נספחים לתקנון הבחירות לבחירת צירי הוועידה האחת-עשרה

Thank you for rating this article.

נספחים לתקנון הבחירות לבחירת צירי הוועידה האחת-עשרה של מפלגת העבודה הישראלית, יוני 2024.

נספח א' נוהל הבטחת ייצוג מינימלי

הבטחת הייצוג המינימלי לחברות, לצעירים (עד גיל 35 (כולל)), לגמלאים (מגיל 62 לנשים ומגיל 67 לגברים) ולחברים שלא כיהנו בוועידה העשירית, תתבצע באופן המפורט ובכל מחוז בנפרד:
1. בעת שקלול תוצאות הבחירות, תסודר רשימת המועמדים על פי מספר הקולות שקיבלו המועמדים בזה אחר זה. אולם, סך הצירים שהמחוז אמור לבחור יגלמו את הבטחות הייצוג, באמצעות הקפצות, בכפוף לכללים האמורים להלן, באם היו די מועמדים בבחירות התואמים להבטחות הייצוג.
2. לפחות 50% מהנבחרים תהיינה נשים. הנשים שתבחרנה תהיינה הנשים שקיבלו את מירב הקולות מבין הנשים המתמודדות. לפחות 20% מהנבחרים יהיו צעירים. הצעירים שייבחרו יהיו הצעירים שקיבלו את מירב הקולות מבין הצעירים המתמודדים. לפחות %15 מהנבחרים יהיו גמלאים. הגמלאים שייבחרו יהיו הגמלאים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין הגמלאים המתמודדים. לפחות שליש מהנבחרים יהיו צירי ועידה שלא כיהנו בוועידה העשירית (להלן: צירים חדשים). הצירים החדשים שייבחרו יהיו הצירים החדשים שקיבלו את מירב הקולות מבין הצירים החדשים המתמודדים. חישוב הבטחות הייצוג כאמור בסעיף זה ייעשו בכפוף להוראות סעיף 5 שלהלן. כל המגזרים הזוכים להבטחת הייצוג שלעיל ייקראו להלן:
המגזרים.
3. נציגי המגזרים, בין אם הם נכללים בין הנבחרים הראשונים ובין אם מיקומם לאחריהם, יועדפו ודינם יהיה כנבחרים ביחד עם המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין כל המועמדים עד להשלמתם למספר הנדרש. למען הסר ספק כל הבטחות הייצוג של המגזרים יהיו במצטבר כך שציר נבחר יכול להוות הבטחת ייצוג של מספר מגזרים במקביל ובחפיפה.
4. סה"כ הבטחת הייצוג של החברות, והחברים הגמלאים והצעירים והצירים החדשים יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שקלול (כלומר לכל היותר ייבחרו 65% שלא היו נבחרים אלמלא הבטחת הייצוג).
5. יובהר, כי הבטחת הייצוג, בהתאם לכללים הנ"ל, תעוגל תמיד כלפי מטה, למספר שלם.
6. סדר מימוש הבטחת הייצוג יהיה כך, שבכל מקום תמומש הבטחת הייצוג החסרה ביותר יחסית ובלבד שהבטחת הייצוג הכוללת לא תעלה על האמור בכלל בסעיף 4 לאחר הקפצת מועמד בהתאם - תיבדק מחדש מהי הבטחות הייצוג החסרה ביותר, וחוזר חלילה.
7. במידה והבטחות הייצוג תהיינה חסרות באותה מידה – הסדר יהיה: מגדר, צעירים, גמלאים, צירים חדשים.
8. במקרה של שוויון קולות ברשימת התוצאות הגולמית לפני שקלול הבטחות היצוג תיערך הגרלה על הסדר המחייב בתהליך ההעדפה בין מועמדים להם אותו מספר קולות.
9. לאחר השלמת תהליך הבטחת הייצוג, שיבוץ כלל המועמדים - לרבות אלה שלא במכסת הצירים שתיבחר לוועידה - ייקבע ב"שיטת הריצ'רץ'" לסירוגין גבר-אשה-גבר-אשה כאשר הראשון או הראשונה ברשימה, גבר או אשה, יהיה זה שקיבל או קיבלה את מספר הקולות הגבוה ביותר. סעיף זה כפוף לסעיף 4 .
10. המשך הרשימה מעבר למכסת הצירים שהמחוז בוחר יסודרו בריצ'רץ' כאמור בסעיף 9 אך לסירוגין של מתמודד עם ובלי זכאות להבטחת יצוג שאינה מגדר (צעיר/גמלאי/ציר חדש) - באם קיימים כאלה.
11. למען הסר ספק - רק מועמד שקיבל קולות רשאי להשתתף בבחירה לפי תהליך זה.
12. מקום בו הוראות נספח זה ניתנות ליותר מפירוש סביר אחד וכי התעורר ספק בשאלת מיקומו של מועמד, ועדת הבחירות רשאית לקבוע הוראות משלימות בעניין.

נספח ב': לוח זמנים לבחירות

5.6 מועד אחרון להגשת הערות ציבור החברות והחברים על ההחלטות המפורטות בהודעה זו
9.6 פתיחת ההרשמה להתמודדות
18.6 סגירת ההרשמה להתמודדות
19.6 ועדת הבחירות תדון בערעורים והשגות
26.6 בחירות לוועידה (באופן דיגיטלי)
29.6 - 27.6 ועדת הבחירות תאשר ותפרסם את תוצאות ההצבעה

ועדת הבחירות תפרסם לוח זמנים לביצוע הבחירות.
כל הפרסומים מטעם ועדת הבחירות ומטה המפלגה ייעשו באתר האינטרנט של המפלגה<< על סדר היום: www.havoda.org.il

על אחריותם של החברים להתעדכן מידי יום באתר המפלגה

נספח ג' - צירופים

ועדת הצירופים תמליץ בפני הוועידה לצרף אליה בסמכותה לפי סעיף 4 לחוקה וסעיף 8.1 לתקנון זה, עד 200 צירים שאושרו על ידה כמפורט להלן - ובלבד שהם חברי מפלגה והביעו את הסכמתם לכהונה בוועידה:

מפלגה - תפקידים נבחרים

1. יו"ר המפלגה.
2. מזכ"ל המפלגה.
3. חברי סיעת העבודה בכנסת.
4. יו"ר ומזכירי מחוזות.
5. מזכירי סניפים בהם מעל 300 חברים שייבחרו בסמוך לבחירת הוועידה.
6. יו"ר תא חברות, ותיקי המפלגה והמשמרת הצעירה ארציים שייבחרו בסמוך לבחירת הוועידה.

מפלגה - בעלי תפקידים

7. הנהלת המפלגה.
8. יו"ר ועדת החוקה של המפלגה.
9. יו"ר המוסד לבירור עתירות.
10. גזבר המפלגה.
11. מנכ"ל המפלגה.
12. חברי ועדת הבחירות לוועידה.

מוסדות ורשויות - בעלי תפקידים ונבחרים

13. ראשי מחלקות במוסדות הלאומיים שנבחרו כנציגי המפלגה.
14. יו"ר ברית עץ.
15. ראשי רשויות מקומיות.
16. יו"רים בהסתדרות שנבחרו כנציגי המפלגה.
17. יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות.
18. יו"ר בינ"ה.
19. יו"רים בנעמ"ת שנבחרו כנציגי המפלגה.
20. יו"ר סיעת העבודה בנעמ"ת.
21. מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
22. יו"ר התאחדות ואגודות סטודנטים במוסד מוכר ע"י המל"ג.
23. מזכ"ליות ורכזי תנועות הבוגרים של תנועות הנוער הכחולות.

לוועדת הצירופים מוקנית הסמכות להגדיר תבחינים לפי ותק בתפקיד; היבחרות דמוקרטית; וכיוצ"ב על מנת לעמוד בהיקף המכסה הקבועה לצירוף.

כאמור בסעיף 8.1 לתקנון, הצירים המפורטים לעיל - כהונתם תפקע באם יסיימו למלא את התפקיד בגינו מונו כציר בוועידה, למעט חברי ועדת הבחירות. ממלאי מקומם יאושרו כחליפיהם - ובלבד שהם חברי מפלגה והביעו את הסכמתם לכהונה בוועידה.

ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור אנשים הנמנים על הקבוצות להלן ושהינם חברי מפלגה ולהמליץ בפני הוועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה עפ"י סעיף 4 לחוקה וסעיף 8.2. לתקנון.
1. נציגים של ההתיישבות והיישובים בעוטף עזה ובגבול הצפון.
2. דמויות מופת במלחמה מהחזית ומהעורף.
3. פעילי מחאה ואקטיביסטים בהגנה על הדמוקרטיה הישראלית.
4. חברי כנסת ושרים לשעבר.
5. יו"ר ומזכ"לים של המפלגה בעבר.
6. יו"ר המוסדות הלאומיים לשעבר.
7. חברים שנבחרו לרשימת העבודה לכנסת ה - 25 .
8. מזכירי סניפים ופעילים מרכזיים - בדגש על מקומות שאינם מיוצגים בוועידה.
9. יו"ר משמרת צעירה בסניפים.
10. נציגי חוגים רעיוניים, תאים, אגף נשים וכדומה הפעילים במפלגה.
11. חברי המוסדות השיפוטיים של המפלגה: חברי ועדת החוקה, בית הדין העליון, חברי המוסד לבירור עתירות.
12. ראשי רשויות מקומיות לשעבר.
13. חברי מועצה ברשויות מקומיות, לרבות במועצות אזוריות ואף אם לא התמודדו במקור מטעם המפלגה.
14. הסתדרות ונעמת - נציגים בהנהגת ההסתדרות, נציגים בבינ"ה, ראשי מרחבים וראשי ועדים.
15. ראשי ארגונים ואיגודים מקצועיים.
16. אישי ציבור ופעי לים מקבוצות מיעוט בחברה הישראלית - ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים ואחרים.
17. ראשי ארגוני עולים וגופים הקשורים ליהדות התפוצות.
18. אנשי משק, כלכלה, מנהלים ויזמים במגזר העסקי.
19. קצינים בכירים בכוחות הביטחון וההצלה, שופטים, פרקליטים, דיפלומטים ומנהלים במגזר הציבורי - בגמלאות.
20. חברי הנהלה וראשי ארגונים בתנועה הקיבוצית.
21. ראשי ארגונים אזוריים בהתיישבות העובדת.
22. ראשי ארגונים בחברה האזרחית - מנהלים ויו"ר - לדוגמה: ארגונים בעלי זיקה לתנועת העבודה, יהדות פלורליסטית ופרוגרסיבית, קידום השלום והדו- קיום, צדק חברתי, מדינת רווחה, קידום שוויון ופעילות בתחום האקלים.
23. יוצרים, אנשי רוח, אמנות ותרבות.
24. חוקרים, אנשי מדע ואקדמיה.
25. אישים בולטים מיישובים ואיזורים שאינם מיוצגים בוועידה ומהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.
26. בעלי תפקידים ונציגים של תנועות וארגוני נוער וצעירים ותנועות הבוגרים.
27. ראשי מכינות קדם צבאיות או שלוחות או התארגנויות גג שלהן.

להורדה כקובץ pdf PDF

פורסם במקור באתר המפלגה בקישור.

"הארץ הזו שייכת לשניים לערבים היושבים בה וליהודים בכל העולם"
דוד בן גוריון, 1970 - מוקד הטלויזיה הישראלית

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי