תקנון המשמרת הצעירה - טיוטה לדיון בלשכה

Thank you for rating this article.

טיוטת תקנון המשמרת הצעירה, כפי שתעלה לדיון בישיבת הלשכה שתתקיים בתאריך 14.3.2010.

המשמרת הצעירה

1. המשמרת הצעירה היא התנועה הארצית של צעירי וצעירות, סטודנטים וסטודנטיות ונוער במפלגת "העבודה".

מטרות המשמרת הצעירה

.2

א. ייצוג וקידום ערכי מפלגת העבודה.

ב. גיוס וקירוב צעירים למפלגת העבודה.

ג. הבטחת ייצוג נאות למשמרת הצעירה במפלגת העבודה ומוסדותיה וקידומם לעמדות הנהגה והשפעה במסגרות השונות.

ד. שמירה, טיפוח והרחבת הקשרים בין המשמרת הצעירה לצעירים מחוגים שונים, בארץ ובעולם.

ה. קידום חקיקה ומטרות הנוגעות לכלל הציבור הצעיר ומגזר הסטודנטים.

ו. סיוע למפלגת העבודה והשתתפות בפעולותיה.

חברות והגבלת גיל החברות

3. חבר במשמרת הצעירה הינו כל חבר מפלגת העבודה שגילו עד גיל 35 שנה, אלא אם יודיע בכתב ליו"ר המשמרת הצעירה כי הוא אינו מעוניין להיות חבר בה. לכל חבר במשמרת הצעירה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיה.

זיקת המשמרת הצעירה למפלגה

4. סניפי המשמרת הצעירה ומוסדותיה הם חלק בלתי נפרד של סניפי המפלגה.

5. הוראות תקנון זה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה ויש לפרש את הוראותיו בהתאם לחוקה.

סניפי המשמרת הצעירה

6. בכל סניף של המפלגה ומחוז של המפלגה ברחבי הארץ יוקם סניף של המשמרת הצעירה, וזאת בתנאי שבו לפחות 25 חברים בגיל חברות במשמרת והם פנו בכתב ליו"ר המשמרת הצעירה בבקשה להקמת הסניף. יו"ר המשמרת יציג ללשכה המשמרת את הפנייה וידווח לה על פתיחת הסניף.

7. על אף האמור לעיל במידה ומספר חברי משמרת הצעירה בסניף של המפלגה קטן מ- 25 , רשאים חברים אלה להפנות פנייה מנומקת ללשכת המשמרת בבקשה לפתיחת סניף. הלשכה תהא רשאית לאשר את הבקשה ותעקוב אחר הפעילות בסניף.

8. הסניף מוסמך לפעול לקיום פעולות המשמרת הצעירה. הסניפים יהיו כפופים להחלטות המוסדות הארציים של המשמרת הצעירה שהתקבלו ברוב קולות.

9. יו"ר הסניף יביא לאישור הסניף בישיבתו הראשונה מזכירות סניף אשר תימנה לכל היותר 5 חברים (כולל יו"ר הסניף). המזכירות תשקוד על ביצוע ההחלטות שהתקבלו בישיבות הסניף ועל קיום סדיר של ישיבותיה.

יו"ר הסניף

10 . יו"ר הסניף יבחר בבחירות חשאיות על ידי כל חברי המשמרת הצעירה באותו הסניף לתקופת כהונה של שנתיים ימים ויהיה רשאי להתמודד לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

11 . על אף האמור לעיל, בסניף בו חברים מעל 300 חברי משמרת רשאית לשכת המשמרת להחליט כי תוקם מועצת סניף בה יהיו לכל היותר 101 חברים ומועצת הסניף תיבחר את יו"ר הסניף. מועצת הסניף תיבחר על ידי כל חברי הסניף 30 יום לפחות לפני מועד בחירת יו"ר הסניף ותכהן בתפקידה שנתיים ימים.

12 . יו"ר הסניף יהיה יו"ר מזכירות הסניף ונציג הסניף בלשכת המשמרת הצעירה. במסגרת תפקידו יהיה יו"ר הסניף אחראי על ניהול שוטף ותקין של ישיבות הסניף, פעולותיו וביצוע החלטותיו וידווח ליו"ר המשמרת וללשכה על ביצוע פעולותיו.

13 . יו"ר הסניף רשאי למנות באישור מזכירות הסניף בעלי תפקידים בסניף: סגן יו"ר, דובר, גזבר, מזכיר ארגוני, ככל שהדבר ניראה נחוץ בעיניו לתפקודו התקין של הסניף. בעלי התפקידים בסניף יסיימו את כהונתם עם סיום כהונתו של יו"ר הסניף;

סמכות הלשכה להדיח יו"ר סניף

.14

א. ראה יו"ר המשמרת כי יו"ר הסניף אינו ממלא תפקידו כראוי, יביא את הנושא ללשכת המשמרת וזאת רשאית לקבוע כי יערכו בחירות חדשות ליו"ר הסניף בתוך 60 ימים לכל היותר.

ב. יו"ר הסניף הנבחר בבחירות על פי האמור לעיל יכהן בתפקידו עד למועד בו יערכו בחירות לתפקידי יו"ר סניפי המשמרת בכל רחבי הארץ.

ג. דרשו בכתב 50% או יותר מחברי לשכת המשמרת להעלות לסדר יום בישיבת הלשכה הדחתו של יו"ר סניף כאמור בסעיף זה, חייב יו"ר המשמרת להביא את העניין לדיון בישיבת לשכת המשמרת הסמוכה בכפוף לאמור בס"ק ד.

ד. לשכת המשמרת לא תקיים דיון בהתאם לסעיף זה, אלא לאחר מתן הודעה בכתב מיו"ר המשמרת ליו"ר הסניף המועמד להדחה, לפחות 20 ימים בטרם כינוס הלשכה ובהודעה יו"ר המשמרת יודיע ליו"ר הסניף המועמד להדחה על כוונת הלשכה לדון בעניינו בהתאם לסעיף זה.

תאי הסטודנטים

15 . בכל מוסד אקדמאי רשאים קבוצה של עשרה סטודנטים ומעלה להגיש בקשה להכרה כתא סטודנטים של המפלגה.

16 . תא יוכר כתא מפלגתי באישור יו"ר המשמרת הצעירה וראש תחום סטודנטים ובכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים:

א. בתא חברים לפחות עשרה סטודנטים.

ב. סעיף המטרות בתקנון התא יקבע זיקה ישירה ומפורשת בין התא למפלגת העבודה ובו ירשם: "התא פועל על פי ערכי תנועת העבודה".

ג. לפחות 75% מחברי התא הם חברי מפלגה שהתפקדו ביום הבקשה לקבלת הכרה כתא מפלגתי; יו"ר המשמרת הצעירה, ראש תחום סטודנטים ומזכ"ל המפלגה רשאים להפחית חלק זה ל 60%- בהסכמה פה אחד לתקופה של עד שנה.

ד. התא רשאי לקבוע לעצמו את מנגנון הבחירה של יו"ר התא ושל מזכיר התא בכפוף לכך שתנאי להציג מועמדות לבחירה ליו"ר התא או למזכיר התא הוא חברות של לפחות שלושה חודשים במפלגת העבודה בטרם מועד הבחירות בתא; יו"ר המשמרת הצעירה, ראש תחום סטודנטים ומזכ"ל המפלגה רשאים להקטין תקופה זו ואף לבטלה כליל בהחלטה לגבי מועמד ספציפי ובהסכמה פה אחד.

ה. לא יוכר יותר מתא מפלגתי אחד במוסד אקדמאי.

ו. כל תא יגיש תקנון לאישור פורמלי על ידי לשכת המשמרת הצעירה אשר תאשר אותו בכפוף להתקיימות התנאים לעיל.

ז. מובהר כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות הבחירה של חבר תא שאינו חבר מפלגה המוקנות לו בתקנון התא.

.17

א. בתא חברים שבו לפחות עשרה סטודנטים, מזכיר התא יהיה חבר לשכת המשמרת הצעירה.

ב. תא סטודנטים רשאי לקבוע כי יו"ר התא יהיה חבר לשכת המשמרת הצעירה חלף המזכיר והחלטה כאמור תיכנס לתוקף ממועד מתן הודעה עליה לראש תחום סטודנטים.

ג. החלטה כאמור אינה ניתנת לשינוי אלא שנה לאחר כניסתה לתוקף.

ועידת המשמרת הצעירה

18 . ועידת המשמרת הצעירה אשר תוקם מיד לאחר אישור תקנון זה (להלן: "הועידה הראשונה") תכלול את כל חברי ועידת מפלגת העבודה אשר גילם עד לשלושים וחמש שנים.

19 . כמו כן יהיו חברים בועידת המשמרת הצעירה הראשונה יו"ר המשמרת הצעירה בתנועת העבודה הציונית, חברי משמרת המכהנים במועצות רשויות מקומיות מטעם מפלגת העבודה, חברי משמרת המכהנים כיושבי ראש אגודות סטודנטים באוניברסיטאות ו/או מכללות, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית ובלבד שהוא חבר מפלגת העבודה, חברי משמרת המכהנים כיושבי ראש תאי סטודנטים של מפלגת העבודה באוניברסיטאות ו/או מכללות תאים שהוקמו והוכרו על ידי מוסדות . המשמרת הצעירה עד ליום 1.1.10 כהונתו של חבר ועידה אשר מכהן בה מתוקף תפקידו כאמור תסתיים ביום בו יחדל מלמלא את התפקיד בגינו צורף לועידה.

20 . יו"ר המשמרת הצעירה, אשר יבחר לאחר כינון הועידה הראשונה, כמפורט להלן, יהיה רשאי להביא לאישור הועידה, מעת לעת, רשימה של חברים אשר יצורפו לועידה ובלבד שמספרם של החברים המצורפים בדרך זו לא יעלה על 7% ממספר חברי הועידה.

21 . הועידה הראשונה תכהן בתפקידה שנתיים.

22 . בתום שנתיים מכהונת הועידה הראשונה יערכו בחירות לוועידה חדשה של המשמרת הצעירה. חברי הועידה יבחרו בסניפי המשמרת הצעירה ובתאי הסטודנטים על פי תקנון בחירות אשר יאושר על ידי ועידת המשמרת הצעירה ולשכת המפלגה.

23 . כמו כן יהיו חברים בועידת המשמרת הצעירה יו"ר המשמרת הצעירה בתנועת העבודה הציונית, חברי משמרת המכהנים במועצות רשויות מקומיות מטעם מפלגת העבודה, חברי משמרת המכהנים כיושבי ראש אגודות סטודנטים באוניברסיטאות ו/או מכללות, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית ובלבד שהוא חבר מפלגת העבודה, חברי משמרת המכהנים כיושבי ראש תאי סטודנטים של מפלגת העבודה באוניברסיטאות ו/או מכללות שהוקמו והוכרו על ידי מוסדות המשמרת עד לשלושה חודשים לפני מועד ההכרזה על בחירות לועידה, חברי כנסת צעירים.

כהונתו של חבר ועידה אשר מכהן בה מתוקף תפקידו כאמור תסתיים ביום בו יחדל מלמלא את התפקיד בגינו צורף לועידה.

24 . יו"ר המשמרת הצעירה, יהיה רשאי להביא לאישור הועידה, מעת לעת, רשימה של חברים אשר יצורפו לועידה ובלבד שמספרם של החברים המצורפים בדרך זו לא יעלה על 7% ממספר חברי הועידה. כינוס הועידה והכנת ישיבותיה

25 . הועידה תתכנס אחת לששה ( 6) חודשים לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים עקרוניים וערכיים ובנושאים שונים אשר עומדים על סדר יום המשמרת הצעירה וכן לשם בחירת יו"ר המשמרת הצעירה. הועידה תקבל דיווח מהגזבר על ביצוע תקציב הפעילות לפחות אחת לשנה.

26 . לשכת המשמרת הצעירה תמנה ועדה מכינה אשר תקבע את סדרי הועידה ודיוניה. הועדה המכינה תהא אף אחראית על בדיקת הרכב הועידה בטרם כל כינוס ותשלח לחברים אשר סיימו את כהונתם בועידה הודעה על כך.

27 . הועידה תכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של 20% מחברי הועידה או שליש ( 1/3 ) מחברי הלשכה. הועידה תכונס 21 יום מקבלת הדרישה. לא תתקבל דרישה לכינוס ישיבה מיוחדת בפעם השנייה, באותו נושא, אלא אם עברו חודשיים לפחות מיום שנתכנסה ישיבה מיוחדת כאמור, או היה ולא עברו חודשיים כאמור, לפי דרישה בכתב של 40% מחברי הועידה או מחצית מחברי הלשכה.

ניהול ישיבתה הראשונה של הועידה הראשונה

28 . מזכירות לשכת המפלגה תמנה צוות ובראשו יו"ר אשר ישמש כועדה מכינה של ישיבת הועידה, יקבע את סדר יומה ואת מועד ומקום כינוסה. יו"ר הצוות ינהל את ישיבת הועידה.

ניהול ישיבות הועידה

29 . למעט הישיבה כאמור בסעיף 28 , הועידה תנוהל על ידי נשיאות הועידה. הרכב נשיאות הועידה יוצע בפני הועידה על ידי לשכת המשמרת בתחילת דיוניה. לשכת המשמרת תכין את ישיבות הועידה ותקבע את סדר יומה.

30 . סדרי הועידה ודיוניה, הרכב מוסדותיה וועדותיה, יעלו לאישור הועידה בראשית הכינוס. חבר ועידה אשר יהיה מעוניין להעלות הצעה לסדר יפנה ללשכת המשמרת הצעירה עד שבוע ימים לפני מועד הכינוס.

31 . נשיאות הועידה תנהל את ישיבות הועידה אלא אם הסמיכה חבר ועידה אחר לשם כך, לישיבה מסוימת או חלקה.

העברת בעל תפקיד מתפקידו

32 . סברו 40% מחברי ועידת המשמרת הצעירה כי בעל תפקיד אשר נבחר על ידי הועידה אינו ממלא לאורך זמן את תפקידו בהתאם למטרות התנועה ולערכיה ולסמכויותיו על פי התקנון, רשאים הם, לאחר שהגישו לנשיאות הועידה את חתימותיהם, להביא לועידה הצעת החלטה ולפיה יועבר בעל התפקיד מתפקידו. על הצעת ההחלטה להתקבל ברוב של 60% לפחות מבין הנוכחים ובלבד שבמועד הכינוס נכחו לפחות 40% מצירי הועידה. אם לא נכחו במועד הכינוס 40% לפחות מחברי הועידה, לא תוכל להתקיים הצבעה בעניין זה וניתן יהיה להעלות את הצעת ההחלטה רק כעבור חצי שנה ולאחר שנאספו שוב חתימות 40% מחברי הועידה. בטרם תקבל הוועידה החלטה תינתן לבעל התפקיד הזכות להשמיע את דבריו. קיבלה הועידה את הצעת ההחלטה יתקיימו בחירות חדשות לתפקיד בתוך 60 יום לכל היותר.

לשכת המשמרת הצעירה

33 . הלשכה היא המוסד המנהל את המשמרת הצעירה ותפקידיה הם:

א. לדון ולהחליט בכל העניינים השוטפים העומדים על הפרק בכפוף לחוקת המפלגה ולתקנון המשמרת הצעירה ולהחלטות ועידת המשמרת.

ב. לשקוד על ביצוע החלטות הועידה לרבות כינוסה לישיבות במועדים הקבועים בתקנון.

ג. ללשכה תהיה, בנוסף לאמור לעיל, סמכות בכל עניין שאינו נתון בסמכות הייחודית של כל גוף ו/או מוסד ו/או בעל תפקיד אחר במשמרת הצעירה.

ד. הלשכה תתכנס לדיון לפחות אחת לחודש.

ה. לשכת המשמרת רשאית להצביע על הדחה מחברות בלשכה חבר לשכה אשר נעדר מארבע ישיבות לשכה ברציפות.

ו. לשכת המשמרת תבחר את מועמדי המשמרת לארגונים ומוסדות מחוץ למשמרת הצעירה.

חברי לשכת המשמרת הצעירה

34 . בלשכת המשמרת הצעירה יהיו חברים: יו"ר המשמרת הצעירה; כל יושבי ראש סניפי המשמרת הצעירה ברחבי הארץ; מזכירי תאי סטודנטים או יושבי הראש; יו"ר המשמרת הצעירה בתנועת העבודה הציונית; מ"מ, סיו"ר המשמרת, דובר, גזבר, מבקר, מזכיר ארגוני, וראש תחום IUSY מזכיר בינלאומי, נציג המשמרת הצעירה בסטודנטים; יועץ משפטי למשמרת הצעירה.

35 . על פי המלצת יו"ר המשמרת הצעירה, רשאית לשכת המשמרת הצעירה לאשר צירופם של חברים נוספים ללשכה שיו"ר המשמרת סבור ששיתופם בלשכה יתרום לישיבותיה ובלבד שמספר המצורפים לא יעלה על 7% ממספר חברי הלשכה.

ישיבות לשכת המשמרת הצעירה

36 . יו"ר המשמרת הצעירה יהיה יו"ר הלשכה וינהל את ישיבותיה, והוא אחראי לכינוסה מעת לעת. הודעה על כינוס הלשכה תשלח לחברי הלשכה לפחות 5 ימים לפני מועד הכינוס. הודעה מפורטת על בחירות ו/או אישור בעלי תפקידים בלשכה תשלח 14 ימים מראש לפחות.

37 . הלשכה תכונס לישיבה מיוחדת בתוך 10 ימים מקבלת דרישה חתומה בכתב של שליש מחברי הלשכה.

סיום כהונת חבר בלשכת המשמרת הצעירה

38 . כהונתו של חבר לשכה תסתיים ביום בו חדל למלא את התפקיד בשלו צורף ללשכה. רשימת חברי לשכה תעודכן מייד לאחר קיומם של בחירות לתפקידי יו"ר סניפי המשמרת הצעירה, לאחר בחירת בעלי תפקידים ובכל מקרה הנדרש בשל סיום תפקידו של אחד מחברי הלשכה. עדכון רשימת חברי הלשכה הוא באחריותו של יו"ר המשמרת הצעירה.

ועדות לשכת המשמרת הצעירה

39 . הלשכה רשאית להקים ועדות שונות לדיון בנושאים השונים. החלטות ועדות כנ"ל יהוו המלצה בלבד ללשכה, אלא אם הוחלט אחרת בלשכה.

תוכנית עבודה שנתית ותקציב

40 . ללשכה תוגש בתחילת כל שנה קלנדרית, ע"י יו"ר המשמרת ולאחר, תכנית עבודה שנתית. בתכנית יפורטו מטרות ויעדים, פעולות להשגתם, תכנון תקציבי, חלוקת עבודה ואחריות בין בעלי התפקידים.

41 . יו"ר המשמרת יהיה אחראי לביצוע תכנית העבודה. לשכת המשמרת תפקח על ביצוע התכנית ועל עמידת יו"ר המשמרת ביעדים.

42 . התקציב המאושר ישלח לכל חברי ועידת המשמרת או יתפרסם באתר האינטרנט שלה.

יו"ר המשמרת הצעירה

43 . יו"ר המשמרת הצעירה יבחר על ידי ועידת המשמרת הצעירה בבחירות אישיות חשאיות"; יו"ר המשמרת ייכנס לתפקידו 15 ימים לאחר היבחרו, או במועד קרוב אחר שייקבע בתקנון הבחירות ובתקופה זו תתבצע חפיפה בין היו"ר הנכנס ליו"ר היוצא אשר ימשיך לכהן כיו"ר בתקופה זו לכל דבר ועניין. יו"ר המשמרת הצעירה ימלא את התפקידים והמשימות אשר ניתנו והוענקו לו על פי תקנון זה. כמו כן, יהיה היו"ר אחראי לניהול מוסדות, פעילויות ומשימות המשמרת הצעירה, לרבות אחריות לניהולן התקין של ישיבות המוסדות למיניהם ועל ביצוע כל ההחלטות.

44 . יו"ר המשמרת הצעירה יכהן בתפקידו לתקופה של שנתיים ויהיה רשאי להתמודד לתקופת כהונה נוספת, אחת בלבד לאחר תקופת כהונתו.

מועד עריכת בחירות ליו"ר המשמרת לאחר אישור תקנון זה

45 . ועידת המשמרת הצעירה הראשונה, אשר תתכנס בסמוך לאישור תקנון זה, תקבע מועד לעריכת בחירות ליו"ר המשמרת הצעירה במועד שלא יאוחר משישה חודשים מיום אישור התקנון.

בחירת יו"ר

46 . יו"ר המשמרת הצעירה יבחר בבחירות חשאיות על ידי כל חברי ועידת המשמרת הצעירה בקלפי אשר תשמור על חשאיות ההצבעה.

47 . ועידת המשמרת הצעירה תמנה טרם הבחירות, וועדת בחירות אשר חבריה אינם מתמודדים בבחירות. הוועדה תודיע על מועד קובע להגשת מועמדות, בפרק זמן של לפחות 15 יום ממועד הפרסום. הבחירות תתקיימנה 15 ימים לפחות לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.

הפסקת כהונת יו"ר המשמרת הצעירה

10% מחברי הועידה רשאים לדרוש במסמך בחתימתם את הפסקת .48 כהונת יו"ר המשמרת הצעירה, הוגשה בקשה כנ"ל תתכנס הועידה בתוך 30 ימים לכל הפחות לדיון בהחלפת היו"ר ובכינון בחירות חדשות. היו"ר יועבר מתפקידו במקרה שרוב של 75% חברי הועידה הנוכחים בישיבה יכריע בהצבעה חשאית על הפסקת הכהונה כאמור.

בעלי תפקידים

49 . לשכת המשמרת רשאית למנות, על פי המלצת יו"ר המשמרת את בעלי התפקידים הבאים: מ"מ ו/או סיו"ר המשמרת, מזכיר ארגוני, ראש תחום סטודנטים, ראש תחום נוער, מזכיר בינלאומי, גזבר, דובר ומבקר.

יו"ר המשמרת יביא את המלצתו ללשכה בתחילת הישיבה בה יבחרו בעלי התפקידים. במידה והמלצת היו"ר בנוגע לאחד או יותר מבעלי התפקידים לא תתקבל על ידי הלשכה יביא היו"ר לאישור הלשכה מועמד אחר לתפקיד או התפקידים כעבור לכל היותר 45 יום. היה ואף בפעם השנייה לא קיבלה לשכת המשמרת את המלצת היו"ר, יפתחו תפקידים אלה לבחירות בלשכה.

50 . הגדרת התפקידים והסמכויות של בעלי התפקידים הנ"ל תיקבע על ידי יו"ר המשמרת. בעלי התפקידים שימונו יעבדו בשיתוף פעולה מלא עם לשכת המשמרת, ועדות המשמרת ובתיאום עם יו"ר המשמרת, וימלאו את החלטות ועידת המשמרת ולשכת המשמרת.

51 . ראה יו"ר המשמרת כי בעל תפקיד אינו ממלא את תקפידו כראוי, רשאי הוא להביא בפני לשכת המשמרת הצעירה הצעת החלטה ולפיה בעל התפקיד לא ימשיך עוד בתפקידו ויוחלף בחבר אחר. החליטה לשכת המשמרת, כאמור, יחדל בעל התפקיד לכהן בו לאלתר.

52 . יו"ר המשמרת יוכל להטיל מעת לעת משימות על חבר או חברים במשמרת הצעירה. אם יהיה מעוניין היו"ר למנות בעלי תפקידים אלו לתקופה ממשוכת, יביא היו"ר את המינוי לאישור הלשכה. למען הסר ספק, בעלי תפקידים אלו לא יהיו בעלי זכות הצבעה בלשכה או בכל גוף אחר מתוקף תפקידם הנ"ל.

53 . כהונתו של בעל תפקיד תסתיים עם סיום כהונתו של יו"ר המשמרת. בעל תפקיד המעוניין להתפטר מתפקידו יגיש מכתב התפטרות ליו"ר המשמרת הצעירה והתפטרותו תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שיו"ר המשמרת יקבל מכתב זה. ההתפטרות תדווח ללשכת המשמרת בישיבתה הקרובה.

54 . מבקר המשמרת ייבחר ע"י הלשכה לפי המלצת ועדת איתור שתמונה על ידי הלשכה לעניין זה. ועדת האיתור תורכב משלושה חברי לשכה : יו"ר סניף הצמוד למחוז, יו"ר סניף הצמוד לסניף רגיל ויו"ר או מזכיר תא סטודנטים. במידה ולא יאושר מינוי מועמדה של ועדת האיתור, תביא הועדה בפני הלשכה, בכינוסה הבא, מועמד נוסף וחוזר חלילה עד אישור מועמדות.

ועדת בחירות מרכזית

55 . הליכי הבחירות במשמרת הצעירה ייערכו בהתאם לתקנון זה ובהתאם לנהלים שיקבעו על ידי ועדת הבחירות בהתאם לסמכותה כפי שתפורט

להלן:

א. ועדת הבחירות המרכזית של המשמרת הצעירה תהיה אחראית על ביצוע הבחירות לתפקיד יו"ר המשמרת הצעירה, לתפקידי יו"ר סניפי המשמרת ברחבי הארץ, לצירי ועידת המשמרת, ולתפקידים אחרים ככל שיידרש.

ב. לועדת הבחירות תהיה הסמכות העליונה בכל הקשור בקביעת תאריך הבחירות בהתאם לתקופות הכהונה לפי תקנון זה, קביעת נוהלי וסדרי הבחירות, לרבות שעות פתיחת הקלפיות ומיקומם, בסדרי ההכנות שיערכו לקראתם, דיון בערעורים והכנת ואישור ספרי הבוחרים. נוהלי הבחירות שיקבעו על ידי ועדת הבחירות המרכזית יאושרו על ידי הלשכה ויופצו לא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הבחירות.

ג. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את התוצאות הסופיות של הבחירות, תדון ותחליט בערעורים על החלטות ועדות הבחירות המקומיות וההחלטה תהיה סופית.

ד. הודעה על קיומם של בחירות תשלח על ידי ועדת הבחירות המרכזית לגוף הבוחר, לאחר סגירת ספרי הבוחרים.

ה. בראש ועדת הבחירות יעמוד, במידת האפשר, עורך דין שימונה על ידי לשכת המשמרת הצעירה. בנוסף ליושב הראש יהיו בועדה שנים עד ארבעה חברים נוספים שיבחרו על ידי לשכת המשמרת הצעירה. בועדת הבחירות לקראת בחירות ליו"ר המשמרת, יוכל

למנות כל מועמד למנות משקיף בועדה, וזאת לאחר שתוגש מועמדותו באופן רשמי, בהתאם להליך שנקבע לכך על ידי ועדת בחירות.

ו. ועדת הבחירות המרכזית תקבע את התאריכים בהם יערכו בחירות לתפקיד מזכירי הסניפים בכל סניף וסניף, ובכל מקרה יסתיימו הבחירות בכל הסניפים בתוך שלושים ( 30 ) יום מהיום בו התקיימו בחירות בסניף הראשון.

ז. ועדת הבחירות המרכזית תשתדל, ככל האפשר, למנות נציגיה אשר יהיו נוכחים בעת ההצבעה וספירת הקולות בסניפים.

ח. ועדת הבחירות תהא מוסמכת להחליט כי אם עד מועד שיקבע לכך על ידה לא תוגש יותר ממועמדות אחת לתפקיד יו"ר סניף,

לא יתקיימו בסניף זה בחירות והמועמד היחיד ימונה על ידי הועדה לתפקיד יו"ר הסניף.

ט. כאשר נערכות בחירות בסניף של המשמרת, תמנה ועדת הבחירות ועדת בחירות מקומית אשר תמנה 3 חברים לפחות ותנחה אותה.

רציפות הכהונה

56 . על אף האמור לעיל, כל בעלי התפקידים לרבות החברים במוסדות המשמרת ימשיכו לכהן בתפקידם עד לבחירת מחליפיהם. ואולם על חברים אשר עברו את גיל 35 , לא יחול עיקרון רציפות הכהונה והם יחדלו לכהן בתפקיד אליו מונו או נבחרו. מחליפיהם ימונו בהתאם להוראות התקנון הנוגעות לתפקיד הרלבנטי בתוך 30 יום. כהונת המחליף תסתיים במועד בו הייתה אמורה להסתיים בתקופת קודמו בתפקיד.

נוהל הצבעות במשמרת הצעירה

57 . כל ההצבעות במוסדות, למעט בחירת יו"ר המשמרת הצעירה ויושבי ראש סניפי המשמרת יערכו בגילוי על ידי הרמת יד. על אף האמור לעיל, אם טרם הישיבה תוגש בקשה החתומה על ידי 20% מחברי המוסד, תיערך בעניין הספציפי שלגביו תוגש הבקשה הצבעה חשאית.

תחילה והוראות מעבר

58 . תוקף תקנון זה החל מיום אישורו על ידי לשכת מפלגת העבודה. שינוי בתקנון יעשה בהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה.

59 . כל מוסדות המשמרת הצעירה וכל נושאי המשרה אשר נבחרו, טרם אישור תקנון זה יעמדו לבחירה מחודשת, במועד שנקבע בתקנון זה, בלי קשר לתקופת הכהונה שנקבעה בעת בחירתם.

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי