2014 תקנון הבחירות לבחירת חברי לשכת מפלגת העבודה הישראלית

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לבחירת חברי לשכת מפלגת העבודה הישראלית וכפי שיובא לאישור ועידת המפלגה אשר תתקיים ביום 29.6.2014.

 פרק א': הוראות כלליות

1.       לשכת המפלגה

הלשכה תכלול עד 401 חברים אשר ייבחרו על ידי חברי הועידה.

161 חברים יבחרו באזורי בחירה אליו הם משתייכים (להלן: "הנבחרים האזוריים"),

120 חברים יבחרו ברשימה מרכזית על ידי כלל בעלי זכות הבחירה (להלן: "רשימה מרכזית").

עד 120 יצורפו חברים מתוקף תפקידם (להלן: "חברים מתוקף תפקידם") והכל כמפורט ובהתאם לתקנון זה.

 

2.       מועד הבחירות

הבחירות ללשכת המפלגה (להלן: "הבחירות") יתקיימו במועד שייקבע על-ידי ועדת הבחירות המרכזית לבחירת חברי הלשכה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-31.12.2014.

3.       שיטת הבחירות

הבחירות ללשכת המפלגה יהיו אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.

4.       הזכות לבחור ולהיבחר

4.1  הזכות לבחור נתונה לכל חבר ועידת המפלגה התשיעית, ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2014 עד למועד 1.6.2014 .

הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2014 עד למועד 1.6.2014 ובכפוף להוראות החוקה.

      הזכות לבחור ולהיבחר מותנית בתקופת חברות רצופה, תוך תשלום דמי חבר כנדרש, בתקופה של שישה חודשים רצופים בטרם יום הבחירות, אשר ייקבע על-ידי ועדת הבחירות.

 4.2 ציר יוכל להעמיד את עצמו לבחירה רק באזור בחירה אחד, חבר לא יוכל להגיש מועמדות כפולה.

4.3  ציר המבקש להיבחר באזור בחירה יוכל להעמיד עצמו לבחירה באזור בו הוא מתגורר,  ואולם ציר המבקש להיבחר שלא במקום מגוריו יהא חייב להוכיח לועדת הבחירות, זיקה לאזור הבחירה בו הוא רוצה להיבחר.

4.4  ציר ועידה יוכל לבחור את נציגיו ברשימה האזורית, רק לגבי האזור שבו הוא מתגורר, בהתאם לכתובת הרשומה במשרד הפנים כפי שרשום באגף מפקד וחברות במפלגה במועד פרסום ספר הבוחרים נכון למועד שתקבע ועדת הבחירות.

5.       אופן ההצבעה

5.1  כל בעל זכות בחירה ברשימת הנבחרים האזוריים,  יהיה רשאי לסמן בפתק ההצבעה לא יותר מ-70% ממספר המקומות המוקצים לבחירה באזור הבחירה. מספר הסימונים המותר לכל היותר יצוין על פתק ההצבעה.

5.2  כל בעל זכות בחירה ברשימה המרכזית, יהא רשאי לסמן בפתק ההצבעה לא יותר מ-70% ממספר המקומות המוקצים לבחירה ברשימה המרכזית.

פרק ב' : ועדת הבחירות המרכזית

6.       ועדת הבחירות

6.1.                  וועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות  אשר אושרה על ידי ועידת המפלגה בישיבת הועידה מיום 29.6.2014.

6.2.                  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות הוועדה בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא המקום אשר יבחר על ידי הועדה.

6.3.                  בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות המרכזית, רשאית הועדה, בהצבעה של רוב חבריה, למנות תחתיו חבר אחר.

6.4.                  ועדת הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זה, ועדת הבחירות המרכזית תנהל, ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

6.5.                  ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובכלל זה בנוגע לתנאי סף וטוהר מידות למועמדים ונבחרים למוסדות המפלגה,  להאריך מועדים, לדחות או להקדים, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה, למנות ועדות בחירות אזוריות / מקומיות.

6.6.                  ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה למעט סמכות של קביעת נוהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.         

6.7.     ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים      המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

6.8.                  ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 5 ימי עבודה לפני או אחרי מועד הבחירות שנקבע.

6.9.    וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי ספירת הקולות תעשה באופן ידני או   ממוחשב. 

6.10.            במקרה שמספר המועמדים באזור בחירה נמוך או זהה למספר החברים שהוקצה לאזור הבחירה – רשאית ועדת הבחירות לאשר את המועמדים כחברים בלשכה ולא לקיים בחירות באזור הבחירה ובהתאמה, ככל שהדבר רלוונטי, לא יבחרו מלוא חברי הלשכה שהוקצו לאותו אזור בחירה.

7.       פרסום תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה.

8.       שוויון

במקרה של שוויון בתוצאות הבחירות בין מתמודדים, תתקבל הכרעה באמצעות הגרלה. ההגרלה תיערך ע"י ועדת הבחירות באופן שתקבע.

פרק ג': החברים בלשכה:

9.       מספר החברים בלשכה

9.1.                           הלשכה תמנה  עד 401 חברים אשר ייבחרו על ידי חברי הועידה.

9.2.                  161 חברים יבחרו באזורי בחירה אליו הם משתייכים (להלן: "הנבחרים             האזוריים"),

9.3.                                     120 חברים יבחרו ברשימה מרכזית על ידי כלל בעלי זכות הבחירה (להלן: "רשימה מרכזית").

9.4.                                    עד 120 חברים מתוקף תפקידם (להלן: "חברים מתוקף תפקידם") והכל כמפורט בנספח א לתקנון זה .

 

 

10.   אזורי בחירה וקביעת ההקצאות

אזור בחירה - אזורי הבחירה בתקנון זה, הינם מחוזות המפלגה (לעיל ולהלן: "אזורי הבחירה"):

10.1. מחוז הקיבוצים

10.2. מחוז המושבים

10.3. המחוז הערבי

10.4. המחוז הדרוזי

10.5. מחוז ירושלים

10.6. מחוז תל אביב

10.7. מחוז חיפה

10.8. מחוז שרון שומרון

10.9. מחוז צפון

10.10.                  מחוז מרכז

10.11.                  מחוז דן

10.12.                  מחוז דרום

10.13.                  מחוז נגב

10.14.                  ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר החברים שייבחרו בכל אזור בחירה על בסיס יחסי של אחוז צירי הועידה התשיעית הנבחרים אשר מכהנים כיום בכל אזור בחירה (כלומר, ללא הצירים המכהנים מתוקף תפקידם).

10.15.                  המודד: 161  / מספר כלל צירי הועידה הנבחרים המכהנים (7.329=1181/161)

10.16.                  חלוקת ההקצאות:

10.16.1. חלוקת ההקצאות לאזורים:

מספר חברי הועידה המכהנים באזור הבחירה חלקי המודד. המכפלה השלמה (מעוגלת כלפי מטה) של המודד ומספר צירי הועידה הנבחרים המכהנים באזור הבחירה

10.16.2. חלוקת העודפים:

העודפים יחולקו בין אזורי הבחירה באמצעות חלוקת הקצאה לחבר לשכה נוסף, לאזור הבחירה אשר מתקבל בו הערך המקסימלי בחישוב הבא: מספר צירי הועידה הנבחרים המכהנים באזור הבחירה / (מספר ההקצאות ללשכה שהוקצו עד כה לאזור הבחירה + 1 )

            (חישוב זה יערך עד להשלמת הקצאת 161 הקצאות לאזורי הבחירה)

11.   הודעה על מכסת ההקצאות

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את ההקצאות באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המפלגה.

פרק ד': ספר הבוחרים

12.    מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים לכל אזור בחירה על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין ובו ייכללו צירי ועידה הזכאים לבחור באזור הבחירה, המתגוררים בתחומי אזור הבחירה במועד הפקת הספר (להלן: "ספר הבוחרים הראשוני").                                              

13.    ספר הבוחרים הראשוני יוצג לעיון בבית המפלגה במועד שתקבע הוועדה וניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

פרק ה': בחירת המועמדים

14.    הזכות לבחור נתונה לכל חבר הועידה התשיעית, ובלבד שהוא עומד בקריטריונים כאמור בסעיף  4 לתקנון זה  .

הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה, ובלבד שהוא עומד בקריטריונים כאמור בסעיף 4 לתקנון זה.

15.    ציר ועידה הזכאי להיבחר רשאי להיות מועמד באזור בחירה אחד בלבד או ברשימה המרכזית  ( מחוז אחד או רשימה מרכזית), חבר לא יוכל להגיש מועמדות כפולה.

16.    הגשת מועמדות

16.1                        המועמדות תוגש למינהל מפקד וחברות במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה  זכאי להיכלל ברשימת המועמדים באזור בחירה, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות (ניתן למלא באתר האינטרנט של המפלגה) ושילם אגרת בחירות בסך 200 ₪, באמצעות כרטיס אשראי אישי של המועמד או שיק אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות אישרה את מועמדותו.

16.2                        תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.

16.3                        תשלום האגרה מחייב גם את אלה שיצורפו בתוקף תפקידם. ללא תשלום האגרה במועד שייקבע לא יכהנו כחברי לשכה.

17.    הבטחת הייצוג המינימאלי

ועדת הבחירות המרכזית תבטיח ככל הניתן, בכל אזור בחירה וברשימה המרכזית,  את שיעור הייצוג המינימאלי בבחירות בהתאם לסעיף 210 לחוקה (40% לנשים, 15% לותיקי התנועה ו-15% לצעירים בהתאם להגדרתם בחוקה), וככל שתידרש התאמה, העיגול יתבצע כלפי מטה.

פרק ו': ערעורים       

18.    הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית רשאי לבקש דיון נוסף בועדה, וזאת בתוך 72 שעות ממועד פרסומה. הועדה רשאית לשמוע את החבר בע"פ או בכתב בהתאם לשיקול דעתה.

19.    ערעור על החלטה בדיון נוסף יוגש למוסד לבירור עתירות בתוך 72 שעות ממועד ההחלטה בדיון הנוסף. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

20.    ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

פרק ז': הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

21.    כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני בית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:

21.1                        מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

21.2                        משמיד או מעלים ביודעין מסמך כאמור בסעיף 20.1.

21.3                        נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.

21.4                        מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

21.5                        מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר, ביודעו שאינו זכאי לכך.

21.6                        מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

21.7                        מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת לועידה.

21.8                        מציג את מועמדותו ביותר מאשר אזור בחירה אחד.

21.9                        בהיותו יו"ר או חבר של ועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם - כנגד חתימה - לועדת הבחירות המרכזית.

21.10                    מצביע באמצעות טופס הצבעה שלא סופק לו באופן אישי על-ידי ועדת הקלפי.

21.11          כל פעולה של מצביע שיש בה כדי לזייף ו/או להטות ו/או לפגוע בטוהר הבחירות ו/או לפעול בניגוד לחוק.

פרק ח': שונות

22.    הנספחים המצורפים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

23.    האמור בתקנון ובנספחיו בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך.

24.    חילופי חברים

24.1                        מועמד שנבחר כחבר לשכה יכול להתפטר בכל עת ע"י הגשת מכתב התפטרות למינהל מפקד וחברות.

24.2                        התפנה מקומו של חבר לשכה מסיבה כל-שהיא, יתועד הדבר ע"י מינהל מפקד וחברות. במידה ומדובר בחבר נבחר, מינהל מפקד וחברות יחליף בספר חברי הלשכה את שם החבר עם המועמד הבא אחריו, לפי מספר הקולות, באזור הבחירה שלו. עקרונות הבטחת הייצוג לא יחולו על חילופי חברים לפי סעיף זה. לא קיים מועמד הבא אחריו – יוותר המקום ריק.

24.3                        חבר שצורף מתוקף תפקידו יכהן כל עוד הוא משמש בתפקיד בגינו צורף.  הפסיק לכהן בתפקיד, ימונה תחתיו מחליפו בתפקיד, בתנאי שהוא חבר מפלגה המשלם מיסי חבר. יובהר כי לא ימונה תחת חבר זה חבר אחר אלא מחליפו בתפקיד.

24.4                        נכנס לתפקידו לאחר כינונה של הלשכה בעל תפקיד המנוי על בעלי התפקידים אשר בנספח א', יהיה רשאי בתוך חודשיים ימים מיום המינוי למלא טופס בקשת מועמדות וכן לשלם אגרת מועמדות. לאחר חלוף תקופה זו יחשב מי שלא עשה כן כמי שוויתר על זכותו להיכלל בלשכה.  

 

נספח א' – מצורפים מתוקף תפקידם

 יצורף מתוקף תפקידו רק חבר מפלגת העבודה, המשלם דמי חבר, אשר מילא טופס הגשת מועמדות ללשכה ואשר שילם את אגרת הבחירות ללשכה על סך 200 ש"ח, כל זאת עד ליום הבחירות ללשכה. חבר אשר לא מילא טופס ו/או שילם דמי חבר כנדרש, יחשב כמי שויתר על הזכות להיות חבר לשכה מתוקף תפקידו.

 1. יו"ר המפלגה
 2. מזכ"ל המפלגה
 3. חברי הסיעה בכנסת
 4. יו"ר המוסד לבירור עתירות
 5. יו"ר ועדת כספים
 6. יו"ר ועדת חוקה
 7. יו"ר ועדת ביקורת
 8. יו"ר ההסתדרות
 9. יו"ר נעמ"ת  
 10. יו"ר סיעת עוגן
 11. יו"ר בינ"ה
 12. יו"ר הסיעה בהסתדרות
 13. יו"ר הסיעה בנעמ"ת
 14. ראשי רשויות מקומיות
 15. יו"ר תא החברות הארצי
 16. יו"ר ותיקי התנועה הארצי
 17. יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית
 18. יו"ר הסתדרות הגמלאים
 19. ראש אגף ארגון
 20. ראש אגף מפקד
 21. יו"ר הקק"ל
 22. מזכ"ל התנועה הציונית  
 23. מזכ"ל התק"צ
 24. מזכ"ל תנועת המושבים
 25. מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי
 26. מנכ"ל התנועה הרפורמית.
 27. מנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית.
 28. יו"ר נשיאות הועידה.
 29. מזכיר  מחוז ת"א
 30. מזכיר  מחוז י-ם
 31. מזכיר  מחוז חיפה
 32. מזכיר  מחוז ערבים
 33. מזכיר  מחוז דרוזים
 34. מזכיר  מחוז קיבוצים
 35. מזכיר  מחוז מושבים.
 36. יו"ר פורום המזכירים.
 37. יו"ר המשמרת הצעירה הארצי.
 38. מזכ"ל הסתדרות המורים.
 39. 3 נציגי ארגון העולים - ימונו ע"י המזכ"ל בהסכמת יו"ר המפלגה, בתנאי שעלו לארץ מ-1996 ואילך והינם מעליות שונות.
 40. חתני פרס ישראל
 41. נשיאים לשעבר
 42. ראשי מכונים מרכזים ותנועות ברוח תנועת העבודה שימונו על פי רשימה שתובא לאישור לשכת המפלגה.
 43. נציגי ארגונים בהתאם להסכמים עם המפלגה.
 44. אנשי רוח וסופרים של תנועת העבודה שימונו על פי רשימה שתובא לאישור לשכת  המפלגה

--------------------------------------------------------------------------------

לגרסה המקורית ועדכונים יש לבקר באתר מפלגת העבודה.

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי