הבחירות במשמרת הצעירה 2014 - דף מידע

Thank you for rating this article.

המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה תעבור בחודשיים הקרובים הליך דמוקרטי, שקוף ופתוח של בחירות למוסדותיה ולראשותה.

 

שלב ראשון: הבחירות לראשות סניפי המשמרת ולנציגי/ות הסניפים בוועידת המשמרת

 • ועדת הבחירות תפרסם את רשימת סניפי המשמרת הצעירה.
 • בכל סניף ייבחר יו"ר אחד אשר יעמוד בראש הסניף ויוביל את פעילותו.
 • במקביל ייבחרו בכל סניף מספר נציגים אשר ייצגו את הסניף בוועידת המשמרת.
 • מספר נציגים ייקבע לכל סניף בהתאם לגודלו. ועדת הבחירות תפרסם את הייצוג המגיע לכל סניף.
 • בעלי זכות ההצבעה הם חברי המשמרת הצעירה הרשומים בתחומי הסניף על פי רישומי משרד הפנים ובלבד שהתפקדו לפחות 6 חודשים לפני מועד הבחירות. כנ"ל בעלי הזכות להיבחר.
 • עם זאת, מי שאינו רשום בתחומי הסניף וסבור כי יש לו זיקה מהותית לסניף ולכן מעוניין בכל זאת להתמודד בסניף, רשאי להגיש בקשה לוועדת הבחירות להכרה בזיקה מהותית לסניף.
 • זיקה מהותית מוגדרת כ: מתגורר דרך קבע בתחומי הסניף / הוריו או אחד מהוריו מתגוררים דרך קבע בתחומי הסניף / עובד דרך קבע במקום עבודה הנמצא בתחומי הסניף / לומד דרך קבע במוסד לימודים הנמצא בתחומי הסניף.
 • ועדת הבחירות תודיע בהמשך על מיקומי הקלפיות, שעות פתיחתן ופרטים נוספים.

 

שלב שני: הבחירות לראשות המשמרת הצעירה

 • ועידת המשמרת תבחר את יו"ר המשמרת הצעירה הארצי.
 • בעלי זכות ההצבעה הם חברי ועידת המשמרת הצעירה: 
  • נציגי הסניפים שנבחרו בשלב הראשון

  • ראשי הסניפים שנבחרו בשלב הראשון

  • יו"רי ומזכירי תאי הסטודנטים

  • חברי המשמרת הצעירה המכהנים כמזכירי סניפים של המפלגה.

  • חברי המשמרת הצעירה המכהנים כחברי מועצות ברשויות מקומיות.

  • חברי המשמרת הצעירה המכהנים כיושבי ראש אגודות הסטודנטים במוסדות אקדמיים.

  • חברי המשמרת הצעירה המכהנים כחברי כנסת.

  • מזכ"ל המפלגה בתנאי שהינו חבר המשמרת הצעירה.

  • יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית בתנאי שהינו חבר המשמרת הצעירה

  • יו"ר המשמרת הצעירה.

  • בעלי התפקידים המוגדרים בסעיף 9.1 לתקנון המשמרת: סיו"ר-מ"מ, סיו"ר, ראש תחום סטודנטים, ראש תחום סניפים, ראש תחום ארגון, מזכיר בינלאומי, נציג המשמרת הצעירה ב-YUSI, נציג המשמרת הצעירה במרכז וילי ברנט, גזבר, דובר, היועץ המשפטי.

 • בעלי הזכות להיבחר: כל חברי המשמרת אשר התפקדו למפלגה לפחות 6 חודשים לפני מועד הבחירות.
 • ועדת הבחירות תודיע בהמשך על מיקומי הקלפיות, שעות פתיחתן ופרטים נוספים.

 

כללי הגינות ושמירה על טוהר הבחירות

 • מועמדים מחויבים בשמירה על טוהר הבחירות ובעמידה בכללי חוקת המפלגה, תקנון המשמרת והוראות ועדת הבחירות.
 • מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי בין בעצמו ובין על ידי תומכיו. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות וביושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.
 • המשמרת ו/או המפלגה, ו/או סניפי המפלגה ו/או כל גורם הקשור למשמרת ו/או המפלגה לא יממנו פעילות כלשהי של מועמד לרבות תשלום עבור כיבוד, דברי דפוס, דואר, שיחות טלפון, הזמנות וסבסוד אירועים הכוללים לינה. לא יעשה מועמד שימוש במבני המפלגה וברכושה לטובת קידום מועמדותו. על אף האמור, יותר קיומו של אירוע בחירות במבנה של המפלגה במידה ומשתתפים בו באופן שוויוני כל המועמדים הרלוונטיים (פאנל).
 • מועמד הממלא תפקיד מפלגתי או מטעם המפלגה, בין אם מונה או נבחר לתפקיד, לא יעשה שימוש לצורכי מערכת בחירות באמצעים של מקום עבודתו או כאלו הקשורים אליהם, לרבות שימוש בפקס, טלפונים קוויים, דואר והסעות או שירות מקצועי כלשהו, למעט המותר על פי חוק המפלגות.
 • לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות.
 • לא תהא תעמולת בחירות קשורה בהגשת מאכלים ומשקאות. על אף האמור לעיל, ניתן בעת עריכת תעמולת בחירות להגיש כיבוד קל וצנוע לנוכחים.
 • לא תשולם אגרת מועמדות לבחירות על ידי איש זולת המועמד עצמו או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה.
 • לא תהא תעמולת בחירות מטעם מועמד בצורה או בדרך שיש בה משום הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות מטעם מועמד אחר או למענו.
 • פרסום חומרי הסברה (פליירים) מותר אך ורק על ידי מסירה אישית (ולא בחלוקה בדואר או בתלייה).
 • חל איסור לשלם לפעילים עבור פעילותם בבחירות, לרבות תשלום עבור החזרי נסיעות.
 • מותר לפרסם באמצעים אלקטרונים במידה סבירה וראויה.
 • חל איסור על שימוש בכל אמצעי פרסום אחר (כגון - חולצות, שלטים, פלריגים, דוכנים וכדומה).

לידיעה המקורית ...

הרשמה לעדכונים

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו."
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי