שימוע ציבורי להצעות לשינויים בחוקת המפלגה

Thank you for rating this article.

ביום ג', 22/08/17, תתקיים ישיבת מזכירות הלשכה ותדון בין היתר בהצעות של יו"ר המפלגה, אבי גבאי לשינויים בחוקת המפלגה וכינוס ועידת המפלגה בנושא.

פירוט הצעות היו"ר לשינוי חוקה וכן להורדה קובץ

בישיבת מזכירות הלשכה נקיים שימוע ציבורי לחברות ולחברים שירצו לעשות כן, להביע תמיכה, התנגדות או הסתייגות.

חברים המבקשים להופיע בפני מזכירות הלשכה מתבקשים להירשם בטופס המצורף ולציין אם בכוונתם להביע עמדה תומכת או מסתייגת לפי הסעיפים המוצעים.

חברים שיבקשו להביע תמיכה יופיעו בישיבת המזכירות החל משעה 16:15 וחברים אשר יבקשו להביע הסתייגות יופיעו החל מהשעה 17:15.

הישיבה תתקיים בבית המפלגה, יגאל אלון 53, קומה 4, תל אביב.

חברים המבקשים להביע עמדה בכתב מתבקשים לשלוח את עמדתם במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בכבוד רב,

ערן חרמוני,

מזכ"ל מפלגת העבודה

=======

פורסם באתר מפלגת העבודה - עקבו אחר עדכונים

הצעות תיקוני חוקה

כפי שהובאו במסמך אבי גבאי, ראו קישור להורדה.

תיקון מס' 1

לסעיף 3 יתווסף בסופו (כהוראת שעה התקפה רק לוועידה התשיעית):

"למרות האמור, במקרה בו נחבר יו"ר חדש למפלגה תהא הוועידה רשאית, על פי המלצת הנהלת המפלגה, להאריך את תקופת כהונתה של הועידה לתקופה נוספת של עד 18 חודשים מיום בחירתו של היו"ר החדש. במידה ויתקיימו בחירות כלליות לכנסת בתוך התקופה האמורה, יתקיימו בחירות לוועידה בתוך 6 חודשים מיום פרסום התוצאות הסופיות לכנסת".

תיקון מס' 2

בסעיף 15 לאחר ס"ק (ב) ,יתווסף ס"ק (ג), כדלקמן:

"יו"ר המפלגה אחראי בפני מוסדות המפלגה על ניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה, בכלל זה לניהול בית המפלגה, נכסי המפלגה וכספיה, וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה. יו"ר המפלגה יהא רשאי, באישור הנהלת המפלגה, להסמיך בכתב, אחר ו/או אחרים לפעול בשמו ובמקומו"

תיקון מס' 3

סעיף 16 ג' - יתוקן כדלקמן:

"מזכ"ל המפלגה, יהא אחראי בפני מוסדות המפלגה על פעולת סניפי המפלגה ומחוזותיה, החוגים ותפקודם השוטף. כמו כן על קיום וביצוע החלטות בית הדין הפנימי והחלטות המוסד המוסד לביקורת"
סעיף 16 ד' הערה 1 יבוטל

תיקון מס' 4

סעיף 29 (א) יתבטל ובמקומו יבוא:

"הנחיית יו"ר המפלגה בניהול השוטף של הצד המשקי של המפלגה"

תיקון מס' 5

סעיף 30 (ה) במקום "תבחר בחמישה" יבואו המילים "תבחר בשבעה כאשר לפחות 2 מהם תהיינה נשים".

סעיף 30א' יתבטל ובמקומו יבוא:

הנהלת המפלגה תתכנס בהתאם לדרישת יו"ר המפלגה, יו"ר המפלגה או מי מטעמו, יכין את סדר יום ישיבות הנהלת המפלגה וישקוד על קיום ישיבותיה, הנהלת המפלגה יכולה לקבל החלטות גם בישיבה טלפונית.

תיקון מס' 6

"יו"ר המפלגה, לאחר התייעצות עם הנהלת המפלגה, יקבע את רשימת השרים שבדעתו לכלול בממשלה ויציגם בפני ועידת המפלגה"

תיקון מס' 7

סעיף 139 יתבטל ובמקומו יבוא:

"הסיעה בכנסת בוחרת מבין חבריה הנהלת סיעה. יו"ר הסיעה יקבע על פי החלטת יו"ר המפלגה. יושבי ראש הועדות בכנסת וחברי הועדות בכנסת ייקבעו על פי החלטת יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם יו"ר הסיעה"

תיקונים מס' 8-9

סעיף 146 ו 148 לחוקה:

סעיפים 146 (2) וסעיף 148 א-א יתבטלו ובמקומם יבוא:

"מיקומו של מזכ"ל המפלגה ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת ייקבע על ידי הנהלת המפלגה על פי המלצתו של יו"ר המפלגה".

סעיף 146 (3) יהפוך לסעיף 146 (4) ובמקומו יבוא סעיף 3 כדלקמן:

"יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה רשאי יהיה לשבץ ארבעה מועמדים ברשימת העבודה לכנסת. השיבוץ יעשה כך שלא יותר משניים מהם ישובצו בין עשרת המקומות הראשונים והיתר בעשירייה השנייה או השלישית . מועמדים אלו יכול שיהיו חברי מפלגה,  הראשונים והיתר או מי שאינם חברי המפלגה במועד שיבוצם.

לסעיף 148 (ב) (2) יתווסף בסיפא

על אף האמור בסעיף, הנהלת המפלגה רשאית, מראש או בדעיבד, לאשר התמודדותו של אדם גם אם לא התקיימו בו תנאים אלו, כאמור בסעיף 151 לחוקת המפלגה.

תיקון מס' 10

תיקונים כללים

1. בכל מקום בו נאמר בחוקה "מזכירות הלשכה" יאמר "הנהלת המפלגה".
2. בכל מקום בו נאמר בחוקה "המוסד לבירור עתירות" יאמר "בית הדין הפנימי של המפלגה".

"לעולם לא אסלח לערבים על שלימדו אותנו להרוג את בניהם"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי