פעולה בחוסר סמכות כנגד ח"כ איתן ברושי

Thank you for rating this article.

לכבוד מר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני ומפלגת העבודה

איתן ברושיהנדון: פעולה בחוסר סמכות כנגד ח"כ איתן ברושי

בשם מרשי, ח"כ איתן ברושי, הנני לפנות אליך בדחיפות, כדלקמן:

 1. אתמול, 29.7.18, לפני כ-12 שעות, הודעת לאומה, באמצעות יישומון "טוויטר", כי "שוחחתי הערב עם ח"כ ברושי והודעתי לו על השעייתו לאלתר מפעילות במפלגה, ודרשתי ממנו לקבל אחריות על מעשיו המבישים ולפרוש מהכנסת. אין לעברייני מין מקום ברחוב או בכנסת."
 2. פעולתך זו נעשתה בחוסר סמכות מובהק, והיא בטלה ומבוטלת.
 3. נקדים אחרית לראשית ונבהיר בפניך, כי עליך לפרסם מיידית הודעה, גם באמצעות יישומון "טוויטר", שבה תחזור בך מהודעת ההשעיה לאלתר ותתנצל בפני מרשי על פעולה חפוזה ונמהרת, שנעשתה בחוסר סמכות, ורק מן הטעם להצטייר בצורה 'נאורה' מול ציבור כזה או אחר.
 4. כן יבהיר מרשי, כי בשעות הקרובות יישלח אליך מכתב התראה, טרם נקיטת הליכים משפטיים, בגין הוצאת דיבה כנגד מרשי, באותה הודעה שציטטנו לעיל.
 5. נפרט טענתנו בעניין שבנדון.
 6. סעיף 91 לחוקת מפלגת העבודה נושא את הכותרת "השעייה מחברות", והוא הסעיף היחידי שעוסק בהשעיית חבר מפלגה מחברותו בה, מעבר לסמכויות הנתונות לבית הדין העליון של המפלגה ומעבר אפשרות של ביטול חברות או פרישה מהמפלגה. כלל הסמכויות שהזכרנו אינן רלוונטיות כלל לנסיבות דנן, והסעיף היחידי שעשוי להיות רלוונטי להשעייה מחברות, הינו סעיף 91 הנ"ל.
 7. בהתאם לסעיף 91 לחוקה, קיימת זיקה ישירה לעילות המפורטות בסעיף 73 לחוקה, ובכך נדון מייד. דהיינו, אפילו ניתן להיזקק עקרונית לסמכות ההשעייה, יש לוודא כי אחת מעילות סעיף 73 לחוקה חלה בנסיבות העניין.

פעולה בחוסר סמכות – היבט א': רק מזכ"ל המפלגה ומזכירות סניף המפלגה אליה משתייך מרשי, רשאים להשעות את מרשי

 1. סעיף 91 לחוקה מקנה את הסמכות להשעות את מרשי, רק לשני אלה:
  • מזכ"ל המפלגה.
  • מזכירות סניף המפלגה אליה משתייך מרשי  
 2. ההודעה הפומבית שפרסמת אתמול, הייתה בחוסר סמכות, שכן אינך מוסמך כלל להשעות את מרשי מדעיקרא.
 3. נוסף על כך, סעיף 91 לחוקה מסייג וקובע, לגבי מזכירות סניף המפלגה אליה משתייך מרשי, כי זו האחרונה, אילו היא רוצה להפעיל את סמכות הקיצון להשעות את מרשי, צריכה לקבל החלטה ברוב של חברי המזכירות וכן את אישורו של מזכ"ל המפלגה (או מי שהוסמך לכך על ידיו).
  בנוסף, סעיף 91 לחוקה מסייג וקובע, לגבי מזכ"ל המפלגה, כי זה האחרון, אילו הוא רוצה להפעיל את סמכות הקיצון להשעות את מרשי, רשאי לעשות כן ללא שמונחת בפניו המלצה לכך ממזכירות סניפו של מרשי.
 4. אך בכל מקרה, לא מזכ"ל המפלגה ולא מזכירות סניף מרשי, נדרשו לסוגיית השעיית מרשי, והם לא קיבלו על כך כל החלטה שהיא. ההחלטה שאתה קיבלת אתמול, באופן עצמאי, איננה חוקית, והיא מהווה הפרה של סעיף 91 לחוקה.

פעולה בחוסר סמכות – היבט ב': סמכות ההשעייה יכולה להיות מופעלת רק לאחר שימוע

 1. סעיף 91ג' לחוקה קובע בבירור, כי בכל מקרה, אפילו יבקשו מזכ"ל המפלגה או מזכירות סניף מרשי להפעיל את סמכות הקיצון של השעיית מרשי (מה שכאמור, מעולם לא קרה), הרי שהם לא יוכלו להחליט על כך, "אלא לאחר שניתנה לאותו חבר אפשרות להשמיע טענותיו נגד ההשעיה, בפני מזכירות הסניף או מזכ"ל המפלגה, הכל לפי העניין".
 2. אתה פעלת לפיכך, בחוסר סמכות כפול: לא רק שהינך מחוסר סמכות להפעיל את סמכות ההשעיה, שלא שעשית כן מבלי לזמן את מרשי לשימוע. הכל נעשה בשיחות טלפון קצרות למרשי, שתיים במספר, שבהן הודעת לו, לקונית, כי בכוונתך להשעותו וכי זו החלטתך.
 3. בכך לא די. סעיף 91ג לחוקה כה חרד לזכויותיו של מרשי (או כל חבר מפלגה אחר לצורך העניין), ולכן מובהר בו, לגבי חשיבות השימוע: "הוזמן חבר בכתב, שתי פעמים, כדי להשמיע טענותיו ולא נענה ללא סיבה מספקת, יוחלט על השעייתו שלא בפניו". בנסיבות העניין, לא זימנת את מרשי לכל ישיבת שימוע, לא פעם אחת ולא פעמיים. ובוודאי שלא עשית כן "בכתב".
 4. כעת מדובר בפעולה בחוסר סמכות כפול ומכופל. אתה פשוט התעלמת כליל מהוראת סעיף 91 לחוקה, ורמסת אותה בעוצמה, באיזה מירוץ אמוק לתלות את מרשי בכיכר העיר. את עקרונות הדיון ההוגן החליף הרצון העז שלך לשאת חן בעיני התקשורת, ואת ההחלטה השקולה של מוסד מוסמך להשעות חבר מפלגה, החליף יישומון הטוויטר.
 5. מרשי פשוט נדהם עד לרגעים אלה, מעוצמת פעולתך, שנעשתה כולה, ללא כל סמכות חוקתית.

פעולה בחוסר סמכות – היבט ג': סמכות ההשעיה יכולה להיות מופעלת רק בהתקיים "אחת מהעילות המפורטות בסעיף 73" לחוקה

 1. הרבה למעלה מן הצורך, נפנה את תשומת לבך לכך שסעיף 91 לחוקה מחייב כי סמכות ההשעיה, תופעל רק בהתקיים אחת מהעילות המפורטות בסעיף 73 לחוקה. ללא שמתקיימת עילה שכזו, אין בכלל סמכות ראשונית להיזקק לשקילת ההשעיה.
 2. סעיף 73 לחוקה מפרט את שבעת המקרים שבהם בית הדין של המפלגה יכול להורות על הוצאתו של חבר מהמפלגה. מדובר ברשימה סגורה של מקרים, אשר מטבע הדברים הינם נדירים ביותר, עד כדי כך שלא זכור לנו מתי נעשה כדבר הזה.
 3. עיינו היטב בסעיף 73 לחוקה, ולא ברור לנו אם גם אתה עיינת בו, טרם פרסום ה"ציוץ" אתמול בערב. אין בשבע העילות המפורטות בו, כל קשר למרשי. גם אם בדוחק, ניתן להעלות על הדעת איזשהו קצה חוט לעילה של "הפר ביודעין ובאופן חמור את משמעת המפלגה", הרי שהדבר מנותק כליל מכל מה שמיוחס למרשי. כידוע לך, התקרית מול חברת הכנסת נחמיאס-ורבין הסתיימה בהתנצלות כנה של מרשי, אשר התקבלה על ידי חברת הכנסת. בנוסף, אותו "מקרה" שפורסם אתמול בחדשות 10, אשר אותו מכחיש מרשי מכל וכל, קרה, כביכול, לפני 15 שנים, ללא כל קשר למפלגה או למוסדותיה, וכאשר מרשי לא היה חבר כנסת. ברי, כי עלה זו (סעיף 73ג' לחוקה) איננה מתיימרת לחול על אירוע שקרה לפני 15 שנים, ואשר התיישן לכל דבר ועניין בימים אלה (ושוב, מרשי מכחיש אותו מכל וכל).
  אשר על כן, אין בנמצא כל עילה תקפה בסעיף 73 לחוקה, אפילו היינו מקבלים שהייתה נתונה לך הסמכות העקרונית לפעול בהתאם לסעיף 91 לחוקה (וכאמור, לא הייתה נתונה לך כל סמכות שכזו).

"התשתית העובדתית" שעל סמכה פעלת

 1. מרשי מסר לי, כי אמרת לו אתמול שהמכתב האנונימי התקבל אצלך, אתמול בשעה 19:45. כזכור, הכתבה בחדשות עשר שודרה לא הרבה זמן לאחר מכן. מסתבר כי אתה הצלחת "לאסוף ראיות" במשך 60 דקות, וכנראה שוחחת עם ה'ממונה' של המתלוננת, ומידע שקיבלת מאחרים, 'הספיק' לך על מנת לשפוט את מרשי ולגזור את דינו. את מרשי לא שמעת, לבטח לא כדין (בדרך של שימוע מסודר, שכאמור, אף אמור להיערך בפני גורם אחר), ועל כן ההחלטה התקבלה מהרגע להרגע, ומי יודע מכוחו של איזה אינטרס, תוך שאתה מציב את מרשי, בין שורות עברייני המין "ברחוב או בכנסת".
 2. מרשי, חבר מפלגת העבודה מזה עשרות בשנים, נדהם לחלוטין ממעשיך אתמול - מחוסר הסמכות הזועק ומחוסר האנושיות הבוטה.
 3. מי שמך לכנות מרשי "עבריין מין"???
 4. מרשי מבקש להדגיש בפניך את אכזבתו האישית ממך. בתור מי שרוממות שלטון החוק בפיו ובמעשיו (ועל כך זכית להערכת מרשי), היה מצופה ממך, כי לא תרוץ לתקשורת ולרשתות החברתיות ותוציא להורג את שמו הטוב של מרשי, טרם שתתכבד ותפעל בסמכות, ברשות והיינו גם אומרים במתינות ובסבלנות. ייתכן שקיבלת עצה גרועה מחבר, ואולם המעשה שעשית כלפי מרשי הינו מעשה חמור ביותר, שבו החלטת לשמש שופט, חבר מושבעים ולבסוף – תליין. מדובר בלא יותר ממשפט שדה חפוז ומביש, שאתה הוא מי שחתום עליו, לאורך ולרוחב.
 5. אלא שלמרבה המזל, מפלגת העבודה עדיין גדולה וחזקה יותר מכל חבר בה, והחוקה שלה מורה על כך שפעולותיך אתמול היו בלתי חוקתיות, מעבר להיותן בלתי חבריות.
 1. בנסיבות אלה, הינך נדרש לפרסם מיידית הודעה, גם באמצעות יישומון "טוויטר", שבה תחזור בך מהודעת ההשעיה לאלתר ותתנצל בפני מרשי על פעולה חפוזה ונמהרת, שנעשתה בחוסר סמכות.
 2. היה ולא תעשה כן עד לשעה 21:00 היום, ייאלץ מרשי לנקוט נגדך הליכים משפטיים במוסדות המפלגה, וזאת מעבר לנזקים שכבר גרמת לו במעשיך ובמילותיך (שיודגשו, כאמור, במכתב נפרד שיישלח אליך בשעות הקרובות).

      

                                      בכבוד רב,

                              אילן בומבך, עו"ד

העתק:

מזכ"ל המפלגה, מר ערן חרמוני

"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי