עתירה דחופה לקביעת מועד לבחירת מזכל מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

החבר אלון גלעדי, בעתירה שהוגשה למוסד לבירור עתירות בעניין קביעת מועד לבחירת מזכ"ל מפלגת העבודה ולאחר גרירת רגלים של שנים ובעוד ח"כ חיליק בר ממשיך להחזיק בתפקיד ולמרות שביקש לפרוש כבר מזמן.

*** עדכון: תגובה לעתירה והסכמה בעקבות פיזור הכנסת ה19 והקדמת הבחירות: "בנסיבות המאוד מיוחדות שנוצרו זה עתה ... מסכימים הצדדים כי העתירה תמחק ... המשיבים מתחייבים כי ... יעשו מזכ"ל חדש למפלגת העבודה סמוך לאחר מועד הבחירות ...". ***

במוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה הישראלית

העותר - הח' ד"ר אלון גלעדי, עו"ד בעצמו וע"י באת כוחו עוה"ד מְאיהְ ז'ולסון

משד. שאול המלך 8 תל אביב, טל. 03-5466170 פקס.03-5466171

 -נגד-המשיבים -

1. הח' ח"כ יצחק הרצוג – יו"ר 2. הח' ח"כ חיליק בר – מזכ"ל 3. לשכת מפלגת העבודה 4. וועדת הבחירות למזכ"לות 5. מפלגת העבודה הישראלית

כולם מרח' לה גארדיה 55 (בית מפלגת העבודה), תל אביב-יפו

אלון גלעדיעתירה דחופה לקביעת מועד לבחירת מזכ"ל

המוסד לעתירות הנכבד מתבקש בזה להורות למשיבים ו\או מי מהם לפעול לאלתר לקביעת מועד לבחירת מזכ"ל חדש למפלגת העבודה ולקבוע לאלתר מועד לבחירות אלה

שלא יאוחר מיום 31-12-14.

...מצ"ב החלטת הועידה מיום 29-6-14, חוקת המפלגה (נוסח משולב) כולל אמנת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית, תוצאות סקרים אחרונים, והעתק פניית העותר, המסומנים א'- ו'.

ואלה נימוקי העתירה

(נטענים לחלופין ו\או במצטבר הכל על פי הקשר הדברים והדבקם)

הצדדים

 1. העותר הינו חבר במפלגת העבודה הישראלית מזה שנים והוא מתעתד להתמודד על מזכ"לות מפלגת העבודה, עניין שנדחה מפעם לפעם מאז בחירת המזכ"ל הנוכחי כחבר בכנסת ה-19 בבחירות שנערכו ביום 22-1-13.
 1. המשיב מס. 1. הינו יו"ר מפלגת העבודה מאז 21-11-13 ומתוקף תפקידו הוא עומד בראש לשכת המפלגה ובראש מזכירות הלשכה אשר מתפקידה לדון ולהחליט בכל העניינים העומדים על הפרק במפלגה בכפוף לאמנת היסוד, למצע המפלגה, לחוקתה ולהחלטות המרכז והועידה. משכך הוא עצמו אמון על קיום אמנת היסוד, מצע המפלגה, חוקתה והחלטות ועידתה.
 1. המשיב 2 הינו מזכ"ל מפלגת  העבודה מאז שנת 2010 ונבחר לכהונה בכנסת ה-19 בבחירות מיום 22-1-13. מתוקף תפקידו משמש המזכ"ל כחבר לשכה ומזכירות לשכה, ובהעדר היו"ר הוא מנהל את ישיבות הלשכה ומזכירותה. כמו כן אחראי המשיב 2 על הניהול המשקי, הכספי, והארגוני של המפלגה וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה.
 1. המשיבה 3 הינה המוסד המנהל של המפלגה ואמונה להחליט ולדון בעל עניינים העומדים על הפרק במפלגה, בכפוף לאמנת היסוד של המפלגה, לחוקתה ולהחלטות ועידתה.
 1. המשיבה 4 הינה וועדה אשר נקבע בהתכנסותה האחרונה של וועידת המפלגה כי תכונס בהתאם להחלטות הועידה מיום 29-6-14 ותהא אמונה על קיום בחירת המזכ"ל לרבות קביעת מועד לבחירתו עד ליום 31-12-14.

רקע - מפלגת העבודה אינה קיימת בפועל

 1. מפלגת העבודה הישראלית מצויה במצב קשה. יש אומרים כי קשה מאד. ניחומים במצב זה הינם כי מצבה של החברה הישראלית קשה מאד, אך כבר נתנו חכמינו ז"ל דעתם לנחמה שכזו.  
 1. הלכה למעשה המפלגה אינה מצויה עם הציבור בפועל, ביום יום, באמת, והדבר בא לידי ביטוי בסקרים לא מחמיאים ההולכים ומתקבעים ומבשרים רעה למפלגה ולחברה כאחד.
 1. המפלגה אינה קיימת בפועל - הסניפים אינם סניפים, המחוזות אינם מחוזות, הלשכה אינה לשכה. מוסדות המפלגה אינם מתפקדים הלכה למעשה כלל ועל אחת כמה וכמה כמוסדות עממיים וכבר נקבע למפלגה מנכ"ל ואף ניתן בידו אמצעי ביטוי באתר המפלגה "משולחנו", משל היתה אולי לחברה בע"מ, אך בחירת מזכ"ל חדש למפלגה חדשה-ישנה – הס מלקיים.
 1. אחדות מתוך ויכוח הינה לכל היותר צליל ישן מעבר מפואר שהיה ואיננו, מהדהדת לה מעל דפיו הצהובים של עיתון "דבר" וימיה הגדולים של תנועת העבודה, הנראים כיום כאיזו פנטזיה דמיונית, סיפור אגדות מודרני המתאים אולי לבעלי חלומות,

      או סרטים מז'אנר מסויים. 

 1. מפלגת העבודה אינה קיימת בפועל, "בשטח" עם העם, כפי שהיתה אמורה להתקיים מעצם מהותה כמפלגה של המעמדות הנמוכים והבינוניים, כמפלגה של העם. וככל שהיא אינה קיימת בפועל היא אינה באמת תנועת העבודה על פי אמנתה ויסודותיה שהקימו את ישראל המודרנית.
 1. וככל שתנועת העבודה אינה קיימת בפועל – או אז עולים וצומחים יסודות המסוכנים לעצם קיומה של החברה הישראלית- לאומניים, קפיטליסטיים, משיחיים, אנטי-דמוקרטים ועוד היד נטוייה.
 2. מפלגת העבודה הישראלית בשנת 2014 הנה יותר דמוקרטית ממפלגות אחרות באורח פורמלי, אך באורח מהותי, ממשי, היא מתנהלת כמו האחרות - כאילו היתה מפלגה של איש אחד או לכל היותר כמה, וכל השאר – סטטיסטים בתצוגה - כל הדרך למטה.
 1. עניין חמור זה מקבל ביטוי כמשל ושנינה בבית המפלגה עצמו אשר במהלך ימים רבים בשבוע נותר כשהוא ריק מאדם. הח"מ ביקר בו לא אחת וחזה במו עיניו במשרדים ריקים, ובבית מפלגה שומם, מקום שהיה חייב להיות בעת הזו שוקק חיים, פעילות, ודרמה פוליטית עממית; כך הם הדברים גם באתר האינטרנט של המפלגה שהלכה למעשה לא קיים בפועל ועוד.
 1. ככל שהימים נוקפים כך הולך ומחמיר מצבה של המפלגה וזאת באורח הפוך לצורכי העם בנציגות עממית - בבית פוליטי אמיתי לעם, ובמזכיר כללי אשר יהא אמון על הקמתו הפנימית מחדש של בית חברתי-דמוקרטי זה.
 1. מצב זה מצריך תיקון מיידי ובמסגרתו תפקוד של מזכ"ל באורח מלא, אינטנסיבי, יום יום, שעה  שעה, לצורך שיקום המפלגה מבחינה פנימית והשבתה לחברות, לחברים ולעם ויפה שעה ואף שנייה אחת קודם.

טיעון - יש לקיים לאלתר את החלטות הועידה לבחירת מזכ"ל

 1. ביום 29-6-14 קבעה ועידת המפלגה בעניין בחירת מזכיר כללי כי  -

"הבחירות למזכיר הכללי (להלן: "מזכ"ל") של המפלגה (להלן: "הבחירות") יתקיימו במועד שייקבע על-ידי ועדת הבחירות לבחירת מזכ"ל המפלגה ובכל מקרה, לא יאוחר מ - 31.12.2014.

2.       שיטת הבחירות הבחירות למזכ"ל המפלגה יהיו אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.

3.       הזכות לבחור ולהיבחר

הזכות לבחור נתונה לכל חבר ועידת המפלגה התשיעית, ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2014 עד למועד 01.6.2014.

הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2014 עד למועד 01.06.2014."

 1. זאת ועוד בהחלטתה זו קבעה הועידה לעניין ועדת הבחירות לבחירות מזכיר כללי בין היתר כי–

" ועדת הבחירות

5.1. ועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה בישיבתה ביום 29.6.2014 .

5.2.  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין את חברי הועדה  לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא – המקום אשר יבחר על ידי הועדה."

 1. החלטות אלה של ועידת המפלגה ניתנו לאחר מספר החלטות של מספר ועידות בהן נדחה מועד בחירת מזכ"ל מפלגה חדש מפעם לפעם מסיבות וסיבות שונות כאשר בין לבין התקיימו בחירות לראשות המפלגה ונבחר יו"ר חדש וכשאנו עומדים כבר כשנתיים לאחר בחירת המזכ"ל הנוכחי לכנסת, שנה לאחר בחירת היו"ר הנוכחי וכך וכך זמן לאחר כינון "שולחנו של המנכ"ל".
 1. עומדים אנו כבר כשנתיים לאחר הבחירות לכנסת, וטרם נקבע מועד לבחירות למזכ"ל כאשר המזכ"ל הנוכחי משמש כבר כשנתיים כחבר כנסת וכסגן יו"ר הכנסת ויו"ר שדולה וכו', עניינים הנותנים את אותותיהם מבחינת היכולת למלא באורח מלא את תפקידו כמזכ"ל.
 1. עניין זה שמשמעותו חמורה מבחינת טובתה של המפלגה, מהווה הפרה של כללי המשחק הדמוקרטים הן כלפי הח"מ המבקש להתמודד על תפקיד זה והן כלפי מתמודדים אחרים, ובמיוחד כלפי חברות וחברי המפלגה אשר זכותם הבסיסית לבחור ולהיבחר ניטלת מהם פעם אחר פעם הן הלכה והן למעשה.
 1. לא זו אף זו אנו מצויים כבר בחודש נובמבר ובניגוד להחלטת הועידה טרם התכנסה אותה וועדה שאמורה היתה להידרש לבחירות אלה ולקביעת מועדן, והמפלגה הולכת מדחי אל דחי. דבר זה לא יכול שיימשך עוד.
 1. המפלגה הינה מפלגה של חברותיה וחבריה, ולא של שליחיה, יהיו בכירים ככל שיהיו, בכלל ובעיני עצמם בפרט.
 1. במפלגה חברתית דמוקרטית יש לקיים תהליכים דמוקרטיים כהלכתם, ללא משוא פנים, וללא קשר לזהות השליחים הבכירים האמורים לעמוד על קיום הדמוקרטיה הפנים המפלגתית ולא לנהלה על פי צורכיהם והאינטרסים שלהם עצמם, משל "המפלגה זה אני" ולא "אני ואנחנו" גם יחד.

בחזרה ליסודות הדמוקרטיים של המפלגה – לחברות, לחברים ולעם

 1. ועידת מפלגת העבודה אמרה את דברה וקבעה שוב תאריך בו יש לסיים את הליכי בחירת המזכ"ל.  אך מעבר לכך ועידה זו כפופה לאמנת היסוד ולחוקתה של המפלגה.
 1. על פי סע' ד'(4) לאמנת היסוד של המפלגה - מפלגת העבודה הישראלית תיכון בין היתר על שמירת העקרונות של חירות המחשבה, חופש הביטוי והדיון, אחדות המעשה והבצוע, קבלת מרות הכלל וההכרעה הדמוקרטית.
 1. על פי חוקת המפלגה המזכ"ל הינו בעל תפקיד מרכזי הנבחר על ידי ועידת המפלגה, בניגוד למנכ"ל שכלל אינו נזכר בה;

      זהו אינו מינוי אישי או מקצועי כגון אלא בחירתו של שליח ציבור.

 1. כמו כן נקבע בחוקה זו כי המזכ"ל לא ישמש בו זמנית כחבר כנסת כאמור בסע' 16 לחוקה וכן נקבע בסע' 90 לחוקה איסור על כפל תפקידים שמשמעותם ברורה ומקבלת משנה תוקף בעניין המזכ"לות – טובת המפלגה מחייבת מזכ"ל הפועל במלוא זמנו ומרצו למען קידומה הפנימי של המפלגה.
 1. לא זו אף זו - אי קיום תהליך לבחירת מזכ"ל בכלל ועל אחת כמה כאשר המזכ"ל הנוכחי משמש במשרה כנסת, נעדר ימים רבים מהמפלגה, ומצבה של המפלגה חמור, אינם עומדים בקנה אחד לא עם אמנת היסוד, לא עם חוקת המפלגה ולא עם החלטות ועידתה שהן כפופות כאמור לאמנתה ולחוקתה.
 1. דע עקא כי כאשר אין דיון של ממש במפלגה, ואין תהליכים דמוקרטיים אמיתיים בתוך המפלגה, וחלקם אינם מתקיימים כלל כמו עניין בחירת המזכ"ל, או אז לא מתקיימים ערכי היסוד הקובעים באמנת היסוד של המפלגה שטרם שונתה מועידה ועידה, והרי עוד חזון למועד.
 1. פועל יוצא מכך הינו כי בניגוד להנחיית אמנת היסוד והחוקה משמש מזה שנתיים בתפקיד המזכ"ל ח"כ שהוא גם סגן יו"ר הכנסת ועסוק בענינים אחרים משיקומה וענייניה הפנימים של המפלגה, עניין הפוגע ישירות בטובת המפלגה ותפקודה, גם בשל כפל תפקידים.
 1. הראיה כי המפלגה אינה קיימת בפועל זולת אולי כחלק דמוקרטי יותר של תיאטרון הבובות הפוליטי בישראל, שאינו מאפשר דיון של ממש של העם, על ידי העם ובשביל העם, ומכאן גם שאינו מאפשר צמיחת רעיונות פוליטיים חדשים או חדשים-ישנים במפלגה, שלא לדבר על  מנהיגות של המעמדות הנמוכים והבינוניים במפלגת העבודה.
 2. שיקולים פוליטיים פנימיים של יו"ר כגון לעניין צירופי חברות וחברים ולועידה או אי צרופיהם, אינם  יכולים להוות עוד שיקול להימנעות מקיום התהליכים הדמוקרטיים במפלגה שחרטה על דגלה את הדמוקרטיה ועל אחת כמה את הדמוקרטיה החברתית.
 1. הזמן אינו עומד מלכת, וישראל החופשית והדמוקרטית מתפוגגת אט אט, או שמא מהר מהר לעבר משהו אחר בתכלית. עניין זה מחייב שינוי של אמת.
 1. אמנם באורח עקרוני ניתן לנסות ולטעון כי יכולה ועידה להתכנס ולדחות שוב ושוב את מועד הבחירות למזכ"לות ולאשר כפל תפקידים וכך עד לאין קץ, אך באורח עקרוני יכולה גם הכנסת בשלטון הרוב לדחות פעם אחר פעם את הבחירות הכלליות עד אין קץ.
 1. עניין זה מהווה הפרה של האמנה החברתית הכללית והמפלגתית גם יחד, ואין ואסור ליתן לו יד או המשך. כידוע הפרת האמנה החברתית הינה מרשם בדוק להתפוררות חברתית,

            ולמלחמת הכל בכל. זה נכון - במשפחה, זה נכון בחברה האזרחית, במדינה

            וגם, גם - במפלגה.

 1. אי קיום התהליכים הדמוקרטיים מנוגד ליסודות החברתיים-דמוקרטיים של מפלגת העבודה ויש לשים לו קץ. הוא מנוגד לערכי המפלגה, אמנתה, חוקתה, לזכויות חבריה ולתקווה שהחברה הישראלית כה זקוקה לה, לחידושו של בית פוליטי אמיתי לציבור הנדרש לפעולה מלאה של מזכ"ל בשליחות של אמת ובמשרה מלאה, תמיד  - ועל אחת כמה וכמה בעת הזו.
 1. פניות הח"'מ  אל המשיבים ו\או מי מהם לא זכו למענה של ממש.
 1. אשר על כן מתבקש המוסד הנכבד לזמן את המשיבים הנכבדים לדיון בעתירה זו בזמן הקרוב ביותר, או אז לקבל אותה במלואה ולהורות לאלתר על קביעת מועד לבחירת מזכ"ל כאמור בעתירה זו.

 

 

                                                                                            _______________

                                                                                                   ד"ר אלון גלעדי, עו"ד

         העותר

"לא יהיה נורא אם ניסע לגוש עציון באשרת תייר"
יצחק רבין, אחרי ביקור בגוש עציון במערכת הבחירות 1977

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי