בקשה לעדכון תוצאות הבחירות לוועידה ה-11 בהתאם לחוקת המפלגה

Thank you for rating this article.

סידור המועמדים הסופי ברשימת הנבחרים לועידה במחוז שרון-שומרון על פי הפרשנות שניתנה לתקנון מביאה לקיום הבטחות הייצוג בפועל באופן הבא: 146.4% לנשים, 100% לצעירים, 168.8% לגימלאים ו 238.9%- לחדשים. קרי, הבטחות הייצוג קוימו באחוזים גבוהים בהרבה משנקבע בתקנון הבחירות, שציין את העוגנים הבאים: 50% לנשים, 20% צעירים, 15% גמלאים, 33% חדשים. חוקת מפלגת העבודה היא המסמך המכונן של המפלגה, בעלת המעמד הנורמטיבי הגבוה ביותר בה. מתבקש לעדכן את מיקומם של כלל המועמדים במחוז בכפוף לקבלת העיקרון של השיוויון המגדרי ולעדכן את כל רשימות הנבחרים והמועמדים במחוזות השונים בכפוף לעיקרון זה.

[הערת עורך: כל מתמודד.ת המעוניין, יכול להגיש עצמאית את העתירה לתיבות דוא"ל עתירות This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ויועמ"ש This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולציין כי "היות והעתירה משפיעה על מיקומי האפשרי בתוצאות הסופיות, אבקש להצטרף גם כן". מומלץ לבקש אישור מסירה, עד השעה 16:00 ביום שישי 28.6.24]

העתירה המלאה, כולל נספחים וטבלאות סידור מחדש מפורטת - להורדה כקובץ PDF.

לכבוד כב׳ השופט יעקב שמעוני, יו״ר וועדת הבחירות לוועידה ה-11
א.נ שלום רב,

הנדון: עדכון תוצאות הבחירות לוועידה ה-11 בהתאם לחוקת המפלגה

1. אתמול פורסמו תוצאות הבחירות לוועידה ע״פ מחוזות. כמועמד במחוז שרון-שומרון אתייחס למחוז זה בלבד, אך אני סבור כי במידה והעתירה תתקבל יש ליישם את התיקון באופן גורף לכלל המחוזות.
2. סידור המועמדים הסופי ברשימת הנבחרים לועידה על פי הפרשנות שניתנה לתקנון מביאה לקיום הבטחות הייצוג בפועל באופן הבא: 146.4% לנשים, 100% לצעירים, 168.8% לגימלאים ו-238.9% לחדשים. קרי, הבטחות הייצוג קוימו באחוזים גבוהים בהרבה משנקבע בתקנון הבחירות, שציין את העוגנים הבאים: 50% לנשים, 20% צעירים, 15% גמלאים, 33% חדשים.
3. בפרשנות אותה אציע בעתירה זו (נספח א׳), תשתקף תמונת המצב הבאה: 50% נשים, 100% צעירים, 150% גימלאים ו 305.5%- חדשים. כלומר - עמידה מלאה במכסות הייצוג שנקבעו ואף במרבית המקרים ״התקרבות״ ל״כוונת המשורר״ - ועדת הבחירות אשר קבעה עוגנים אלה.
4. ראוי לציין שבפועל התברר כי מלבד במקרה הבטחת הייצוג לצעירים, הבטחות הייצוג האחרות לא נדרשו ובמקרים רבים אף להפך - הבטחות הייצוג (אם היה ניתן לחזות את העתיד) היו אמורות להיות הפוכות: למשל, צירים ותיקים הם אלו שהיו נדרשים להגנה פי עשרות מונים ממועמדים חדשים.
5. הנושא שבמרכז עתירה זו הוא הבטחת הייצוג המגדרי. אבקש להדגיש שאין בעתירה אלא דיון טכני ולא ערכי הנוגע לפרשנות תקנון הבחירות וחוקת המפלגה. בהיותי משתייך לזרם הפמיניזם הליברלי, תמכתי בשינוי חוקת המפלגה להבטחת שוויון מגדרי וכן במשך השנים הקפדתי לבחור בפריימריז המפלגתי תמיד רשימה מאוזנת מגדרית.
6. לאחר שינוי החוקה מיום 3.6.21 מגדירה חוקת המפלגה בפשטות את נושא השיוויון המגדרי:

וועידה 11 מפלגת העבודה

סעיף זה בחוקת המפלגה ( 210 א.) מתייחס ״לכל מוסדות המפלגה, וכן בסיעות העבודה בכנסת, בהסתדרות הציונית, בהסתדרות הכללית וברשויות המקומיות״ - אין דרך לפרש את הסעיף באופן שלא כולל את ועידת המפלגה בתוכו. כך גם אישרה ועידת
המפלגה 2 סבבי צירופי צירות לועידה ביוזמת יו״ר המפלגה לשעבר, ח״כ מרב מיכאלי, על מנת לקיימו.
7. חוקת מפלגת העבודה היא המסמך המכונן של המפלגה, בעלת המעמד הנורמטיבי הגבוה ביותר בה. סעיף 4.4 לתקנון הבחירות לוועידה ה 11- אף מדגיש זאת:
״ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה… ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה״ ובסעיף 4.6 ״הוראות תקנון זה אין בהן כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של הוועידה כפי שקבועה בחוקת המפלגה״.
8. מעבר להיות של החוקה גוברת על תקנון, מיותר לציין שהיא גוברת גם על החלטות ועדת הבחירות שאף לא עברו הצבעה בוועידה, למשל במקרה של הבטחת הייצוג . לצירים ״חדשים״ שלא כיהנו בוועידה ה-10.
9. הסייג היחיד לעניין יישום הוראת השיוויון המגדרי הוא המגבלה המצוינת גם בחוקת המפלגה וגם בנספח לתקנון לפיה ״סה״כ אבטחת ייצוג של החברות, ותיקים והצעירים יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שקלול״. במקרה זה, עומדת הפרשנות אותה אני מציע לסידור הרשימה בכלל זה שכן לפיה נעשו שינויים רק בכ-50% מהמקרים בלבד.
10. הבחירות לוועידת המפלגה מתקיימות לראשונה מאז הוחל סעיף השוויון המגדרי. לאופן יישומו השלכות מרחיקות לכת על יצירת תקדים שילווה את המפלגה בשנותיה הבאות. יישום טוב יביא להגשמת ערך נעלה. יישום גרוע עשוי לגרור תופעות חמורות כמו מגדר שימנע להצביע לשני, מהחשש שיודר. כך למשל, הפרשנות שהוצעה לתקנון מביאה למצב לפיו במחוז שרון-שומרון יכהנו 30 גברים בלבד מתוך 112 צירות וצירים
המהווים 26.8% - דבר המנוגד לחוקה ורחוק מאוד מהעוגן המוצג בתקנון הבחירות לוועידה.
11. חשוב לציין, השלכות פרשנות סידור הרשימה נוגע לא רק לצירים הנבחרים ( 112 במספר) אלא גם לצירים שלא נבחרו והנם נמצאים בהמשך הרשימה ( 284 ), על פי הפרשנות המוצעת על ידי המפלגה, במחוז שרון-שומרון רק אחרי 15 פרישות של
חברים מהוועידה ייכנס הגבר המחליף הראשון. משמעות הדבר היא שהוועידה שכעת מונה 70% נשים רק תלך ותגדיל את הפער בין המגדרים ככל שיעבור הזמן וכך גם תתרחק שנות אור מהוראת החוקה המפורשת ומכוונת המשוררים הן של תקנון
הבחירות והן של חוקת המפלגה.
12. בנספח המצורף מוצעת פרשנות הקרובה יותר לנוסח המחייב של חוקת המפלגה, פירוט השינויים הוא כדלהלן:
1. עד מקום 61 מתקבלת פרשנות המפלגה וסידור הריצ׳רץ׳ ע״פ מגדר. שלב זה משלים את הבטחות הייצוג הן לצירים חדשים והן לגימלאים, משמעות הדבר הוא שכעת נדרש ״להקפיץ״ צעירים באופן הבא:
במקום 62 ואילך: טל בן יהודה (גבר, צעיר), נועה חסידוב (אישה, צעירה), יובל נעים (גבר, צעיר), ענבר ברנשטיין (אישה, צעירה), לייל קציר (גבר, צעיר), אופאל קירשנר (אישה, צעירה), מיכאל דב משפטי (גבר, צעיר), נועה גל (אישה, צעירה), עמר ילין
(גבר, צעיר), נגה גבע (אישה, צעירה).
2. כעת, משהושלמו הבטחות הייצוג כולן, החל ממקום 72 ואילך יש להמשיך בריצ׳רץ גבר/אישה עד סוף רשימת המועמדים, בהתאם לכמות הקולות שקיבלו בסדר יורד.
13 . תופעה מטרידה ביותר היא העובדה כי במהלך ההצבעה נשלחו מסרונים המקדמים את ׳הרשימה הפמיניסטית׳ שמתוכה 27 מהמומלצים אכן נבחרו לוועידה, דבר שבצירוף סירוב המפלגה להעמיד כלים כלשהם, לרבות פנקסי בוחרים אפקטיביים למועמדים עשוי להיות גורם שתרם לעיוות שנוצר ולפערי ההצבעה הגבוהים בין המגדרים ובין אלה שזכו להניח ידם על פנקס בוחריו ואלו שלא (נספח ב׳).
14. בהתאם לכך, כפי שניתן לראות בנספח א׳ אבקש לעדכן את מקומי ברשימה הסופית ל- 172.
15. בנוסף, לעדכן את מיקומם של כלל המועמדים במחוז בכפוף לקבלת העיקרון של השיוויון המגדרי.
16. כמו כן, לעדכן את כל רשימות הנבחרים והמועמדים במחוזות השונים בכפוף לעיקרון זה.

בברכה,
גל רייך

נספח א

מופיע בקובץ המצורף.

העתירה המלאה, כולל נספחים וטבלאות סידור מחדש מפורטת - להורדה כקובץ pdf PDF.

נספח ב

וועידה 11 מפלגת העבודה

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי