קיימות בישראל

Thank you for rating this article.

עקרונות המצע לפיתוח בר קיימא, שימור משאבי טבע וצמצום פגיעת האדם בבעלי חיים.

א.     קביעת עקרונות מחייבים לפיתוח בר קיימא ושמירה על הסביבה

מפלגת העבודה תפעל, באמצעות חקיקה, תקנות ורגולציה ממשלתית לאפשר אך ורק בנייה, פיתוח אורבאני ותחבורתי המבוסס ככל הניתן על מציאת איזון נכון בין צרכי הבנייה והפיתוח מצד אחד ושמירה על שטחים ירוקים פתוחים מצד שני, הטמעת עקרונות הבניה הירוקה בהליכי התכנון והביצוע, שימוש יעיל במשאבים טבעיים ומיחזור הקטנת התלות בדלקים פוסילים, שימוש משופר בקרקעות  (התחדשות ועיבוי עירוני) וחיזוק חובת התכנון והפיתוח  של ריאות ירוקות ושטחים ציבוריים פתוחים אמיתיים בכל יוזמת בניה חדשה. המדינה תעודד פיתוח ושימוש באמצעי תחבורה יעילים אנרגטית ולא מזהמים סביבתית ובכלל זה תעודד השקעות בפיתוח טכנולוגיות מוטוריות שיקטינו את התלות בשימוש בדלק ופיתוח תחבורה ציבורית ראויה. תקודם חקיקה המחייבת את מדינת ישראל לחתום, לקיים ולפקח באדיקות על כל האמנות האזוריות לשמירה על הסביבה היבשתית והימית לרבות אמנות למניעת זיהום הים התיכון.

ב.     תכנית לאומית לשיקום משאבי טבע שנפגעו והתחדשות סביבתית ועירונית

 מפלגת העבודה תפעל, באמצעות נציגיה בכנסת, בממשלה, ברשויות המקומיות ובמוסדות הרלוונטיים לקדם תכניות ולבצע פרויקטים שייצרו תשתית שתאפשר לדורות הבאים ליהנות מאוצרות הטבע ומשאבים שישמשו באופן מושכל את מדינת ישראל בעתיד. בין הפרויקטים יש לכלול שיקום ומילוי האקוויפרים, מילוי ושיקום מחצבות, טיפול במאגרי הגז הטבעי וניהול יעיל וחסכוני יותר של משק המים, בלא לפגוע במרחב העירוני הירוק. התכנון יכלול שיקום הסביבה העירונית שתאפשר קליטת צעירים ומשפחות רבות לאזורים ושכונות שיחודשו וישוקמו ויצירת התשתיות הנדרשות לחיים מודרניים ברמה גבוהה, תוך יצירת סביבת מגורים נקייה, ירוקה וברת קיימא. במסגרת התכנית יתבצע סקר מקיף של כל הקרקעות העירוניות, השטחים הפתוחים, נחלים ומאגרים שיש בהם חשש לזיהום ותוכן תכנית רב שנתית מתוקצבת לניקוי וטיהור משאבים אלו.

ג.      שינוי ערכי ותרבותי ביחס לסביבה החיה של האדם -ניסויים בבעלי חיים והרגלי תזונה

נפעל באמצעות חקיקה ומערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לשינוי היחס של האוכלוסייה כולה, אך במיוחד של הדור הצעיר לבעלי החיים שבקרבנו. יוקצו תקציבים לאחזקה וטיפול רפואי בחיות ללא בעלים. תוחמר האכיפה והענישה למקרים של התעללות לכל מטרה שהיא  בבעלי חיים והפקרתם. ישופרו החוקים העוסקים בטיפול בבעלי חיים למאכל ותיבחן האפשרות להפסיק שחיטת בעלי חיים בכל דרך שהיא (כשרה או לא). יעשה מאמץ לקשור את חברי הכנסת ה"חופשיים" ממגבלות של דת ומסורת לתהליכים של שינוי בהרכב והרגלי התזונה של הציבור תוך מעבר למזון בריא לאדם ושאינו פוגע בחי. תכניות הלימוד בכל מערכת החינוך יכללו תהליכי הסברה והטמעה של חמלה לבעלי חיים והימנעות מגרימת סבל בכל המובנים האפשריים – במישרין ובעקיפין. מדינת ישראל תשאף לשמש מופת למדינות אחרות במעבר לקיימות והומאניות בכל הקשור ליחס לבעלי החיים ותתחייב לחתום על אמנות בינלאומיות בנושא ולקיים אותן.

ד.      שיתוף פעולה ישראלי – פלשתיני בתחומי ההגנה על הסביבה ופיתוח בר קיימא

העבודה תדרוש מהממשלה ליזום הידברות ישירה ומיידית – ללא קשר למו"מ המדיני  - עם הרשות הפלשתינית  לצורך תאום ותקצוב מכלול ההיבטים של פיתוח בר קיימא, שימוש באנרגיה נקייה, איסוף וטיפול מוגן של שפכים ואשפה עירונית ומניעת זיהום באקוויפר המשותף, במאגרים  אזוריים ובבארות מקומיות. ניתן להתבסס על העבודה שנעשתה  בצוות Aix  הישראלי – פלשתיני בראשותי.

טיוטת המסמך במצורף.

ה.     השקעות במו"פ לקיימות סביבתית והכשרת דור עתיד של מהנדסים, מנהלים ומומחים בתחום

מפלגת העבודה תפעל להרחיב את מגמות הלימודים העוסקות בשימור ופיתוח סביבתי בר קיימא באופן שמגמת לימודים המאפשרת רכישת הידע המתקדם ביותר בתחום תתקיים בכל מערכת חינוך על רבדיה – מגיל הגן ועד במוסדות להשכלה גבוהה. יוגדלו ההשקעות במו"פ של טכנולוגיות סביבתיות ויפותחו אלטרנטיבות לתהליכי היצור והשימוש במשאבי טבע.

יקבעו יעדים לאומיים לשימוש בידע המפותח והנרכש בתכניות הפיתוח של המדינה בכל התחומים – בינוי עירוני, אנרגיה, תחבורה , תעשייה – לרבות תעשיית המזון, ובתחומי הסחר והלוגיסטיקה.

ו.       קידום פעולות המגזר האזרחי והוספת המונח צדק סביבתי לצד החברתי

מפלגת העבודה כארגון פוליטי ,וגם חבריה כפרטים ייטלו על עצמם משמעת צריכה ושימוש מושכל ומכלה פחות במשאבים ומוצרים שאינם חיוניים או מתחדשים. דוגמאות – אמנה בין רשתות השיווק להפסקת השימוש בשקיות חד פעמיות לקניות, הימנעות מהדפסה של מסמכים שאין חובה חוקית או הצדקה של ממש להדפסתם, צמצום רכש של מוצרים חדשים ומחזור מוצרים קיימים בכל התחומים ובאופן כללי קידום מגמה של מעבר מחברה צרכנית לחברה משמרת ומגנה על הסביבה מתוך מודעות ותוך עשיית השינוי הערכי והחינוכי הנדרש לכך.

ז.      פיתוח מקורות מים באמצעות אנרגיה מחדשת

המדינה תדאג לרזרבות מספיקות של מים באיכות שתיה בכל מאגריה – עיליים ותת קרקעיים – בכמות שתספיק לדורות הבאים. היקף מתקני ההתפלה יותאם לצריכה ותתבצע השקעה ממשלתית במו"פ ובפיתוח מתקני התפלה המבוססים על אנרגיה מתחדשת (בעיקר מן השמש). כל עוד לא ייחתם הסכם קבע עם הפלשתינאים יכללו עתודות אלו גם את האוכלוסייה הפלשתינית.

ח.     חקיקה לתכנון ופיתוח "ירוק"

מפלגת העבודה תפעל להעצמת החקיקה, הוראות התכנון ותכניות מתאר המחייבת בנייה המאפשרת ייעול עד הפסקת השימוש באנרגיה ממקורת מתכלים, מעבר למקורות אנרגיה מתחדשים, שימוש בחומרים עמידים ובצמחיה לשיפור האקלים ומזעור  של פליטות לאוויר של גזים וחומרים מזהמי סביבה או המסבים נזק לשכבת האוזון.

חקיקה רדיקאלית

בהנחה שמפלגת העבודה שואפת לסמן כיוון חדש וברור , ברוח הנורמות המוסריות של הדור הצומח כיום ושל הדורות הבאים, יש לשים על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק רדיקאליות, ולהתמודד על דעת הקהל – בכנסת ובציבור – עד לקבלתן. דוגמאות:

חוק איסור גידול בעלי חיים לצורכי מסחר (יכונה "חוק חוות מזור" או אולי "יוק חוות מזור") :

לא יקים אדם ולא ינהל מקום לאכסון, גידול, רביה או ליבוא ו/או ייצוא בתשלום של בעלי חיים מכל סוג או לכל צורך שהוא. מקום כזה, אם קיים ברישיון ביום תחילת החוק יסגר לצמיתות במלאת 180 ימים לכניסת החוק לתוקפו. תהליך הסגירה והחלטה לגבי בעלי החיים שבאותו מקום ינוהל בידי וועדה חיצונית המורכבת מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים וגופים שעניינם צער בעלי חיים.

חוק שקיפות בתי המטבחיים

כל מקום הפועל כבית מטבחיים ברישיון, יהיה חייב, בתוך 30 יום מיום התחולה, להעמיד מצלמות רשת איכותיות העומדות לרשות הציבור לצפייה 24 שעות ביממה ויפרסם ברשומות את כתובת אתר האינטרנט של המידע הוויזואלי. לציבור תעמוד הזכות להתלונן על הפרת זכויות בעלי החיים על סמך המידע המוצג באתרים אלו. הפרה של חובה זו תביא לביטול מיידי לצמיתות של רשיון בית המטבחיים. הפעלת מקום להריגת בעלי חיים ללא רישיון  תהיה עבירת רצח לכל דבר ועניין.

חוק איסור ניסויים בבעלי חיים

לא יערוך אדם או מוסד ניסויים הפוגעים בגופם או המזיקים לבריאותם של בעלי חיים. ניסויים חיוניים בתחומי המחקר הרפואי או הבסיסי יותרו רק באישור וועדת אתיקה מיוחדת וההכרח בהם יבחן תוך שקיפות ציבורית מלאה. ניסויים לצרכים אחרים – כגון בתחומי מוצרי קוסמטיקה, חומרי ניקוי, ולצרכי יצוא בטחוני – יאסרו לחלוטין.

ובנושא אחר לחלוטין – שיגרום לחלקים במדינה לא להראות כמו מגרש גרוטאות

חוק השטחים הנטושים ("חוק סינגפור")

כל המחזיק במקרקעין שאינם חקלאיים שאינו בנוי ואינו מוגדר בתכנית בניין עיר כשטח לאכסון גרוטאות או שטח לחניית רכב, יהיה חייב להפוך אותו לשטח ירוק – מגונן ומטופח – ולהחזיקו במצב זה עד שייבנה עליו מבנה או שימוש אחר על פי תכנית כחוק. היה ובעל המקרקעין לא יבצע את ניקוי וגינון השטח בעצמו – תבצע זאת הרשות המקומית ותחייב את בעל המקרקעין בהוצאות הפיתוח והאחזקה.

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה ... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי