תקנון הבחירות לבחירת המזכיר הכללי של מפלגת העבודה הישראלית 2014

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לבחירת המזכיר הכללי של מפלגת העבודה הישראלית ואשר יובא לאישור ועידת המפלגה שתתקיים ביום 29.6.2014.

פרק א': הוראות כלליות                 

1. מועד הבחירות

הבחירות למזכיר הכללי (להלן: "מזכ"ל") של המפלגה (להלן: "הבחירות") יתקיימו במועד שייקבע על-ידי ועדת הבחירות לבחירת מזכ"ל המפלגה ובכל מקרה, לא יאוחר מ - 31.12.2014.

2. שיטת הבחירות

הבחירות למזכ"ל המפלגה יהיו אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.

3. הזכות לבחור ולהיבחר

הזכות לבחור נתונה לכל חבר ועידת המפלגה התשיעית, ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2014 עד למועד 01.6.2014 .

הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה ומותנית בתשלום דמי חבר לשנת 2014 עד למועד 01.06.2014.

הזכות לבחור ולהיבחר מותנית בתקופת חברות רצופה, תוך תשלום דמי חבר כנדרש, בתקופה של שישה חודשים רצופים בטרם יום הבחירות, אשר ייקבע על-ידי ועדת הבחירות.

4. תקופת כהונת המזכ"ל

תקופת הכהונה של המזכ"ל תהא 4 שנים מיום בחירתו, ובכפוף להוראות החוקה .

פרק ב' : ועדת הבחירות המרכזית

5. ועדת הבחירות

5.1.  ועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה בישיבתה ביום 29.6.2014 .

5.2.  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין את חברי הועדה  לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא – המקום אשר יבחר על ידי הועדה.

5.3. בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות, רשאית הועדה, בהצבעה של רוב חבריה, למנות תחתיו חבר אחר.

5.4. ועדת הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות המרכזית תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

5.5. ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובכלל זה בנוגע לתנאי סף וטוהר מידות למועמדים ונבחרים למוסדות המפלגה -  ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה.

5.6. ועדת הבחירות המרכזית  רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה למעט סמכות של קביעת נוהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.          

5.7. עדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם מראש את מיקומי הקלפיות.

5.8. ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

5.9. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 5 ימי עבודה לפני ואחרי מועד הבחירות.  

5.10. ועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות, בהתאם לשיקול דעתה, ועדות בחירות מקומיות, ולהסדיר כל הדרוש לבחירתן ועבודתן.

6. פרסום תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות באינטרנט.

  1. הרוב הדרוש

לא ייבחר חבר לכהונת מזכ"ל אלא בתמיכה של 40% מכלל המצביעים בפועל. לא עלה בידי אף מועמד להשיג את התמיכה הדרושה – ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים שהשיגו את מירב הקולות,  וזאת עד  30 ימים ממועד הבחירות הראשונות.

8. שוויון

במקרה של שוויון בתוצאות הבחירות בין המתמודדים והתוצאה אינה מאפשרת הכרעה בבחירה המזכ"ל כאמור לעיל בסעיף 7, ייערכו בחירות נוספות בין אותם מתמודדים שהתוצאה שהם קיבלו משתווה למיקום הראשון או השני. המועמד שזכה ברוב הקולות בסיבוב הנוסף, נבחר.

פרק ג': ספר הבוחרים

12. מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו צירי ועידה הזכאים לבחור במועד הפקת הספר (להלן: "ספר הבוחרים הראשוני").                          

13. ספר הבוחרים יוצג לעיון בבית המפלגה וניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

פרק ד': רשימת המועמדים

14. הגשת מועמדות

14.1 המועמדות תוגש למינהל מפקד וחברות במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות ושילם אגרת בחירות בסך 6,000 ₪, באמצעות שיק אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות אישרה את מועמדותו.

14.2 תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.

פרק ה': ערעורים ודיון נוסף

15. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית רשאי לבקש דיון נוסף בוועדה, וזאת בתוך 72 שעות ממועד פרסומה. הוועדה רשאית לשמוע את החבר בע"פ או בכתב בהתאם לשיקול דעתה.

16. ערעור על החלטה בדיון נוסף, יוגש למוסד לבירור עתירות בתוך 72 שעות ממועד ההחלטה בדיון הנוסף. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

17. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

פרק ו': הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

18. כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני בית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:

18.1  מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

18.2  משמיד או מעלים ביודעין מסמך כאמור בסעיף 18.1.

18.3  נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.

18.4  מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

18.5 מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר, ביודעו שאינו זכאי לכך.

18.6 מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

18.7   מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת.

18.8   בהיותו יו"ר או חבר של ועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם - כנגד חתימה - לועדת הבחירות המרכזית.

18.9  מצביע באמצעות טופס הצבעה שלא סופק לו באופן אישי על-ידי ועדת הקלפי.

18.10  כל פעולה של מצביע שיש בה כדי לזייף ו/או להטות ו/או לפגוע בטוהר הבחירות ו/או לפעול בניגוד לחוק.

19. אין בהוראות סעיף זה כדי לצמצם את סמכויות בית הדין העליון של המפלגה או כדי לפגוע בסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסד לבירור עתירות.

20. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

 ------

לגרסה המקורית ועדכונים, יש לבקר באתר מפלגת העבודה.

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי