התנועה לממשל אזורי - מנשר התנועה

Thank you for rating this article.

קיומה ושגשוגה של מדינת ישראל הוא הישג חסר תקדים בהיסטוריה האנושית. עמים רבים הוגלו מארצם והוכחדו במהלך ההיסטוריה ורק עם ישראל, למרות שסבל מהגליות וניסיונות הכחדה רבים,הצליח לשוב למולדתו ולהקים בה בית לאומי – מדינה דמוקרטית ומשגשגת. אך מדינת ישראל רחוקה משלמות. הפערים החברתיים – כלכליים בין אזרחיה - במיוחד בין מרכז ופריפריה והמשך השליטה הצבאית באוכלוסייה האזרחית ביהודה ושומרון פוגעים בדמותה בעיני עצמה ובעיני אומות העולם.

התנועה לממשל אזורי מציעה הקמת דרג ממשל אזורי ככלי לצמצום הפערים החברתיים בין מרכז לפריפריה ולמען קיום יחסי שכנות ושיתוף בין יהודים וערבים במדינת ישראל.

השלטון במדינת ישראל מאופיין בריכוזיות גבוהה. ריכוזיות זו מאופיינת באי מתן כלים מתאימים לשלטון המקומי לקדם את האינטרס של תושביו ומניחה לפתח השלטון המרכזי בעיות וסוגיות שאמורות להידון ברמה המקומית והאזורית. העומס הזה הוא אחד הגורמים לשיתוק ולעומס בעבודת השלטון המרכזי.

כך, פיתוח הנגב והגליל המוצב בראש יעדיה הלאומיים של מדינת ישראל מאז ומתמיד לא מתממש בהיקף ראוי. תוכניות רבות נחתמו ותקציבים אושרו אבל מרבית האוכלוסייה עדיין מתרכזת בין גדרה וחדרה. הפריפריה ממשיכה לסבול מחוסר תכנון, ממחסור בתקציבים ושירותים, ממחסור במקומות תעסוקה, מחוסר השקעה בחינוך ובמרכזי העשרה ופנאי.

מנקודת מוצא זו קמה התנועה לממשל אזורי המציעה כינון דרג ממשל אזורי דמוקרטי שיורכב מכמה עשרות אזורים (יהא שמם חבלים, קנטונים או כל שם אחר שייבחר) שיאפשרו התפתחות כלכלית וחברתית הוגנת יותר בכלל רחבי המדינה. כל אחד מהאזורים יאגד ישובים, כפרים, מושבים וקבוצים סביב עיר ממשל אזורית שתהווה את בירת האזור. האזורים ייהנו מרמה גבוהה של אוטונומיה שתאפשר להם למקסם את יתרונותיהם היחסיים ולהביא לידי ביטוי את זהותן המקומית והאזורית. יוסדרו מראש סדרי השלטון ובחירת נציגיו, סדרי כינונו של אזור חדש, וחלוקת הסמכויות והמשאבים בין הממשל המרכזי והממשל האזורי.

אנו מציעים מודל של גישור הבונה אינטגרציה מרצון. מודל שבו השלם גדול מסך חלקיו ולתועלתם. אנו נפעל לגיבוש הסכמה בין כל מגזרי האוכלוסיה השונים בנושא זה ובמטרה לקדם יחסי שכנות טובה ומשתפת ברמה האזורית ובדרך זו להוביל להעצמת כל אזור ואזור.

כינון דרג ממשל אזורי מאפשר לקדם פתרון מדיני חדשני, בעל פוטנציאל לזכות בהסכמה לאומית רחבה בסוגיית מעמדם של חבלי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. אלו יוכלו להתאגד ולהשתלב בדרג הממשל האזורי, להיכלל בשטחה הריבוני של המדינה, תוך מתן זכויות מלאות לתושבים בהם ובכך לקדם את העצמתם הכלכלית-חברתית כמו כל חבלי הארץ.

אנו בתנועה לממשל אזורי רואים בהגשמה אישית של היחיד ובתרומה שלו לשגשוג החברה כייעוד של המדינה. לכן אנו מבקשים להעצים הן את האזרח והן את הממשל הדמוקרטי, תוך הקטנת החיכוך ביניהם ותוך התמקדות בניידות חברתית שתאפשר הזדמנות משמעותית לאזרחי הפריפריה ולאוכלוסיות מוחלשות.  

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי