
     
     
     
     
     

דרוש עיון נוסף.

====

להורדת הטיוטה כקובץ PDF והעותק המקורי באתר המפלגה

* מסמך זה מהווה טיוטה שתוצג להנהלת המפלגה לאישור

"לעולם לא אסלח לערבים על שלימדו אותנו להרוג את בניהם"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי