הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

זימון לועידה התשיעית של מפלגת העבודה 4.4.13 - תקנונים ונוסחים

Thank you for rating this article.

לכבוד: צירי ועידת המפלגה

הנדון: הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס של הועידה התשיעית של מפלגת העבודה.

הועידה תתכנס ביום ה' 04/04/13 בשעה 19:00 בבית החייל ויצמן 60, תל-אביב.

על סדר יומה של הועידה התשיעית

 1. אישור סדר יום הועידה.
 2. ועידה אידיאולוגית מדינית – דיון ואישור ועדת היגוי.
 3. הבחירות לרשויות המקומיות 2013– שינוי החוקה בהוראת שעה בדומה לבחירות 1998, 2003, ו- 2008 על דרך התליית סעיפים 195 – 199 לחוקת המפלגה ואימוץ ההוראות בנספח א' המצ"ב כהוראת שעה לחוקה, וכן מינוי חברי וועדת הבחירות לבחירות ברשויות המקומיות.
 4. מרכז המפלגה - הוראת שעה - העברת סמכויות מרכז המפלגה לועידה והשינויים הנדרשים בחוקה המפורטים בנספח ב' .
 5. מינוי ועדת בחירות לבחירת לשכת המפלגה ולבחירת מזכ"ל המפלגה.
 6. תיקון החוקה בהוראת שעה – בחירת לשכת המפלגה על ידי צירי הועידה כמפורט בתקנון לבחירת לשכת המפלגה, והתליית תוקפם של סעיפים 26 - 19 לחוקה עד לתום ארבעה חודשים לאחר כינונה של הועידה העשירית.
 7. אישור תקנון לבחירת לשכת המפלגה.
 8. אישור תקנון לבחירת מזכ"ל המפלגה.
 9. תיקון החוקה : יתווסף לחוקה סעיף 16(ג)(2): "כפל תפקידים – חבר כנסת לא יוכל לכהן בתפקיד מזכ"ל המפלגה". תחולת תיקון זה החל מיום 1.11.13.
 10. הארכת תוקף לתקנון הועידה התשיעית – תוקף תקנון הועידה התשיעית יוארך עד לתום כינונה של הועידה התשיעית, זאת למעט בסעיף 18(ג) שיתוקן כך ובמקום שדרישה לכינוס ועידה תוגש על ידי "51% מחברי הוועידה", ירשם תחת זאת "1/3 מחברי הועידה".
 11. מינוי יו"ר ודייני המוסד לבירור עתירות.
 12. מינוי יו"ר וחברי המוסד לביקורת.
 13. אישור חוגים: "הרחוב הרוסי פינת העבודה" ו"החוג למען זכויות בעלי חיים".


במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ג' 9.4.13  בשעה 18:30 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il

                     שלכם בברכת חברים,

 

     ח"כ חיליק בר,

       מזכ"ל המפלגה                                                    

 

 

-----------------------------------------------------------

 

נספח א'            לסעיפים 195 ו - 199 לחוקה

תיקון (בהוראת שעה) של סעיף 195 – 199 -  לחוקה

בנושא הבחירות לרשויות המקומיות

אושר בועידה השישית מושב שני ב – 28.9.97

אושר ע"י המרכז ב 13.3.03

 אושר על ידי המרכז 16.4.08

מובא לאישור הועידה התשיעית ביום 4.4.13

 

התיקון מאושר כהוראת שעה, להליכי הבחירות למועמדי המפלגה לראשות הרשויות המקומיות עד לתום שנת 2014, וכן לבחירת מועמדי המפלגה למועצות של הרשויות המקומיות עד תום שנת 2014.

סעיפים 195, 196, 197, 198, 199 לחוקה יותלו ולא יהיו בתוקף עד לתום המועד הנקוב לעיל, ותחתם יבואו הסעיפים המפורטים להלן, ככל ותתקיים סתירה בין הוראות הסעיפים המפורטים להלן יגברו הסעיפים המפורטים להלן על כל הוראת חוקה אחרת :

195    ועדת רשויות מקומיות 

(1)     מוקמת בזאת ועדת רשויות מקומיות (להלן: "הוועדה") לצורך ניהול הבחירות ו/או קביעת מועמדי מפלגת העבודה בבחירות לרשויות המקומיות. הוועדה תמנה 7 חברים בהרכב הבא: יו"ר הועדה ראש עיריית יוקנעם עלית מר סימון אלפסי, מ"מ יו"ר הוועדה ראש עיריית רעננה מר נחום חופרי,  סגנית ראש עיריית כרמיאל גב' שולה כהן, יו"ר ועדת הכספים מר אבנר סטפק, יועמ"ש המפלגה עו"ד עמיחי ויינברגר,  גב' אורנה דקל, לייקי גבע מזכירת סניף רחובות. במקרה של הפסקת כהונה של חבר וועדה תהיה הוועדה רשאית לצרף חבר אחר תחתיו.

(2)     סמכויות הוועדה :

על אף כל הוראה אחרת בחוקת המפלגה או הוראה שעה אחרת או בהחלטות מוסדות קודמות, הוועדה מוסמכת:

א.      לקבוע הוראות על קיום בחירות למועמדי המפלגה לראש הרשות המקומית באזור בחירה מסויים ו/או אחר ו/או להורות על אי קיום הבחירות או על קיומן במועד בדרך ובאופן שתורה הוועדה בהתאם לשיקול דעתה. להורות על התמודדות ו/או תמיכת המפלגה בסיעה ו/או רשימה ו/או רשימת בת ו/או סיעת בת  ו/או רשימה משולבת באזור בחירה מסויים ו/או אחר ו/או להורות על אי קיום הבחירות ו/או על קיומן במועד בדרך ובאופן שתורה הוועדה בהתאם לשיקול דעתה.

ב.      הוועדה מוסמכת להורות, על צירופו ו/או אישורו/ם של מועמד/ים להתמודדות בבחירות פנימיות ו/או חיצוניות ו/או בכל דרך אחרת באזור בחירה כלשהו אף אם לא עמד/ו בתנאי הסף שנקבעו בחוקה ובכל מקום אחר.

ג.        הוועדה מוסמכת להורות על תמיכת המפלגה ו/או על הגשת שמו של מועמד/ים לראש הרשות המקומית ו/או תמיכה ברשימה/ות למועצת הרשות המקומית באופן ובהליך שתורה הוועדה, לרבות שילוב ו/או מיזוג עם סיעה ו/או רשימה ו/או סיעת בת ו/או רשימת בת ו/או רשימה משולבת אחרת, בצירוף קבוצות ו/או מועמד/ים לרשימות המוגשות. 

ד.      הוועדה מוסמכת להחליט, לפי שיקול דעתה, על קיום בחירות בכל דרך, ו/או על קביעת מועמדי המפלגה בבחירות לרשויות המקומיות בכל דרך אחרת, לרבות ומבלי לגרוע בדרך של פריימריז בסניף ו/או בחירה במועצת הסניף ו/או על פי קביעת הוועדה ו/או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה. 

ה.      הוועדה מוסמכת להחליט שחבר המפלגה רשאי להתמודד במסגרת סיעה ו/או רשימה עצמאית, שאינה רשימת/סיעת  בת של המפלגה.

ו.        הוועדה תהא מוסמכת ליתן כל הוראה אחרת אשר תהא דרושה לצורך קביעת מועמדי מפלגת העבודה לבחירות לרשויות המקומיות, לראש הרשות המקומית ולכהונה כחברי מועצות הרשויות המקומיות.

ז.       הוועדה מוסמכת ליתן כל הוראה הנדרשת לשם ביצוע תפקידיה, לרבות מתן הוראות ו/או התקנת תקנונים, להסדיר כל הדרוש לצורך ביצוע הבחירות לרשויות המקומיות, ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לצורך קביעת מועמדי המפלגה לרשויות המקומיות ואף לשנות מועדים. הוועדה תהא רשאית בכל עת לשנות ו/או לבטל את החלטותיה ו/או את אישוריה ולקבל החלטות ו/או אישורים אחרים. הוועדה תהא רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה.  

196    כללים מנחים לעבודת הוועדה

א.      החלטות הוועדה יתחשבו בשיקולים שונים בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה, ובין היתר, בישוב בו מדובר, מאפייניו, סיכויי המועמדים השונים, מעמדם בישוב, תפקוד הסניף, שיקולים כלכליים, ושיקולי טובת המפלגה ושיקולי הצלחתה המירבית בבחירות, תוך מתן דגש להמלצות של מועצת הסניף/מחוז הנבחרות. 

ב.      החלטות הוועדה והקריטריונים לקבלת ההחלטות תפורסמנה ברבים באמצעות אתר האינטרנט של המפלגה. הוועדה תפעל ככל הניתן ליתן זכות שימוע בע"פ ו/או בכתב לפונים אליה.

197    דיון נוסף על החלטת הוועדה

א.      חבר המפלגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה , רשאי לבקש מיו"ר הועדה לקיים דיון חוזר על החלטה של הועדה בתוך 72 שעות. הוועדה תהא רשאית לשמוע את עמדתו בכתב או בע"פ. חבר מפלגה הרואה עצמו נפגע מהחלטות הועדה בדיון החוזר יהא רשאי לערער למוסד לבירור עתירות, בתוך 72 שעות ממתן ההחלטה הנוספת של הועדה. המוסד לבירור עתירות ידון בסבירות ההחלטה בהקדם האפשרי.  

ב.      הוגש ערעור על החלטה של הוועדה כאמור, יעוכב ביצועה של החלטת הוועדה עד אשר יחליט המוסד לבירור עתירות בערעור. המוסד יחליט בערעור בתוך 96 שעות ממועד הגשת העתירה.

198    אישור רשימות ומועמדים

הוועדה תאשר כל רשימה ו/או כל מועמד מטעם המפלגה לראש הרשות המקומיות ו/או למועצת הרשות המקומית.

199    הוראות שונות:

א.      הוראות אלו יחולו בשינויים המחוייבים על בחירות חוזרות ו/או בסיבוב שני לראשות הרשות המקומית ו/או לרשות המקומית.

ב.      אין בהחלטות הוועדה כדי לחייב את הוועדה ו/או את המפלגה במתן תמיכה ו/או תקציב לצורך קיום הבחירות.

ג.        הוראת שעה כאמור תהיה בתוקף עד לתום שנת 2014

 

 

 

-----------------------------------------------------------

נספח ב'

הוראת שעה והשינויים הנדרשים בחוקת המפלגה

 

תוקףהוראות המפורטות להלן יהיו בתוקף עד לתום 4 חודשים שלאחר כינונה של הועידה העשירית של מפלגת העבודה:

הסדרת מספרי סעיפים בחוקה בשל טעויות קולמוס במספרי סעיפים:

סעיף מס' 30 שכותרתו "מועדי סיכום במזכירות" יהיה מעתה סעיף  30א

סעיף 28 שכותרתו "בחירת הועדה והרכבה" יהיה מעתה סעיף 30ב

סעיף 29 ללא כותרת המתחיל במילה "נתעורר ספק" יהיה מעתה סעיף 30ג

סעיף 30 שכותרתו "רציפות כהונה" יהיה מעתה סעיף 30ד

סעיף 40 (השני) שכותרתו "בחירת המוסד והרכבו" יהיה מעתה סעיף 48

התליית סעיפים – הסעיפים המפורטים להלן יותלו ולא יחולו כלל בעת תוקפה של הוראת השעה

1(ב); 2(ד); 5(ב); 5(ג); 5(ד); פרק ג' "מרכז המפלגה" סע' 7 , 9– 14; 19- 26; 30ד(א)

בסעיפים המפורטים להלן בכל מקום בו נאמר "מרכז המפלגה" או "המרכז" יירשם בשינויים המחוייבים "ועידה" או "ועידת המפלגה" או "הועידה" :

 

3; 4; 8; 16; 17(ג); 30ב; 30ג ; 33(א) ו-(ד); 39; 42(ה); 44(ג); 48(א), (ג), ו-(ה); 55(ג); 58(א) – (ה);  82(ב); 84; 85; 87(ה),  ו- (ח); 88(ב) ו-(ג); ; 96(א) ו-(ג); 99(א); 109(א); 110(ח); 113(ז); 121(ב); 122(ב) ו-(ג); 124(א); 125(א); 126(א); 127(א); 128(ב); 129(א); 130(ג); 131(א); 132(ג); 133(ג); 134(ד); 136; 140(ד); 141; 142; 143; 146(3); 147(ג); 148(ג); 150; 151(4); 152א; 153; 155; 156; 157; 158; 160; 161; 163(ג); 16(ב); 168(א) ו-(ב); 170(א) – (ד); 173; 177(ד); 191; 203 ; 207; 212(א) ו-(ב); 218(א) ו-(ב); 220

בסעיפים המפורטים להלן בכל מקום בו נאמר מרכז המפלגה יירשם בשינויים המחוייבים "הלשכה ו/או "לשכת המפלגה":

2; 2(ה);  28;

בסעיפים המפורטים להלן תימחק מהסעיף המילה "מרכז" או "המרכז" או "והמרכז" וכיו"ב

17(א); 17(ב); 31; 32; 46(ב); 47(ב); 65(א), (ג) ו- (ד); 83(א);  213; 216(ב);

 

החלפת סעיפים: הסעיפים המפורטים להלן ישונו, בנוסח המפורט להלן בכל מועד תוקפה של הוראת השעה:

 

סעיף 5(ב) לחוקה ישונה כולו כדלקמן:

ועידת המפלגה תתכנס בהתאם לתקנונה, ולכל הפחות אחת לשנה.

 

סעיף 6(א) לחוקה ישונה כולו כדלקמן:

 סדר יום של הוועידה יקבע על ידי מזכירות הלשכה ויפורסם באתר המפלגה לפחות 10 ימים טרם כינוס הועידה. אם אישרה מזכירות הלשכה בהצבעת רוב חבריה כי קיים צורך דחוף לכנס את הועידה, תוכל לכנס את חברי הועידה בתוך 72 שעות באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המפלגה וכן משלוח הודעת מסרון ודוא"ל.  

 

בסעיף 16(ג): במקום "לניהול בית מרכז המפלגה" ירשם "לניהול בית המפלגה"

 

בסעיף 27 (א) :במקום "הלשכה תתכנס לפחות פעמיים בחודש", ירשם: "הלשכה תתכנס כפי שיקבע בתקנונה".

 

סעיף 28 לחוקה ישונה וירשם כדלקמן:

"ועדות הלשכה ודרך עבודתן יקבעו בתקנון עבודת הלשכה"

 

בסעיף 30 : במקום "מזכירות הלשכה תתכנס אחת לשבועיים" ירשם "מזכירות הלשכה תתכנס לפחות אחת לחודש"  

 

סעיף 34 ישונה ויירשם כדלקמן:

תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לבירור עתירות ושל חברי המוסד תהא חופפת את תקופת כהונתה של הועידה  ועוד שישה חודשים.  הלשכה  רשאית להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים.

 

סעיף 49 ישונה ויירשם כדלקמן:

תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לביקורת ושל חברי ועדת הביקורת תהא חופפת את תקופת כהונתו של ועידת המפלגה  ועוד שישה חודשים. הלשכה רשאית להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים.

 

סעיף 58 (ב) ישונה, ויירשם כדלקמן:

מספר השופטים ובכללם היו"ר לא יעלה על 51 

 

בסעיף 81 ישונה ויירשם כדלקמן:

תקופת כהונתם של יו"ר בית הדין והשופטים תהא חופפת כהונתה את כהונת ועידת המפלגה  ועוד ששה חודשים. לשכת  המפלגה רשאי להאריך כהונתם לששה חודשים נוספים.

 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

רקע והרחבה לעניינים שעל סדר היום בועידה

חברים נכבדים,

אחרי שנים רבות שבהם חלק מצירי הועידה אשר הגיעו  לכינוסי ועידה  חשו לעיתים כי לא ברור להם על מה בדיוק הם עומדים להצביע, חשוב לנו כעת, עם כינונה של הועידה החדשה, לשנות, ולהביא בצד סדר היום גם דברי הרחבה אשר יבהירו את העניינים העיקריים אשר על סדר היום בועידה.  

מעתה ואילך  נשתדל לצרף לכל הזמנה, רקע קצר על הסעיפים העיקריים המובאים לסדר היום של הועידה, ונפציר בכם חברי ועידה לקרוא, להתעניין, ולשאול אותנו בכל שאלה ובכל נושא וכמובן להגיע לוועידה ולהשפיע:

הבחירות המוניציפאליות

אחת לחמש שנים מפלגת העבודה נדרשת להיערך לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. ושוב מצויים אנו בפתחן של הבחירות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בסוף השנה הנוכחית.מאות מועמדים לחברי מועצות ערים ועשרות מועמדים לתפקיד ראשי הרשויות יתמודדו בכל הארץ בתמיכת מפלגת העבודה.

בכדי לארגן את הפרויקט החשוב הזה נדרשת המפלגה לבחור צוות מנוסה אשר ילווה את התהליך ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. בראש ועדת הבחירות לרשויות המקומיות מוצע כי  יעמוד סימון אלפסי ראש עיריית יקנעם ב- 25 השנים האחרונות ויו"ר סיעת העבודה בשלטון המקומי.

הועדה שאנו מביאים כהצעה לאישורה של הועידה כוללת שני ראשי ערים בפועל (סימון אלפסי ונחום חופרי) בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחום המוניציפאלי, סגנית ראש עיר ותיקה מכרמיאל (שולה כהן), חברת מועצה לשעבר ופעילת מפלגה ותיקה מאבן יהודה (ארנה דקל) ומזכירת סניף רחובות הותיקה (לייקי גבע). והואיל וחלק מהסוגיות המרכזיות והחשובות בהחלטות שיתקבלו הן הסוגיות הכספיות והמשפטיות, נדרשים חברים נוספים בוועדה שיהיו אבנר סטפק - יו"ר ועדת הכספים של המפלגה בהתנדבות מזה כשנתיים ואיש בעל ניסיון רב בתחום, וכן יועמ"ש המפלגה, עו"ד עמיחי ויינברגר.

הועדה תפעל בשיתוף פעולה עם מועצות הסניפים הנבחרות בכל הארץ, בסיוע מכון סקרים מהימן ותפעל לבחון את  ההיתכנות הפוליטית המקומית והכספית בכל רשות.

חשוב לנו לציין שלא נאפשר חריגה ממסגרת התקציב שתקבע  לבחירות אלו, כדי להמשיך את התהליך הארוך והמוצלח שעוברת המפלגה, וביעדה להביא להבראה כלכלית לאחר שנים רבות מאד של גרעון מצטבר. יש לציין כי בבחירות המוניציפאליות הקודמות מפלגות אחרות נכנסו לחובות של עשרות מיליוני שקלים עקב החלטות פוליטיות לא נכונות בזירה המוניציפאלית ולכן לועדה המוניציפאלית יש חשיבות רבה ועליונה להצלחת התהליך ולשמירה על מסגרת התקציב.

ועידה מדינית – בחודשים הקרובים ברצוננו לקיים ועידה אידיאולוגית מדינית בדומה לועידה האידיאולוגית שנערכה לפני כשנה בהשתתפות אלפי חברי מפלגה. כדי לתכנן את ההליך לקראת ועידה אידיאולוגית זו נקים בועידה הקרובה צוות מכין שיהיה אחראי על ההוצאה לפועל של הועידה. ועידה אידיאולוגית זו חשובה לנו מאד ונבקש מכם כמו בעבר להיות שותפים מלאים בתכנון ובארגון שלה.

אישור ועדת הבחירות והתקנונים לבחירות ללשכה ולמזכ"ל - כידוע לכם הפעם האחרונה שבה נבחרו מוסדות המפלגה , בתהליך מוסדר,  היה לפני למעלה מעשור. לפני כחצי שנה הושלם חלקו העיקרי של התהליך הדמוקרטי החשוב  של בחירת ועידה חדשה, מועצת סניפים, מזכירי סניפים ומחוזות, ועוד.

בחירת לשכה - כעת נמשיך את התהליך לעבר בחירת לשכה חדשה למפלגה. נוכח רצון ברור שעלה ממזכירי המחוזות, הסניפים ופעילי מפלגה ולאור הניסיון הטוב שנצבר משנת 2011 כאשר אוחד המרכז עם הועידה, נציע לפסוח גם כעת על בחירת מרכז, ובכך להימנע מיצירת שלושה גופים שונים, וזאת על ידי העברת מוסדרת של תפקידי המרכז לועידה או ללשכה כפי שפורט בהרחבה בנספח. 

גם את הלשכה אנו מתעתדים להקים ולצורך זאת יפורסם תקנון בחירות מפורט ללשכה, ובמסגרתו תתואר שיטת הבחירה, שעיקרה הוא שחברי הלשכה יבחרו על ידי צירי הועידה התשיעית בבחירות דמוקרטיות שיערכו בקרוב.

תקנון לשכה:

הלשכה כפי שאם ודאי יודעים היא הגוף הדן בעניינים השוטפים העומדים על הפרק במפלגה. לקראת הבחירות ללשכת המפלגה העלנו לאתר המפלגה, ומצורף בזאת, תקנון בחירות מפורט. התקנון  הבנוי על בסיס תקנוני עבר למעט שינוי משמעותי אחד: ביטול ה"צירופים" ללשכה כפי שיפורט בהמשך. להלן בקצרה הסבר ורקע על עיקרי התקנון: אחרי 11 שנים שבהן לא התקיימו בחירות ללשכת המפלגה, אנו עושים זאת כעת. בחירת הלשכה היא השלמתו של תהליך דמוקרטי מסודר המתקיים בשנה האחרונה, של בחירת המוסדות המעצבים את חיי המפלגה. קדמו לבחירות ללשכה: בחירת צירי ועידה, בחירת מועצות סניפים, בחירת מזכירי סניפים ובחירת מזכירי מחוזות.  הלשכה תבחר על ידי צירי הועידה בכל מחוז ומחוז במטרה לאפשר לכל ציר ועידה אפשרות להבחר ללשכה. הבחירות יתנהלו בצורה דמוקרטיות, אישית וחשאית. ההקצאה לכל מחוז היא על פי המפתח שנקבע בבחירות לועידה שהתקיימו בספטמבר האחרון. בנוסף לחברי הלשכה הנבחרים ימונו מתוקף תפקידם דמויות מפתח ובעלי תפקידים נבחרים משדרות המפלגה השונות (כמו למשל: חברי כנסת, ראשי ערים, מזכירי מחוזות, יו"ר משמרת ותאים, נשיאים לשעבר ועוד). רשימת הממונים מתוקף תפקידם מצורפת לתקנון זה. לראשונה, ובניגוד למה שנעשה בעבר, נמנעת הנהגת המפלגה מלהביא בתום התהליך "צרופים" של חברים שלא התמודדו או שלא נבחרו בבחירות. מטרת הויתור על מנגנון ה"צרופים": יצירת רוב משמעותי של מי שנבחרו באופן דמוקרטי ע"י כלל צירי הועידה, תוך הקטנת כוחם של אלו שלא נבחרו. גם רשימת "מתוקף תפקידם" צומצמה ככל האפשר. התוצאה הנלוית לכך תהיה לשכה קטנה יותר.

בחירת מזכ"ל - על פי חוקת המפלגה ביום 14.10.2013 יסיים ח"כ חיליק בר מזכ"ל המפלגה את כהונתו ואנו נערכים לבחירת מזכ"ל על ידי צירי הועידה התשיעית לא יאוחר מתאריך זה. תחילה יש לאשר את חברי ועדת הבחירות שיהיו אחראים על התהליך החשוב הזה ולאשר את תקנוני הבחירות בהם יופיעו כל הפרטים. הועדה שתובא לאישור הועידה תורכב מקשת רחבה ומגוונת של חברי מפלגה וההרכב המוצע והתקנון המוצע יופיעו באתר המפלגה לעיון החברים.

תקנון ועידה – ברצוננו לבצע תיקון לתקנון הועידה התשיעית כך שבניגוד לנעשה בעבר ובניגוד לתקנון הועידה השמינית צירי הועידה יוכלו לכנס ועידה בחתימתם של שליש מצירי הועידה בלבד, בניגוד למחצית שנדרשה בעבר בתקנונים הקודמים, זאת על מנת להרחיב את הסמכויות של צירי הועידה.

 

בחירת יו"ר המוסד לבירור עתירות, סגנו וממלא מקומו ודיינים למוסד לבירור עתירות:

על פי חוקת המפלגה כשישה חודשים אחרי כינונה של ועידה חדשה יפוג תוקף מינוים של הדיינים שמונו למוסד לבירור עתירות לפני כארבע שנים.

אנו מודים ליו"ר המוסד עו"ד אמנון זכרוני, לסגנו עו"ד גד כרמי ולדיינים המסורים ששימשו בהתנדבות בתפקיד של דיינים במוסד. 

לשמחתנו הסכימו עו"ד אמנון זכרוני וגד כרמי להמשיך בתפקידם, תפקיד אותו הם ממלאים במסירות ועל חשבון זמנם הפרטי כבר שנים רבות. לחברים ותיקים רבים במוסד הוצע להמשיך בכהונתם רובם הסכימו לכך ולהם נוספת רשימת מומלצים נוספת שכולם יובאו לאישור הועידה ויופיעו באתר המפלגה מבעוד מועד.

בחירת ועדת ביקורת למפלגה –

גם ועדה חשובה זו נדרשת על פי חוקת המפלגה, והיא  תבוא לאישור בועידה זו. תפקיד ועדה זו לבקר תהליכים פנימיים, ארגוניים וכספיים. שמות חברי ועדת הביקורת המובאים לאישור הועידה  יפורסמו באתר המפלגה בימים הקרובים.

 חשוב לציין שוב, שכל שינוי, תקנונים מפורטים וכל עניין נוסף שיובא בפני הועידה יפורסם באתר המפלגה באותו נוהל שהנהגנו בשנה האחרונה - פרסום גלוי מראש של סדר היום ושל כלל הנושאים העומדים להכרעת הועידה.

בכל שאלה ניתן לפנות לח"כ חיליק בר, מזכ"ל המפלגה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

---------------------------------------------

תקנון הבחירות לבחירת המזכיר הכללי של מפלגת העבודה הישראלית

פרק א' : הוראות כלליות                 

 1.       מועד הבחירות

הבחירות למזכיר הכללי (להלן: "מזכ"ל") של המפלגה (להלן: "הבחירות") יתקיימו במועד שייקבע על-ידי ועדת הבחירות לבחירת מזכ"ל המפלגה ובכל מקרה, לא יאוחר מ-14.10.2013.

2.       שיטת הבחירות

הבחירות למזכ"ל המפלגה יהיו אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.

3.       הזכות לבחור ולהיבחר

הזכות לבחור נתונה לכל חבר ועידת המפלגה התשיעית, ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2013 עד למועד שנקבע בתקנון מפקד וחברות ובכפוף להוראות החוקה.

הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2013 עד למועד שנקבע בתקנון מפקד וחברות ובכפוף להוראות החוקה.

הזכות לבחור ולהיבחר מותנית בתקופת חברות רצופה, תוך תשלום דמי חבר כנדרש, בתקופה של שישה חודשים רצופים בטרם יום הבחירות, אשר ייקבע על-ידי ועדת הבחירות.

4.       תקופת כהונת המזכ"ל

תקופת כהונת המזכ"ל אשר יבחר בבחירות אלו תסתיים לאחר 60 יום ממועד כינונה של הועידה העשירית או לאחר 3 שנים מיום בחירתו, המוקדם מבינהם.

פרק ב' : ועדת הבחירות המרכזית

5.       ועדת הבחירות

5.1.                  וועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות שתאושר על ידי ועידת המפלגה, הועידה תמנה יו"ר ועדה וממלא מקומו.

5.2.                  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין את חברי הועדה  לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא – המקום.

5.3.                  בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות, רשאית הועדה, בהצבעה של רוב חבריה, למנות תחתיו חבר אחר.

5.4.                  ועדת הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות המרכזית תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

5.5.                  ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה.

5.6.                  ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה למעט סמכות של קביעת נוהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.         

5.7.                  ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם מראש את מיקומי הקלפיות.

5.8.           ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים            המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

5.9.                  ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לשנות את מועד הבחירות באזור בחירה מסוים ולקיימן עד 5 ימי עבודה לפני ואחרי מועד הבחירות שנקבע.

5.10. ועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות, בהתאם לשיקול דעתה, ועדות בחירות     מקומיות, ולהסדיר כל הדרוש לבחירתן ועבודתן.

6.       פרסום תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות באינטרנט.

 1. הרוב הדרוש

לא ייבחר חבר לכהונת מזכ"ל אלא בתמיכה של 40% מכלל המצביעים בפועל. לא עלה בידי אף מועמד להשיג את התמיכה הדרושה – ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים שהשיגו את מירב הקולות. ככל וידרש סיבוב נוסף, יתקיים הסיבוב  עד 30 ימים ממועד הבחירות הראשונות.

8.       שוויון

במקרה של שוויון בתוצאות הבחירות בין המתמודדים והתוצאה אינה מאפשרת הכרעה בבחירה המזכ"ל כאמור לעיל בסעיף 7, ייערכו בחירות נוספות בין אותם מתמודדים שהתוצאה שהם קיבלו משתווה למיקום הראשון או השני.  ככל וידרש סיבוב נוסף לצורך השגת תמיכה של 40% מכלל המצביעים, יערך סיבוב נוסף כמפורט לעיל וכן הלאה.

פרק ג': ספר הבוחרים

12.    מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו צירי ועידה הזכאים לבחור ולהיבחר במועד הפקת הספר (להלן: "ספר הבוחרים הראשוני").                                              

13.    ספר הבוחרים יוצג לעיון בבית המפלגה וניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

פרק ד': רשימת המועמדים

14.    הגשת מועמדות

14.1                        המועמדות תוגש למינהל מפקד וחברות במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות ושילם אגרת בחירות בסך 6,000 ₪, באמצעות שיק אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות אישרה את מועמדותו.

14.2                        תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.

פרק ה': ערעורים ודיון נוסף

15.    הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית רשאי לבקש דיון נוסף בועדה, וזאת בתוך 72 שעות ממועד פרסומה. הועדה רשאית לשמוע את החבר בע"פ או בכתב בהתאם לשיקול דעתה.

16.    ערעור על החלטה בדיון נוסף תוגש למוסד לבירור עתירות בתוך 72 שעות ממועד ההחלטה בדיון הנוסף. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

17.    ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

פרק ו': הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

18.    כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני בית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:

18.1                        מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

18.2                        משמיד או מעלים ביודעין מסמך כאמור בסעיף 20.1.

18.3                        נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.

18.4                        מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

18.5                        מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר, ביודעו שאינו זכאי לכך.

18.6                        מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

18.7                        מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת לועידה.

18.8                        מציג את מועמדותו ביותר מאשר אזור בחירה אחד.

18.9                        בהיותו יו"ר או חבר של ועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם - כנגד חתימה - לועדת הבחירות המרכזית.

18.10                    מצביע באמצעות טופס הצבעה שלא סופק לו באופן אישי על-ידי ועדת הקלפי

19.    אין בהוראות סעיף זה כדי לצמצם את סמכויות בית הדין העליון של המפלגה או כדי לפגוע בסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסד לבירור עתירות.

20.    מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

 

--------------------------------------

 

תקנון הבחירות לבחירת חברי לשכת מפלגת העבודה הישראלית

פרק א' : הוראות כלליות                 

 1.       לשכת המפלגה

הלשכה תכלול עד 181 חברים אשר ייבחרו על ידי חברי הועידה באזורי בחירה אליו הם משתייכים (להלן: "הנבחרים"), כ-90 חברים מתוקף תפקידם (להלן: "חברים מתוקף תפקידם") והכל כמפורט ובהתאם לתקנון זה.

2.       מועד הבחירות

הבחירות ללשכת המפלגה (להלן: "הבחירות") יתקיימו במועד שייקבע על-ידי ועדת הבחירות המרכזית לבחירת חברי הלשכה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-30.08.2013.

3.       שיטת הבחירות

הבחירות ללשכת המפלגה יהיו אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.

4.       הזכות לבחור ולהיבחר

הזכות לבחור ולהיבחר נתונה לכל ציר המכהן בוועידה התשיעית. ציר יוכל להעמיד את עצמו לבחירה בכל אזור בחירה שיבחר, אולם יוכל לבחור רק באזור שבו הוא מתגורר, בהתאם לכתובת הרשומה במשרד הפנים כפי שרשום באגף מפקד וחברות במפלגה במועד פרסום ספר הבוחרים נכון למועד שתקבע ועדת הבחירות.

הזכות לבחור ולהיבחר מותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2013 עד למועד שנקבע בתקנון מפקד וחברות, ובכהונה בת תוקף.

5.       אופן ההצבעה

כל בעל זכות בחירה יהיה רשאי לסמן בפתק ההצבעה לא יותר מ-65% ממספר המקומות המוקצים לבחירה באזור הבחירה. מספר הסימונים המותר לכל היותר יצוין על פתק ההצבעה.

פרק ב' : ועדת הבחירות המרכזית

6.       ועדת הבחירות

6.1.                  וועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות  אשר אושרה על ידי ועידת המפלגה. הועידה תמנה יו"ר וממלא מקום לוועדת הבחירות המרכזית.

6.2.                  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות הוועדה בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא המקום.

6.3.                  בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות המרכזית, רשאית הועדה, בהצבעה של רוב חבריה, למנות תחתיו חבר אחר.

6.4.                  ועדת הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות המרכזית תנהל, ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

6.5.                  ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, להאריך מועדים, לדחות או להקדים, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה, למנות ועדות בחירות אזוריות / מקומיות.

6.6.                  ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה למעט סמכות של קביעת נוהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.         

6.7.           ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים            המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

6.8.                  ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לשנות את מועד הבחירות באזור בחירה מסוים ולקיימן עד 5 ימי עבודה לפני או אחרי מועד הבחירות שנקבע.

6.9.           וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי ספירת הקולות תעשה באופן ידני.

6.10.            במקרה שמספר המועמדים באזור בחירה נמוך או זהה למספר החברים שהוקצה לאזור הבחירה – רשאית ועדת הבחירות לאשר את המועמדים כחברים בלשכה ולא לקיים בחירות באזור הבחירה ובהתאמה, ככל שהדבר רלוונטי, לא יבחרו מלוא חברי הלשכה שהוקצו לאותו אזור בחירה.

7.       פרסום תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה.

8.       שוויון

במקרה של שוויון בתוצאות הבחירות בין מתמודדים, תתקבל הכרעה באמצעות הגרלה. ההגרלה תיערך ע"י ועדת הבחירות באופן שתקבע.

פרק ג': החברים בלשכה:

9.       מספר החברים בלשכה

9.1.      בלשכה יכהנו עד 181 חברים נבחרים אשר ייבחרו באזורי הבחירה.

9.2.    בלשכה יכהנו כ-90 בעלי תפקידים בתוקף תפקידם כמפורט ב"נספח א" לתקנון זה. אשר יכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם.

 

10.   אזורי בחירה וקביעת ההקצאות

אזור בחירה - אזורי הבחירה בתקנון זה, הינם מחוזות המפלגה (לעיל ולהלן: "אזורי הבחירה"):

10.1. מחוז הקיבוצים

10.2. מחוז המושבים

10.3. המחוז הערבי

10.4. המחוז הדרוזי

10.5. מחוז ירושלים

10.6. מחוז תל אביב

10.7. מחוז חיפה

10.8. מחוז שרון שומרון

10.9. מחוז צפון

10.10.  מחוז מרכז

10.11. מחוז דן

10.12. מחוז דרום

10.13. מחוז נגב

10.14. ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר החברים שייבחרו בכל אזור בחירה על בסיס יחסי של אחוז צירי הועידה התשיעית הנבחרים אשר מכהנים כיום בכל אזור בחירה (כלומר, ללא הצירים המכהנים מתוקף תפקידם).

10.15.  המודד: 181 / מספר כלל צירי הועידה הנבחרים המכהנים

10.16.   חלוקת ההקצאות:

10.16.1. חלוקת ההקצאות העיקרית: 
המכפלה השלמה (מעוגלת כלפי מטה) של המודד ומספר צירי הועידה הנבחרים המכהנים באזור הבחירה

10.16.2. חלוקת העודפים:

העודפים יחולקו בין אזורי הבחירה באמצעות חלוקת הקצאה לחבר לשכה נוסף, לאזור הבחירה אשר מתקבל בו הערך המקסימלי בחישוב הבא: מספר צירי הועידה הנבחרים המכהנים באזור הבחירה / (מספר ההקצאות ללשכה שהוקצו עד כה לאזור הבחירה + 1 )

            (חישוב זה יערך עד להשלמת הקצאת 181 הקצאות לאזורי הבחירה)

11.   הודעה על מכסת ההקצאות

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את ההקצאות באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המפלגה.

פרק ד': ספר הבוחרים

12.    מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים לכל אזור בחירה על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין ובו ייכללו צירי ועידה הזכאים לבחור באזור הבחירה, המתגוררים בתחומי אזור הבחירה במועד הפקת הספר (להלן: "ספר הבוחרים הראשוני").                                              

 13.    ספר הבוחרים הראשוני יוצג לעיון בבית המפלגה במועד שתקבע הוועדה וניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

 

פרק ה': בחירת המועמדים

14.    אזור הבחירה של המועמד

ציר ועידה הזכאי להיבחר רשאי להיות מועמד באזור בחירה אחד בלבד, על פי בחירתו.

15.    הגשת מועמדות

15.1   המועמדות תוגש למינהל מפקד וחברות במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. ציר ועידה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים באזור בחירה, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות (ניתן למלא באתר האינטרנט של המפלגה) ושילם אגרת בחירות בסך 200 ₪, באמצעות כרטיס אשראי אישי של המועמד או שיק אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות אישרה את מועמדותו.

15.2     תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.

15.3     תשלום האגרה מחייב גם את אלה שיצורפו בתוקף תפקידם. ללא תשלום האגרה במועד שייקבע לא יכהנו כחברי לשכה.

16.    הבטחת הייצוג המינימאלי

ועדת הבחירות המרכזית תבטיח ככל הניתן, בכל אזור בחירה,  את שיעור הייצוג המינימאלי בבחירות בהתאם לסעיף 210 לחוקה (40% לנשים, 15% לותיקי התנועה ו-15% לצעירים בהתאם להגדרתם בחוקה), וככל שתידרש התאמה, העיגול יתבצע כלפי מטה.

פרק ו': ערעורים       

17.    הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית רשאי לבקש דיון נוסף בועדה, וזאת בתוך 72 שעות ממועד פרסומה. הועדה רשאית לשמוע את החבר בע"פ או בכתב בהתאם לשיקול דעתה.

18.    ערעור על החלטה בדיון נוסף תוגש למוסד לבירור עתירות בתוך 72 שעות ממועד ההחלטה בדיון הנוסף. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

19.    ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

פרק ז': הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

20.    כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני בית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:

20.1                        מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

20.2                        משמיד או מעלים ביודעין מסמך כאמור בסעיף 20.1.

20.3                        נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.

20.4                        מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

20.5                        מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר, ביודעו שאינו זכאי לכך.

20.6                        מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

20.7                        מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת לועידה.

20.8                        מציג את מועמדותו ביותר מאשר אזור בחירה אחד.

20.9                        בהיותו יו"ר או חבר של ועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם - כנגד חתימה - לועדת הבחירות המרכזית.

20.10                    מצביע באמצעות טופס הצבעה שלא סופק לו באופן אישי על-ידי ועדת הקלפי

פרק ח': שונות

21.    הנספחים המצורפים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

22.    האמור בתקנון ובנספחיו בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך.

23.    חילופי חברים

23.1                        מועמד שנבחר כחבר לשכה יכול להתפטר בכל עת ע"י הגשת מכתב התפטרות למינהל מפקד וחברות.

23.2                        התפנה מקומו של חבר לשכה מסיבה כל-שהיא, יתועד הדבר ע"י מינהל מפקד וחברות. במידה ומדובר בחבר נבחר, מינהל מפקד וחברות יחליף בספר חברי הלשכה את שם החבר עם המועמד הבא אחריו, לפי מספר הקולות, באזור הבחירה שלו. עקרונות הבטחת הייצוג לא יחולו על חילופי חברים לפי סעיף זה. לא קיים מועמד הבא אחריו – יוותר המקום ריק.

23.3                        חבר שצורף מתוקף תפקידו יכהן כל עוד הוא משמש בתפקיד בגינו צורף.  הפסיק לכהן בתפקיד, ימונה תחתיו מחליפו בתפקיד, בתנאי שהוא חבר מפלגה המשלם מיסי חבר. יובהר כי לא ימונה תחת חבר זה חבר אחר אלא מחליפו בתפקיד.

23.4                        נכנס לתפקידו לאחר כינונה של הלשכה בעל תפקיד המנוי על בעלי התפקידים אשר בנספח א', יהיה רשאי בתוך חודשיים ימים מיום המינוי למלא טופס בקשת מועמדות וכן לשלם אגרת מועמדות. לאחר חלוף תקופה זו יחשב מי שלא עשה כן כמי שוויתר על זכותו להיכלל בלשכה.  

 

נספח א' – מצורפים מתוקף תפקידם

 יצורף מתוקף תפקידו רק חבר מפלגת העבודה, המשלם דמי חבר, אשר מילא טופס הגשת מועמדות ללשכה ואשר שילם את אגרת הבחירות ללשכה על סך 200 ש"ח, כל זאת עד ליום הבחירות ללשכה. חבר אשר לא מילא טופס ו/או שילם דמי חבר כנדרש, יחשב כמי שויתר על הזכות להיות חבר לשכה מתוקף תפקידו.

 1.      יו"ר המפלגה
 2.      מזכ"ל המפלגה
 3.      חברי הסיעה בכנסת
 4.      יו"ר המוסד לבירור עתירות
 5.      יו"ר ועדת כספים
 6.      יו"ר ועדת חוקה
 7.      יו"ר ומ"מ ועדת ביקורת
 8.      יו"ר ההסתדרות
 9.      יו"ר נעמ"ת
 10.      מזכ"ל עוגן
 11.      יו"ר בינ"ה
 12.      יו"ר הסיעה בהסתדרות
 13.      יו"ר הסיעה בנעמ"ת
 14.      ראשי רשויות מקומיות
 15.      יו"ר תא החברות הארצי
 16.      יו"ר ותיקי התנועה הארצי
 17.      יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית
 18.      יו"רים של אגודות סטודנטים
 19.      יו"ר תאי הסטודנטים של מפלגת העבודה באוניברסיטאות ובמכללות אשר אושרו בלשכת המשמרת הצעירה
 20.      יו"ר הסתדרות הגמלאים
 21.      ראש אגף ארגון
 22.      ראש אגף מפקד
 23.      יו"ר הקק"ל
 24.      ראש התנועה הרפורמית בישראל
 25.      מזכ"ל התק"צ
 26.      מזכ"ל תנועת המושבים
 27.      מזכיר  מחוז ת"א
 28.      מזכיר  מחוז י-ם
 29.      מזכיר  מחוז חיפה
 30.      מזכיר  מחוז ערבים
 31.      מזכיר  מחוז דרוזים
 32.      מזכיר  מחוז קיבוצים
 33.      מזכיר  מחוז מושבים
 34.      יו"ר המשמרת הצעירה הארצי
 35.      יו"ר המשמרת הצעירה במחוזות (ת"א, חיפה, ירושלים, קיבוצים, דרוזים, מושבים וערבים)
 36.      מזכ"לי תנועות הנוער והבוגרים (השומר הצעיר, המחנות העולים, דרור ישראל)
 37.      חתני פרס ישראל
 38.      נשיאים לשעבר
 39.      ראשי מכונים ומרכזים ברוח תנועת העבודה:

א.      בית יגאל אלון

ב.      מכון שיטים

ג.        מכון יד טבנקין

ד.      מכון בינה

ה.      מנהל קרן בית ברל כצנלסון

ו.        המדרשה באורנים

ז.       מכינת רבין

ח.      מרכז פרס לשלום

ט.      מרכז יצחק רבין

י.        מורשת בן גוריון

40. אנשי רוח וסופרים של תנועת העבודה שימונו על פי רשימה שתובא לאישור ועידת המפלגה

-----------------------------------------------------------

 

איוש פרסונלי של הועדות 


צוות מוניציפאלי:
יו"ר הועדה סימון אלפסי
ממלא מקום יו"ר הועדה נחום חופרי
שולה כהן        
אורנה דקל
אבנר סטפק
לייקי גבע
עמיחי וינברגר


ועדת ביקורת:
יו"ר הועדה אהרן ידלין (חתן פרס ישראל, שר החינוך לשעבר)
מ"מ יו"ר הועדה לימור גינזבורסקי (רואת חשבון מנוסה)
יוסי שחם (כלכלן ומנהל)


ועדת בחירות לשכה ומזכ"ל:
יו"ר הועדה יצחקי חן
ממלא מקום יו"ר הועדה אבנר סטפק
עדנה סולודר
איסמאיל אבו פרך
סלמן טרודי
רפי בן מרדכי
דני בילקר
לילי בן עמי
רם פרדס
מיכל זילברברג


צוות היגוי ומנהל – ועידה אידאולוגית מדינית:
כל חבר כנסת שירצה בכך
איציק שחף
טל אביטבול
טל האריס
אלי סדן
ישראל הירשהורן
ירון קציר
יאיר אלישיב
דוד דרומלביץ'
אורנה דקל
עידן לפיד
חיים אסא
מלחם מלחם
קובי קיסוס
אדם רז
ימי רוט
שלום קוטלר
קים לביא
שרי סלע
יוני גרף
עדי פרץ
עזי נגר
דני גיגי
נאוה מלכה
ניסים כהן

 

מוסד לבירור עתירות:

 יו"ר המוסד אמנון זכרוני

מ"מ יו"R המוסד גד כרמי

שולה אנגלנדר

שולי אשבול

שייקה אתגר

רבקה בית הלחמי

מיכל גור

משה וילנקו

מרקוס וסרמן

יגאל נויפלד

לימור פורר

זהר קראוס

הוגו שור

פנינה שלג

עמית זייד

אליעזר דלמן

רועי ברזילאי

פאיז טפאש

אלדד כורש

אהרן בזארנו

סמדר דקל נעים

יודפת אשכנזי

מאיה מארק

יעל וגנר טובי

אמיר ירון

ערן גולן

גיל רולניצקי

חן פרום

טל שקד

חנן מנדל

אור קשת

אדיר חרמון

גיל ברקאי

אורן אסמן

בר פלד 

ירון קציר

יניב ממן
דן סביון

 

--------------------------------------------------------------

הזימון המקורי נלקח מאתרהמפלגה.

"הצבא איננו ארגון דמוקרטי זה הארגון הבלתי-דמוקרטי היחיד שהדמוקרטיה שומרת כדי להגן על עצמה"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי

הבהרה: זהו אינו אתר רשמי של מפלגת-העבודה | דוא"ל Info@labor.org.il | הצהרת נגישות | תנאי שימוש