החלטת ועדת בחירות למוסדות הלאומיים 11/10/15

Thank you for rating this article.

החלטת ועדת בחירות למוסדות הלאומיים 11/10/15.

החלטות:

הועדה החליטה כי כל מועמד לתפקיד הנציג הבכיר יוכל לשלוח נציג אחד מטעמו כמשקיף בועדת הבחירות.

הבחירות

1.  הבחירות מתקיימות לתפקידים הבאים:

  1. לנציג הבכיר של המפלגה במוסדות הלאומיים
  2. נציגים לוועד הפועל.
  3. דירקטורים בקק"ל.
  4. חברי הנהלה מצומצמת ומורחבת.

2.  הבחירות הן לנציג הבכיר למוסדות הלאומים והן לשאר התפקידים יתקיימו במועד אחד ביום שני 19.10.2015.

3. הבחירות לנציג הבכיר של המפלגה יתקיימו ב-4 אתרי בחירות – ת"א, באר שבע, חיפה וירושלים. בכל האתרים שעות ההצבעה יהיו בין השעות 11:00-21:00.

מוסדות המפלגה ביחד עם מנהל הבחירות יפעלו על מנת לאתר את האתרים בהם יתקיימו הבחירות ולוודא נגישותם והתאמתם למערכת הבחירות ויפרסמו הודעה על מקום האתרים בהקדם האפשרי בהודעה לבוחר שתצא באמצעות הודעת אס אם אס והעלאתו לאתר המפלגה.

4. הבחירות לשאר התפקידים – לאחר שהוועדה שמעה את בקשתם של נציגי ברית ע"ץ כי במועד הבחירות מתקיימת ועידה רעיונית של כל הנציגים מהארץ ומחו"ל למוסדות הלאומיים, שזהו למעשה הגוף הבוחר לבחירות לנציגים האחרים, בירושלים ועל מנת שלא לפגוע בכינוס הוועידה שחשיבותה רבה מאוד ואשר עמל רב הושקע בה הוחלט כי הבחירות לשאר התפקידים יערכו בירושלים בלבד, בכפוף למציאת פתרון טכנולוגי.

     יודגש כי על מנת שלא לגרום לחוסר שוויון בתוך הגוף הבוחר אין באמור כדי לפגוע בזכותו של כל בוחר לבחור את הנציג הבכיר בכל אחת מארבעת האתרים כאמור בסעיף 4 לעיל.

     האפשרות לבחור את שאר התפקידים תהיה בירושלים בלבד.

ספר בוחרים

 

    הגוף הבוחר בבחירות הינו כאמור בהחלטת מזכירות הלשכה ובהתאם לתקנון הבחירות. ספר הבוחרים יפורסם עד ליום שני 12/10/15 וכל אחד יוכל לבדוק האם הוא נכלל בספר הבוחרים. ערעור על ספר הבוחרים יוגש ליו"ר הוועדה כבוד השופט שמעוני עד ליום שלישי 13/10/15 שעה 12:00 במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . והחלטה תינתן עד ליום רביעי 14/10/15 שעה 12:00.

    במועד הישיבה קיימים כ- 60 צירי ועידה  שטרם השלימו את תשלום דמי החבר  בגין שנת 2015. הוחלט ליתן אפשרות לשלם את דמי החבר עד ליום שלישי  13.10.2015 בשעה 17:00 מי שלא יסדיר את חובותיו עד למועד כאמור לא יכלל בספר הבוחרים ולא יוכל להצביע בבחירות.

     הועדה מבקשת כי אגף מפקד ידאג להוציא מייל /מסרון לכל חברי הוועידה שטרם הסדירו את התשלום.

ספר בוחרים סופי יפורסם ביום רביעי עד השעה 17:00.

ספר בוחרים יופץ לכל מועמד בכפוף לחתימתו על מסמך הנדרש על פי חוק. למועמדים לתפקידים הנוספים, לא הנציג הבכיר, יופץ ספר הבוחרים הרלוונטי,  הכולל שמות וטלפונים בלבד.

באשר לשליחת מיילים באמצעות המפלגה הוחלט כי כל מועמד יוכל לשלוח מייל אחד שלא יעלה על חצי עמוד. מובהר בזאת כי למפלגה יינתן שיקול דעת בלעדי לפסול הודעה ו/או חלק ממנה אשר לא יעמדו באמות המידה של הדין או אמות המידה המקובלות במפלגה. אין באמור כדי לפגוע או לגרוע מאחריותו של כל מועמד לאמור במייל שנשלח על ידו.

מועמד שירצה לשלוח מייל כאמור יוכל לעשות זאת ובלבד שההודעה תשלח לכתובת :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    עד ליום חמישי   – 15.10 בשעה 12:00.

כאמור ההודעה תהיה באורך שלא יעלה על חצי עמוד.מובהר בזאת כי למפלגה תהא הזכות שלא לאשר את תוכן המייל כאשר התוכן עומד בניגוד לדין ו/או שיש בו משום הוצאת לשון הרע.

     ועדת הבחירות תשקול אפשרות להעלות מידע על המתמודדים אל מול יכולתה של המפלגה  לבצע זאת.   

אגרת הבחירות:

            עם הגשת המועמדות וחתימה על הטפסים שאשירה ועדת הבחירות.

1. כל מועמד המבקש להיבחר לנציג הבכיר בסך של 7,000 ₪ במועד הגשת המועמדות. 
2. כל מועמד המבקש להיבחר לוועד הפועל ולהנהלה המורחבת ישלם אגרת בחירות בסך של – 400 ₪
3. כל מועמד המבקש להיבחר להנהלה המצומצמת ולדירקטורים בקק"ל ישלם אגרת בחירות בסך של – 800 ₪.
4. במידה והמפלגה תהא זכאית לתפקיד בהנהלה המחזיק תיק ישלם כל מועמד המעוניין להיבחר לתפקיד אגרת בחירות בסך השווה לנציג הבכיר היינו  7000 ₪.

לוחות זמנים

5. הודעה בדבר קיום הבחירות תפורסם מחר, יום שני 12.10  ותשלח במייל, במסרון וכן תועלה לאתר המפלגה.
6. בין יום שלישי 13.10 לרביעי 14.10 תפורסם ותשלח הודעה לבוחר במייל ובמסרון, לא תישלח הודעה בדואר.
7. הגשת המועמדות תתאפשר עד יום שלישי 13.10 בשעה 15:00. הוועדה מסמיכה את יו"ר הוועדה השופט שמעוני ומנהל הבחירות ערן בית דגן לערוך את הטפסים. אישור המועמדות יבוצע עד ליום 13.10. שעה 20:00 .יו"ר הוועדה השופט שמעוני הוסמך על ידי הוועדה לדון בכל עניין הקשור לאישור המועמדות ולהכריע בעניין.
 8. במידה והגשת המועמדות נפסלה, המועמד יכול לערער על ההחלטה עד 24 שעות ולשלוח את הערעור למייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." class="ApplyClass">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אופן ההצבעה:

כל מועמד יוכל להגיש את מועמדותו לאחת מהקטגוריות על פי החלטתו, למרות האמור המועמדים לצירי ועד הפועל יוכלו להציג מועמדותם גם לתפקיד נוסף אחד.

             צירי ועד הפועל:

9. נכון להיום יש למפלגת העבודה  7 מקומות  כאשר לכל אחד מהם יש 2 ממלאי מקום.

7 צירים + 14 ממלאי מקום = 21

7 המקומות הראשונים יהיו הצירים ו 14 הנוספים יהיו ממלאי מקום – לפי התוצאות.

כל בעל זכות הצבעה יהא רשאי להצביע על בין 3-5 מועמדים, לא פחות מ 3 ולא יותר מ 5.

 

הנהלה מורחבת ומצומצמת:

נכון לעכשיו לא ברור כמה חברי הנהלה מורחבת ומצומצמת יוקצו למפלגה. נכון להיום יש צפי לחבר או שניים בהנהלה המצומצמת. כל בעל זכות הצבעה יהא רשאי להצביע על חבר הנהלה מצומצמת אחד.  

נכון לעכשיו יש צפי לשלושה חברים  בהנהלה המורחבת. כל בעל זכות הצבעה יהא רשאי להצביע על חבר הנהלה מורחבת אחד. 

מובהר כי קיימת חובת הבטחת ייצוג לנשים  ונציגים מחו"ל הנובעים מחוקת ההסתדרות הציונית העולמית ונוהג.

דירקטוריון קק"ל:

נכון לעכשיו יש צפי לשני דירקטורים חברים.

 כל בעל זכות הצבעה יהא רשאי להצביע על דירקטור אחד. 

במידה ועד יום שלישי 13.10 יגדל הצפי לשלושה חברי דירקטוריון תינתן האפשרות להצביע ל 2 אנשים.

חבר הנהלה המחזיק תיק

במידה ונקבל תפקיד של חבר הנהלה עם תיק יתקיימו בחירות לתפקיד הזה עם אגרה זהה ליו"ר קק"ל (7000 ₪) ואז יהיה לנו מקום 1 במצומצמת.

בכבוד רב

השופט (בדימוס) יעקב שמעוני

יו"ר ועדת הבחירות

"הארץ הזו שייכת לשניים לערבים היושבים בה וליהודים בכל העולם"
דוד בן גוריון, 1970 - מוקד הטלויזיה הישראלית

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי