תביעה כנגד העבודה בעניין הגשת הצעה לסדר יום וועידה וגילוי רשימת הצירים.ות

Thank you for rating this article.

תביעה בבית המשפט המחוזי, כנגד מפלגת העבודה ובדרישה להצהיר כי המספר הנדרש של צירי ועידה לשם העלאת נושא על סדרו יומה של הועידה העשירית הינו 30, להורות לחשוף רשימת צירי הועידה בתוקף לשם איסוף החתימות הנדרש ולהורות ללאפשר לתובע הצבת דוכן הסברה מחוץ לאולם בו יתקיים מושב הועידה העשירית ובכלל.

התובע שלום דסקל, חבר מפלגה וציר וועידה 10.

כתב תביעה (תאריך החתימה: 06/12/2023), בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

התובע: שלום דסקל מרחוב האוכמנית 6 רמת אפעל- רמת גן; באמצעות בא כוחה עו"ד יורם אברהמי מ.ר. 17100 ממשרד יורם אברהמי ושות'

להלן : "התובע"

-נגד-

הנתבעים: 1. מפלגת העבודה הישראלית; 2. ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה הישראלית; 3. עו"ד ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה הישראלית

להלן: "הנתבעים"

סוג התביעה ונושאה: מתן סעד הצהרתי

האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו? לא

הזמנה לדין

הואיל והתובע שלום דסקל הגיש כתב תביעה זה נגדך, אתם מוזמנים להגיש כתב הגנה בתוך ששים ימים מיום שהומצאה לכם הזמנה זו.

לתשומת לבכם, אם לא תגישו כתב הגנה אזי לפי תקנה _130_ לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט -2018 תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניכם.

תמצית הטענות

תיאור בעלי הדין

 1. התובע הינו חבר מפלגת העבודה הישראלית וציר בועידה העשירית שלה
 2. הנתבעת הינה מפלגה רשומה במפנקס המפלגות (להלן:"המפלגה") ולה תקנון רשום היא חוקת המפלגה המחיבת את חבריה הרשומים במישור היחסים בינם לבין המפלגה.
 3. נתבעת 2 הינה חברת כנסת מטעמה של המפלגה ויושבת הראש שלה.
 4. נתבע 3 הינה מזכירה הכללי של המפלגה ומי שאמון על ניהולה הארגוני.
 1. הסעדים המבוקשים

 2. בית המשפט הנכבד מתבקש להצהיר כי המספר הנדרש של צירי ועידה לשם העלאת נושא על סדרו יומה של הועידה העשירית של המפלגה הינו -30 חתימות של צירי ועידה.
 3. להורות לנתבעים לחשוף את רשימת צירי הועידה בתוקף לשם איסוף החתימות הנדרש להעלאת הצעה על סדרו יומה של ועידת המפלגה.
 4. להורות לנתבעים לאפשר לתובע הצבת דוכן הסברה מחוץ לאולם בו יתקיים מושב הועידה העשירית ובכלל.
 1. תמצית העובדות לביסוס עילת התביעה ומתי נולדה
 1. ביום 06/01/2019 זומנו חברי הועידה העשירית של נתבעת 1 בבהילות רבה באמצעות הודעה באתר המפלגה לכינוס ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום 10/01/2019 ובו הופיע בין יתר הנושאים "אישור תקנון עבודת הועידה העשירית " אשר בסעיף 4 בפרק העוסק בדיון בהצעות החלטה בועידה ו נכתב בהאי לישנא-" 30 מחברי הועידה רשאים להגיש לועידה הסתייגות או הצעת החלטה בנשוא אשר על סדר היום, ההצעה תוגש בכתב כשהיא חתומה בידי המציעים ליו"ר הועידה" של הזמנה זו חתם נתבע 2 בתוקף תפקידו במזכ"ל המפלגה.
 2. לאחר מספר ימים החליטו המשיבים כי יש לתקן סעיף זה ובמקום 30 חתימות יש להוסיף את הסימן % דהיינו הרף הנדרש לשם העלאת נושא על סדר יומה של הועידה הינו -חתימות של לפחות 30% מצירי הועידה .
 3. דא עקא, המשיבים לא פעלו ולא הודיעו לצירי הועידה כי בוצע תיקון בסעיף 4 לתקנון עבודת הועידה ומשכך הללו סברו כי הם מצביעים על נוסח המציב רף של 30 חתימות בלבד לשם העלאת נושא על סדר יומה של הועידה.
 4. במהלך הצבעת צירי הועידה לא צוין בפניהם כי המשיבים שינו את הרף הנדרש וכי במקום רף של 30 חתימות בלבד נדרש כעת רף של 30% חתימות של חברי הועידה לשם העלאת נושא על סדר יומה של הועידה.
 5. בעקבות זאת הגיש התובע ביום 21/03/2023 עתירה למוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה ובה ביקש כי תינתן לו האפשרות לעיין ברשימת צירי הועדיה בתוקף לשם החתמת 30 מצירי הועדיה על הצעה לסדר היום לקראת כינוס מושב הועידה ה-10 של מפלגת העבודה.
 6. נוכח תגובת הנתבעים אשר הכחישו כי זהו הרף הנדרש לשם העלאת הצעה לסדר היום תיקן העותר עתירתו וביום 10/05/2023 הוסיף את הסעד של הצהרה כי הרף הנדרש להעלאת הצעה לסדר יומה של הועידה הוא אכן -30 חתימות.
 7. השתלשלות הדברים הביאה לכך כי מוסד זה סיים את כהונתו לעת הזו מבלי שהחליט בעתירה זו וממילא אין באופק אפשרות כי סעדי עתירה זו ידונו על ידו אל מול העבודה כי בית משפט זה פסק כי ועידת המפלגה חייבת בכינוס עד ליום 30/11/2023 בין היתר לשם בחירת ועידה חדשה תחת זו הקיימת אשר סיימה כהונתה עוד ביום 24/12/2022 (!) העתק מעתירתו המתוקנת של העותר מצורף לכתב תביעה זה ומסומן 1 ולה מצורפת תגובת נתבעים 1 ו – 3 לעתירה זו.
 8. העובדות המקנות סמכות לבית המשפט

לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה זו נוכח מקום מושב הנתבעים והסעדים הנתבעים.

 1. פירוט הטענות

 2. השתלשלות הדברים כפי שארעה בפועל מתוארת בתגובתו של נתבע 2 לעתירה אשר הוגשה כנגד הנתבעים בענין זה בדיוק- העתק תגובת נתבע 2 לעתירת התובע מצורף לכתב התביעה ומסומן 2
 3. גרסתו של נתבע 3 המגובה בהודעות דואר אלקטרוני מתארת כי ביום 06/01/2019 אכן נשלח זימון לכלל צירי ועידת מפלגת העבודה ובו זימון לכינוס הועידה ואליו צורפו כלל הנספחים התקנונים באמצעות קישור לזימון.
 4. ביום 08/01/2019 פנה יועצה המשפטי של המפלגה דאז לנתבע 2 וביקש ממנו להעלות לאתר המפלגה את כל התקנונים והוראות השעה המעודכנות.
 5. נתבע 2 םנה למנהל אגף המפקד במפלגה וביקש כי "נפלה טעות סופר בתקנון עבודת הועידה העשירית בסעיף 4 בפרק הדן בעבודת הועידה וכי במקום שיכתב 30% נכתב בו -30 ולכן יש לתקן זאת ולהוסיף הערת שוליים כי סעיף זה תוקן כדי שצירי הועידה ישיתו ליבם לשינוי שהתרחש בתקנון שנשלח אליהם בצירוף סדר היום.
 6. במענה למייל זה ענה לו ביום 08/01/2019 בשעה 18:56 מנהל אגף המפקד "הוספתי את הנוסח ללא טעות הסופר"
 7. באותו היום -08/01/2019 בשעה 23:54 פנה בשנית נתבע 2 למנהל אגף המפקד הודעת דואר אלקטרוני לה כותבו מנהל מטה המפלגה מר עופר קורנפלד וכי יועתה המשפטי של המפלגה דאז בדברים הבאים-
 8. "לגבי תיקון הטעות בתקנון הועידה (הוספת %) למס' 30, צריך לתת ביטוי בהערת שוליים שמדובר בנוסח מתוקן לאחר תיקון טעות (מספיקה אמירה כללית ללא פירוט הטעות שתוקנה) מאחר שפרסמנו את הנוסח בלי ה- % ומן הסתם הוא מסתוןבב אצל אנשים. חשוב שתהיה הבהרה ולו בהערת שוליים שיש נוסח מעודכן אחרת מחר עוד יביאו 30 חתימות ויגידו לי שהסתמכו על מה שפורסם באתר מלכתחילה ולא היה שום איזכור לכך כי יש נוסח מעודכן , והם לא שמו לב שהוספנו % לא צריך לתת פתח לזה."
 9. הנתבע 2 אף מציין בתגובתו כי לא מצא אסמכתא לתיקון זה ולהסבת תשומת לב צירי הועידה לתיקון שנערך וכי לדידו בסבירות גבוהה צירי הועידה הצביעו על הנוסח המקורי אשר נשלח אליהם ואיש מהם לא שת ליבו לכך כי בוצע תיקון בתקנון עבודת הועידה העשירית.
 10. ענין זה הובא טרם הדיון בבית משפט נכבד זה לפתחו של המוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה באמצעות עתירה אשר הוגשה ביום 20 במרץ 2023 במהלך תקופה זו פגה כהונתו של המוסד לבירור עתירות מכוח הוראת סעיף 34 לחוקת המפלגה הקובעת כי המוסד לבירור עתירות יכהן ארבע שנים ועוד שישה חודשים מאז בחירת הועידה המכהנת מועד זה חלף עבר לו מבלי שועידת המפלגה המכהנת גם כמרכז המפלגה האריכה את כהונתו וכיום מפלגת העבודה מתנהלת ללא מוסד שיפוטי .
 11. חרף זאת ומכיוון שעתירת התובעת הוגשה טרם סיים המוסד הנכבד את כהונתו המשיך וביקש התובע לקבל יומו בפני המוסד לבירור עתירות אולם לאחר דחיות ממושכות התקיים ביום 26/09/2023 דיון הוכחות באמצעות זום אעשר לאחריו ניתנה הוראה להגשת סיכומי הצדדים.
 12. התובע הגיש סיכומיו בסד הזמנים אשר נקצב לו (24 שעות ) עד ליום -26/09/2023 ואילו הנתבעים אמורים היו להגיש סיכומיהם עד ליום 27/09/2023 .
 13. ביום 27 בספטמבר בשעה -18:23 הודיעו נתבעים 1 -3 כי כינוס הועידה נדחה ומשכך הם מבקשים ארכה להגשת סיכומיהם עד ליום 04/10/2023 .
 14. המוסד הנכבד קיבל בקשתם חרף מופרכותה הזועקת ולאור טרונית התובע הסכים כי יגיש סיכומיהם משלימים עד ליום 3 באוקטובר 2023 ואילו הנתבעים יגישו סיכומיהם עד ליום 10 באוקטובר 2023 (הגם שביקשו ארכה עד ליום 4 באוקטובר 2023 ).
 15. משפרצה המלחמה ב- 7 באוקטובר 2023 הודיע בא כוח הנתבעים 1-3 כי לעת הזו המפלגה אינה עוסקת בדבר אשר אינו קשור למלחמה וכי הוא מבקש להגיש סיכומיו עם תום מצב הלוחמה.
 16. המוסד לבירור עתירות נענה לבקשה זו חרף העובדה כי יצר מצב אבסורדי ובלתי מקבל בו התובע נאלץ לעמוד בסד זמנים אותו הכתיב ואילו הנתבעים ביקשו וקיבלו חזור ובקש וחזור קבל דחיות מסיבות שונות ומשונות.
 17. כבר ב-5בנובמבר חזרה הנתבעת 1 לפעילות והנהלתה כונסה באותו היום לדיון בעניני השעה (העתק מפרוטוקול הדיון מצורף לתביעה ומסומן 3) אך סיכומים בעתירה לא הוגשו על ידה .
 18. נכוח זאת פנה התובע ביום 31/10/2023 באמצעות הח"מ בבקשה למוסד לבירור עתירות כי יורה לנתבעת 1 להגיש סוף סוף סיכומיה וזה הורה לנתבעים להגיש תגותבם עד ליום 05/11/2023 אולם הללו לא הגיבו לבקשה זו והתעלמו מהחלטת המוסד לבירור עתירות בקשה נוספת אשר הוגשה על ידי התובע נענתה על ידי המוסד לבירור עתירות כי בא כוח המפלגה שוהה בשירות מילואים פעיל ומשום כך לא תוגש תגובתה וממילא אין דחיפות בקבלת ההחלטה בעתירה זו נטכח אי קביעת מועד לכינוס ועידת המפלגה.
 19. מעבר לעובדה כי בית המשפט הנכבד קבע כי כינוס ועידת המפלגת העבודה יתקיים לא יאוחר מיום 30/11/2023 הרי שמסתבר כי בא כוח המפלגה פנה לבית משפט נכבד זה בבקשה ביום 19 בנובמבר 2023 לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט הנכבד בדבר כינוס הועידה ובקשתו נדחתה נוכח זאת הרי שהתובע מוצא עצמו מול דלת סגורה ונעולה אשר אין להיכנס בפתחה ומשום כל זאת לא נותרה בידו הברירה אלא להביא ענינו בפני בית המשפט הנכבד לשם קבלת סעדיו.
 20. נוכח האמור בכתב התביעה ובנספחיו יתבקש בית המשפט הנכבד כפי האמור בסעיפים – 6, 7 ו-8 לכתב התביעה והכל תוך פסיקת הוצאות ראויות ושכר טרחת עו"ד כחוק לטובת התובעים.

יורם אברהמי, עו"ד ב"כ התובע

להורדה כקובץ pdf PDF

"באת מקלל, יצאת מברך."
חכ לשעבר יורם מרציאנו, על אהוד-ברק בלשכת העבודה 20.1.2011

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי