חוקת נוער העבודה 2018

Thank you for rating this article.

noar havodaחוקת נוער העבודה, כתכנית הנ"ל, נכתבה לאחר כינוס פורום מורחב של התייעצות עם הנהגת הנוער ואישור של הכלל על הקווים הכללים של התכנית ואין אישור להפיץ/לשכתב/לשנות ללא אישורם של כותבי המסמך הרשומים למעלה.

נכתב ע"י יובל נעים, אבירם אלון, משה בר אור, רועי קדרון, אור לאוטרבך גורן (כסלו תשע"ט, נובמבר 2018) - זמין כקובץ pdf להורדה.

בניית גוף נוער העבודה

ת.ז ארגונית

שם הגוף: נוער מפלגת העבודה הישראלית

הגדרה:נוער העבודה הינו עמותה אידאולוגית: "ארגון המוקם ממניעים אידיאולוגיים שהבסיס לקיומו הוא אידיאולוגיה משותפת לכלל החברים בו"

*ארגון זה מזוהה עם רעיונות מפלגת העבודה הישראלית, ופועל לקידום ערכיה"

מיקום: ארצי ע"י סניף ארצי וסניפים מקומיים.

גילאים: ההצטרפות מגיל 14 עד גיל 18 (ח'-י"ב).

*מבנה היררכי פנים גופי

סוג מבנה: מבנה פירמידלי שטוח- "מבנה ארגוני, בעל מספר קטן של דרגי סמכויות"

נוער העבודה יהיה בנוי על סמך סניפים מקומיים והנהגה ארצית בהתאם למה שיובא בהמשך.

נוער העבודה

מבנה סניף בסיסי(מקומי)                                     מבנה סניף ארצי

נוער העבודהנוער העבודה

סניפים מקומיים

אם ישנה רשות מקומית בה מספר הפעילים אינו עולה על 5 חברי סניף, יחוברו חברי הסניף, עם סניף רשותי סמוך, וייוקם סניף מאוחד.

בכל סניף ראשי יבחרו ע"י חברי הסניף יו"ר לסניף. כאשר סניף עולה על 10 חברים בידי יו"ר הסניף לאחר היבחרו תהיה הזכות למנות סגן יו"ר לסניף ודובר שיכהנו לצידו כחלק ממזכירות הסניף. בידי סגן היו"ר תופקד האחריות על הריכוז הארגוני, לקדנציה של שנה. כהונתם של בעלי התפקידים והנציגים תימשך לשנה (קדנציה אחת). יו"ר סניף לא יכהן יותר משתי קדנציות בניגוד לסגן יו''ר ולדובר.

ניהול הסניף המקומי ודרכי קבלת החלטות (הגדרות):

1. מליאה - כל חברי הסניף משתתפים בה . המליאה היא הגוף שמאשר החלטות ביצועיות, ומדיניות . וזו תתכנס אחת לשבועיים, אלא אם כן אושר אחרת על ידי כלל חברי המליאה. היו"ר יביא החלטות לאישור המליאה וכי אין לו סמכות לבצע דברים ללא אישור המליאה. בתחילת כל קדנציה המליאה תקבע מדיניות שעל פיו יפעל הסניף בשנת הקדנציה (אוגוסט-ספטמבר עד אוגוסט ספטמבר של השנה אחרי).

לקבלת החלטות-אם רוצים לאשר נושא מסוים תתקיים הצבעה ותתקבל ברוב של יותר מ-50%  מכלל מליאת הסניף. את המליאה ינהל יו"ר הסניף ובהיעדרו ינהל סגנו את המליאה.

אך כאשר נוצר מצב של תיקו או שישנו רוב של מתנגדים להחלטה שמנסה להעביר היו"ר.  יו''ר הסניף יכול לדחות את ההצבעה עד שיצליח לגייס את הרוב הדרוש להעברת ההחלטה.

2. פגישת תיאום עמדות- פגישה שתתקיים אחת לחודשיים בין יו"ר סניף הנוער המקומי, וסגנו יחד עם מזכיר הסניף המפלגתי המקומי ורצוי שיקח חלק בפגישה נציג המשמרת הצעירה (בהסכמת כלל הצדדים). כאשר בפגישה זו יתאמו כלל הגורמים את הפעילות הקרובה ברשות המוניציפאלית.

 אם מדובר בסניף מאוחד של 2 רשויות אז תהיה פגישה משותפת של מזכירי 2 הרשויות עם היו"ר והסגן.

סמכויות בעלי התפקידים:

1. יו"ר - (לא יכהן יותר משתי קדנציות) האדם האחראי על תפקודו התקין של הסניף המקומי, אחראי למנות את חברי מזכירות הסניף- סגן יו"ר, ודובר.

עליו לקבוע את מדיניות הסניף בנוסף עליו לפעול בסמיכות ובתיאום  למזכיר(הבוגר)  הסניף המפלגתי הראשי המקומי,ובנוסף ליו"ר הנוער יינתן מקום שמור בעת מליאת הסניף הראשי בעיר.     יו"ר הסניף  הוא המייצג הבכיר ביותר של הסניף בפני הגופים והפורומים השונים. היו"ר יהיה אחראי  לפעילות הסניף הסדירה,  סדרי הישיבות וההצבעות, ויעבוד בתיאום עם בעלי התפקידים תוך התחשבות בדעת חברי הסניף. יו"ר הסניף ייבחר בבחירות דמוקרטיות סניפיות אחת לשנה ובהתאם לתקנון הבחירות שיובא בהמשך.   בא כוחו של יו"ר הסניף הוא סגן היו"ר  עליו יפורט בהמשך.    על היו"ר לקבוע בתיאום עם סגנו  פגישה אחת לשבועיים בה ינכחו כל חברי הסניף, אלא אם כן תהיה הסכמה של כלל חברי הסניף לשנות את תדירות הפגישה ומיקומה .יו"ר הסניף יהיה חלק מהנהגת הנוער וישתתף בישיבות מליאת הסניף הארצי ויהיה שותף בקבלת ההחלטות.

2. סגן יו"ר הסניף(רכז ארגוני)- נבחר ע"י היו"ר, הוא יד ימינו של יו"ר הסניף וממלא מקומו במצבי פרישה או מצבי חירום אחרים. מתפקידו לסייע ליו"ר הסניף בניהול ובתיאום ישיבות. בנוסף על הסיו"ר למלא את מקום היו"ר בסניף המקומי במצבי היעדרות זמניים/קבועים. במקרה של היעדרות זמנית של היו"ר על סגן היו"ר לתאם את פעילותו עם היו"ר ולדווח לו על ההחלטות שהתקבלו. כמו כן יהיה אחראי על רשימות הקשר ומפקד החברים בסניף . אחראי על תיעוד פעילות הסניף (במליאה, במזכירות וכו'), כולל פגישות עם גורמים חיצוניים ואירועים. סגן יו"ר הסניף ידאג לפרסום הפרוטוקולים בקבוצת  הוואצאפ הסניפית ולשליחתם בדוא"ל לחברי הסניף.

בנוסף יהיה אחראי לאכוף ולידע את תקנון הסניף /התקנון הארצי של התנועה. כמו כן  אחראי לבדוק כי פעולות והחלטות הסניף  הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם תקנון התנועה הארצי שיאושר פעם בשנה בכינוס וועידת נוער מפלגתית ארצית, ולאוכפו.

3. דובר - אחראי לפרסום פעילות הסניף ועמוד בקשר עם התקשורת,כמו כן הדובר יתחזק את דף הפיסבוק והאינסטגרם של הסניף.בנוסף יהיה אחראי על פרסום שוטף של  פעילות הסניף. כמו כן, מתפקידו של הדובר להגיב לכל עניין אקטואלי הנוגע לכל בני הנוער בעיר.

הפקדת פעילים למפלגה עצמה

אם פעיל בנוער הגיע לגיל 17 אז מחויב יו"ר הסניף בו חבר אותו הפעיל להציג לו את האפשרות של התפקדות למפלגה עצמה. בכל מקרה אין להתנות את המשך פעילותו של הפעיל בנוער העבודה בהתפקדות למפלגה עצמה.

בחירות לבעלי התפקידים בסניף המקומי:

וועדת הבחירות המכהנת תקבע עד ה-01.07, מועד בחירות לראשות כל הסניפים המקומיים . לתקופה שבין ה-01.08-01.09, וביום הנקבע כאמור ייערכו בחירות בכל הסניפים המקומיים לראשות הסניפים, למעט מצב בו סניף מסוים לא יכול לקיים את הבחירות במועד המוסכם, יבקש הסניף "בקשת חריגים" מוועדת הבחירות בתנאי שהדבר מצדיק שינוי מועד, ואז יוחלט בהסכמת חברי הסניף על מועד בחירות אחר שיהיה בסמיכות של שבוע לפני/אחרי המועד שנקבע לכולם והמועד החדש יקבל את אישור וועדת הבחירות.

בסיום הבחירות היו"ר הנבחר יבחר לפי טעמו את חברי מזכירות הסניף הכוללים את סגן היו"ר והדובר.  ועד הבחירות כאמור ינהל את הישיבות היו"ר המכהן. בבחירות יכולים להצביע חברי נוער עבודה עם וותק של חודש

הסניף הארצי 

הסניף הארצי, הוא המקום בו מיוצגת הנהגת התנועה(להלן נוער העבודה), בסניף הארצי מתקבלות החלטות על מדיניות התנועה והחלטות ביצועיות שונות כגון: חלוקת התקציב שניתן לתנועה ע"י המפלגה, ייצוג התנועה כולה, מול מנגנוני המפלגה השונים. בנוסף יקיים סמינרים/ פעילויות במהלך השנה ושינוי תקנון ארצי. הגוף אחראי לכנס ועידה ארצית שתכלול את כלל בני הנוער מכלל הסניפים. הוועידה תפעל במתכונת דומה לוועידת המפלגה. כמו כן מתוך הסניף הארצי ישתלבו שלושה חברי תנועה  שייצג את כלל הנוער בוועידה הכללית של מפלגת העבודה להלן: יו"ר התנועה, סגנו, ויור הסניף הגדול ביותר מבחינת חברי הסניף שאותו מייצג(בכפוף לתנאי לסעיף 6 בקבלת החלטות במקרה של שינויים) . כהונתם של בעלי התפקידים והנציגים תימשך לשנה (קדנציה אחת), כמו כן  תחוייב להיפגש אחת לשבועיים לפחות.

סמכויות בעלי התפקידים :

1. יו"ר - (לא יכהן יותר משתי קדנציות) האדם האחראי על תפקודו התקין של נוער העבודה, עליו לקבוע את מדיניות נוער העבודה ולקבל עליה את אישור רוב חברי מליאת הסניף הארצי.  בנוסף עליו לפעול בסמיכות ובתיאום  לשאר בעלי התפקידים במפלגה. ובנוסף ליו"ר הנוער יינתן מקום שמור בפגישות לשכת המפלגה. יו"ר נוער העבודה  הוא המייצג הבכיר ביותר של התנועה בפני הגופים והפורומים השונים. היו"ר יהיה אחראי  לפעילות התנועה, סדרי הישיבות וההצבעות, ויעבוד בתיאום עם בעלי התפקידים תוך התחשבות בדעת חברי הסניף הארצי. יו"ר הסניף ייבחר בבחירות דמוקרטיות אחת לשנה ובהתאם לתקנון הבחירות שיובא בהמשך. בא כוחו של יו"ר התנועה הוא סגן/סגני היו"ר שנבחר/ו על ידי היו"ר (עליו יפורט בהמשך).

2. סגן יו"ר (רכז ארגוני) - נבחר ע"י היו"ר, הוא יד ימינו של יו"ר התנועה וממלא מקומו במצבי פרישה או מצבי חירום אחרים. מתפקידו לסייע ליו"ר הסניף בניהול ובתיאום ישיבות. בנוסף על הסיו"ר למלא את מקום היו"ר, במצבי היעדרות זמניים/קבועים. במקרה של היעדרות זמנית של היו"ר על סגן היו"ר לתאם את פעילותו עם היו"ר ולדווח לו על ההחלטות שהתקבלו.

כמו כן יהיה אחראי על רשימות הקשר ומפקד החברים . אחראי על תיעוד פעילות התנועה  (במליאה, במזכירות וכו'), כולל פגישות עם גורמים חיצוניים ואירועים. סגן היו"ר  ידאג לפרסום הפרוטוקולים בקבוצת  הוואצאפ ולשליחתם  בדוא"ל לחברי התנועה.

3. דובר - אחראי לפרסום פעילות נוער העבודה ועמוד בקשר עם התקשורת,כמו כן הדובר יתחזק את דף הפיסבוק והאינסטגרם של התנועה. בנוסף יהיה אחראי על פרסום שוטף של פעילות התנועה . כמו כן, מתפקידו של הדובר להגיב לכל עניין אקטואלי הנוגע לכל בני הנוער בעיר. ולדאוג שכל דוברי הסניפים מסונכרנים בינם לבין הסניף הארצי.

4. יועץ חוקתי - אחראי לאכוף ולידע בנושא התקנון הארצי של התנועה. כמו כן אחראי לבדוק כי פעולות והחלטות התנועה  הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם תקנון התנועה הארצי שיאושר פעם בשנה בכינוס וועידת נוער מפלגתית ארצית, ולאוכפו.

תפקידו לבחון מדי שנה את התקנון הסניף ולהביאו לאישור הוועידה, וכמו כן לבדוק את תקינות התנהגותם של  נציגי התנועה.

ניהול הסניף ודרכי קבלת החלטות (הגדרות):

1. מליאת הסניף הארצי - במליאה שתתקיים אחת לשבועיים (אלא אם כן אושר אחרת על ידי כלל חברי המליאה.) ישתתפו ראשי הסניפים המקומיים כאשר אם אחד מראשי הסניפים ייעדר, יחליפו סגנו . המליאה היא הגוף שמאשר החלטות ביצועיות, ומדיניות  בנוסף תקבע המליאה את פעילות התנועה ולקבלת החלטות, בתחילת כל קדנציה ותקבע מדיניות שעל פיו יפעל הסניף בשנה של הקדנציה. אם רוצים לאשר נושא מסוים  תתקיים הצבעה ותתקבל ברוב של יותר מ-50%  מכלל הנוכחים.

אך כאשר נוצר מצב של תיקו או שישנו רוב של מתנגדים להחלטה שמנסה להעביר היו"ר.  יו''ר הסניף יכול לדחות את ההצבעה עד שיצליח לגייס את הרוב הדרוש להעברת ההחלטה.

2. שילוב היו"ר וסגנו בפגישות לשכה - פגישת יו"ר התנועה וסגנו עם יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, ומנכ"ל המפלגה וחברי הלשכה המפלגתית. היו"ר וסגנו יקבלו מקום קבוע בפגישות אלו כדי שיוכלו לעדכן את הלשכה בתהליך קבלת ההחלטות  והיה והחלטה מסוימת הנהגת נוער העבודה ,אינה ישימה או בעייתית לדעת בכירי המפלגה יוטל וטו על ההחלטה ויתקיים דיון מחודש במליאה. בהטלת הווטו יידרשו בכירי המפלגה להסביר מדוע ההחלטה לא יישמה או בעייתית. כמו כן תינתן הזכות לבכירי המפלגה להשתתף במליאה במצב כזה אך יימנעו מהצבעה.

בחירות לבעלי התפקידים בסניף הארצי:

בבחירות יכולים להצביע חברי נוער עבודה עם וותק של חודש

לאחר שוועדת הבחירות היוצאת תחליט (עד ה-01.08) על תאריך בחירות ליו"ר התנועה הארצי לתקופה שבין ה-01.09-01.10.

 חודש לפני התאריך המוסכם, יגישו כלל החברים המעוניינים להיבחר לתפקיד היו"ר את מועמדותם ובו בזמן את הנציג מטעמם לוועדת הבחירות שתפקח על הבחירות.

ביום הנבחר לקיום הבחירות תתכנס וועידת נוער העבודה, בין אם במסגרת של סמינר או באירוע וועידה ללא כל קשר לסמינר (לפי החלטה מעורבת של המזכירות היוצאת וועדת הבחירות היוצאת)  ובוועידה יצביעו כלל חברי נוער העבודה לנציגם ליו"ר התנועה.  לתפקיד יו"ר התנועה יכל כל חבר בנוער העבודה להתמודד לאחר וותק של חצי שנה וכן יו"ר שכבר נבחר לקדנציה אחת יוכל להתמודד לקדנציה אחת נוספת בלבד שלאחריה לא יוכל להתמודד. ,לאחר מסירת תוצאות הבחירות. היו"ר הארצי ייכנס את ההנהגה החדשה שתורכב מראשי הסניפים הנבחרים על מנת להחליט על סדר יומה של התנועה בקדנציה.

וועידת נוער העבודה

וועידת נוער העבודה היא החלק המקשר בין הסניפים המקומיים ובין הנהגת התנועה. ועידת הנוער בה ישתתפו כלל חברי נוער העבודה, תתכנס פעמיים בשנה כאשר פעם אחת תתכנס הוועידה לשם בחירת יו"ר ארצי, ובפעם השניה כחודש לאחר מכן תתכנס הוועידה לנושאים שונים שיפורטו במשך

בוועידה  יוכלו כלל חברי נוער העבודה בוותק של חודש לפחות להעלות נושאים על סדר היום והוועידה תאשר אם הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה של ההנהגה או אם לאו. בנוסף לחברי נוער העבודה, יוכלו להשתתף בוועידה ההנהגה הבכירה של מפלגת העבודה וכן חברי הכנסת מטעם המפלגה(ככל שיחפצו בכך) אך לא תנתן להם זכות הצבעה.

 

קבלת החלטות במקרה של שינויים בנוער המפלגתי ו/או במפלגת העבודה

1. שינויים במבנה נוער העבודה: במידה ונוער העבודה יגדל/יצטמצם משמעותית במספר חבריו רשאית ההנהגה לשנות את המבנה של נוער העבודה באופן הבא: עליה לערוך משאל חברים על המבנה החדש אותו היא תחליט להביא למשאל בוועידת נוער העבודה. . במידה והועידה תאשר את השינוי הבחירות הבאות בנוער העבודה יתקיימו על בסיס המבנה החדש. אלא אם כן יוחלט על עוד קדנציה במבנה הישן עקב שיקולי היערכות ולו"ז במקרה הזה להנהגה החדשה אסור לבטל את ההחלטה לשינוי במבנה אלא ברוב של 70% מועידת נוער העבודה(שישמש כרוב מיוחד). 

2. איחוד מפלגת העבודה עם מפלגה/מפלגות אחרה/אחרות למפלגה אחת: במידה וועידת מפלגת העבודה תחליט על איחוד עם מפלגה/מפלגות שלה/ן יש גם נוער מפלגתי לכדי מפלגה אחת(ולא רשימה משותפת לכנסת), ייפגשו חברי הנהגת נוער העבודה עם חברי ההנהגה/ההנהגות של נערי המפלגה/המפלגות עמה/עמן היא מתאחדת ויוחלט על הנהגה משותפת זמנית שתכלול חברים מהנהגת כל המפלגות המתאחדות. אותה הנהגה תקבע את מבנה נוער המפלגה המאוחדת תהיה אחראית לאיחוד בין הסניפים המקומיים של כלל המפלגות המתאחדות וכן על מועדי בחירות בגוף המאוחד בהתאם למבנה שנקבע.

במידה ויוחלט על איחוד עם מפלגה/מפלגות שלה/ן אין נוער מפלגתי לכדי מפלגה אחת. ישמש נוער העבודה במתכונתו טרם האיחוד כנוער המפלגה המאוחדת.

3. כללים במצב של בחירות למזכ"לות המפלגה/פריימריז ליו"ר

הסניף הארצי יהיה רשאי בתקופת בחירות למזכ"ל או פריימריז ליו"ר המפלגה  להיפגש עם מועמד מסויים אך אם הם עושים זאת הם מחוייבים להיפגש עם  כלל המועמדים . זכותו של הסניף הארצי גם לא להיפגש עם אף אחד מהמועמדים  בהתאם לשיקולו. על אף האמור לעיל אם אחד מהמתמודדים הוא היו"ר המכהן ניתן להיפגש עמו מבלי להיפגש עם יתר המועמדים.

 חברי הסניף יהיו מנועים בין במישרין ובין בעקיפין מלעזור ולתמוך במועמדים מסוימים במהלך מסע הבחירות קל וחומר ביום הבחירות.

4. כללים בנושא הפגנות

ההנהגה הארצית רשאית מכוח סמכותה לערוך הפגנות על נושאים מסוימים הנוגעים לחברה הישראלית. כאשר ההנהגה מחליטה על קיום הפגנות בנושא מסוים, בכל מחוז תתקיים הפגנה. האחריות לארגון ההפגנות תחול על הסניפים המחוזיים.

ההנהגה הארצית יכולה להחליט אם לאפשר לסניפים המקומיים להצטרף להפגנות שאינן מאורגנות על ידיה, כגוף נוער העבודה ולקבוע כללים בכל נושא הפגנה.

אין לקיים הפגנות/לאשר השתתפות בהפגנות בלי אישור משטרה.

5. גדילת מספר נערים ברשויות בהם הוקם סניף מאוחד עם רשות אחרת

והיה ונוצר סניף מאוחד עקב אי עמידה במספר המינימלי לפתיחת סניף, ומספר הנערים בסניף המאוחד גדל כך שלכל רשות שמרכיבה את הסניף המאוחד יש את מספר החברים המינימלי לפתיחת סניף. ייערך אחת לשנה בחודש מאי משאל בו יתבקשו חברי הסניף המאוחד להחליט האם ברצונם להישאר כסניף מאוחד או להתפצל לסניפים נפרדים. והיה ותהיה החלטה להתפצל אז הפיצול יכנס לתוקף עם הבחירות הבאות בסניפים המקומיים.

 

החלטת חברי הסניף בנושא תחייב גם את ההנהגה הארצית.

6. ייצוג בוועידה ובלשכה במקרה ונבחרו לייצוג הוועידה נערים מתחת לגיל 17

א.(1) והיה ויו"ר הנוער ו/או סגנו ו/או יו"ר הסניף הגדול ביותר בנוער הוא/הם מתחת לגיל 17 ההנהגה הארצית תמנה מבין חבריה מחליף אשר חבר מפלגת העבודה לכל אחד מבעלי התפקידים שנבצר מהם השנה זמנית/דרך קבע לייצג את הנוער בוועידה ובלשכה. על ההנהגה להגיד על כל חבר הנהגה שהיא בוחרת במקום מי הוא מכהן.

   (2) והיה ואין מספיק חברי הנהגה אשר יכולים להחליף את בעלי התפקידים שנבצר מהם לכהן או חלקם תפנה ההנהגה לכלל הנערים שהנם חברי מפלגת העבודה לצורך הגשת מועמדות לכהן במקום בעל/י התפקיד/ים שחסר לו/להם מחליף בהנהגה ובישיבה הראשונה יזומנו כלל המועמדים כדי לשכנע את ההנהגה לבחור בהם ולאחר מכן ההנהגה תחליט בהיעדר המועמדים על המחליף/ים הנבחרים ותודיע בקבוצה הארצית של הנוער.

  (3) והיה ואחד מבעלי התפקידים המייצגים הגיע לגיל 17 והתפקד למפלגה במהלך הקדנציה אז מחליפו יחדל מלכהן ובעל התפקיד ייכנס במקומו אלא אם בעל התפקיד החליט להשאיר את המחליף.

ועדת בחירות

1. ועדת הבחירות הנה ועדה שתפקידה לקבוע את תקנון הבחירות בסניפים המקומיים ולתפקידים הארציים ולפקח על תהליך הבחירות ליו"ר שיתקיימו בסמוך לכינונה, וכן הוועדה תפקח על הבחירות בסניפים המקומיים שהן מקדימות את הבחירות ליו"ר ואת כינונה של וועדה חדשה בנוסף תפקח הוועדה על הצבעות שנערכות בוועידת הנוער במליאת הסניף הארצי.

2. (1) בוועדה יהיו חברים: האחראי על הנוער מטעם המפלגה ונציג מכל מועמד (לתקופה של שנה).

3. (1) הוועדה תכהן לאורך כל תקופת הקדנציה של הסניף הארצי החל מרגע מהכרזת המועמדים לבחירות ליו"ר הארצי והכרזתם על נציגיהם לוועדת הבחירות.

   (2) והיה ויוגש ערעור תוארך כהונת הוועדה וסמכותה תהיה רק לדון בערעורים. למען הסר ספק סעיף זה לא ימנע מועדת הבחירות החדשה להיתכנס ולהתחיל את התהליכים הדרושים לבחירות הבאות.

4. וועדת הבחירות המכהנת תדאג להציב לו"ז למערכת הבחירות לסניפים המקומיים עד ה- 01.07 ולו"ז למערכת הבחירות ליו"ר הארצי עד ה-01.08 וכן להגשות המועמדות הן לתפקיד יו"ר בסניפים המקומיים והן לתפקיד היו"ר הארצי.

תנאי הדחה ליו''ר סניף מקומי וארצי ומזכירותם:

1. במצב שחברי הסניף המקומי או הסניף הארצי אינם מרוצים מפעילותו (חוסר פעילותו) של היו''ר הנבחר, ניתן לחברי הסניף להדיחו באמצעות שימוש בהצבעת אי אמון ביו''ר ובמזכירות. כאשר לפני הצבעת אי האמון יש להשיג את חתימותיהם של למעלה מ-50% מחברי הסניף ולהגישם לאישור המזכירות הארצית עד שבוע לפני הצבעת אי האמון.

להצבעת אי אמון חובת נוכחות של לפחות 70% מחברי הסניף  ולאישור

הצבעת אי אמון נדרש רוב מיוחד של 65%.

במקרה שהצבעת  אי האמון מתקבלת תפוזר המזכירות  ויערכו בחירת בזק ליו"ר הסניף כשבועיים לאחר קבלת אי האמון.

תנאי הפסקת חברות של פעיל נוער העבודה

כלל חברי נוער העבודה זכאים להליך הוגן לפני שיוכרז כי עליהם להפסיק להיות חברים בנוער העבודה, וכי כל חבר נוער העבודה שיעבור על כללי התנועה , יועמד בפעם הראשונה בפני ועדת משמעת, המורכבת מחברי המזכירות הארצית, יו"ר הסניף ממנו הגיע החבר, ואחראי הנוער מטעם המפלגה.  ויקבל אזהרה על התנהגותו, וכי אם יתפס בשנית בהתנהגות זו ידרש החבר לעמוד שוב בפני וועדת המשמעת, כאשר בפעם הזו יצביעו חברי הוועדה על הפסקת פעילות החבר מנוער העבודה לתקופת זמן מסויימת ומוגבלת שתוחלט ע"י חברי הוועדה. האישור הסופי על ההרחקה יתקבל ברוב של למעלה מ-50% מחברי הוועדה.

לאחר סיום תקופת ההרחקה יוחזר הפעיל לחברותו בנוער, אך באים יעבור בפעם השלישית על כללי התנועה, יאלץ החבר לעמוד בפעם השלישית והאחרונה בפני וועדת המשמעת שתכריע על הפסקת פעילותו של החבר לאלתר  דבר זה יתקבל גם כן ברוב של 50% מחברי הוועדה.

בנוסף לאי ציות לכללי התנועה חבר נוער העבודה יעמוד בפני מצב של הפסקת פעילותו בתנועה במקרים הבאים:

1.1 במקרה שבו התברר כי חבר נוער העבודה הוא חבר במקביל בתנועת נוער מפלגתית אחרת ללא אישור וידיעת המזכירות הארצית לכך.

1.2 במקרה שבו חבר נוער העבודה היה מעורב בתקרית אלימה במסגרת פעילות הנוער.

1.3  במקרה שבו חבר נוער העבודה עבר על עבירה פלילית

האחראי להגיש לוועדת המשמעת את הבקשה לדיון בדבר העמדת הפעיל לדין, הוא יו"ר הסניף המקומי שממנו מגיע הפעיל, בקשה שתוגש מנומקת בכתב ליו"ר נוער העבודה.

תקנון מערכת בחירות למזכירות הראשונה

פתח דבר: נוער העבודה בחודשים האחרונים תופס תאוצה, ואנו עדים להתעניינות גוברת של בני נוער רבים להצטרף ולהשפיע דרך התנועה. אך הגיעה העת והשעה לקדם בצעד נוסף את התנועה היקרה שלנו, להיות תנועת הנוער המפלגתית המובילה בישראל. ועל כן יש  לקדם בתוכה תרבות הנהגתית, שתוכל להועיל ולייעל את דרכי קבלת ההחלטות וכן להעצים את חוזקנו והשפעתנו בתוך המפלגה ולהציב פנים והנהגה רשמית לתנועה הלוא- "נוער מפלגת העבודה הישראלית" לקראת הבחירות לכנסת ה-21 והלאה לאחר מכן.

מכאן שעלינו כבר בימים הקרובים להתחיל ללכת בכיוון זה, של חיזוק המערכות הפנימיות של התנועה. כאשר יש לאשר בתחילה את החוקה המוצעת שנכתבה ע"י חברי נוער העבודה בעבר שעל פיה תתנהל התנועה. בנוסף יש  לארגן סניפים מקומיים בכל רחבי הארץ, תחילה במקומות בהם יש לנו חברים כיום בנוער העבודה ואלו ירכזו את הסניפים הללו ויצרפו להם חברים נוספים מהעיר וזה יביא להתחלת פעילות ברמה המקומית.

וכן יובל נעים, מי שעד כה מרכז את פעילות הנוער צריך להתמנות באופן רשמי ליו"ר זמני לנוער העבודה, עקב היותו לקראת סיום תקופתו בנוער העבודה מפאת גילו ועקב התקרבותו לסיום כיתה י"ב (לפי תנאי החברות בנוער), לתקופה בת 4-3 חודשים (אלא אם תתפזר הכנסת במהלך אותם חודשים, ואז תדחה סיום הכהונה הזמנית לעד חודש מתום הבחירות)  ובתקופה בה יהיה יו"ר זמני, תחל הכנת התשתית לנוער העבודה והכנתו של הגוף לבחירות פנימיות רשמיות ראשונות, שיתקיימו בתקווה (שהגוף יהיה מוכן ארגונית לכך לפי החוקה המוצעת לעיל וכן תמונה כבר לפי החוקה המוצעת, מזכירות זמנית גם כן לתקופה בת 3-4 חודשים שתורכב ע"י היו"ר הזמני.

אנו מעלים להצבעה את ההצעה כולה כמקשה אחת הכוללת:

* אישור החוקה המוצעת לעיל

* אישור מינוי מזכירות זמנית ע"י היו"ר הזמני (בעלי התפקידים בה יהיו לפי החוקה המוצעת)

* אישור מינויו של יובל נעים ליו"ר הזמני של התנועה

* אישור התחלת הקמת סניפים מקומיים

(ההצעה בניסוח רשמי)

הצעות לפעילויות נוער העבודה

 1. סיור במרכז פרס לשלום
 2. סיור במרכז יצחק רבין- (סמוך ליום הזיכרון)
 3. סיור במוזיאון גוש קטיף (עדיף בשבוע של תכנית ההתנתקות)
 4. מוזיאון הפלמ"ח
 5. בית בן גוריון בת"א+ מקום הכרזת המדינה
 6. צריף בן גוריון ולאחר מכן עלייה לקבר במדרשת בן גוריון.
 7. בית פרומין בירושלים
 8. סיור בבית המשפט העליון
 9. קמפינג שדה בוקר
 10. סרט ומסעדה
 11. סיורי שטח (במתכונת יום בישוב)
 12. חלוקה ואריזת מוצרי מזון לנזקקים
 13. חלוקת שי לחיילי צה"ל לחג.
 14. מפגשי מגזרים
 15. יום חילופי שלטון במפלגה (בשבוע הנוער מעבר ליום בכנסת)
"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי