מושב הוועידה ה9 של מפלגת העבודה 14.9.17

Thank you for rating this article.

לכבוד צירות וצירי ועידת מפלגת העבודה,

הנדון: הזמנה לכינוס הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה: הוועידה תתכנס ביום ה', 14.09.2017, בשעה 17:30, בגני התערוכה ביתן 10 שדרות רוקח 101, תל אביב-יפו.

לו"ז והנושאים שיועלו לסדר היום

1. אישור סדר יום הועידה.

2. סקירת יו"ר מפלגת העבודה– מר אבי גבאי.

3. בחירות לוועידה העשירית – הבחירות לוועידה העשירית יתקיימו עד לחודש יולי 2018, תקנון הבחירות יאושר על ידי הועידה במהלך שנת 2018. המפלגה תיערך בהקדם להכנת פנקס בוחרים וארגון הבחירות לחודש יולי 2018.

4. אישור תיקוני חוקה – הצעת יו"ר המפלגה לתיקוני החוקה אשר אושרו במזכירות הלשכה ועל ידי ועדת חוקה - מצ"ב כנספח לזימון ומפורט בדברי ההסבר.

ראו נספח "תיקוני חוקה לפי הצעת היור"

5. אישור תיקון תקנון מפקד וחברות – מצורף בנספח לזימון הועידה ומפורט בדברי ההסבר.

6. חילופי גבריי ומינויים (ועדת ביקורת, ועדת הכספים, ועדת חוקה ומזכירות הלשכה) - שמות המועמדים יפורסמו באתר המפלגה בסמוך למועד כינוס הועידה.

במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום א' 17.09.2017 בשעה 17:30 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

ראו נספח "הנחיות נוספות לוועידה" לעניין מיקום, רישום חברים, דרכי הגעה ואיסור על שילוט ותעמולה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט: www.havoda.org.il.

שלכם בברכת חברות וחברים

ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה

להורדה הזימון כקובץ pdf PDF.

נספח: הנחיות נוספות לוועידה

איגרת לצירות וצירי הוועידה, הוועידה תתקיים ביום חמישי, 2017.09.14 , כ"ג באלול התשע"ז, בשעה 17:30, בביתן 10, מרכז הירידים גני התערוכה, תל אביב-יפו.

רישום חברי ועידה

• הרישום יחל בשעה, 16:30 כניסה לאולם הדיונים החל משעה 17:00.

• כניסה לצירי ועידה בלבד (לא תותר כניסת מלווים / אורחים לוועידה).

• על חברי הוועידה להגיע עם תעודה מזהה רשמית לצורך זיהוי ורישום.

• צירות וצירי ועידה שטרם הסדירו את תשלום דמי החבר מתבקשים לעשות זאת מבעוד מועד.

• כניסה לאולם הדיונים תתבצע באמצעות צמיד זיהוי אישי וכרטיס ציר שיתקבלו בעמדות הזיהוי והרישום.

דרכי הגעה וחניה

• תחבורה ציבורית:

o אגד - אוטובוס מספר 521 מתחנה מרכזית.

o דן - אוטובוסים מספר 27 ו-28 מתחנה מרכזית.

o מטרופולין - אוטובוסים מספר 47 , 48 ,247 ממרכז ת"א ורעננה / כ"ס / הרצליה / רמת השרון.

o רכבת ישראל – תחנת האוניברסיטה.

• למגיעים ברכב פרטי:

o חניה בחניוני גני התערוכה במחיר מוזל, מדבקה תינתן בכניסה לוועידה.

נהלי אבטחה

• על צירי הוועידה להקדים את בואם מפאת סידורי האבטחה הקפדניים.

• על פי הוראת המשטרה לא תתאפשר כניסה עם נשק אישי.

• בכניסה לאולם הוועידה תתבצע בדיקה קפדנית ע"פ הנחיות גורמי הביטחון - לא תותר הכנסת חומרי תעמולה מכל סוג שהוא לרבות, שלטים, סטיקרים, חלוקת פלאיירים וכו', באולם הדיונים ומחוצה לו.

עישון

• העישון במתחם הביתן אסור ע"פ חוק למעט בפינות העישון המסומנות

 

נספח: תיקוני חוקה לפי הצעת היו"ר

תיקון מס' 1

בסעיף 15 לאחר ס"ק (ב) ,יתווסף ס"ק (ג), כדלקמן:

"יו"ר המפלגה אחראי בפני מוסדות המפלגה על ניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה, בכלל זה לניהול בית המפלגה, נכסי המפלגה וכספיה, וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה. יו"ר המפלגה יהא רשאי, באישור הנהלת המפלגה, להסמיך בכתב, אחר ו/או אחרים לפעול בשמו ובמקומו"

תיקון מס' 2

סעיף 16 ג' - יתוקן כדלקמן:

"מזכ"ל המפלגה, יהא אחראי בפני מוסדות המפלגה על פעולת סניפי המפלגה ומחוזותיה, החוגים, הבחירות המוניציפאליות, הליכי הבחירות של המוסדות הפנימיים, קיום וביצוע החלטות המוסד לבירור עתירות, ויישום המלצות המוסד לביקורת, ובכלל זה על תפקודם השוטף של המוסדות כאמור בסעיף זה וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה" סעיף 16 ד' הערה 1 יבוטל

תיקון מס' 3

סעיף 29 (א) יתבטל ובמקומו יבוא:

"הנחיית יו"ר המפלגה בניהול השוטף של הצד המשקי של המפלגה והנחיית המזכ"ל בתחומי אחריותו כאמור בסעיף 16 (ג) לחוקה"

תיקון מס' 4

סעיף 30 (ה) במקום "תבחר בחמישה" יבואו המילים "תבחר בשבעה כאשר לפחות 3 מהם תהיינה נשים".

סעיף 30א' יתבטל ובמקומו יבוא:

הנהלת המפלגה תתכנס בהתאם לדרישת יו"ר המפלגה, או מזכ"ל המפלגה או שלושה מבין חבריה, ולפחות פעם אחת ברבעון. יו"ר המפלגה, או מי מטעמו, יכין את סדר יום ישיבות הנהלת המפלגה וישקוד על קיום ישיבותיה, הנהלת המפלגה יכולה לקבל החלטות גם בישיבה טלפונית.

תיקון מס' 5

סעיף 136 יתבטל ובמקומו יבוא:

"יו"ר המפלגה, לאחר התייעצות עם הנהלת המפלגה ויו"ר הסיעה בכנסת, יקבע את רשימת השרים שבדעתו לכלול בממשלה ויציגם בפני ועידת המפלגה. לא עלה בידי יו"ר המפלגה להקים ממשלה, הצטרפות לממשלה תובא לאישור ועידת המפלגה."

תיקון מס' 6

סעיף 139 יתבטל ובמקומו יבוא:

"הסיעה בכנסת בוחרת מבין חבריה הנהלת סיעה. יו"ר הסיעה יקבע על פי החלטת יו"ר המפלגה. על מנת להבטיח עבודה מיטבית של הסיעה בכנסת, יושבי ראש הועדות בכנסת וחברי הועדות בכנסת ייקבעו על פי החלטת יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם יו"ר הסיעה וחברי הנהלת הסיעה. 50% מחברי הסיעה יהיו רשאים לבקש דיון והצבעה על החלטה ספציפית של היו"ר בעניין סעיף זה"

תיקון מס' 7

סעיף 146 לחוקה:

סעיף 146 (2):

הסעיף לפיו המזכ"ל משוריין מתוקף תפקידו במקום 7 נשאר בתוקף לתקופת כהונתה של הכנסת ה-20 .כולל הגשת רשימת מועמדים לכנסת ה-21 .הסעיף יתבטל עם פיזורה של הכנסת ה-21 ובמקומו יבוא: "מזכ"ל המפלגה יהא בתוקף תפקידו במקום ה-11 ברשימת המועמדים לכנסת". (התיקון יחול על רשימת מועמדי המפלגה לכנסת, לקראת הבחירות לכנסת ה-22).

סעיף 146 (3) יהפוך לסעיף 146 (4) ובמקומו יבוא סעיף 3 כדלקמן:

"יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה רשאי יהיה לשבץ ארבעה מועמדים ברשימת העבודה לכנסת. השיבוץ יעשה כך שלא יותר משניים מהם ישובצו בין עשרת המקומות הראשונים והיתר בעשירייה השנייה או השלישית . מועמדים אלו יכול שיהיו חברי מפלגה, או מי שאינם חברי המפלגה במועד שיבוצם , יכול שיהיו מי שעמדו לבחירה בבחירות המוקדמות של מועמדי המפלגה לכנסת )פריימריס( ,או מי שלא עמדו לבחירה בהן.

תיקון מס' 8

סעיף 148 א-א יתבטל.

לסעיף 148 (ב) (2) יתווסף בסיפא

"על אף האמור בסעיף, הנהלת המפלגה, רשאית, מראש או בדיעבד, לאשר התמודדותו של אדם גם אם לא התקיימו בו תנאים אלו, כאמור בסעיף 151 לחוקת המפלגה.

תיקון מס' 9

תיקונים כללים

1. בכל מקום בו נאמר בחוקה "מזכירות לשכה" יאמר "הנהלת המפלגה".

תיקון תקנון מפקד חברים

סעיף 13 א

במקום: "לשכת המפלגה רשאית לעדכן את דמי החבר מעת לעת"

יאמר "מזכירות הלשכה רשאית לעדכן את דמי החבר מעת לעת"

 

דברי הסבר והרחבה לסעיפים שעל סדר היום:

i. בחירות לוועידה העשירית - ועידת המפלגה, בישיבתה מיום 2017.3.30 החליטה כי מועד הבחירות לוועידה העשירית יקבע במושב הועידה לאחר הבחירות ליו"ר המפלגה, ולכל המאוחר עד לסוף שנת 2017.

בהתאם להחלטה כאמור, מוצע כי הבחירות יתקיימו עד לחודש יולי 2018 .המועד, מוצע בהתחשב בעובדה כי לאחר בחירותו של מר אבי גבאי ליו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה, החל גל הצטרפות של חברים חדשים למפלגה. על מנת לאפשר התפקדות רחבה ככל שניתן ובכדי לאפשר למתפקדים החדשים להיות שותפים להליך הדמוקרטי, ובהתחשב בתקופת האכשרה הנדרשת, מוצע לקבוע כי הבחירות לוועידה העשירית יתקיימו עד לחודש יולי 2018 .כמו כן, מוצע על ידי רבים במפלגה בכללם גם חוגים שונים על בחינת המוסדות במפלגה, ותקופה זו תשמש גם לבחינת מבנה מוסדות המפלגה לקראת קיום בחירות פנימיות במפלגה.

ii. דברי הסבר לתיקוני חוקה - כדי להיערך כראוי לניצחון בבחירות הכלליות הקרובות על מנת להרכיב את הממשלה ולממש את מצעה של המפלגה. החליטה מזכירות הלשכה באישור ועדת החוקה לבקש מהוועידה לאשר את תיקוני החוקה הבאים

דברי הסבר לתיקונים מס' 3-1:

מדובר בתיקונים משלימים זה לזה.

החוקה כיום אינה, מקנה ליו"ר המפלגה סמכויות של ממש להנהיג את המפלגה ולהכין אותה כראוי לבחירות הכלליות הקרובות, העברת סמכויות הניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה לידי היו"ר בפיקוח הנהלת המפלגה, תאפשר ליו"ר להכין את המפלגה לקראת הבחירות לכנסת הן מהבחינה הכספית והן מהבחינה הארגונית על מנת לקבל מספר מנדטים שיאפשרו למפלגה להקים את הממשלה בראשות יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.

כמו כן, התיקון מיועד לאפשר למזכ"ל המפלגה להתרכז בניהול פעילות המפלגה כאחראי על סניפי המפלגה, מחוזותיה וחוגיה, וריכוז פעילות המפלגה לקראת הבחירות ברשויות המוניציפאליות, המהווים את ה"שטח" הפוליטי.

לעניין ביטול סעיף 16 ד הערה 1 – ההערה בוטלה שכן השיריון של המזכ"ל נקבע בסעיף 146 (2).

דברי הסבר לתיקון מס' 4:

התיקון נדרש על מנת לה להגדיל את מספר החברים בהנהלת המפלגה לאור תפקידה המרכזי היום בניהול המפלגה.

תיקון סע' 30א הינו תיקון משלים לתיקונים 4-1 דלעיל.

דברי הסבר לתיקון מס' 5:

מטרת התיקון לאפשר ליו"ר המפלגה להרכיב ממשלה טובה ויעילה ששריה יוכלו לעבוד בתיאום להשגת היעדים שייקבעו על ידי הממשלה. אם לא עלה בידי היו"ר להרכיב את הממשלה, נושא ההצטרפות לממשלה יובא לאישור הועידה.

דברי הסבר לתיקון מס' 6:

בחירת יו"ר סיעת המפלגה בכנסת, וקביעת חברי הועדות ויושבי ראש הועדות השונות בכנסת, ע"י יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה בהתייעצות עם יו"ר הסיעה וחברי הנהלת הסיעה, נועדה לחזק את יחסי העבודה בין יו"ר המפלגה לעבודת הסיעה וחבריה בכנסת, כמו גם להבטיח את עבודתה המיטבית והיעילה של הסיעה בכנסת.

דברי הסבר לתיקון מס' 7:

התיקון נועד לחזק את רשימת המועמדים ולהגדיל את סיכויי הצלחתה של המפלגה למשוך אליה כוחות נוספים, או לתקן עיוותים אפשריים בתוצאות הבחירות המקדימות במטרה להציג רשימת מועמדים שתאפשר למפלגה לפנות לקהלי בוחרים נרחבים על מנת לקבל מספר מנדטים שיאפשרו למפלגה את הקמת הממשלה בראשות יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה. הנושא הוסדר גם בעבר לא אחת על ידי המפלגה, ראו לדוגמא נספח 19 לחוקת המפלגה. גם בבחירות האחרונות הועידה אפשרה ליו"ר המפלגה לשריין מקומות.

מובהר כי ככל שיוסכם עם סיעות ו/או מפלגות אחרות על שיבוץ מועמדים מטעמן לכנסת ברשימה משותפת, אזי המקומות המוקצים לשיריון על ידי יו"ר יכול שיהיו חלק מההסכמות הקואליציונית כאמור. שינויים נוספים ברשימה, אם יידרשו לצורך הערכות לבחירות הכלליות שמירת והרחבת המחנה הציוני ואיחוד מפלגות, יובאו לאישור הוועידה.

לעניין שיריון המזכ"ל הוסכם על דעת יו"ר המפלגה והמזכ"ל כי הגם שהתיקון המוצע לא יחול על הכנסת ה- 21, הרי שהמזכ"ל נענה לבקשת היו"ר והסכים כי הוא ישוריין במקום ה-11 , במקום המקום השביעי, ברשימת המועמדים לכנסת ה-21 כפי שתוגש לוועדת הבחירות מטעם המפלגה או כל רשימה המייצגת אותה ואין בשיריונים או במיזוגים או בהסכמים כדי לשנותו.

דברי הסבר לתיקון מס' 8:

הסעיף מתבטל שכן השיריון של המזכ"ל נקבע בסעיף 146 (2) "בחירת סיעת המפלגה בכנסת".

דברי הסבר לתיקון מס' 9:

התיקון נועד ליתן למוסדות שמות עדכניים אשר מבטאים נכוחה את תפקידם. אין באמור כדי לשנות את סמכותם ותפקידם.

iii. דברי הסבר לתיקון תקנון מפקד חברים:

המפלגה רואה חשיבות בהגדלת מספר המתפקדים ולפיכך ועל פי בקשת חברים רבים היא מבקשת לשקול מעת לעת את גובה דמי החבר. מאחר ולשכת המפלגה בוטלה, וסמכויותיה הועברו לוועידה, ועל מנת ליעל את התהליך שהינו טכני במהותו, מבוקש להעביר את הסמכות לעדכן דמי החבר מעת לעת לידי מזכירות הלשכה.

חילופי גברי – יפורסמו באתר בסמוך לישיבת הוועידה.


=====

ההודעה המקורית ועדכונים באתר מפלגת העבודה

"מדיניות ישראל צריכה לקרב את השלום. יש רק שתי אלטרנטיבות, שלום והשמדת ישראל"
דוד בן-גוריון, מוקד 1970

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי