תקנון בחירות לוועידה ה-11

Thank you for rating this article.

טיוטת תקנון הבחירות לבחירת צירי הועידה האחת עשרה של מפלגת העבודה הישראלית (שיתקיימו בתאריך 27.6.24).

מובא ‏לאישור ‏וועידת‏ המפלגה ‏ביום 14.3.24 - אושר.

נספחים לתקנון הבחירות - הבטחת ייצוג, לוח זמנים, צירופים

להורדה כקובץ  pdf  PDF או המקור באתר המפלגה בקישור.

תקנון הבחירות לבחירת צירי הועידה האחת-עשרה של מפגלת העבודה הישראלית

מרץ 2024

הוראות ‏כלליות

1. מועד ‏הבחירות

הבחירות לוועידה האחת עשרה (להלן: הוועידה) יתקיימו במועד שייקבע על ידי ועדת הבחירות ולא יאוחר מיום 27.6.24.

2. שיטת ‏הבחירות

2.1 הבחירות באזורי הבחירה לועידה האחת עשרה של המפלגה יהיו כלליות, אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.
2.2 הבחירות תהיינה ממוחשבות או בכל דרך אחרת שתקבע ועדת הבחירות.

3. הזכות ‏לבחור ולהיבחר

3.1 הזכות לבחור מותנית בחברות בת-תוקף, של חבר המשלם את דמי החבר באופן קבוע ורציף עד ליום 18.5.24 (להלן: "היום ‏הקובע"), עמד בדרישות החוקה, ושמו נכלל בספר הבוחרים שיפורסם בהתאם לתקנון זה. חבר זכאי לבחור רק במסגרת אזור הבחירה של אזור מגוריו;
3.2. חברים בסטטוס ממתין לגביה יוכלו לעדכן את פרטי התשלום שלהם עד ליום 6.6.24.
3.3 יודגש ויובהר, כי מי שנגרע בעבר מחברותו במפלגה מכל סיבה שהיא, מניין המועדים בכל הקשור בחברות בת-תוקף לעניין הזכות לבחור, תחל להימנות מחדש רק מהמועד בו שובץ מחדש בספר הבוחרים של המפלגה (לא ניתן לצבור תקופת חברות למי שנגרע).
3.4 הזכות להיבחר מותנית בחברות בת-תוקף ביום הקובע. והיא מסורה רק למי ששילם דמי חבר באופן קבוע ורציף, נכון ליום הקובע, עמד בדרישות החוקה, ושמו נכלל בספר הבוחרים שיפורסם בהתאם לתקנון זה. חבר זכאי להציג מועמדותו באזור הבחירה של מקום מגוריו;
על אף האמור לעיל, רשאית ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, מטעמים של זיקה או של שימור ייצוג הולם (כפי שנקבע בחוקה) לאשר הגשת מועמדות של חבר גם באזור בחירה שאיננו מקום מגוריו.

4. ועדת הבחירות

4.1 הרכב ועדת הבחירות לוועידה ייקבע על ידי הנהלת המפלגה בהתאם להסכמות שנעשו מיום 12.3.24 על דעת יו"ר המפלגה והמזכ"ל.
4.2 יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו מ"מ.
4.3 ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות, לתקינותן, ולאישור התוצאות בהתאם לתקנון הבחירות.
4.4. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה האצלת סמכויות, מתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה. ועדת הבחירות תהא אמונה על משלוח הודעות לבוחר והיא רשאית לעשות זאת, באמצעות משלוח הודעות SMS ו/או הודעות דואר אלקטרוני ו/או משלח הודעות בדואר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
4.5. ועדת הבחירות תקבע מראש את דרך ואופן ביצוע הבחירות ותהא מוסמכת לבצע כל פעולה שהיא
רואה לנכון שיש בה כדי לקדם את הבחירות לועידה.
4.6. הוראות תקנון זה אין בהן כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של הווע ידה כפי שקבועה בחוקת המפלגה.
4.7. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהא רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
4.8. חבר ששמו לא נכלל בספר הבוחרים רשאי להגיש ערר בכתב בצירוף אסמכתאות להתפקדותו ותשלום דמי חבר עד ליום הקובע.
הערר יוגש עד ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד פרסום ספר הבוחרים, באופן אישי ע"י החבר ובחתימתו.
4.9. מינהל מפקד וחברות יעבירו לועדת הבחירות את עמדתם לגבי הערר. ועדת הבחירות תחליט בערר תוך זמן סביר והחלטתה תהא סופית.
4.10. דיון בערר יתקיים על ידי שני חברים של ועדת הבחירות יחד עם יו"ר ועדת הבחירות או מ"מ. ההרכב שידון בערר ייקבע על ידי יו"ר ועדת הבחירות.
4.11. ועדת הבחירות על פי שיקול דעתה, תהא רשאית להזמין את הצדדים לדיון בפניה או ליתן החלטתה בכתב, לאחר קבלת עמדת הנוגעים בדבר ובכלל זה היועץ המשפטי למפלגה.
4.12. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס; לצורך הכרעה בעררים על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא כלום.
4.13. ועידת המפלגה מסמיכה את הנהלת המפלגה לדחות את קיום הבחירות לוועידה, במידה ומתקיימות נסיבות פוליטיות המחייבות זאת, בקשר לבחירות הכלליות או למצב מלחמתי בו ישראל מצויה.
4.14. ועדת הבחירות תקבע את לוחות הזמנים לקיום הבחירות ככל שאלו לא נקבעו בתקנון זה.
4.15. מעבר לנסיבות האמורות לעיל, ועידת המפלגה או כל אורגן מפלגתי אחר, לרבות יו"ר המפלגה אינם מוסמכים לדחות את מועד הבחירות לוועידה אלא באישור מפורש של כלל חברי המפלגה.
4.16. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתו.
4.17. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

5. פרסום ‏תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות לוועידה ופרסומיה יחייבו את המפלגה.

6. מספר‏ הצירים ‏בועידה

ועדת הבחירות המרכזית תנפק לכל חבר נבחר, הודעה המאשר כי הוא נבחר כציר בועידה.

7. מספר ‏הצירים ‏בועידה

7.1 בועידה יכהנו עד 2,300 חברים.
7.2 עד 1,800 צירים ייבחרו באזורי בחירה (נספח הקצאת צירים יופץ לאחר פרסום ספר א').

8. צירוף צירים ‏לועידה

8.1 הועידה תצרף אליה בסמכותה לפי החוקה 250 צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה (בתוקף תפקידם) ואושרו ע"י הוועדה לתיקון עיוותים, ויכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם, כמפורט בנספח לתקנון זה.
8.2 הועידה תצרף אליה, בסמכותה לפי החוקה 250 חברים נציגים מסקטורים ותחומי פעילות שונים חברי מפלגה בעלי זכות בחירה לצירי הועידה האחת עשרה כפי שיאושרו ע"י הוועדה לתיקון עיוותים, וכמפורט בנספח לתקנון זה, על מנת להגיע למספר החברים הקבוע בסעיף לעיל.
8.3 הוועדה לתיקון עיוותים, שתיבחר על-ידי הנהלת המפלגה, תהיה עצמאית בהחלטותיה ולא תהא כפופה לוועדת הבחירות המרכזית.
8.4 הוועידה מסמיכה את הנהלת המפלגה שתיקבע לאחר הבחירות ליו"ר, לקבוע את הרכב ועדת הצירופים.

9. קביעת המודדים‏ לציר

9.1.1 ‏‏‏‏‏אזור ‏בחירה - אזור בחירה הוא סניף או סניף משנה או אזור אחר כפי שהוגדר בבחירות לוועידה העשירית.
9.1.2 ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים הנבחרים בכל אזור בחירה על פי שני מדדים לציר בהתאם לשיטת השקלול הבאה (להלן: "שיטת‏ השקלול"):
9.1.3 50% מהצירים שייבחרו באזור הבחירה, ייקבעו על בסיס מספר הקולות שקיבלה שקיבלה רשימת המפלגה בבחירות לכנסת ה- 25 באזור הבחירה.
9.1.4 50% מהצירים שייבחרו באזור הבחירה, ייקבעו על בסיס מספר בעלי זכות הבחירה לוועידה באזור הבחירה ביום הקובע.
9.1.5 חישוב כל אחד משני המודדים יעשה על ידי חלוקת סך כל הקולות שקיבלה המפלגה בבחירות לגוף הנזכר בפסקה 9.1.3 או במספר בעלי זכות הבחירה כמפורט בפסקה 9.1.4, במספר הצירים הנקוב בכל אחת מהפסקאות הנ"ל.
הדבר ייתן ביטוי "למדד-ציר" לכל אחד מהמשתנים. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את אזורי הבחירה לפי שיקול דעתה ובלבד ששינוי זה לא ייעשה לאחר מועד הגשת המועמדות.
9.2 מכסת הצירים של כל אזור בחירה תהיה תוצאת החיבור של מספר הצירים המגיע לאזור הבחירה לפי כל אחד מהמודדים. במחוז הקיבוצים ובמחוז המושבים תחושב הקצאת הצירים באמצעות חיבור מצרפי של המודדים האמורים לעיל בכל המחוז.

10. חלוקת‏ צירים

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים שייבחרו בכל אזור בחירה, על פי ההנחיות הבאות:

10.1 הבסיס לקביעת מכסת הצירים לאזורי הבחירה הוא שיטת השקלול כמפורט לעיל.
10.2 עלתה מכסת הצירים על 0.6 המודד לציר ולא הגיעה למודד שלם – יתווסף ציר אחד נוסף.
10.3 סניף עירוני שיהיו בו פחות מ-25 חברי מפלגה לא יהיה זכאי לייצוג ולא יובא בחישוב חלוקת הצירים.
10.4 העודפים שיישארו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יועברו אל הוועדה לתיקון עיוותים; יובהר, כי במידה ולא יתמלאו מכסות המועמדים בכל אזור בחירה, היתרה תעבור לוועדה לתיקון עיוותים.
10.5 על אף האמור לעיל - הבסיס לקביעת מכסת הצירים למחוזות העירוניים שיש להם סניפי משנה הוא המחוז כולו, לפי שיטת השקלול לעיל. ועדת הבחירות המרכזית תקבע את ההקצאה הפנימית בתוך המחוז לסניפי המשנה על פי המודדים של כל סניף משנה לפי שיטת השקלול האמורה, כולל חלוקת העודפים.

11. הודעה על ‏מכסת‏ הצירים

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מכסות הצירים, שנקבעו בתקנון לאזורי הבחירה באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המפלגה.

12. ספר ‏בוחרים

מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים לכל אזור בחירה על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין ובו ייכללו הזכאים לבחור באזור הבחירה, המתגוררים בתחומי אזור הבחירה, וזאת עד ליום 1.5.24 (להלן: "ספר‏ הבוחרים ‏הראשוני").

13. ספר הבוחרים הראשוני יוצג לעיון במשרדי המפלגה בתל אביב ובאתר האינטרנט של המפלגה.

14. הגשת ‏ערר‏ בעניין ‏פנקס‏ הבוחרים

14.1 חבר ששמו לא נכלל בספר הבוחרים הראשוני רשאי להגיש ערר בכתב בצירוף אסמכתאות להתפקדותו ותשלום דמי חבר בתקופה הקובעת כקבוע בחוקה.
הערר יוגש עד ולא יאוחר מ - 7 ימים ממועד פרסום ספר הבוחרים הראשוני באופן אישי ע"י החבר ובחתימתו, מינהל מפקד וחברות יעבירו לועדת הבחירות בצירוף תגובתו, תוך זמן סביר.
14.2 חבר יהיה רשאי להגיש לועדת הבחירות ערר על הכללת שמו בפנקס הבוחרים באזור בחירה מסוים או אחר.
14.3 ביטל חבר או מתפקד את הוראת התשלום שלו לאחר שאושר פנקס הבוחרים, יגרע שמו מפנקס הבוחרים ע"י מינהל החברות.
14.4 ערר בשל ליקוי טכני ייבדק ע"י מינהל החברות תוך זמן סביר.

15. אזור ‏הבחירה ‏של ‏המועמד

חבר הזכאי להיבחר רשאי להיות מועמד באזור בחירה אחד בלבד, של אזור מגוריו או בהתאם לאישור ועדת הבחירות כאמור בסעיף 3.3.

16. הגשת‏ מועמדות

16.1 המועמדות תוגש באופן אישי (לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות אחר) לוועדת הבחירות עד למועד שייקבע על ידה.
16.2 חבר זכאי להיכלל ברשימת המועמדים באזור בחירה, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות (ניתן למלא באתר האינטרנט של המפלגה) ושילם אגרת בחירות בסך 100 ₪, באמצעות כרטיס אשראי אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות ;אישרה את מועמדותו (יודגש, כי לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום של אחר, לבד מבת/בן זוגו של המועמד. במידה ולמועמד/ת ו-בן/ת הזוג אין
בנמצא כרטיס אשראי, תהא ועדת הבחירות מוסמכת לקבל אמצעי תשלום אחר, בהתאם לדין ובכפוף לבקשה שהוגשה אליה על ידי המועמד/ת).
16.3 תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון החברות.
16.4 תשלום האגרה בסך 100 ש"ח מחייב גם את אלה שיצורפו בתוקף תפקידם או כמצורפים מכוח הוראות תקנון זה, תשלום האגרה הוא תנאי מקדים להכללה ברשימת צירי הועידה.

17. אבטחת ‏ייצוג

וועדת הבחירות המרכזית תבטיח את שיעור הייצוג המינימאלי בבחירות בהתאם לכללים המפורטים בנוהל המצורף כנספח לתקנון זה.

18. ערעורים

עררים, כאמור לעיל, יוגשו ללא שיהוי ולא יאוחר מ- 72 שעות מרגע מתן ההחלטה נשוא הערעור. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל. ערעורים והשגות על החלטות ועדת הבחירות יידונו לפני יו"ר הוועדה והוראות תקנון הבחירות ליו"ר המפלגה
( 2024 ) יחולו אף על בחירות אלה בשינויים המחויבים.

19. חילופי ‏צירים

19.1 מועמד שנבחר כציר לועידה יכול להתפטר בכל עת ע"י הגשת מכתב התפטרות למינהל מפקד וחברות.
19.2 התפנה מקומו של ציר ועידה מסיבה כלשהי, יתועד הדבר ע"י מינהל מפקד וחברות. מינהל מפקד וחברות יחליף בספר צירי הועידה את שם הציר עם המועמד הבא אחריו, לפי מספר הקולות, באזור הבחירה שלו. עקרונות הבטחת הייצוג לא יחולו על חילופי צירים לפי סעיף זה.
19.3 צירים שצורפו מתוקף תפקי דם יכהנו גם אם סיימו א ת תפקידם. בעל התפקיד הנכנס יצורף לוועידה לאחר אישור הנהלת המפלגה. התפטר ציר שצורף מתוקף תפקידו, לא ימונה תחתיו ציר אחר (למעט מחל יפו בתפקיד כאמור ברישא).
19.4 מפקד מנהל וחברות ינהל את ספר הצירים של המפלגה.
19.5 עותק מספר הצירים יועבר למשמרתו של יו"ר המוסד לבירור עתירות.

תוספת

נושא תאריך סעיף בתקנון* שעה
אישור התקנון בוועידה 14.3.24   -
היום הקובע להתמודדות בבחירות 14.3.24 3.1  
מועד אחרון להרשמה למועמד 1.5.24 16.1 22:00
היום הקובע להתפקד לצורך מימוש הזכות לבחור 14.3.24 3.1  
היום הקובע לחידוש אמצעי תשלום לצורך מימוש זכות הבחירה 14.3.24 3.1  
מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 18 לתקנון 20.5.24 18 12:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 20.5.24    
מועד הבחירות לוועידה 27.6.24    

* עמודה זו נועדה לעזר בלבד. יש לעיין בהוראות התקנון בכללותן.

מועדים אלה אינם סופיים וכפופים לשינויים על ידי ועדת הבחירות או גורמים במטה המפלגה.

מועמדים ומתעניינים אחרים יתבקשו לפנות ליועמ"ש המפלגה במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. על מנת להתעדכן בהחלטות ועדת הבחירות ומטה המפלגה ככל שאלה לא יפורסמו באתר המפלגה --> "על סדר היום".

במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי