סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

טיוטת הצעה של חוקת המפלגה - הסתייגויות ערן חרמוני

Thank you for rating this article.

אבקש להעביר לעיונכם את הסתייגויותיי ורעיונותיי לשינויים בטיוטת חוקת מפלגת העבודה שנתגבשה ושאמורה לעלות לדיון במושב ד' של הועידה השמינית ביוני 2009. אשמח לשמוע רעיונות והצעות.

 • ס' 4-

- רעיון החבר הנלווה הוא רעיון נכון יחד עם זאת ישנה טעות ניסוחית קלה בסעיף כיוון מי שבן 16 לא יכול להיות כשיר עפ"י 3 א כי אין לו זכות הצבעה לכנסת-

 • ס' 9 ב'-

 • תקופת האכשרה הנה רעיון נכון ביסודו אשר נועד למנוע מפקדי ארגזים למיניהם אולם תקופת אכשרה של 25 חודשים הנה תקופה ארוכה מידי אשר סוגרת את שערי המפלגה ולא מאפשרת לקבוצות אמיתיות להצטרף למפלגה ולהשפיע ולכן יש לקבוע תקופת אכשרה של 12 חודשים. (מצד אחד זה ימנע מאנשים להתפקד רק לבחירות מצד שני זה יאפשר לכוחות חדשים שבאמת רוצים להצטרף לבוא ולהשפיע).

 • בנוסף לדעתי יש צורך לבחון אפשרות להכיל את תקופת האכשרה רק מגילאי 23 ומעלה כיוון שחלק גדול מהצעירים שבגילאים 18-21 משרתים בצבא ולמעשה ההזדמנות הראשונה שלהם להצטרף למפלגה נעשית רק בגילאי 21-22.

 • ס' 9 ג'-

 • צריך ליתן את הסמכות ליו"ר המפלגה וליו"ר הועידה (פרטים בהמשך...) וכן לאפשר ללשכת המפלגה לדון ולהכריע בעררים על החלטת יו"ר ומזכ"ל לקצר או לא לקצר את תקופת האכשרה האמורה.

 • ס' 9 ד'-

 • יש לשנות באופן אשר מאפשר לחבר מפלגה להתמודד בסניף אחר אם יש לו קשר מהותי אליו; כך לשם המחשה, אדם הגר בישוב לפיד שליד מודיעין ופעיל בסניף מודיעין וילדיו לומדים במודיעין אין ובלפיד אין סניף של המפלגה אזי אין סיבה שלא לאפשר לו להתמודד בסניף מודיעין וכו'.

 • ס' 11 ד-

 • להוסיף בכל מערכת בחירות שבה תתמודד המפלגה באמצעות רשימה או מועמד מטעמה. (סעיף סל המבהיר את העניין-מחויבות בכל בחירות בהן המפלגה מתמודדת).

 • ס' 15-ה'-

 • לאחר "לדון בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה, אשר לשכת המפלגה או יו"ר המפלגה..." להוסיף: "או 15% מחברי הועידה"; הכוונה היא לאפשר גם לקבוצה של חברי ועידה להביא נושאי מדיניות של המדינה והמפלגה לדיון בפני הועידה.

 • ס' 18 ב'-

- להוסיף בסיפא: ".., ראשי סניפים של המשמרת הצעירה (לרבות סניפי משנה המייצגים רשויות מקומיות עצמאיות) ובתנאי שיש לפחות 25 חברי מפלגה צעירים ביישובם ובסניף; דברי הסבר: ס' 18 ב' כולל את כל מי שחבר ועידה מתוקף תפקידו; רשימת בעלי התפקידים הנ"ל זהה לרשימת בעלי התפקידים אשר נקבעה בתקנון הבחירות לועידה האחרונה פרט לכך שהשמיטו ממנה את ראשי הסניפים של המשמרת הצעירה; נראה לי שבכל כינוס של מוסדות המפלגה ניתן להבחין בנקל כי אין הרבה צעירים באולם ואין צורך להכביר במילים על החשיבות של העניין ומשכך יש בהשארתם של ראשי המשמרת לועידה כדי להגדיל את מספר הצעירים בועידה (או לפחות לא לפגוע במספר זה) וכן להעניק חשיבות לתפקיד של יו"ר משמרת בסניף דבר שימשוך צעירים לפעילות במשמרת ויגרום להתמודדויות ולרצון לזכות בתפקיד זה; ראוי לציין כי ראשי הסניפים של המשמרת נבחרים אחת לתקופה ע"י כלל המתפקדים בסניף; אבקש להבהיר כי גריעת השריון שניתן לראשי הסניפים של המשמרת מהווה פגיעה בסטאטוס קוו ושינוי לרעה של המצב הקיים ללא כל צורך והצדקה; זה לא נכון מהותית ופוליטית ולדעתי גם משפטית לא ניתן לקיים זאת כי הבחירות לועידה בסניפים כבר נתקיימו וראשי סניפים של המשמרת לא התמודדו דרך הסניף כי הם ידעו שהם משוריינים ולכן לא ניתן לבטל להם רטרואקטיבית את השריון ללא שהם יקבלו הזדמנות הוגנת להתמודד בבחירות. (כך לשם המחשה, יו"ר משמרת בסניף X לא התמודד במסגרת הסניף לועידה כי עפ"י התקנון הוא היה משורין; עכשיו באים ולוקחים לו את השריון בלי שנותנים לו הזדמנות חדשה להתמודד ואין ספק כי לו לא היה לו שריון בזמנים הרלוונטים אזי הוא היה מתמודד בבחירות כמו כל חבר).

 • ס' 18 ג'-

 • הסעיף מאפשר רק למזכירות הלשכה ליתן הצעה להרכב ועדת הצירופים; יש לאפשר לכל חבר לשכה להציע את הצעתו בדבר הרכב ועדת הצירופים ולכן יש למחוק מהסעיף את המילה מזכירות הלשכה או להוסיף לאחר מזכירות הלשכה: "או כל חבר לשכה אחר".

 • ס' 18 ד'-

 • לפי הסעיף צעיר נחשב לעד גיל 36 כולל; עד היום זה היה עד גיל 35 (מי שטרם מלאו לו 35 שנה) ; יכול להיות שסתם מדובר בטעות טכנית מכל מקום לדעתי יש לקבוע כי צעיר הוא מי שטרם מלאו לו 35 ואינני מוצא סיבה הגיונית להעלות את הגיל.

 • ס' 19-

 • בחירת יו"ר ועידה ומרכז- כפי שניתן לראות בהמשך אמנם השאירו את תפקיד המזכ"ל אולם הפכו אותו לתפקיד ארגוני-מקצועי ותו לא; גם במפלגות אחרות כמו הליכוד שבהם יש מנכ"ל מקצועי ישנם תפקידים פוליטים של יו"ר מרכז ויו"ר מזכירות אשר גם הם אמונים על ניהול וכינוס המוסדות הנ"ל וזאת כדי לייצר איזון בסמכויות; לכן לדעתי לס' 19 יש להוסיף תת סעיף נוסף אשר יקבע כדלקמן: " ועידת המפלגה תבחר יו"ר ועידה אשר ישמש גם יו"ר המרכז (ממילא מדובר באותה מצבת חברים); יו"ר הועידה/מרכז ייבחר בבחירות אישיות,דמוקרטיות וחשאיות; כל חבר ועידה רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר הועידה/מרכז בתנאי שיגיש חתימות של לפחות 5% מחברי הועידה אשר תומכים במועמדותו (ניתן לחתום עבור מועמד אחד בלבד); יו"ר הועידה/מרכז ינהל את ישיבות הגופים הנ"ל בתיאום עם יו"ר המפלגה".

 • בס' 19 ב' ליתן גם ליו"ר הועידה את הסמכות לזמן את הועידה לישיבה שלא מן המניין.

 • ס' 19 ג' מעקר למעשה את היכולת של חברי הועידה להביא לכינוסה וצריך לנסחו כך: "הועידה תכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של לפחות 20% מצירי הועידה; הדרישה תיחתם בחתימת יד שתימסר ליו"ר הועידה (או למזכ"ל); במקרה כזה תכונס הועידה על ידי הלשכה בתוך 30 ימים אלא אם נסיבות העניין מחייבות דיון דחוף במועד קרוב יותר אשר בו היא תכונס".

 • ס' ה' לשנות ולקבוע כי יו"ר הועידה מנהל את הישיבות.

 • ס' 21-

 • להוסיף תת סעיף אשר קובע כי יו"ר הועידה יהיה יו"ר המרכז.

 • ס' 25א'-

 • לקבוע כי מי שיזמן את לשכת המפלגה הוא יו"ר הלשכה (פרטים בהמשך...).

 • לאפשר, בנוסף ליו"ר המפלגה, גם ליו"ר המרכז לכנס את המרכז לישיבות דחופות שלא מן המניין.

 • ס' 25 ב'-

 • לקבוע כי די בחתימות של 15% חברי מרכז לכינוס שלא מן המניין או של -30% חברי לשכה.

 • לקבוע כי הדרישה תוגש לפחות עשרה ימים מראש אלא אם ישנן נסיבות מיוחדות המחייבות כינוס מוקדם או דחוף.

 • לבטל הדרישה לחתימת יד מקורית.

 • ס' 25 ג'-

 • לקבוע כי מי שינהל את המרכז הוא יו"ר המרכז בתיאום עם יו"ר המפלגה.

 • ס' 27 ג'-

 • צעיר הוא מי שטרם מלאו לו 35.

 • לדעתי עדיף שכל ה-160 ייבחרו על ידי המרכז ((מועצות הסניפים לא נבנו בהכרח באופן יחסי וכך לסניפים גדולים תהא פחות משמעות ממה שבאמת מגיע ולהיפך) כאשר: 120 ייבחרו ברשימה ארצית ע"י כלל המרכז ו-40 ייבחרו במחוזות ע"י חברי המרכז במחוז כאשר ההקצאה של מס' חברי הלשכה אשר תינתן לכל מחוז תיעשה בהתאם למס' החברים, תושבים ומצביעי אמת באותו מחוז ובהתאם לתקנון בחירות אשר יאושר במרכז.

 • ס' 27 ה' לצרף: יו"ר ארגון הגמלאים (ותיקים), יו"ר ארגון חברות, יו"ר פורום מזכירי הסניפים ,יו"ר המשמרת הצעירה ויו"ר ארגון עולים.

 • ס' 27-

 • יש לקבוע כי לשכת המפלגה תבחר יו"ר לשכה בבחירות אישיות,דמוקרטיות וחשאיות; כל חבר לשכה רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר הלשכה ובתנאי שהציג חתימות של לפחות 10% מחברי הלשכה אשר הביעו את תמיכתם בו (ניתן לחתום רק עבור מועמד אחד).

 • ס' 28-

 • 28 א- לקבוע כי הלשכה תכונס לפחות אחת לחודש.

 • 28 ג'- לקבוע כי יו"ר הלשכה ינהל את ישיבות הלשכה בתיאום עם היו"ר.

 • ס' 32-

 • להוסיף גם את יו"ר הועידה ואת יו"ר הלשכה לרשימת חברי מזכירות הלשכה.

 • ס' 34-

 • תת סעיף א' יקבע "כי במידה ולאחר הבחירות לכנסת המפלגה הרכיבה את הממשלה ויו"ר המפלגה נבחר לראשות הממשלה אזי הבחירות לראשות המפלגה ייערכו כחצי שנה לפני הבחירות הקרובות לכנסת; הוקדמו הבחירות לכנסת באופן שלא ניתן היה לבחור את היו"ר במועד הנ"ל, יתקיימו הבחירות ליו"ר לא יאוחר מ-60 יום לפני הבחירות לכנסת. המועד המדויק לבחירות, בכפוף לאמור בסעיף זה, ייקבע ע"י לשכת המפלגה.אם אלו הוקדמו באופן שלא ניתן לבחור את יו"ר במועד הנ"ל.

 • להוסיף תת סעיף ב' כדלקמן: " בכל מקרה השונה מהאמור בס' א יתקיימו הבחירות לראשות המפלגה לא יאוחר משנתיים ממועד סיום הבחירות האחרונות לכנסת; מרכז המפלגה יקבע את מועד הבחירות המדויק בהתאם לסעיף זה".

דברי הסבר קצרים: אם יקרה הנס והמפלגה תנצח ויו"ר המפלגה יהיה ראש הממשלה אז לא הגיוני לקיים בתחילת או אמצע הקדנציה של ראש הממשלה שלנו בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ולכן יש לעשות זאת בסוף הקדנציה אולם אם לא ננצח אזי אין שום סיבה למנוע מחברי המפלגה לבחור יו"ר (ישן או חדש) ומאחר וראוי לאפשר לכל יו"ר שייבחר מספיק זמן להיערך ולהתארגן ולפעול לקראת הבחירות הבאות לכנסת אזי צריך לעשות את הבחירות הללו תוך שנתיים הכי מאוחר (גם ככה לרוב הקדנציות של הכנסת לא נמשכות זמן רב ולא יישאר ליו"ר הנבחר הרבה זמן להתארגן).

 • ס' 35-

 • 35 ב'- לשנות לניסוח הבא: "הינו חבר מפלגה 6 חודשים לפחות טרם יום הבחירות אלא אם נבצר ממנו מלעשות כן עקב נסיבות אשר לא תלויות בו או עקב הוראות חוק או כל דין אחר";

דברי הסבר קצרים: לבקש ממועמד ליו"ר תקופת אכשרה של 25 חודש זה לחסום את האפשרות של מועמדים רבים וטובים להתמודד; כך לשם המחשה בלבד אם מחר יבקש

להתמודד לאחר שחרורו מהצבא גבי אשכנזי על תפקיד היו"ר אזי נמנע ממנו לעשות כן עקב תקופת אכשרה של 25 חודשים; הקיצור ל-6 חודשים הנו סביר (גם ככה על המועמד

לנהל קמפיין משך זמן) והסייג שהוכנס לעניין נסיבות שלא תלויות במועמד או עקב הוראות חוק בא כדי לא לחסום שלט בטובתם מועמדים אשר לא יכלו להיות חברי מפלגה כגון:

אנשי צבא, אנשי שירות המדינה בכירים וכו'.

 • ס' 35 ג'-

 • :להוריד ל-100 חתימות של צירי ועידה ו-5% מכלל החברים בספר הבוחרים;למחוק את החובה לחתימות מקוריות-דבר אשר כמעט ואינו מאפשר למועמד חדש להגיע.

 • ס' 42-

 • למחוק את המילה "עפ"י הצעת יו"ר המפלגה"- לכל חבר צריכה הזכות להעלות הצעות.

 • ס' 43-

 • למחוק את הסעיף כפי שמופיע בהצעה ולנסחו כפי שמופיע בחוקה האחרונה: "נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה, תפסוק בעניין ועדת חוקה. פסיקת הועדה תיחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שמרכז המפלגה לא פסק אחרת; נתעוררה בעיה שאין עליה הוראה בחוקה זו, או שנתגלה צורך בתיקון או שינוי בהוראת החוקה, תגיש ועדת החוקה הצעה למרכז המפלגה בנדון. להחליט בכל נושא או פלוגתא אשר לגביו אין הוראה ברורה בחוקה תהא כפופה לבית הדין";

דברי הסבר קצרים: הסעיף כפי שמופיע בטיוטה הופך את ועדת החוקה למעשה לגוף השיפוטי של המפלגה ומכפיף אף את בית הדין אליה ואם כך המצב אז בשביל מה צריך בית

דין? ועדת החוקה צריכה לעסוק בנושאים מיוחדים שיש לגביהם ספק "בלאקונות" משפטיות ולא בפעילות שיפוטית שגרתית אשר למענה יש מוסד שיפוטי פנימי הוא בית הדין.

 • ס' 44-

 • למחוק את הדרישה לחתימת יד מקורית- היא איננה הגיונית וגוזלת זמן רב מפעילי המפלגה אשר להזכיר לכולם פועלים בהתנדבות.

 • ס' 54-

 • למחוק את האיסור שהוטל על בית הדין לפסול החלטות של ועדת חוקה- שוב מדובר בסעיף אשר מרוקן מתוכן את בית הדין ומעניק את סמכויותיו לועדת חוקה שהנה ועדה מצומצמת של עורכי דין מכובדים אשר מעולם לא נבחרו כדי להיות דיינים.

 • להוסיף כי בית הדין לא יהיה מוסמך לפסול החלטות של המרכז והועידה אשר נתקבלו בהתאם לדין ולהוראות חוקה זו- עם כל הכבוד, באם הועידה קיבלה החלטה שלאחר מכן נסתבר כי נתקבלה חלילה בזיוף של קולות או באם היא קיבלה החלטה המנוגדת לדין אזי בוודאי שיש צורך לפסול החלטות אלו.

 • למחוק את האיסור על בית הדין לקבל החלטות המונעות או מעכבות כינוס של הועידה או המרכז- אם המוסדות מכונסים שלא כדין ובניגוד להוראות החוקה אזי מדוע לא למנוע את כינוסם?

 • ס' 56 להוסיף לסמכויות בית הדין: לפקח בין ביוזמתו ובין עפ"י פנייה שהוגשה אליו על: קיום הוראות חוקת המפלגה, מילוי החלטות של המוסדות המוסמכים של המפלגה כל עוד הן עומדות בתוקפן, קיום נהלים דמוקרטים תקינים בקבלת החלטות על ידי מוסדות המפלגה לרבות החלטות בעייני ייצוג, קיום הנהלים והסדרים בבחירות לכל מוסדות המפלגה כולל הועידה והמרכז ובבחירות למועמדי המפלגה לתפקידים פנים או חוץ מפלגתיים, כפי שנקבעו בנוהלים או בתקנוני הבחירות של המפלגה.

 • ס' 57 למחוק.

 • ס' 62 ג' למחוק החלטת סיעה.

 • ס' 63 לצרף את הלשכה.

 • ס' 69 – לקבוע כי יו"ר המפלגה אשר הוטל עליו תפקיד הרכבת הממשלה או שהנו ראש הממשלה יקבע באישור המרכז את רשימת השרים וסגני השרים; בכל מקרה אחר השרים וסגניהם ייבחרו על ידי המרכז בבחירות אישיות, דמוקרטיות וחשאיות.

 • ס' 77: להוסיף בסיפא: אלא אם הלשכה או היו"ר אישרו את הגשת מועמדותו.

 • ס' 80- צריך או פריימריס או ועידה: גודל מועצות הסניפים ו/או המחוזות איננו יחסי וכך יכול ומועצה של סניף קטן מורכבת מ-25 חברים ומועצה של סניף הגדול ממנו פי 2 היא רק 30 חברים ועל כן שיטה זו לא תייצג נכונה את בוחרי וחברי המפלגה.

 • ס' 81 מציע לשנות וליתן ליו"ר את האפשרות לשריין מועמד אחד בעשירייה.

 • ס' 85 למחוק "עפ"י הצעת מזכירות לשכה"- לכל חבר לשכה קיימת הזכות להציע הצעות לעניין זה.

 • ס' 87 למחוק "עפ"י הצעת מזכירות הלשכה"- לכל חבר לשכה קיימת הזכות להציע הצעות לעניין זה; כן יש להוסיף כי הגופים המוסמכים של כל גוף המוזכר בסעיף הנ"ל רשאים לגבש תקנון אשר יובא כהצעה לדיון ואישור בפני לשכת המפלגה.

 • ס' 88 למחוק " עפ"י הצעת מזכירות הלשכה"- לכל חבר לשכה קיימת הזכות להציע הצעות לעניין זה.

 • ס' 92 להוסיף תת סעיף חדש כדלקמן: קיומו וניהולו של משא ומתן קואליציוני בדבר הצטרפות מפלגת העבודה לממשלה בראשות מועמד ממפלגה אחרת ייעשה רק לאחר אישורה של לשכת המפלגה; - סעיף זה בא כדי לחדד את מטרתנו להיות מפלגת שלטון ולא מפלגת לווין אשר מצטרפת באופן אוטומאטי לכל ממשלה.

 • ס' 93 לקבוע כי החלטה מסוג זה של המרכז צריכה להתקבל באופן חשאי וברוב של 2/3.

 • ס' 94 ב' למחוק את הדרישה לחתימת יד מקורית ולהוסיף בסיפא: " אלא אם המוסד כונס בהתראה קצרה מ-10ימים ואזי יהיה צורך בחתימות של 15% מחברי המוסד וניתן יהיה להציגן עד לתחילת הדיון"; דברי הסבר- אם מכנסים את המוסד לדוגמא בהתראה של 48 שעות אזי כיצד ניתן לבקש חתימות של 1/3 אשר יוגשו 72 שעות לפני? לא הגיוני.

 • ס' 98- למחוק "אתר האינטרנט של המפלגה"- לא מספיק בייחוד לאור העובדה שאין לנו אתר פעיל.

 • .ליתן את אותה הסמכות גם ליו"ר הועידה/מרכז/לשכה בנוגע למוסדות שלהם.

 • ס' 106-

 • 106 ב'- לקבוע כי התקנונים של הגופים ודרכי בחירתם אינם בטלים עד לקבלת החלטה אחרת בהתאם לחוקה זו; לקבוע כי לכל חבר מוסד (ולא רק למזכירות הלשכה) תהא הזכות להעלות הצעות לעניין התקנונים הנ"ל בפני הגופים המוסמכים.

 • 106 ג- למחוק את המילה "מזכירות הלשכה"- לכל חבר לשכה ישנה זכות מלאה להעלות הצעה לעניין זה.

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי