סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

20.7.2009 חוקת מפלגת העבודה הישראלית - גרסה שנייה

Thank you for rating this article.

הצעת נוסח לחוקה מתוקנת, גרסה שנייה שהוצגה בתאריך 20.7.2009.

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

מטרות המפלגה

1. מפלגת העבודה הישראלית תפעל לקידום ושגשוג מדינת ישראל כמדינה ציונית, יהודית ודמוקרטית, ברוח עקרונות מגילת העצמאות, על פי ערכי תנועת העבודה, העקרונות הסוציאל דמוקרטים 1 ובהתאם לאמנת היסוד שלה שנחתמה בירושלים, ביום כ' בטבת תשכ"ח, 21 בינואר 21968

מוסדות המפלגה

2. אלו הם המוסדות וממלאי התפקידים המרכזים 3 של המפלגה:

א. הועידה.

ב. המרכז

ג. הלשכה.

ד. מזכירות הלשכה.

ה. יושב ראש המפלגה.

ו. מזכ"ל המפלגה.

ז. ועדת החוקה.

ח. בית הדין של המפלגה.

ט. המוסד לביקורת של המפלגה.

י. הסניפים, המחוזות והמגזרים.

חברות במפלגה

3. כשיר להיות חבר מפלגה, בכפוף להוראות כל דין, מי שהתקיימו בו כל אלה:

א. הוא אזרח ותושב ישראל, שהנו בעל זכות הצבעה לכנסת.

ב. הוא אינו חבר בכל מפלגה אחרת.

4. "חבר צעיר נלווה": מי שהוא כשיר להיות חבר המפלגה על פי סעיפים 3א רישא ו- 3ב ומלאו לו 16 שנים, אך טרם מלאו לו 18 שנים, רשאי להיות חבר נילווה במפלגה. חבר נילווה יהיה פטור מתשלום דמי חבר למפלגה ויהיה בעל זכויות כחבר מפלגה, לרבות הזכות להיבחר לכל מוסדות המפלגה אך 4 למעט הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות הפנימיות במפלגה ליו"ר המפלגה ולרשימה לכנסת. תקופה זו תיחשב לו, לעניין תקופות האכשרה המפורטות בחוקה זו.

5. מי שהיה חבר מפלגה ביום אישור חוקה זו ולא יצא או הוצא מאז מהמפלגה והוא משלם את דמי החבר למפלגה במועדים ובסכומים שנקבעו, ימשיך ויהיה חבר המפלגה.

6. התפקדות והצטרפות למפלגה:

1 הצעת מחוז תק"ם, מחוז ירושלים וח"כ שלי יחימוביץ

2 הועידה תורה ללשכה להקים ועדה, על פי הרכב שיוצע על ידי מזכירות הלשכה, לבחינת הצורך בעדכונים והתאמות של מטרות המפלגה.

3 הצעת ח"כ שלי יחימוביץ, השר יצחק הרצוג, מחוז תק"ם

4 הצעת מנחם פרימן

א. מרכז המפלגה יקבע בתקנון הליכי קבלת חבר למפלגה, לרבות ההליכים לחידוש החברות במפלגה או במוסד מפלגתי, של מי שחברותו הופסקה בשל אי-תשלום דמי חבר.

ב. דמי החבר יהיו בסכום שווה לכלל חברי המפלגה וישולמו על ידי חבר המפלגה אישית בהוראת קבע או בכרטיס אשראי אישי. חברי קיבוצים, יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת, על ידי גזברות הקיבוץ ובלבד שחברים אלו הגישו הצהרה אישית בחתימת ידם על הצטרפות למפלגה. 5

 

7. חבר במפלגה אחרת רשאי להצטרף כחבר מפלגת העבודה, רק אם הגיש למפלגת העבודה תצהיר,המציין כי הודיע למפלגה האחרת במכתב רשום על ביטול חברותו בהתאם לתנאי הדין.

8. חבר מפלגה זכאי, בכפוף להוראות חוקה זו ולתקנונים מכוחה, ליטול חלק בקביעת דרכה של המפלגה והכרעותיה בעניינים רעיוניים, ארגוניים, חברתיים, כלכליים ומדיניים, בדרכים כדלהלן:

א. לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה המקומיים והארציים ולהשתתף בכל תהליכי הבחירות אשר נקבעו בחוקה זו, או על ידי ועידת המפלגה ומרכז המפלגה.

ב. להיות מועמד ליו"ר המפלגה, לרשימת המועמדים של המפלגה לכנסת, למוסדות ארציים או מקומיים של הסתדרות העובדים הכללית החדשה הכללית, לרשות מקומית, למוסדות הלאומיים ולכל גוף חיצוני אחר כנציג המפלגה.

ג. להשתתף באופן פעיל באסיפות כלליות של סניפו המחוז אליו הוא משתייך 6 ושל כל תא מפלגתי אחר שהוא נמנה עימו.

ד. להשתתף בהקמה או בפעילות של חוג רעיוני, מקומי או ארצי.

9. הזכות לבחור ולהיבחר:

א. הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה בבחירות מותנית בחברות בת תוקף ובהופעת שם החבר בספר הבוחרים המתאים שיפורסם.

ב. בספר הבוחרים ייכללו חברים שהתפקדו למפלגה לפחות ארבעה עשר חודשים 7עשרים וחמישה חודשים לפני מועד הבחירות ושילמו דמי חבר תקופתיים רצופים פעמיים, היו חברים במפלגה ברציפות במהלך תקופה זו ושילמו את דמי החבר עבור אותה תקופה. תקןפת האכשרה לגבי מי שטרם מלאו לו 23 שנים תהייה חצי שנה 8בלבד.

ג. יו"ר המפלגה או מזכירות הלשכה או הלשכה 9 רשאים לאשר קיצור התקופה האמורה בסעיף קטן ב', לאדם שתרם תרומה מהותית לחברה והוא בעל ניסיון ראוי בתחומים כגון: שירות הביטחון של ישראל, התחום האקדמי, התחום העסקי, תחומי היצירה וכיוצא באלה.

ד. מי שמתוקף תפקיד אותו מילא, לא היה רשאי להיות חבר מפלגה, תקוצר תקופת האכשרה הנדרשת ממנו, באישור מזכ"ל המפלגה או לשכת המפלגה. 10

 

ה. חבר המפלגה זכאי לבחור ולהיבחר במסגרת סניף אזור מגוריו על-פי מקום מגוריו, או בסניף שעימו הוא קשור בקשר מהותי 11 . לשכת המפלגה רשאית להתיר חריגה מכלל זה.

5 מחוז תק"ם, הלל לויתן

6 הצעת מחוז תק"ם

7 הצעת אלי אורן, פורום מזכירי הסניפים, השר יצחק הרצוג ואח'

8 עו"ד ערן חרמוני ואח'

9 הצעת רפאל בן שושן, עו"ד ערן חרמוני, מחוז תק"ם ואח'

10 הצעת עו"ד ערן חרמוני

11 הצעת יעקב גבאי, עו"ד ערן חרמוני

ו. חבר המפלגה רשאי לבחור ולהיבחר במסגרת מחוז אליו הוא משתייך. 12

ז. חבר שבמהלך תקופת כהונה במוסד מפלגתי מקומי או כנציגו במוסד מפלגתי ארצי עבר להתגורר דרך קבע בישוב אחר – ימשיך לכהן במוסד המקומי המקורי, או כנציגו, עד תום תקופת הכהונה.

10 . חובות החבר:

א. לשמור אמונים למדינת ישראל וחוקיה ולערכי מפלגת העבודה.

ב. לחתור להגשים את מטרות המפלגה ולקיים את החלטות מוסדותיה.

ג. לשלם למפלגה דמי חבר.

ד. לתמוך במועמדי המפלגה וברשימות המייצגות את המפלגה, במערכות הבחירות השונות.

11 . חברותו של חבר במפלגה תיפסק באחד המקרים הבאים:

א. אם הודיע בכתב על הפסקת חברותו במפלגה.

ב. אם מוסד מוסמך פסק על הוצאתו של החבר מהמפלגה.

ג. אם פרש מסיעה של המפלגה בגוף חיצוני ונשאר חבר באותו גוף.

ד. אם הודיע החבר ברבים כי לא יתמוך בפעל בגלוי כנגד 13 רשימת המפלגה המתמודדת בבחירות.

ה. אם לא שילם החבר דמי חבר תוך חודשיים 14 מיום שניתנה לו התראה בכתב על אי התשלום.

12 . חבר שחברותו במפלגת פסקה לפי סעיף 11 ב 11- ה לעיל, יקבל על כך הודעה מטעם מזכ"ל המפלגה ויהיה רשאי לערער על כך תוך 30 יום בפני בית הדין.

13 . פסקה חברותו של חבר על פי סעיף 11 ב, רשאי בית הדין לאשר התפקדותו מחדש, בחלוף תקופה שתיקצב על-ידי בית הדין.

הועידה

14 . הועידה היא המוסד העליון של המפלגה והיא תדון ותחליט בעניינים עקרוניים ובעלי השפעה מיוחדת על המפלגה.

15 . מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 14 , הועידה מוסמכת לעסוק בעניינים הבאים:

א. לתקן או לשנות את החוקה.

ב. לקבוע ולשנות את שיטת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ונציגי המפלגה בכנסת.

ג. לאשר איחוד בין המפלגה לבין גוף אחר.

ד. לשנות את שם המפלגה ואת אמנת היסוד שלה.

12 הצעת מחוז תק"ם

13 בהתחשב בהצעת מחוז תק"ם

14 הצעת מחוז, תל אביב וסניף ירושלים

ה. לדון בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה, אשר לשכת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעביר להכרעתה.

16 . הועידה רשאית למנות ועדות מטעמה, בתחומים שונים. המלצות הועדות יהיו בעלות תוקף מחייב לאחר אישורן על ידי הועידה.

17 . הועידה תיבחר לתקופה של ארבע שנים, ותמנה 2,201 צירים.

18 . הועידה תורכב מנציגי צירים שיבחרו הבסניפים ובמחוזות 15 , מחברים מתוקף תפקידם ומצירים שצורפו על-פי סעיף קטן ג.

א. 1300 מצירי הועידה יבחרו בסניפים ובמחוזות. נציגי הסניפים והמחוזות יבחרו על ידי כלל חברי המפלגה השייכים לאותו סניף או מחוז. 16 מספר הנציגים של כל סניף ומחוז ייקבע על ידי הלשכה, שישה חודשים לפחות לפני מועד הבחירות לועידה וישקף את מספר חברי המפלגה בתחום הסניף וגודל היישוב ומספר המצביעים למפלגה בבחירות לכנסת..

ב. צירי הוועידה מתוקף תפקידם יהיו כל חברי הלשכה בעת כינון הועידה, חברי הכנסת מטעם המפלגה וכן חברי הכנסת לשעבר מטעמה שהנם שנשארו חברי מפלגת העבודה חמש שנים ברציפות לפחות 17 ברציפות מאז סיום תפקידם, ראשי רשויות מקומיות מטעם המפלגה, מזכירי מחוזות ו סניפים (לרבות סניפי משנה המייצגים רשויות מקומיות עצמאיות), ובתנאי שיש לפחות 150 חברי מפלגה ביישובם ובסניף, מזכירי מרחבים חברי מפלגה מטעם המפלגה בהסתדרות העובדים החדשה, מזכירות מרחבים חברות מטעם המפלגה בנעמ"ת, חבר מפלגה שהנו יו"ר הסתדרות הגימלאים בישראל וסגניו וכן יו"ר ארגון ותיקי התנועה, 18 יו"ר המשמרת הצעירה, נציג לכל חוג מחוגי המפלגה המונה מעל 150 איש ופעיל שנתיים לפחות 19

ג. עד 25 אחוז 600 מצירי הועידה ייבחרו על-ידי ועדה שבה יהיו חברים: יו"ר הועדה לענייני מפלגה, נציג יו"ר המפלגה, מזכירי המחוזות וכן יו"ר פורום מזכירי הסניפים 20 בת שבעה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), שתיבחר על-ידי הלשכה לפי הצעת מזכירות הלשכה (להלן בסעיף זה: הוועדה ועדת צירופים). יו"ר הוועדה יהיה יו"ר הועדה לענייני מפלגה המפלגה או נציג שימונה על ידו. רשימת צירי הועידה שיתווספו בדרך זו תובא לאישור הועידה.

הועדה רשאית להביא לאישור הועידה את השמות לשיעורים ובמועדים שונים.

ד. לפחות חמישית שלושים אחוז 21 מצירי הועידה לפי סעיפים קטנים א ו-ג יהיו נשים מתוכן שליש יהיו צעירות,. לפחות חמישה עשר אחוז חמישית מצירי הועידה לפי סעיפים קטנים א ו-ג יהיו צעירים (עד גיל 356 כולל בהיבחרם) לפחות חמישה עשר אחוז מחברי הועידה יהיו ותיקי מפלגה-גימלאים 22

19 . כינוס הועידה:

א. הועידה תתכנס לפחות פעם בשנה 23 שנתיים לישיבות מן המניין. ההזמנה לישיבה מן המניין

תישלח לפחות שלושים יום מראש.

ב. מועד כינוס הועידה וסדר היום יקבע על ידי הלשכה, אשר תשמש כועדה מכינה לועידה. יו"ר המפלגה באישור לשכת המפלגה רשאי לכנס את הועידה לישיבות שאינן מן המניין בהודעה של ארבעה עשר יום מראש ובלבד ששבעה ימים לפני כינוס הועידה אישרה הלשכה את המועד וסדר היום..

15 הצעת מחוז תק"ם

16 הצעת מחוז תל אביב

17 הצעת גדעון בן ישראל

18 בהתחשבות בהצעת גדעון בן ישראל

19 אשר זנזורי חוג הארבעה בנומבר

20 הצעת מחוז תק"ם

21 . החל ב 1.6.2010 – הבטחת ייצוג לגבי מוסדות שייבחרו אחרי מועד זה תעלה ל – - 35% - סעיף 93 להלן

22 בהתחשבות בהערות חברות רבות, חוג החברות עת לנשים בעבודה – לאה פדידה, הסתדרות הגמלאים ואח'

23 הצעת השר יצחק הרצוג

ג. הועידה תכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של לפחות עשרים אחוז 24 שליש מצירי הועידה. הדרישה תיחתם בחתימת ידם מקורית, על גבי בקשה בה יפורט הנושאים לדיון בישיבה המתבקשת, הדרישה שתימסר למזכ"ל המפלגה. במקרה כזה תכונס הועידה על ידי הלשכה תוך 30 יום לא לפני חלוף שלושים וחמישה ימים לפחות מהגשת הבקשה למזכ"ל.

ד. הועידה תאשר את סדר יומה המוצע בפתיחת ישיבתה.

ה. ישיבות הועידה ינוהלו על ידי יו"ר ועדת החוקה ובהעדרו על ידי מי שהוסמך לכך על ידי יו"ר המפלגה 25 המפלגה או מי שהוסמך לכך על ידו.

ו. סדרי הדיון של הועידה ייקבעו בתקנון שתתקין הועידה.

מרכז המפלגה

20 . המרכז ידון ויחליט בעניינים העומדים על הפרק במפלגה, כמפורט בסעיף 22 להלן, למעט בעניינים שהם בסמכותה הבלעדית של הועידה המפורטים בסעיף 15 א-ה.

21 . צירי הועידה יהיו חברי המרכז. המרכז יכהן ארבע שנים 26

22 . סמכויות המרכז:

א. לבחור חבריםאת בלשכת המפלגה 27

ב. לבחור את ועדת החוקה.

ג. לבחור את ועדות המרכז.

ד. לדון בערעורים על החלטות הלשכה.

ה. לדון בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה, אשר לשכת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעביר להכרעתה.

ו. לאשר את הצטרפות המפלגה לקואליציה ממשלתית.

ז. לאשר תקנונים בתחומים השונים.

23 . המרכז רשאי לאצול את סמכותו ללשכת המפלגה, למעט בעניינים שבהם נקבע בחוקה, שאין לאצול את סמכותו כולה או מקצתה.

24 . המרכז רשאי למנות ועדות מטעמו, בתחומים שונים. להחלטת הועדות לא יהיה תוקף מחייב והן יהוו המלצות, אשר יובאו בפני המרכז.

25 . כינוס המרכז:

א. המרכז יתכנס לפחות שלוש פעמים פעמיים בשנה לישיבות מן המניין. ההזמנה לישיבה מן המניין תשלח בהתראה סבירה ועל פי הנסיבות, לפחות שבעה ימים מראש ארבעים ושמונה שעות מראש. סדר היום ייקבע על ידי הלשכה שתזומן לשם כך על ידי יו"ר המפלגה. המרכז רשאי להתכנס אף לישיבות שאינן מן המניין ובאופן דחוף ומיידי, על פי החלטת הלשכה או יו"ר המפלגה וזאת בהתראה של 48 שעות לפחות מראש 28 . המרכז יאשר את סדר יומו המוצע בפתיחת ישיבתו או בישיבת לשכה שתכונס בסמוך לכינוס המרכז, לרבות ביום כינוס המרכז.

24 הצעת מחוז תק"ם

25 הצעת אלי אורן

26 הצעת השר יצחק הרצוג

27 הצעת עו"ד חיים כהן

28 בהתחשב בהצעת השר יצחק הרצוג

ב. המרכז יכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של לפחות עשרים אחוז עשרים וחמישה אחוז מחברי המרכז או של שליש חמישים אחוז מחברי הלשכה. הדרישה ובה יפורטו נושאי הדיון המוצעים תיחתם בחתימת יד מקורית, הדרישה שתימסר למזכ"ל המפלגה. ישיבת המרכז תכונס תוך עשרה ימים מיום הגשת הבקשה 29 הדרישה תוגש לפחות עשרה ימים מראש.

ג. ישיבות המרכז ינוהלו על ידי יו"ר המפלגה או מי שהוסמך לכך על ידו .

ד. סדרי הדיון של המרכז ייקבעו בתקנון שייקבע על-ידי המרכז.

לשכת המפלגה

26 . סמכויות הלשכה:

א. הלשכה היא המוסד המנהל את המפלגה והמפקח על מזכירות הלשכה. היא תדון בעניינים העומדים על הפרק במפלגה.

ב. הלשכה תכין את ישיבות הועידה ותשמש כועדה מכינה לועידה.

ג. הלשכה תכין את ישיבות המרכז .

ד. הלשכה תפעל לביצוע החלטות המרכז והועידה.

ה. הלשכה תדאג לקיום בחירות לפי חוקה זו במועדן.

ו. הלשכה תמנה ועדת בחירות לפיקוח על הליכי הבחירות במפלגה ועל 30 ועדה אשר תפקח על הליך ההתפקדות למפלגה.

ז. הלשכה תקבע את דרכי עבודתה בתקנון.

27 . בחירת והרכב הלשכה:

א. הלשכה תכהן בתפקידה ארבע שנים.

ב. הלשכה תהיה מורכבת מחברי מפלגה בלבד. 31

ג. הלשכה תמנה כ- 240 חברים 32

ד. המרכז יבחר 35 אחוז 120 מחברי לשכה. לפחות שלושים אחוז 33 חמישית מתוכם יהיו נשים ומתוכן שליש יהיו צעירות , חמישה עשר אחוז וחמישית יהיו צעירים (עד גיל 356 כולל בהיבחרם) וחמישה עשר אחוז יהיו ותיקי המפלגה-גימלאים.

ה. 40 אחוז מחברי הלשכה יבחרו במועצות הסניפים (לרבות סניפי משנה 34 המייצגים רשויות מקומיות עצמאיות) והמחוזות יבחרו 40 חברים ללשכה.

ד.

ו.עד 25 אחוז מהחברים בלשכה יהיו חברים במתוקף תפקידם ובכלל זה , השרים מטעם המפלגה, חברי הכנסת מטעם המפלגה, יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ויו"ר נעמת שהנם חברי המפלגה , יו''ר ועדת חוקה ,יו'''ר סיעת המפלגה בהנהגת ההסתדרות ,יו''ר הסתדרות הגמלאים שהינו חבר מפלגת העבודה ,יו'''ר ןתיקי התנועה –גמלאים ,יו''ר תא החברות ,יו''ר המשמרת הצעירה , וכן חברים מקרב: שרים וחברי כנסת לשעבר מטעם המפלגה שהנם חברי מפלגת העבודה חמש שנים ברציפות לפחות ראשי הרשויות המקומיות שהנם חברי מפלגה, יו"ר מרחבי ההסתדרות החדשה ויו"ר מרחבי נעמ"ת, וראשי מרחבים מרכזיים בהסתדרות הגמלאים שהנם חברי מפלגה, יו"ר הקרן הקיימת לישראל ויו"ר תנועת העבודה הציונית המכהנים בתפקידם מטעם המפלגה. 35 ונבחרו לתפקידם מטעמה.

29 הצעת עו"ד חיים כהן

30 ועדת בחירות תבחר על ידי המרכז סעיף 93 החדש

31 נוסף סעיף כללי 106 הקובע שחברי כל המוסדות יהיו חברי מפלגה

32 בהתחשב בהערות חברים רבים בנוגע למבנה הלשכה.

33 . החל ב 1.6.2010 – הבטחת ייצוג לגבי מוסדות שייבחרו אחרי מועד זה תעלה ל – - 35% - סעיף 93 להלן

34 הצעת סניף תל אביב

ז. למרות האמור בס"ק ג' לשכת המפלגה 36 יו"ר המפלגה רשאית להמליץ בפני המרכז, לאחר התייעצות עם מזכירות הלשכה, על תוספת של חברים בשיעור של עשרה אחוז נוספים ללשכה, על פי רשימה שתובא לאישור המרכז. לשכת המפלגהיו"ר המפלגה רשאית להביא לאישור המרכז את השמות שהוא מבקש שהיא מבקשת לצרף ללשכה, לשיעורים ובמועדים שונים.

ח. הנהלים לבחירת חברי הלשכה לפי סעיפים קטנים ג ו-ד והמפתח לייצוג הסניפים והמחוזות לפי סעיף קטן ה'ד, ייקבעו בתקנון, אשר ינוסח על ידי ועדת החוקה ויאושר על ידי המרכז.

28 . ישיבות הלשכה:

א. הלשכה תתכנס לפחות פעם בחודשיים לישיבה מן המניין ותזומן על-ידי יו"ר המפלגה בהתראה סבירה ועל פי הנסיבות. יו"ר המפלגה רשאי להחליט על כינוס ישיבות לשכה שאינן מן המניין בדחיפות ובהתראה קצרה, שלא תפחת מארבעים ושמונה שעות מראש, נוכח הנסיבות.

ב. הלשכה תכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של לפחות שישים מחברי הלשכה. הדרישה ובה יפורטו נושאי הדיון המוצעים תיחתם בחתימת יד, ותימסר למזכ"ל המפלגה. ישיבת הלשכה תכונס תוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה. 37

ג. יו"ר הלשכה הוא יו"ר המפלגה.

ד. את ישיבות הלשכה ינהל יו"ר המפלגה, או מי שהוא ימנה לצורך כך.

29 . ועדות הלשכה:

א. הלשכה תמנה ועדות, בין השאר ועדות אלה: ועדה מדינית ביטחונית, ועדה חברתית וכלכלית, ועדת חינוך, ועדה לענייני מפלגה וועדה לענייני השלטון המקומי. 38

ב. הוועדות יהיו מקרב חברי הלשכה בלבד. ועדה רשאית להזמין לישיבותיה מוזמנים קבועים, או מוזמנים לפי העניין הנדון.

ג. מסקנות הוועדות תשמשנה כהמלצות ללשכה ויובאו לדיון בלשכה במועדים שייקבעו על-ידי מזכירות הלשכה.

מזכירות הלשכה

30 . מזכירות הלשכה היא המוסד המבצע של המפלגה ותפקידה יהיה לקבל החלטות ניהוליות ככל הנדרש לשם ניהולה של המפלגה, וכן לפעול לקיום החלטות מוסדות המפלגה.

31 . יו"ר המפלגה יעמוד בראש מזכירות הלשכה, יזמן את ישיבותיה ויהיה אחראי על סדר יומה. כל ההחלטות במזכירות הלשכה תתקבלנה בהצבעה גלויה.

32 . מזכירות הלשכה תורכב מבעלי התפקידים הבאים, שיהיו חברים בעלי זכות הצבעה:

35 הצעת גדעון בן ישראל

36 בעקבות שיקול נוסף חוזרים להסדר הקיים

37 בהתחשבות בהצעת השר יצחק הרצוג

38 הצעת מחוז תק"ם

א. יו"ר המפלגה.

ב. מזכ"ל המפלגה.

ג. יו"ר ועדת החוקה.

ד. גזבר המפלגה.

ה. הלשכה רשאית, על פי הצעת יו"ר המפלגה, לצרף עד 3 חברים נוספים שיהיו בעלי זכות הצבעה.

ו. יו"ר המפלגה רשאי להזמין לישיבות מזכירות הלשכה אנשים נוספים, שישתתפו בישיבה ללא זכות הצבעה.

יו"ר המפלגה

33 . יו"ר המפלגה עומד בראש המפלגה ומוסדותיה ומתווה את מדיניותה ודרכי ניהולה בכפוף להחלטות הועידה והמרכז. יו"ר המפלגה הוא מועמד המפלגה לראשות הממשלה. יו"ר המפלגה יעמוד בראש מזכירות הלשכה, הלשכה, והמרכז והועידה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, סמכויות יו"ר המפלגה יכללו גם את אלה:

א. יו"ר המפלגה ימנה, באישור בהתייעצות עם מזכירות הלשכה, גזבר, יועץ המשפטי ודובר של המפלגה.

ב. יו"ר המפלגה יקבע, באישור מזכירות הלשכה, את מורשי החתימה ובאי הכוח מטעם המפלגה, הרשימה והסיעה.

ג. יו"ר המפלגה רשאי להביא נושא לסדר היום, ובמקרה הצורך 39 הצעת החלטה מטעמו לכל מוסד של המפלגה, בכל עת, לרבות במהלך הדיון עצמו. הצעה כזו תובא להצבעת המוסד עם הגשתה. הצבעת המוסד תהיה בעד או נגד הצעת ההחלטה של יו"ר המפלגה.

34 . יו"ר המפלגה ייבחר על ידי כלל חברי המפלגה בבחירות כלליות, חשאיות, אישיות ושוות. הבחירות תיערכנה על פי תקנון שיאושר על ידי מרכז המפלגה. תקופת כהונת יו"ר המפלגה תהייה מיום היבחרו ועד בחירת יו"ר חדש למפלגה. הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו כחצי שנה לפני הבחירות לכנסת. הוקדמו הבחירות לכנסת באופן שלא ניתן היה לבחור את היו"ר במועד הנ"ל, יתקיימו הבחירות ליו"ר במועד שיקבע מרכז המפלגה לא יאוחר מ 409060 יום לפני הבחירות לכנסת. המועד המדויק לבחירות, בכפוף לאמור בסעיף זה, ייקבע על ידי לשכת המפלגה.

35 . זכאי להתמודד ולהיבחר ליו"ר המפלגה מי שנתקיימו בו כל אלה:

א. הוא כשיר להיות ראש הממשלה על פי כל דין.

ב. הינו חבר מפלגה עשרים וחמישה ארבעה עשר חודשים חודשים לפחות טרם יום הבחירות. ההוראות בדבר קיצור האכשרה כאמור בסעיף 9 ג' ו- ד' לעיל, יחולו גם לעניין זה.

ג. הציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה על ידי 300 צירי ועידת המפלגה או על ידי שבעה אחוז מחברי המפלגה הרשומים בספר הבוחרים בעת הגשת החתימות, אשר הביעו, בחתימתם האישית והמקורית 41 כאמור, את תמיכתם במועמדותו. תנאי זה לא יחול ביחס ליו"ר מפלגה מכהן.

36 . הכרעה בין מועמדים:

א. היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את מספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא

הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות. קולות הנמנעים יחשבו כקולות פסולים.

39 הצעת עו"ד חיים כהן

40 על פי דרישת חברים רבים

41 הצעת עו"ד ערן חרמוני

ב. לא קיבל איש מהמועמדים 40% מהקולות הכשרים, או שקיבלו שני מועמדים מספר קולות שהוא 40% או יותר 42 , יקוימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות בחירות חוזרות בין שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים; ייבחר המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות.

ג. אם אושר על-ידי ועדת הבחירות מועמד אחד בלבד, תובא מועמדותו לאישור ועידת המפלגה.

מזכ"ל המפלגה

37 . מזכ"ל המפלגה מופקד על הניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה, לרבות ניהול בית המפלגה, עובדיה, נותני השירותים לה, נכסי המפלגה וכספיה.

38 . לשכת המפלגה תבחר את המזכ"ל, על-פי הצעת יו"ר המפלגה, שיציע את הצעתו בהתייעצות עם מזכירות הלשכה.

39 . מזכ"ל המפלגה ישמש בתפקידו שלוש שנים, אולם יו"ר המפלגה רשאי להביא לאישור הלשכה הצעה להאריך את תפקידו, לתקופה שתיקבע.

40 . מזכ"ל המפלגה יכהן בתפקיד זה בלבד ולא יהיה חבר כנסת, שר, חבר הנהגת ההסתדרות או חבר הנהלת הסוכנות ולא יהיה זכאי להיות מועמד לתפקידים כאמור בתקופת כהונתו וכן בתקופה של 12 חודשים לאחר סיום תפקידו.

41 . מזכ"ל המפלגה יפעל בהתאם להנחיות יו"ר המפלגה ומזכירות הלשכה.

ועדת חוקה

.42

א. המרכז יבחר ביו"ר ועדת החוקה ובחברי ועדת החוקה, על פי הצעת לשכת המפלגה יו"ר המפלגה, לתקופה של ארבע שנים.

ב. ועדת החוקה תהיה בת תשעה חברים.

ג. בישיבת ועדת החוקה, בה מתקבלות החלטות, ישתתפו ארבעה 43 שלושה חברים לפחות.

43 . נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אתו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה, תפסוק בעניין זה ועדת החוקה. פסיקת הועדה תיחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שמרכז המפלגה או הועידה, לא פסקו אחרת. 44 לועדת החוקה תהיה הסמכות הבלעדית להחליט בכל פלוגתא שעניינה תוקף החוקה ופרשנותה. פסיקת הוועדה תחייב את כל מוסדות המפלגה.

44 . ועדת החוקה תפעיל את סמכותה האמורה לבקשת יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, יו"ר ועדת החוקה, לשכת המפלגה, מזכירות הלשכה, בית הדין, או מזכיר מחוז במפלגה (לגבי עניינים במחוזו). ועדת החוקה תפעיל סמכותה האמורה גם לבקשת 1525% מחברי ועידת המפלגה או מרכז המפלגה, או 30%25 מחברי לשכת המפלגה, וכן לבקשת 10% מחברי מועצת המחוז – לגבי עניינים של המחוז. בקשת החברים תוגש בחתימת יד מקורית, המאשרת את התוכן של הבקשה להפעלת הסמכות.

45 . נתעוררה בעיה שאין עליה הוראה בחוקה זו, או שנתגלה צורך בתיקון או שינוי בהוראת החוקה, תגיש ועדת החוקה הצעה לועידת המפלגה בנדון.

42 הצעת מחוז תק"ם

43 בהתחשב בהצעת עו"ד מנחם חכמון, מחוז תק"ם

44 בהתחשב בהערת עו"ד מנחם חכמון, עו"ד ערן חרמוני, מחוז תק"ם

בית הדין

46 . בית הדין ימנה לפחות תשעה חמישה חברים ובכללם נשיא בית הדין.

47 . נשיא בית הדין וחברי בית הדין ימונו על ידי לשכת המפלגה לתקופה של חמש ארבע שנים, על פי המלצת מזכירות הלשכה, ביחד עם יו"ר ועדת החוקה ויו"ר הועדה לענייני מפלגה 45

48 . חבר בית הדיןחברי בית הדין לא ימלאו תפקיד אחר במפלגה או מטעמה, לא יתמודדו בבחירות לכל תפקיד לייצוג המפלגה 46 ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו בבית הדין ובין פעילותו המפלגתית.

49 . בהיעדרו של נשיא בית הדין ימלא את תפקידיו ממלא מקומו.

50 . כנשיא בית הדין יכהן מי שהוא בעלי כשירות לכהן בבית משפט מחוזי; חברי בית הדין האחרים יהיו עורכי דין, או משפטנים שהנם אנשי אקדמיה, בתחום המשפט, או אנשים בעלי ניסיון רב בתחומי התמחות אחרים 47

51 . נשיא בית הדין יקבע את סדרי הדין והדיון ואת סדרי העבודה של בית הדין.

52 . בית הדין יהא מוסמך לדון בכל עניין כדן יחיד או במותב במספר לא זוגי אחר והכל על פי החלטת נשיא בית הדין.

53 . בית הדין מוסמך, על פי עתירה של צד שנפגע, לדון במחלוקות שבין חברי המפלגה לבין עצמם בעניינים הקשורים למפלגה 48 , בינם לבין מוסדות המפלגה, ובמחלוקות בין מוסדות המפלגה.

54 . בית הדין לא יהיה מוסמך ליתן החלטה הפוסלת החלטה של המרכז או הועידה או ועדת חוקה, או אשר מונעת, או מעכבת, את כינוסם. כמו כן בית הדין לא ידון בכל נושא שעניינו מחלוקת פוליטית ו/או מדינית ו/או רעיונית. עניינים אלו יהיו מסורים להכרעת המוסדות הנבחרים של המפלגה.

55 . החלטות בית הדין לא יגרעו מסמכות המרכז והועידה לדון באותם עניינים שנדונו בפני בית הדין ולהחליט בהם, לפי שיקול דעתם.

56 . בית הדין מוסמך לדון בערעורים על תוצאות בחירות למוסדות המפלגה ולגופים בהם מיוצגת המפלגה,

בערעורים על קבלת חברים או אי קבלתם וכן בפניות בדבר הוצאת חברים מהמפלגה או הפסקת כהונתו של חבר במוסד ממוסדות המפלגה.

57 . התעורר הצורך, בהליך המצוי בסמכותו של בית הדין, לדון בסוגיה המצויה בסמכותה של ועדת החוקה, יעביר בית הדין סוגיה זו להכרעתה של ועדת החוקה. בית הדין ימשיך לדון בהליך שבפניו לאחר החלטתה של ועדת החוקה. אין באמור כדי לפגוע בסמכותו של בית הדין ליתן צווים זמנים, עד להחלטתה של ועדת החוקה.

58 . בית הדין ידון ויחליט בדרך הטובה והיעילה ביותר לדעתו, לבירור הקובלנה על פי עקרונות הצדק והיושר. לחבר המעוניין בכך תהייה זכות לערער על החלטת בית הדין בפני מותב רחב יותר של בית הדין, אותו יקבע נשיא בית הדין. 49

45 בהתחשבות בהערת עו"ד מנחם חכמון

46 הצעת עו"ד משה וילנקו

47 הצעת מחוז תק"ם ועו"ד משה וילנקו

48 הצעת עו"ד מנחם חכמון

49 בהתחשבות בעמדת ח"כ שלי יחימוביץ, עו"ד ערן חרמוני

59 . נשיא בית הדין, או מי שמינה לעמוד בראש המותב שדן בקובלנה רשאי לדחות קובלנה על הסף אם לדעתו היא חסרת עילה או שהיא טרדנית או קנטרנית.

60 . החלטות בית הדין תתקבלנה ברוב דעות.

61 . הוגשה עתירה לבית הדין, רשאי בית הדין, בין היתר:

א. ליתן צו עשה או אל תעשה, בין זמניים ובין סופיים;

ב. להורות על הוצאה של חבר מהמפלגה או ממוסדותיה לצמיתות או לתקופה שתיקבע על ידו;

ב.ג. להורות על השעיה זמנית מתפקיד בתנועה או מטעמה לתקופה שתיקבע על ידו;

ג.ד. להורות על הדחה מתפקיד בתנועה לצמיתות או למשך זמן שיקבע;

ד.ה.ליתן התראה;

הו. ליתן נזיפה;

ו. להתנות, במקרה ראוי, את הזכות להגשת עתירה בהפקדת הוצאותיה.

ז. להטיל על חבר תנועה קנס כספי לטובת המפלגה.

ח. לפסוק הוצאות לטובת צד בדיון שבפניו.

62 . בית הדין רשאי לפסוק על הוצאתו של חבר מהמפלגה, או השעייתו ממנה, או על הפסקת שליחותו כנציג המפלגה בכל מוסד של המפלגה או בכל גוף שבו הוא מכהן מטעם המפלגה, בשל אחת מהסיבות הבאות:

א. הוא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

ב. הוא הפר ביודעין את החוקה, התקנונים, או החלטה של מוסד מוסמך של המפלגה ובתנאי שניתנו לו טרם נקיטת ההליכים נגדו שתי התראות לפחות על ידי לשכת המפלגה ולאחר. שהתאפשר לו להציג בפני הלשכה את טענותיו 50

ג. הוא פעל בניגוד למשמעת הסיעתית בכנסת, בעניינים הבאים: הצבעת אמון ואי אמון בממשלה, הצבעה על תקציב המדינה וכן אישור הסכם מדיני לגביו נקבעה עמדת המפלגה על ידי מרכז המפלגה או ועידת המפלגה, הצבעה בקשר לכינון ממשלה, הרכב הממשלה, מינוי וצירוף שרים לממשלה.הצבעה שלגביה הוחלט בישיבת הסיעה כי היא בעלת חשיבות מיוחדת.

ד. חזר ופעל, במסגרת חברותו בכנסת בניגוד, להחלטות סיעת המפלגה מבלי שקיבל לכך את אישור יו"ר הסיעה, או לשכת המפלגה, ובתנאי שניתנו לו טרם נקיטת ההליכים נגדו שתי התראות לפחות על ידי לשכת המפלגה ולאחר שהתאפשר לו להציג בפני הלשכה את טענותיו. 51

ה. הוא הצטרף למפלגה אחרת או לרשימת מועמדים של מפלגה אחרת.

ו. הוא פעל בבחירות נגד רשימת המפלגה או שפעל בעד רשימת מועמדים אחרת ללא היתר מאת מוסד מוסמך.

63 . בית הדין יפעיל את סמכותו האמורה בסעיף 62 לעיל אך ורק לבקשת יו"ר המפלגה, או מזכ"ל המפלגה, או

יו"ר ועדת החוקה, או ומזכירות הלשכה, או לשכת המפלגה.

50 על פי הצעת חברים להקשות על האפשרות לנקיטת צעדים הרחקה והשעייה נגד חבר מפלגה.

51 בהתחשב בהערות חברים שונים בנושא.

64 . הכריע בית הדין, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טיעוניהם, כי חבר סיעת המפלגה בכנסת הפר את חובתו על פי סעיף 77 להלן, יורה בית הדין כי החבר הנ"ל לא יהיה רשאי להיות מועמד בבחירות לבחירת נציגי המפלגה בכנסת.

65 . בית הדין רשאי לדון במתן הוראות לנציג המפלגה בגוף ציבורי, אם התעוררה מחלוקת בקשר לבחירתו באותו גוף, לרבות מתן הוראה להתפטרותו של אותו חבר באותו גוף, אם יתברר שנפל פגם בהליך בחירתו או מינויו כשליח המפלגה באותו גוף וזאת גם אם הגוף הבוחר או הממנה אינו מורכב רק מחברי מפלגה.

66 . לשכת המפלגה רשאית לקבוע כי פתיחת הליך בפני בית הדין תחייב תשלום אגרה, בסכום שיקבע.

67 . מזכירות הלשכה תעמיד את האמצעים הארגוניים הנדרשים לעבודת בית הדין וועדת החוקה.

מועמדי המפלגה לתפקידים ממלכתיים וציבוריים

68 . מועמד המפלגה לכהונת נשיא המדינה יוצע על ידי סיעת המפלגה בכנסת, ויהיה טעון אישור המרכז.

69 . יו"ר המפלגה יקבע את הרכב השרים וסגני השרים מטעם המפלגה, ואת תפקידיהם ויביא את הרשימה כמקשה אחת לאישור מרכז המפלגה 52

70 . המועמד ליו"ר הכנסת מטעם המפלגה יוצע על ידי סיעת המפלגהיו''ר המפלגה בכנסת ויאושרויובא לאישור על ידי מרכז המפלגה.

רשימת המפלגה לכנסת וסיעתה בכנסת

71 . הנבחרים ברשימת המפלגה לכנסת הם סיעתה בכנסת.

72 . שר המכהן בממשלה מטעם המפלגה, בין שהוא חבר הכנסת ובין שאינו חבר הכנסת, יחולו עליו, בשינויים המחויבים, הזכויות והחובות החלות על חברי הסיעה בכנסת.

73 . הסיעה בכנסת בוחרת מבין חבריה הנהלת סיעה ויו"ר סיעה. יו"ר הסיעה יהיה חבר בהנהלת הסיעה וינהל את דיוניה.

74 . הסיעה בכנסת תדון ותחליט בכל נושא העומד לדיון בכנסת.

.75

א. חבר הסיעה יפעל על פי החלטות הסיעה.

ב. חברים המהווים שליש מחברי הסיעה רשאים לבקש דיון בלשכת המפלגה, בנושא עקרוני בעל חשיבות מיוחדת שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינם לבין הסיעה, וזאת בבקשה בכתב חתומה על ידי המבקשים.

76 . הסיעה בכנסת תפעל בהתאם להחלטות של הועידה, המרכז ולשכת המפלגה.

77 . מבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוקה זו, חבר סיעה אשר פעל בניגוד להחלטות, הועידה או המרכז, מבלי שקיבל לכך אישור מראש מאת הגוף שקיבל את ההחלטה או מיו"ר המפלגה, לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות הבאות לאחר מכן בבחירות הפנימיות לבחירת נציגי המפלגה בכנסת, או להתמודד בבחירות ליו"ר המפלגה.

78 . התעוררה מחלוקת עובדתית בשאלה האם הפר חבר הכנסת את חובתו כאמור בסעיף 77 , יכריע בשאלה העובדתית בית הדין של המפלגה כאמור בסעיפים 62 ו- 63 לעיל.

52 בהתחשב בהצעת מחוז תק"ם

79 . סדרי עבודת הסיעה והנהלת הסיעה, הכללים בדבר הגשת שאילתות, הצעות לסדר היום, והצעות חוק פרטיות על ידי חברי הסיעה, וכן דרכי בחירתם של חברי הסיעה לוועדות ולמשלחות של הכנסת, ייקבעו על ידי הסיעה.

80 . יו"ר המפלגה יהיה ראשון ברשימת המפלגה לכנסת. שאר מועמדי המפלגה לכנסת עד למקום הארבעים ברשימה ייבחרו על פי שיטה ודרך שלהלן: רשימת המפלגה לכנסת תיבחר בבחירות כלליות, על ידי הועידה, מועצות הסניפים ומועצות המחוז של המפלגה. ברשימה בבחירות כלליות בקרב כלל חברי המפלגה (פריימריס), יובטח ייצוג מינימאלי של נשים, כך שבעשירייה הראשונה תהיינה שתי נשים ובעשירייה השנייה תהיינה לפחות שתי נשים. הבחירות יתנהלו על פי תקנון בחירות אשר יאושר על ידי מרכז המפלגה, על פי הצעת לשכת המפלגה. מועמדי המפלגה לכנסת מהמקום הארבעים ואילך, ישובצו על ידי ועדה שתמנה לשכת המפלגה.

ועידת המפלגה תדון תוך שנה מיום אישור החוקה, מה תהייה שיטת הבחירות המתאימה שתופעל בעתיד, על פיה יבחרו מועמדי המפלגה לכנסת. לצורך הכנת הדיון תוקם ועדה שבראשה יעמוד יו"ר ועדת חוקה וחבריה . ימונו על ידי לשכת המפלגה 53

להכרעה בפני הועדה לענייני מפלגה לקראת הגשת ההצעה להכרעת הועידה עומדות חלופות נוספות לגבי שיטות הבחירה:

1. הרשימה תבחר על ידי כלל חברי המפלגה.

2. בחירת פאנל של 25 חברים על ידי כלל חברי המפלגה ודירוגם ברשימה על ידי הועידה.

3. בחירת נציגי המפלגה לכנסת על ידי צירי הועידה.

אפשרות נוספת להחלטה:

קביעת שיטת הבחירות תהייה במושב עתידי של הועידה.

81 . ראה יו"ר המפלגה צורך בחיזוק וגיוון רשימת מועמדי המפלגה לכנסת יהיה רשאי להביא לאישור המרכז שמות שני מועמדים אותם הוא מבקש לשלב ברשימה והמיקום ברשימה בו ישולבו. 54 שמונה מועמדים ייבחרו על ידי יו"ר המפלגה וישולבו ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת כדלקמן: שניים בעשירייה הראשונה, שניים בעשירייה השנייה, שניים בעשירייה השלישית ושניים בעשירייה הרביעית. 55

המוסד לביקורת של המפלגה

82 . מזכירות הלשכה תמנה רואה חשבון או מבקר פנים, אחד או יותר, אשר ישמש כמוסד לביקורת של המפלגה.

83 . המוסד לביקורת יפעל על פי הכללים הקבועים בדין לגבי מפלגה ויפעל לבקר דרך קבע, ביקורת כספית וניהולית, בין ביוזמתו ובין על פי דרישה, הן במרכז והן בסניפים, במחוזות, ובכל גוף, פורום או מוסד מפלגתי כלשהו, על העניינים שיפורטו להלן:

א. הנכסים של המפלגה, אופן ניהולם ואימות הבעלות עליהם, דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם.

ב. העניינים הכספיים, הכנסות והוצאות, הנהלת החשבונות והמאזנים.

ג. ביקורת כספית וניהולית שוטפת על הסניפים והמחוזות.

53 ההצעה לקיים דיון בועידה לבקשת חברים רבים המבקשים לדון בשיטת הבחירות המתאימה למפלגה, לאחר שתתאפשר עבודת הכנה ודיונים בקרב חברי המפלגה.

54 בהתחשב בעמדת חברים בנוגע לסוגיה זו.

55 . בהתחשב בהערות חברים שונים

ד. מימון הבחירות המוקדמות, כולל ביקורת על המועמדים, הכנסותיהם, הוצאותיהם, והנהלת החשבונות שלהם.

ה. ביקורת על כל מערכות הבחירות, בין פנימיות ובין חיצוניות, שהמפלגה מעורבת בהן.

ו. ביקורת כספית על הסיעה בכנסת.

ז. בקרה שוטפת.

ח. מעקב אחר ביצוע החלטות בעלות משמעות כספית שנתקבלו בכל הפורומים, המוסדות והוועדות במפלגה.

ט. בדיקת הניהול התקין ומילוי הנחיות מבקר המדינה ודיני המדינה.

מוסדות מקומיים: סניפים ומחוזות

84. המפלגה תקיים סניפים ומחוזות גיאוגרפיים ועל פי השתייכויות אחרות (מחוזות סקטוריאליים). רשימת הסניפים והמחוזות תקבע מעת לעת על ידי הלשכה. מזכירי הסניפים והמחוזות העירוניים עומדים ביישובם בראש המערכת המפלגתית לכל דבר ועניין ויהוו את הדמות הבכירה המייצגת את המפלגה ביישובם וזאת ברשויות מקומיות שלא עומד בראשם חבר המפלגה 56

85. תקנוני פעולתם ובחירת מוסדותיהם של הסניפים והמחוזות, יאושר על ידי הלשכה, על פי הצעת מזכירות הלשכה ובהתייעצות עם מזכירי הסניפים והמחוזות.

מגזרים

86 . המפלגה תקיים פעילות במגזרים וחוגים כדלקמן:

א. תא חברות המפלגה.

ב. ותיקי התנועה-גמלאים 57

ג. המשמרת הצעירה.

ד. ארגון העולים.

ה. חוגים רעיוניים ארציים.

ו. חוגים שהקמתם אושרה על ידי לשכת המפלגה.

87 . תקנוני פעולתם ובחירת מוסדותיהם של המגזרים והחוגים שלעיל, יאושרו על ידי הלשכה, על פי הצעת מזכירות הלשכה ובהתייעצות עם מוסדות הגופים הנ"ל 58

ייצוג המפלגה בגופים חיצוניים

88 . דרכי הבחירה של נציגי המפלגה בגופים המפורטים להלן, יקבעו בתקנונים, שיאושר על ידי הלשכה, על פי: הצעת מזכירות הלשכה ובהתייעצות עם הנהלות, או מוסדות אותם גופים 59

א. סיעת תנועת העבודה הציונית וחברי הסיעה הישראלית.

ב. המוסדות הלאומים, קק"ל, קרן היסוד, הסוכנות היהודית הקונגרס הציוני וההסתדרות הציונית.

ג. הסתדרות העובדים הכללית החדשה ו.הסתדרות הגמלאים.

ד. נעמ"ת

ה. רשויות מקומיות.

ו. מרכז השלטון המקומי.

56הצעת אלי אורן, פורום מזכירי סניפים

57 הערת גדעון בן ישראל

58 בהתחשב בעמדת מזכירי סניפים

59 בהתחשב בעמדת יגאל צחור - תנועת העבודה הציונית

הוראות כלליות

89 . אלא אם כן נקבע אחרת בחוקה זו, נבחר חבר לתפקיד בבחירות למוסד ממוסדות המפלגה ונפטר או התפטר או נבצר ממנו דרך קבע לכהן באותו תפקיד, רשאי מרכז המפלגה לבחור חבר אחר לאותו תפקיד עד לקיום בחירות מקדימות לאותו תפקיד.

90 . חובות חבר מפלגה אשר נבחר או מונה מטעמה לתפקיד ציבורי:

א. חבר המפלגה, שנבחר לייצג את המפלגה במוסד ממלכתי או ציבורי מקבל על עצמו את התפקיד כשליחות מטעם המפלגה ומכח חברותו במפלגה.

ב. חבר המפלגה יפעל כשליח, על פי החלטות מוסדות המפלגה.

ג. חבר המפלגה המייצג את המפלגה בכנסת , בממשלה, או במוסד ממלכתי או ציבורי אחר יהיה חייב לפרוש מתפקידו אם התקבלה לגביו החלטה של בית הדין של המפלגה על פי חוקה זו על הפסקת חברותו במפלגה, או על הפסקת שליחותו מטעם המפלגה במוסד כאמור. והוא הדין אם החבר החליט לפרוש מהמפלגה.

ד. סמכותו של בית הדין, לעניין סעיף זה, תהיה כאמור בסעיפים 62 ו- 63 לחוקה זו.

ה. חבר כנסת או חבר בגוף חיצוני ממלכתי או עירוני מטעם המפלגה רשאי לבקש מסיבות מצפוניות וכענין חריג מהנהלת סיעת המפלגה בכנסת או בגוף אחר לאפשר לו שלא להשתתף בהצבעה עם הסיעה .הנהלת הסיעה רשאית על פי שיקול דעתה לאשר את בקשתו ,ובלבד שאי השתתפותו בהצבעה עם הסיעה לא תסכן את השגת רוב להעביר ההחלטה העומדת על הפרק 60

91 . נציגים המכהנים או המועמדים לכהן בגוף ציבורי מטעם המפלגה, לא יקיימו משא ומתן בקשר להסכם קואליציוני או בקשר להסכם לחלוקת העבודה או לחלוקת התפקידים בין המפלגה לבין מפלגות או סיעות אחרות באותו גוף ולא יחתמו על הסכמים כאמור, אלא בהסמכה מפורשת מראש שקיבלו מאת יו"ר המפלגה.

92 . מרכז המפלגה ימנה ועדת בחירות, אשר תהייה אחראית על תקינות כל הליכי הבחירות השונים במפלגה ותפעל על פי תקנון שיאושר על ידי מרכז המפלגה. מזכ"ל המפלגה יהיה אחראי לבדוק את כשרות החתימות המוגשות לו, כאשר מתבקש כינוסו של מוסד ממוסדות המפלגה. 61

93 . לנשים יובטח ייצוג מינימאלי של לפחות שלושים אחוז מכלל הנבחרים במוסדות המפלגה וכן במועצות הסניפים והמחוזות ובלבד שמתוכן יהיו שליש צעירות . החל מיום 1.6.2010 יעמוד אחוז ייצוג זה על שלושים וחמישה אחוז. הייצוג המינימאלי ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת יהיה על פי המנגנון שנקבע בסעיף 80 לעיל. 62

92 . ועידת המפלגה רשאית ברוב של שני שלישים מצירי הועידה להחליט על סיום תפקידו או ביטול מועמדותו של חבר שנבחר בבחירות מקדימות, או על נקיטת אמצעים לסיום כהונתו בתפקיד, או להכריז שאין הוא מייצג עוד את המפלגה. ניתן לקבוע בתקנון נוהל להפעלת סמכות זו, ובלבד שועידת המפלגה לא תקבל החלטה בנדון אלא לאחר שנתנה לחבר הנוגע בדבר הזדמנות להגיב על הטענות ועל ההצעה.

94 . חבר מפלגה שנבחר לייצג את המפלגה באחד מהגופים החיצונים האמורים בסעיף 88 לעיל, שפעל בניגוד להחלטות מוסדות המפלגה ו/או בסתירה לאינטרסים שלה, רשאית הלשכה מזכירות הלשכה להביא בפני המרכז הצעה להפסיק את כהונתו מטעם המפלגה באותו גוף ולנקוט בצעדים הנדרשים להחלפתו

60 בהתחשב בהצעת שלי יחימוביץ

61 הערת עו"ד חיים כהן

62 בהתחשב בהערות של נשים רבות וחברים אחרים

95 . הצבעה חשאית:

א. כאשר נערכות בחירות אישיות, או בחירה בשיטה של רשימת מועמדים, או בכל עניין שבו נושא ההכרעה המתבקש במוסד הרלוונטי הינו פרסונלי במובהק, תיערך הצבעה חשאית.

ב. בנושא שאינו כלול בסעיף קטן א, תיערך הצבעה חשאית אם באה על כך בזמן הישיבה דרישה בהצבעה גלויה של רוב חברי הגוף הנוכחים בישיבה, או אם הוגשה 72 שעות לפני הישיבה דרישה כזאת החתומה בחתימת יד מקורית על ידי עשרים וחמישה אחוז שליש מהחברים הרשומים במוסד הרלוונטי.

ג. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוקה, המחייבת או מאפשרת הצבעה חשאית.

ד. בבחירת מועמד, שאין מועמד כנגדו, תהיה הצבעה גלוייה.

ה. הייתה הצבעה חשאית בנושא שאינו בחירה אישית, תהיה ההצבעה בקלפי ובאחד משלושה הפתקים: בעד, נגד, נמנע. עמדו להצבעה שתי גרסאות או יותר תודפס כל אחת מהן, כולה או בכינויה, על פתק לחוד, וכן יודפסו פתקים "נמנע".

96 . הצבעה גלויה:

א. מצביעים בהרמת ידיים.

ב. בועידת המפלגה או בכל מוסד אחר שמספר חבריו עולה על 250 תהיה ההצבעה בהרמת כרטיסי הציר.

ג. נתעורר לדעת יו"ר הישיבה ספק לגבי תוצאות ההצבעה, תיערך ההצבעה שנית ובלבד שהספק התעורר סמוך להודעה על תוצאותיה.

97 . למרות האמור בכל הוראה אחרת של החוקה או בהחלטה שהתקבלה מכוחה, מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיבחר בהליך בחירות פנימי לתפקיד המייצג את המפלגה, אלא אם חלפו, עד יום הבחירות הרלבנטי, לפחות שבע שנים ממועד סיום ריצוי העונש, או עשר שנים ממועד ההרשעה, לפי המאוחר מבין השניים.

98 . במקרה של שוויון בהצבעה במוסד ממוסדות המפלגה, להוציא הצבעה חשאית, תכריע דעת יו"ר המוסד.

99 . זימון אחד ממוסדות המפלגה ו/או ועדה מפלגתית ו/או חוג מפלגתי או כל זימון לישיבה, יכול הודעה קולית, אתר , (s.m.s ) להיעשות באחד או יותר מהאמצעים הבאים:-דואר, דוא"ל, מסרון האינטרנט של המפלגה, מודעה באחד מאתרי האינטרנט של אחד מהעיתונים הגדולים. זימון כאמור ייחשב לזימון לכל דבר ועניין. מסמכים או מידע לעיון החברים יועברו באחד או יותר מהאופנים הבאים:- בדואר, בדוא"ל, או באתר האינטרנט של המפלגה.

100 . אלא אם כן נקבע אחרת בחוקה זו, יו"ר המפלגה רשאי, בהתייעצות עם מזכירות הלשכה, לזמן ישיבה של כל מוסד ממוסדות המפלגה אף בלוח זמנים קצר מהקבוע בחוקה, אולם בהודעה מוקדמת של ארבעים ושמונה שעות לפחות.

101 . מבלי לגרוע מסמכויות אחרות של היו"ר על-פי חוקה זו, כל סמכות הקשורה לניהול ענייני המפלגה, שלא ניתנה במפורש למוסד אחר על פי חוקה זו, תהייה בסמכות מזכירות הלשכהיו"ר המפלגה.

102 . סיים בעל תפקיד ביצועי במפלגה, כגון מזכ"ל, גזבר, יועץ משפטי או דובר, את תפקידו וטרם התמנה לו מחליף, רשאי יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם מזכירות הלשכה, למנות לו ממלא מקום זמני. בהעדר מזכ"ל תהיה סמכותו נתונה ליו"ר המפלגה והוא רשאי לאצול אותה.

103 . הייתה פעולה מסוימת טעונה אישור של אחד המוסדות על-פי חוקה זו, אין הדבר גורע מסמכותו של מוסד ממוסדות המפלגה לבצע כל בדיקה ו/או פעולת הכנה ולנהל כל משא ומתן בנוגע לאותה לפעולה.

104 . מוסד מפלגה נבחר ימשיך בכהונתו עד שייבחר מחליפו, ככל שלא מדובר בנושא משרה שלגביו חל 89 לעיל.

105 . גמלאי בחוקה זו: מי שמלאו לו 60 שנים.

106 . כל חברי מוסדות המפלגה יהיו חברי מפלגה, למעט חברי בית הדין הרשאים לכהן בבית הדין אף מבלי שיהיו חברי המפלגה.

107 . לא ישתמש אדם בין שהינו חבר מפלגה ובין שאינו חבר מפלגה, בכינוי או בשם המפלגה, בארץ ובחו"ל, שלא בהתאם לחוקה זו, או מבלי שקיבל על כך אישור מיו"ר המפלגה ומבלי שקיבל על עצמו את מרות המפלגה על פי חוקה זו.

108 . בכל מקרה בו יש סתירה בין הוראות חוקה זו ובין דין מדינה כופה שאינו ניתן להתנאה, יגבר דין המדינה.

109 . הוראות מעבר:

א. חוקה זו תחול מיום קבלתה מכאן ואילך. נושאי משרה, מוסדות וחבריהם שנבחרו לפני קבלת חוקה זו, ימשיכו בכהונתם ותקופת כהונתם תהייה כפי שנקצבה בעת בחירתם או עד המועד הקבוע בחוקה זו,למעט אם תקנון שייקבע לפי חוקה זו יקבע מועד אחק בהוראה מפורשת . .

ב. הוראות קודמות של חוקת המפלגה בטלות. וכן בטלים תקנונים המסדירים דרכי פעולתם וסדרי בחירתם של מוסדות וגופי המפלגה ונציגות המפלגה בגופים חיצוניים. בתוך שלושה חודשים מיום אישור חוקה זו, יוגשו על ידי מזכירות הלשכה לאישור המוסדות המתאימים הקבועים בחוקה זו, תקנונים המסדירים דרכי פעולתם וסדרי בחירתם של הגופים האמורים, אלא אם התעורר הצורך לאשר תקנונים כאמור לפני כן. נתעורר הצורך לבחור את נציגי המפלגה בגופים חיצוניים כאמור בסעיף 88 לעיל, טרם אישור תקנון כאמור, תבחר הלשכה, על פי הצעת מזכירות הלשכה, את נציגי המפלגה לאותם גופים, לאחר שתקיים מזכירות הלשכה התייעצות עם סיעת המפלגה באותם גופים.

ג. הלשכה תבחר, על פי המלצת מזכירות הלשכה, נשיא לבית הדין וכן את חברי בית הדין כאמור בחוקה זו וזאת בישיבתה הראשונה שתתקיים לאחר אישור חוקה זו.

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון, “מסך של חול”

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי