הערות לטיוטת חוקת מפלגת העבודה המוצעת – תוספת ראשונה

Thank you for rating this article.

ביום 21.6.09 תתכנס הוועידה לענייני מפלגה לדון בהסתייגויות הרבות המונחות לפניה. אני מאמין ומקווה כי הוועדה תעשה את עבודתה נאמנה לגיבוש חוקה מוסכמת, מאוזנת ודמוקרטית.

יחד עם זאת, מצטברות הערות רבות של החברים, ולכן אני מציע לדחות את וועידת המפלגההקבועה ליום 24.06.09 במספר שבועות, וזאת בכדי למצות את הדיאלוג הפנימי בין כלל הקבוצות והגורמים במפלגה. אני מציע כי הליך הדיאלוג ירוכז ע"י הוועדה לענייני מפלגה וועדת החוקה.

כמובן שאני מוכן להיות לעזר ככל שיידרש בהליך זה.

לקראת הדיונים כאמור הנני מתכבד להציג הערות נוספות להערות שהעברתי ביום 07.06.09, כמפורט להלן:

מינוי שרים

חוקה מוצעת:

"יו"ר המפלגה יקבע את הרכב השרים וסגני השרים מטעם המפלגה, ואת תפקידיהם"

הצעה לתיקון:

"יו"ר המפלגה יביא רשימת הרכב השרים וסגני השרים כמקשה אחת, לפי העניין, לאישור

המרכז".

מינוי ועדה לנושאים רעיוניים- אידיאולוגיים

יש להוסיף סעיף שייקבע כי וועידת העבודה תפעל בנושא הרעיוני-אידיאולוגי כדלקמן:

א. וועידת העבודה תמנה וועדה רעיונית שבראשה תעמוד אישיות ציבורית ראויה ובעלת

מעמד הולם בשדרות המפלגה.

ב. הוועדה תקיים דיונים בנושאים רעיוניים ואידיאולוגיים ברוח תנועת העבודה, והתאמתם

לשינויי התקופה.

ג. המלצות הוועדה יובאו לדיון והכרעת הועידה, מעת לעת.

סנקציות לח"כ מכהנים בבחירות לכנסת הבאה

אנו מציעים למתן את ההצעה המופיעה בטיוטת הצעת החוקה לגבי סנקציות הקובעות כי ח"כ לא

יוכל להיבחר לכנסת הבאה.

הצעתי היא כי במידה ומתקיים אחד מהמקרים המנויים להלן יהיה אותו ח"כ מנוע מלהתמודד

ברשימת העבודה כדלקמן:

א. הצביע נגד עמדת הסיעה בהצבעת אי-אמון.

ב. הצביע נגד עמדת הסיעה בהצבעה על תקציב המדינה.

ג. הצביע בפועל ובאופן רציף, מתמשך ובלתי פוסק נגד החלטות של משמעת סיעתית.

יו"ר המפלגה

בהערותי הקודמות הצעתי לקבוע כי הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו כל 4 שנים.

בהוראת מעבר יש להבהיר שבמידה ויקבעו בחירות כלליות מוקדמות, הבחירות ליו"ר המפלגה

ייערכו 3 חודשים לפני מועד הבחירות.

גמלאים

הבהרה: יש למסד את מעמד הסתדרות הגמלאים והנהגתה. בכל מקום בו נקבע ייצוג להסתדרות

ולנעמ"ת יש להוסיף נציגות להסתדרות הגמלאים כחלק מהבטחת הייצוג לגמלאים.

"... אני רוצה להודות לבמה הרעיונית על העשיה הגדולה והחשובה שלה ..."
דניאל גיגי, פורום מפלגת העבודה

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי