הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

לא להיפרדות ו"מסך ברזל" - כן לאחדות כלכלית ומדינית

Thank you for rating this article.

"מדינת ישראל תפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה" - מתוך מגילת העצמאות – תכנית ההיפרדות נוגדת את מגילת העצמאות.

תכנית ההיפרדות כפי שהוצגה בועידת מפלגת העבודה, ללא דיונים מעמיקים ואמיתיים, היא מתכון בטוח להחרפת הטירור והכאוס השוטף כיום את ארץ ישראל בשלמותה, להאצת קריסת הרשות הפלסטינית והאצת עליית שלטון חמאס במקומה גם בגדה כפי שקרה ברצועת עזה.

ייקבע, אפשר וצריך למזער את גל הטירור הנוכחי, אפשר לקדם צמיחת מנהיגות פלסטינית שוחרת שלוםוחיים משותפים.

זה מותנה במהלך ישראלי מדיני – כלכלי אסטרטגי משולב מושתת על מחויבות של ישראל לאמירה במגילת העצמאות לפיה "מדינת ישראל תפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה" – בניגוד מוחלט לגישת ההיפרדות שאישרה ברוב מוחץ ועידת מפלגת העבודה.

זה אומר, אימוץ דרך שלום ובטחון בולטת עם מימד כלכלי קהילייתי, נסמכת על הבנה והכרה ישראלית שללא שיפור דרמטי ברמת חיים ואיכות חיים של האוכלוסיה הערבית פלסטינית בארץ ישראל בשלמותה לא תשקוט הארץ ולא תשקוט גם הקהילייה הערבית והבינלאומית.

הכרח לעשות ולקדם זאת גם במובנים ומונחים מדינתיים ובינלאומיים הנוהגים כיום בעולם בכלל ובמדינות פדרליות מפותחות במיוחד, בהם שווייץ וארה"ב ומדינות מפותחות אחרות.

הפירוש היישומי, יוזמה ישראלית רחבת היקף, מרחיקת לכת וראות לפיתוח משק וחברה פלסטינית מפותחת ומתקדמת, ממוזגת וחוברת למשק ישראלי ללא גבולות, מכסים וחומות.

כללית, זה מחייב את מדינת ישראל לפעול בנחישות לבניית מעמד ביניים יהודי וערבי רחב היקף שיבלוט ברמת חיים ואיכות חיים גבוהה ברמה מערב אירופית בארץ ישראל בשלמותה.

בין היתר ישראל תידרש לקדם מפעלי פיתוח לשיקום מחנות פליטים ביהודה ושומרון ומחנות הבדווים בנגב ומפעלי פיתוח כלכליים חברתיים רבים נוספים.

חידוש בולט בעיצוב וקידום מהלך מדיני משקי אסטרטגי זה, שיתוף הקהילייה הכלכלית הישראלית, הקהילייה העסקית הבינלאומית ואילי הון ועסקים פלסטינים ומשקיעים מהעולם הערבי והמוסלמי המתון שיגלו עניין במהלך כלכלי – מדיני זה. בנוסף, ישראל לא תתקשה למצוא שותפים למהלך זה, בהם, ארה"ב, גרמניה, סין ומדינות מפותחות נוספות.

כינון אחדות כלכלית בארץ ישראל בשלמותה יבליט את שטחי מדינת ישראל וחבלי יהודה ושומרון כקהילייה כלכלית, כשוק כלכלי משותף, מקיף כ 10 מיליון צרכנים, מהם, כ 7,6 מיליון ישראלים יהודים, 1,7 מיליון ערבים ישראלים ו 1,7 מיליון פלסטינים, משתרעת על שטח גיאוגרפי כ 28,000 קמ"ר, צומחת בקצב צמיחה מואץ וחוברת לשווקים הגלובליים והמזרח תיכוניים.

ישראל והפלסטינים בגדה כקהילייה כלכלית כיום

בהערת אגב, ניתוח נתוני תלות המשק הפלסטיני בישראל מלמדים שמדינת ישראל וחבלי יהודה ושומרון הם כבר כיום קהילייה כלכלית, מעין תאומי סיאם כלכליים שלא ניתן להפריד ביניהם.

בתחום התעסוקה, היקף כוח האדם הפלסטיני ביהודה ושומרון, מוערך ב 810,000 עובדים ועובדות. מתוכם, כ 250,000 עובדים פלסטינים, כ 30% מכוח האדם הפלסטיני, מועסקים בישראל ומפעלים וישובים ישראלים ביהודה ושומרון לפי הפירוט הבא: כ 110,000 פלסטינים מועסקים בהיתרים בתחומי ישראל, כ 40,000 עובדים פלסטינים מועסקים בישראל ללא היתרים, 40,000 פלסטינים מועסקים במפעלים וישובים ישראלים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, כ 50,000 עובדים פלסטינים בישראל ממזרח ירושלים.

בתחום הסחר, היצוא לישראל מהווה כ 90% מסך היצוא הפלסטיני השנתי המסתכם ב 3,2 מיליארד דולר.

ביצוא פלסטיני זה לישראל תלויים למעלה מ 1,000 מפעלים פלסטינים המעסיקים מעל 20% מכוח האדם הפלסטיני.

יבוא הסחורות והשרותים לישראל מהרשות הפלסטינית מוערך ב 600 מיליון דולר.

ישראל מייבאת משטחי הרשות הפלסטינית בעיקר מוצרים מסורתיים: מוצרי חקלאות, נעליים, רהיטים, טקסטיל ומוצרי אבן ומחצבה. הנתונים מלמדים כי בסחר החוץ בין ישראל והרשות הפלסטינית קיים עודף סחר שנתי לזכות ישראל בהיקף של כ 2.5 מיליארד דולר.

נתון משקי בולט, ישראל מזרימה סכום שנתי כולל בהיקף כ 6 מיליארד ש"ח לקופת הרשות הפלסטינית, המהווה כמחצית מתקציב הרשות בשנה, מעל 100 מיליארד ש"ח ב 20 השנים האחרונות. מדובר בסכומי עתק שישראל גובה מעובדים פלסטינים בישראל ובישובים יהודים ביהודה ושומרון ותקציבים נוספים ועוד לא ציינו את עלות הפלסטינים לישראל בחשמל ומים.

לא לשכוח, במקביל, זרמו לקופת הרשות עשרות מיליארדי דולר נוספים, כספי תרומות ומענקים נדיבים מהקהילייה הבינלאומית.

ייקבע, בסכומי עתק ישראלים ובינלאומיים אלה ניתן היה להעצים עוד ועוד את חיי הפלסטינים ביהודה, שומרון, כולל שיקום מחנות פליטים.

פרטנר פלסטיני חלופי לרשות הפלסטינית לקידום כינון האחדות הכלכלית

מהלך האחדות הכלכלית כדרך למזעור הטירור ומניעת עליית חמאס לשלטון בגדה תחת הרשות הפלסטינית מחייבים זיהוי ואיתור גופים ומנהיגים פלסטינים שישנם ברחבי יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, אשר בניגוד לרשות הפלסטינית וחמאס נכונים לפתח חיים משותפים ועתיד משותף עם מדינת ישראל במדינה דמוקרטית מפותחת, תחת ריבונות ישראל וחוקיה.

מה שמוצע, איתור וקידום מנהיגויות פלסטיניות עירוניות ואזוריות ואישים מהסקטור הפלסטיני הכלכלי, בנפות שכם, ג'נין, רמאללה, קלקיליה, מזרח ירושלים, בית לחם, חברון ויריחו, להם יוצע לעמוד בראש מספר ממשלים פלסטינים אזוריים קנטונליים שייכונו על בסיס מיזוג נפות אזוריות עמם פעלה הרשות הפלסטינית.

הקנטונים הפלסטינים שיפעלו בשותפות עם ישראל, יופקדו על הפיתוח הכלכלי – חברתי של האוכלוסיה הפלסטינית על בסיס תקציבים שיועברו לכל אחד מהם, בידי ישראל מכספי מיסים שהיא גובה מהעובדים הפלסטינים בישראל ובישובים היהודים ביהודה ושומרון ותקציבים ישראלים נוספים, כספי סיוע בינלאומיים ומקורות הכנסה עצמיים.

הקנטונים הפלסטינים שייכונו ביהודה ושומרון, אף שיהיו תחת ריבונות ישראל וחוקיה, יוכלו לפתח קשרי גומלין כלכליים ומדיניים מיוחדים עם ירדן או מדינת עזה או שניהם ומעמד תושביהם יושתת על עקרונות מגילת העצמאות.

כינון מערך קנטונים בארץ ישראל בשלמותה

זאת ועוד, מהלך כינון האחדות הכלכלית בארץ ישראל בשלמותה בגיבוי לאומי ובינלאומי רחב מחייבים כינון וקידום מבנה ממשל דמוקרטי מתקדם מושתת על יסודות פדרליים מתוך לימוד וחיקוי דגם ממשל הקנטונים השווייצי ומדינות פדרליות אחרות שיבליט את מדינת ישראל עד נהר הירדן כקהילייה דמוקרטית

קנטונלית שוויונית, מוסרית מפותחת.

הליבה של מבנה ממשל דמוקרטי קנטונלי זה, כינון דרג ממשל אזורי דמוקרטי מושתת על מערך בן 30 קנטונים יהודים וערבים, מהם, 20 קנטונים של ישובים יהודים ו 10 קנטונים של ישובים ערבים, כולל קנטונים פלסטינים ביהודה ושומרון, שיתמקדו כדרג ממשל נוסף לממשל המרכזי והמקומי, בהעצמה וצמיחה כלכלית – חברתית אזורית.

כינון דרג ממשל אזורי קנטונלי הוא מרכיב חשוב ותנאי בסיסי אקוטי להצלחת מהלך כינון האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה ונועד להבליט את מדינת ישראל בצירוף המשק הפלסטיני ביהודה ושומרון עד נהר הירדן, כמעצמה וקהילייה אזורית כלכלית, מדינית, דמוקרטית, שוויונית, מוסרית מפותחת לרווחת אזרחיה ותושביה, יהודים כערבים ולקידמת המזרח התיכון.

לסיום, מהלך האחדות הכלכלית הוא מהלך מדיני - כלכלי משולב שיפעל כסם חיים לכלכלה ולחברה הישראלית, כמו גם לחברה ולכלכלה הפלסטינית.

זה אינטרס ישראלי, אנטרס פלסטיני, אנטרס מזרח תיכוני ואינטרס בינלאומי.

מדובר במהלך אסטרטגי בטחוני – כלכלי ארוך טווח ורב שלבי. תחילתו כיוזמה ישראלית מובילה לאחדות כלכלית של ארץ ישראל בשלמותה והמשכו בהסדר מדיני פדרטיבי קנטונלי בכל חבלי הארץ עד נהר הירדן.

תחת היפרדות מאיצת טירור ומרחיקת שלום דרוש מהלך לכינון אחדות כלכלית ממזערת טירור ומקדמת תהליכי שלום וחיים משותפים בארץ ישראל בשלמותה.

מפלגת העבודה, ראשיה ופעיליה ממש לא בכיוון הזה וכך היא שוקעת עוד ועוד בדרך לא דרך.

הערה: אריה הס, כותב רשימה זו, עומד יחד עם עמנואל שחף בראש תנועה לממשל אזורי המקדמת מהלך זה.

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי

הבהרה: זהו אינו אתר רשמי של מפלגת-העבודה | דוא"ל Info@labor.org.il | הצהרת נגישות | תנאי שימוש