מתווה לבחירות למוסדות הלאומיים 2015 - לקראת ההחלטה

Thank you for rating this article.

בהמשך המתווה, כפי שהוא נשלח ליו״ר המפלגה, יחד עם המכתב של מזכירות ותיקי התנועה:


מזכירות ותיקי התנועה

לכבוד

ח"כ יצחק הרצוג – יו"ר המפלגה

8.10.15

הנדון: המוסדות הלאומיים – מתווה בחירות והגוף הבוחר - 2015

עמדתו של צביקה אושפיז מתאריך 27.9.15 (ר' הרצו"ב)

מכתבנו מיום 10.9.15

בחנו את הצעתו המפורטת של צביקה אושפיז לגבי המתווה שבנדון, והננו ממליצים שועידת המפלגה תנהג לפיו.

לטעמנו, המתווה המוצע תואם את חוקת המפלגה, המצב המשפטי והסדר הטוב.

לוט ברצו"ב מתווה אושפיז

בברכה,

רבקל'ה בית הלחמי – יו"ר ותיקי התנועה

בשם מזכירות ותיקי התנועה

27.9.15

המוסדות הלאומיים – מתווה בחירות והגוף הבוחר - 2015

המתווה המוצע מתבסס על :

  1. האמור לעניין זה בחוקת המפלגה .

  2. ממצאי הדיון האחרון בוועידת המפלגה .

  3. החלטות בית המשפט משנת 2010 לעניין קק"ל .

  4. ממצאים עיקריים לבחירות ב 2006 ו 2010 .

  5. הנחות בדבר חלוקת הכוחות בהנהלה הציונית הבאה .

פתח הדברים :

  1. חוקת המפלגה קובעת בסעיף 156 כי המועמדים לכהן כחברי ההנהלה הציונית ייבחרו ע"י גוף בוחר המורכב מחברי לשכת המפלגה והצירים לקונגרס הציוני .

  2. רוח הדיון האחרון בוועידת המפלגה כללה בעצם פסילה מוחלטת של האמור בתקנון שהובא להחלטה בוועידה ומול זה מתן הכוח בידי הועידה להצביע על המועמדים. אין ספק שאילו הייתה נערכת הצבעה מסודרת על כך זו ההחלטה שהייתה מתקבלת . בהסכמת הצדדים הוחלט להעביר נושא זה לבחינה חוזרת במזכירות הלשכה .

  3. בהחלטות בית המשפט ב 2010 (כבוד השופטת גרסטל ,כבוד השופט יעקוב )נקבע במפורש שיש לקיים את הבחירות באופן הדמוקרטי ביותר ובגוף שנקבע לכך בחוקת המפלגה וע"פ תקנון שיוסדר ויאושר ע"פ האמור בחוקה .

  4. תוצאות הבחירות ב 2006 ,שהתקיימו בירושלים ,נפסלו ע"י המוסד לברור עתירות בעקבות אי התאמות בספירה. המוסד הורה לערוך ספירה חוזרת תוך פסילת חלק גדול מהקולות. בית המשפט המחוזי נדרש להתערב ואישר את החלטת המוסד לברור עתירות . דו"ח ביקורת חריף על ההתנהלות הכספית של הבחירות אלה רק החמיר את ממצאי הבחירות הנ"ל. בחירות 2010 נערכו גם כן תחת צל הדיונים בבית המשפט לעניין בחירת יו"ר קק"ל , שנבחר לבסוף ע"י לשכת המפלגה .

  5. בכינוס הקונגרס הקרוב, תהיה למפלגה נציגות שתכלול 35 צירים מהארץ ו 19 מחו"ל וביחד 54 צירים . חלוקת הכוחות הצפויה של המפלגה בהנהלה הבאה (למפלגת העבודה בלבד) הנובעת מכוח הצירים הנ"ל אמורה לכלול כלהלן :

הנהלה רחבה – 3 נציגים .

הנהלה מצומצמת – 3 נציגים .

דירקטוריון קק"ל – 3 נציגים

לתפקידים בכירים יותר – נציג אחד או שנים ( כולל כנראה יו"ר קק"ל )

כפי האמור לעיל , המדובר על 10 – 11 תפקידים בהנהלה הציונית ובדירקטוריון קק"ל .

לפיכך , הקצאת התפקידים ראוי שתעשה להלן :

לנציגות מחו"ל : שלושה תפקידים : 1 בהנהלה המצומצמת

1 בהנהלה הרחבה .

1 בדירקטוריון קק"ל .

לנציגות מהארץ : כל יתר התפקידים

הליך הבחירות והגוף הבוחר

לנציגות מהארץ

לאור האמור לעיל ומאחר ומוסד ה"לשכה" טרם נבחר, ראוי שהגוף הבוחר לנציגות מהארץ יכלול את חברי וועידת המפלגה וכן את רשימת הצירים מהארץ לקונגרס הציוני .

הבחירות תערכנה בגני התערוכה בתל אביב בשבוע הראשון שלאחר סוכות .יש לאפשר למועמדים השונים להציג את מועמדותם ולהופיע בפני הגוף הבוחר באירוע זה בצורה הראויה והנאותה ביותר.

לנציגות מחו"ל

הגוף הבוחר לנציגות מחו"ל יכלול את כל הצירים שיגיעו מחו"ל להשתתף בקונגרס הציוני .

הבחירות תערכנה ,יום לפני פתיחת הקונגרס בקרב הצירים מחו"ל .המפלגה תדאג לאפשר למועמדים מחו"ל להציג מועמדותם גם כן בצורה הנאותה ביותר .

סוף דבר

יש להבטיח נציגות הולמת לתפקידים השונים לנציגנו מחו"ל וההצעה הזו אכן מקנה להם שיפור ניכר על פני הנציגות שקיבלו בכהונה האחרונה .

יש להבטיח את ההשתתפות המרבית של חברי הוועידה בהצבעה זו ולאפשר את הגישה הנוחה ביותר למימוש הצבעתם ( רכבות מהצפון ומהדרום לגני התערוכה ) וזאת ניתן לעשות רק בקיום הבחירות בתל אביב וכפי האמור במתווה שלעיל .

יש להבטיח את מימוש רוח החלטות בית המשפט לעניין קיום הבחירות באופן הדמוקרטי ביותר ובפורום הראוי לכך ע"פ חוקת המפלגה והמודל הזה אכן עונה על כך .

יש צורך להבטיח בבחירות אלה את ההגינות המרבית ולמנוע כל אפשרות של פניות לבית המשפט בהמשך ,דבר שיפגום במיצובה של המפלגה ועמידתה באתגרי העתיד .

בברכה ,

צביקה אושפיז .

חבר ההנהלה הציונית .

"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי