תקנון המשמרת הצעירה

Thank you for rating this article.

תקנון המשמרת הצעירה של מפלגת-העבודה וכפי שתוקן בתאריך 14.3.2014.

המשמרת הצעירה היא התנועה הארצית של הצעירים, הסטודנטים והנוער במפלגת ״העבודה״. המשמרת הצעירה ומוסדותיה מהווים חלק בלתי נפרד ממפלגת העבודה, אך שומרים על פעולה עצמאית.

להורדה כקובץ pdf PDF פה.

1. המשמרת הצעירה

המשמרת הצעירה היא התנועה הארצית של הצעירים, הסטודנטים והנוער במפלגת ״העבודה״. המשמרת הצעירה ומוסדותיה מהווים חלק בלתי נפרד ממפלגת העבודה, אך שומרים על פעולה עצמאית.

2. מטרות המשמרת הצעירה

  1. קידום ערכי תנועת העבודה.
  2. סיוע למפלגת העבודה והשתתפות בפעולותיה.
  3. לשמש מצפן אידאולוגי למפלגה.
  4. גיוס וקירוב צעירים למפלגה.
  5. לפעול למען ייצוג נאות לצעירים במפלגת העבודה ובמוסדותיה וקידומם לעמדות הנהגה והשפעה במסגרות השונות.
  6. שמירה, טיפוח והרחבת הקשרים בין המשמרת הצעירה לצעירים בארץ ובעולם.
  7. קידום מטרות הנוגעות לכלל ציבור הצעירים ולמגזר הסטודנטים בישראל.

3. חברות במשמרת הצעירה

  1. חבר במשמרת הצעירה הינו כל חבר מפלגת העבודה שגילו עד גיל 35 שנה, כולל.
  2. חברותו של חבר במשמרת תפסק ביום הולדתו ה-36 ו/או במידה ופסקה חברותו במפלגת העבודה.
  3. פסקה חברותו במשמרת של בעל תפקיד כלשהו או נבחר כלשהו במשמרת הצעירה, תפקע כהונתו בתפקיד.
  4. לכל חבר במשמרת הצעירה הזכות לבחור, להיבחר ולהשתתף בפעילויות המשמרת הצעירה.

4. סניפי המשמרת הצעירה

  1. בכל סניף ומחוז של המפלגה יוקם סניף של המשמרת הצעירה ובתנאי שחברים בו לפחות 25 חברי המשמרת הצעירה. למען הסר ספק יובהר כי בסניפי משנה של המפלגה לא יוקם סניף של המשמרת הצעירה.
  2. הקמת הסניף כאמור בסעיף זה תיעשה באחת משתי דרכים:
   1. במסגרת תהליך הבחירות למוסדות המשמרת הצעירה, במועד קביעת רשימת הסניפים ותאי הסטודנטים, כפי שמוסדר בפרק הבחירות בתקנון זה, ללא צורך בהגשת בקשה וללא צורך באישור מוסד ממוסדות המשמרת.
   2. סניף מפלגה אשר לא עמד בקריטריונים להיות מוכר כסניף משמרת בזמן קביעת הסניפים כאמור בסעיף הקטן הקודם ואשר לאחר מכן עמד בהם, יוקם במידה ותוגש ליו"ר המשמרת בקשה להקמתו על ידי 10 מחברי הסניף, או 20% מחברי הסניף, הנמוך מביניהם, וללא צורך באישור כלשהו. יו"ר המשמרת יודיע ללשכה על הקמת הסניף וועדת הבחירות תקבע בחירות לראשות הסניף על פי פרק הבחירות למוסדות המשמרת, בהתאמות הנדרשות. סניף כזה לא יזכה לייצוג בוועידת המשמרת, למעט יו"ר הסניף.
  3. סגירת סניף: סניף קיים, אשר במסגרת תהליך הבחירות למוסדות המשמרת הצעירה, במועד קביעת רשימת הסניפים והתאים, כפי שמוסדר בפרק הבחירות בתקנון זה, פחת מספר חבריו מ-25, ייסגר. לא ייסגר סניף אשר פחת מספר חבריו מ-25 לאחר הבחירות למוסדות.
  4. למען הסר ספק, אין צורך באישור מי ממוסדות המשמרת הצעירה ולא יינתן מקום לשיקול דעת לגבי פתיחת או סגירת סניף כאמור בסעיף זה והקריטריון היחיד להקמתו יהיה מספר חבריו.
  5. הסניף מוסמך לפעול לקיום פעילות המשמרת הצעירה בתחום הגיאוגרפי עליו הוא מופקד. הסניפים יהיו כפופים להחלטות המוסדות הארציים של המשמרת הצעירה.

חברי הסניף

   1. חבר הסניף הוא כל חבר המשמרת הצעירה אשר מתגורר בתחום הסניף, על פי רישומי משרד הפנים.

יו"ר הסניף

   1. יו"ר הסניף ייבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי חברי הסניף, באופן שייקבע בפרק הבחירות למוסדות.
   2. יו"ר הסניף יוביל את הסניף ואת פעילותו על פי תפיסתו, בכפוף לתקנון זה ולחוקת המפלגה.
   3. לא יתמודד יו"ר סניף לכהונה שלישית. (סעיף זה יחול רק לאחר הבחירות הקרובות למוסדות).

הפסקת כהונת יו"ר סניף

   1. הגיש יו"ר סניף מכתב התפטרות ליו"ר המשמרת הצעירה, תיכנס התפטרותו לתוקף בתום 48 שעות מהגשת המכתב. משך את התפטרותו במהלך 48 השעות, לא תיכנס התפטרותו לתוקף.
   2. פסקה כהונתו של יו"ר סניף כתוצאה מהתפטרות או מסיבות אחרות, תקבע ועדת הבחירות בחירות לראשות הסניף על פי פרק הבחירות למוסדות המשמרת, בהתאמות הנדרשות.
   3. הגישו שליש מחברי סניף או 100 מחברי הסניף, הנמוך מביניהם, בקשה לערוך בחירות חוזרות לראשות הסניף, תכנס ועדת הבחירות מליאה של הסניף. הצביעה מליאת הסניף ברוב של שני שליש מהנוכחים לפחות בעד קיום בחירות חוזרות, תקבע ועדת הבחירות בחירות לראשות הסניף על פי פרק הבחירות למוסדות המשמרת, בהתאמות הנדרשות.

5. תאי הסטודנטים

  1. הקמת תא סטודנטים: בכל מוסד אקדמי יוקם תא סטודנטים של המשמרת הצעירה במידה והתקיימו התנאים הבאים:
   1. 10 חברי המשמרת הצעירה, לפחות, הרשומים במוסד האקדמי כסטודנטים, הגישו בקשה ליו"ר המשמרת להקים תא סטודנטים של המשמרת הצעירה, הכוללת פרטים מזהים ואמצעי התקשרות, ופרסמו את כוונתם זו ברבים. מועד הגשת הבקשה ייחשב למועד הקמת התא.
   2. קבעו חברי התא באופן ברור ופומבי כי התא פועל בזיקה למפלגת העבודה ולמשמרת הצעירה ובכפוף לתקנון זה ולחוקת המפלגה.
   3. יו"ר התא ומזכיר התא הנם חברי המשמרת הצעירה.
   4. לא קיים תא סטודנטים מוכר אחר של המשמרת הצעירה באותו מוסד אקדמי.
  2. יו"ר המשמרת הצעירה יודיע על הקמת התא בישיבת הלשכה הקרובה, אך הקמת התא ונציגות התא במוסדות המשמרת אינם תלויים בהודעה זו או באישור כלשהו.
  3. סגירת תא: סגירת תא אשר פסקו מלהתקיים התנאים להכרה בו תתאפשר במסגרת תהליך הבחירות למוסדות המשמרת הצעירה, במועד קביעת רשימת הסניפים והתאים, כפי שמוסדר בפרק הבחירות בתקנון זה ובאופן הבא:
   1. סברו שליש מחברי לשכת המשמרת כי פחת מספר חברי המשמרת בתא סטודנטים מוכר מ-10, או כי התא אינו עומד באחת מדרישות ס"ק 5.1, רשאים להגיש בקשה לוועדת הבחירות כי קיום התא ייבחן בשנית, במועד שקבעה ועדת הבחירות.
   2. הוגשה בקשה כאמור, יפעל התא על פי ס"ק 5.1 על מנת לקבל הכרה מחודשת ויגיש בקשה מחודשת לפי המועדים שקבעה ועדת הבחירות.
   3. הוגשה בקשה כאמור ולא פעל התא כאמור בס"ק 5.1, ייסגר התא ויודיע על כך יו"ר המשמרת בישיבת הלשכה הקרובה.
  4. תא הסטודנטים מוסמך לפעול לקיום פעילות המשמרת הצעירה במוסד האקדמי בו הוא פועל. התאים יהיו כפופים להחלטות המוסדות הארציים של המשמרת הצעירה.
  5. יו"ר התא ומזכיר התא ייבחרו באופן שייקבע התא ובלבד שייבחרו באופן דמוקרטי ושקוף על ידי כלל חברי התא. יו"ר התא ומזכיר התא יעבירו הודעה על בחירתם ליו"ר המשמרת הצעירה.

6. ועידת המשמרת הצעירה

ועידת המשמרת הצעירה היא המוסד העליון של המשמרת הצעירה.

סמכויות ותפקידי הועידה

 1. שינוי תקנון זה עפ"י סעיף 14.1 לתקנון זה.
 2. בחירת יו"ר המשמרת הצעירה
 3. פיקוח על פעילות לשכת המשמרת, יו"ר המשמרת ובעלי התפקידים
 4. אישור תכנית עבודה שנתית על פי תקנון זה.
 5. אישור דו"ח מבקר המשמרת על פי תקנון זה.
 6. קביעת עמדות המשמרת הצעירה בנושאים שעל הפרק
 7. לדון ולהחליט בכל העניינים השוטפים העומדים על הפרק בכפוף לחוקת המפלגה ולתקנון זה.
 8. לדון ולהחליט על עיקרי הפעילות, הפרויקטים והאירועים הציבוריים שעורכת המשמרת.
 9. כל סמכות שלוקחת לעצמה הועידה ואינה סותרת את תקנון זה ואת חוקת המפלגה.

חברות בוועידה

חברי ועידת המשמרת הצעירה יהיו כל אלו:

 1. נציגי הסניפים בוועידה אשר נבחרו על פי פרק הבחירות למוסדות בתקנון זה.
 2. יו"רי סניפי המשמרת הצעירה.
 3. יו"רי ומזכירי תאי הסטודנטים של המשמרת הצעירה ובלבד שהם חברי המשמרת הצעירה.
 4. חברי המשמרת הצעירה המכהנים כמזכירי סניפים של המפלגה.
 5. חברי המשמרת הצעירה המכהנים כחברי מועצות ברשויות מקומיות.
 6. חברי המשמרת הצעירה המכהנים כיושבי ראש אגודות הסטודנטים במוסדות אקדמיים.
 7. חברי המשמרת הצעירה המכהנים כחברי כנסת.
 8. מזכ"ל המפלגה בתנאי שהינו חבר המשמרת הצעירה.
 9. יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית בתנאי שהינו חבר המשמרת הצעירה
 10. יו"ר המשמרת הצעירה.
 11. בעלי התפקידים המוגדרים בסעיף 9.1.
 1. כללים נוספים לחברות בוועידה:
  1. כהונתו של חבר ועידה אשר מכהן בה מתוקף תפקידו כאמור תסתיים ביום בו יחדל מלמלא את התפקיד בגינו צורף לוועידה ומחליפו, אם קיים, ייכנס במקומו.
  2. ועדת הבחירות רשאית לקבוע אגרה להגשת מועמדות לצירי הועידה ובאותו אופן אגרה למכהנים בוועידה מתוקף תפקידם.
  3. יו"ר המשמרת ידאג לפרסם באתר המשמרת רשימה עדכנית של חברי הועידה, ללא פרטי קשר.
  4. יו"ר המשמרת הצעירה ימסור רשימה עדכנית של חברי ועידת המשמרת, כולל פרטי קשר, בתוך 7 ימים לבקשתו של כל חבר המשמרת.

כינוס הועידה

   1. הועידה תכונס בהתקיים אחד משלושת אלו:
    1. החלטת יו"ר המשמרת הצעירה לכנס את הועידה.
    2. שליש מחברי לשכת המשמרת הגישו בקשה ליו"ר המשמרת.
    3. שליש מחברי ועידת המשמרת הגישו בקשה ליו"ר המשמרת.
   2. הוגשה בקשה על ידי חברי הועידה או הלשכה כאמור, יכנס יו"ר המשמרת את הועידה בתוך 21 יום מקבלת הדרישה. לא תתקבל בקשה לכינוס בפעם השנייה באותו נושא, אם לא עברו חודשיים לפחות מיום הכינוס הראשון כאמור.
   3. יו"ר המשמרת יכנס את ועידת המשמרת הצעירה לפחות אחת לשנה קלנדרית.
   4. יו"ר המשמרת הצעירה יקבע את סדר היום של כינוס הועידה ויכלול בתוכו בקשות אשר הוגשו על פי סעיף זה.
   5. יו"ר המשמרת יפרסם את כינוס הועידה בפומבי ובדוא"ל לכלל חברי המשמרת, לפחות 14 יום לפני מועד הכינוס ויכלול בפרסום את מועד הכינוס, מיקומו, סדר היום, את ההצעות המובאות להחלטה ואת המסמכים הרלוונטיים. הודעה על שינויים בפרטי הכינוס, אם היו, תפורסם באותו האופן עד 4 ימים לפני מועד הכינוס.
   6. פורסמה הודעה על כינוס ועידת המשמרת הצעירה, רשאים 10% מחברי הועידה להגיש ליו"ר המשמרת הצעה לסדר היום עד 5 ימים לפני מועד הכינוס. הוגשה בקשה כאמור, יוסיף יו"ר המשמרת את ההצעה לסדר היום ויפרסמה כנהוג. לא יצטרף חבר ועידה ליותר משתי הצעות כאמור.
   7. כינוסי ועידת המשמרת הצעירה יהיו פתוחים להשתתפות כל חברי המשמרת.
   8. נשיא הועידה, אשר יובא על ידי יו"ר המשמרת לאישור הועידה, ינהל את כינוס הועידה וסדר יומו, יקצה את זכות הדיבור וינהל את ההצבעות.
   9. כל ההצבעות בוועידה, למעט בחירת יו"ר המשמרת הצעירה, ייערכו בגלוי, בהרמת יד. על אף האמור לעיל, אם תוגש ליו"ר המשמרת בקשה על ידי שליש מחברי הועידה, עד 24 שעות לפני הכינוס, תיערך הצבעה חשאית בעניין הספציפי שלגביו הוגשה הבקשה.
   10. בפתח כל כינוס ועידה יובא לאישור סדר היום של הכינוס.
   11. נשיא הועידה או מי מטעמו ידאג לרישום מסודר של החלטות הועידה ולעריכת פרוטוקול או הקלטה של הכינוס. אלו יפורסמו פומבית באחריות יו"ר המשמרת, זמן סביר לאחר הכינוס ויצורפו לדוא"ל הבא הנשלח לכלל חברי המשמרת.
   12. חברי ועידת המשמרת הצעירה ימסרו כתובת דואר אלקטרוני ומספר סלולרי עדכניים ליו"ר המשמרת על מנת לקבל זימונים לכינוסי הועידה.
   13. בכל מקום בו לא נכתב במפורש אחרת, תאושר החלטה בוועידה ברוב רגיל בקרב הנוכחים.
  1. ועידת ראש השנה
   1. אחת לשנה, ייכנס יו"ר המשמרת ועידה בתקופה שבין שבוע לפני ראש השנה לבין 30 יום לאחר ראש השנה.
   2. יו"ר המשמרת יביא בוועידה זו את תכנית העבודה השנתית לדיון ולאישור הועידה.
   3. מבקר המשמרת יציג בוועידה זו את דו"ח הביקורת. יו"ר המשמרת או מי מטעמו יגיב לדו"ח ויפרט כיצד בכוונתו לתקן את הליקויים.
   4. אחת לשנתיים, בכל שנה אי זוגית, תכלול הועידה את אישור הועידה לוועדת מינוי מבקר המשמרת כאמור בסעיף המבקר.
   5. במקרים חריגים רשאי יו"ר המשמרת לקבוע ועידה זו במועד אחר, קרוב ככל האפשר לראש השנה.

7. לשכת המשמרת הצעירה

לשכת המשמרת הצעירה היא המוסד המנהל של המשמרת הצעירה

סמכויות ותפקידי הלשכה

 1. אישור והדחת בעלי תפקידים כאמור בתקנון זה.
 2. אישור ומינוי נציגי המשמרת ומועמדי המשמרת לארגונים ומוסדות מחוץ למשמרת הצעירה.
 3. פיקוח על פעילות יו"ר המשמרת ובעלי התפקידים.
 4. ביצוע החלטות הועידה.
 5. כינוס הועידה כאמור בתקנון זה.
 6. קביעת עמדות המשמרת הצעירה בנושאים שעל הפרק בכפוף להחלטות הועידה.
 7. לדון ולהחליט בכל העניינים השוטפים העומדים על הפרק בכפוף לחוקת המפלגה, לתקנון זה ולהחלטות הועידה.
 8. לדון ולהחליט על הפעילות, הפרויקטים והאירועים הציבוריים שעורכת המשמרת.
 9. אישור תכנית עבודה שנתית על פי תקנון זה.
 10. ללשכה תהיה, בנוסף לאמור לעיל, סמכות בכל עניין שאינו נתון בסמכות הייחודית של כל גוף ו/או מוסד ו/או בעל תפקיד אחר במשמרת הצעירה (סמכות שיורית).

חברות בלשכה

חברי לשכת המשמרת הצעירה יהיו כל אלו:

   1. יו"רי סניפי המשמרת. יו"ר הסניף רשאי לשלוח חבר מהסניף למלא את מקומו באחת מישיבות הלשכה או ביותר ובתנאי שזהות ממלא המקום לא תוחלף בתדירות הגבוהה מאחת לשנה קלנדרית.
   2. יו"רי תאי הסטודנטים של המשמרת. באישור יו"ר התא, רשאי מזכיר התא למלא את מקומו באחת מישיבות הלשכה או ביותר.
   3. יו"ר המשמרת הצעירה
   4. בעלי התפקידים המוגדרים בסעיף 9.1 למעט נציג המשמרת במרכז וילי ברנט.
   5. כהונתו של חבר לשכה אשר מכהן בה מתוקף תפקידו כאמור תסתיים ביום בו יחדל מלמלא את התפקיד בגינו צורף ללשכה ומחליפו, אם קיים, ייכנס במקומו.
   6. יו"ר המשמרת ידאג לפרסם באתר המשמרת רשימה עדכנית של חברי הלשכה, כולל פרטי קשר.

כינוס הלשכה

 1. הלשכה תכונס בהתקיים אחד משני אלו:
  1. החלטת יו"ר המשמרת הצעירה לכנס את הלשכה.
  2. שליש מחברי לשכת המשמרת הגישו בקשה ליו"ר המשמרת.
 2. הוגשה בקשה על ידי חברי הלשכה כאמור, יכנס יו"ר המשמרת את הלשכה בתוך 14 ימים מקבלת הדרישה. לא תתקבל בקשה לכינוס בפעם השנייה באותו נושא, אם לא עברו חודשיים לפחות מיום הכינוס הראשון כאמור.
 3. יו"ר המשמרת יכנס את לשכת המשמרת לפחות אחת לחודשיים.
 4. יו"ר המשמרת הצעירה יקבע את סדר היום של כינוס הלשכה ויכלול בתוכו בקשות שהוגשו כאמור בסעיף זה.
 5. יו"ר המשמרת יפרסם את כינוס הלשכה בפומבי ובדוא"ל לכלל חברי המשמרת, לפחות 5 ימים לפני מועד הכינוס. הודעה על הצבעה לאישור בעלי תפקידים תפורסם, באותו האופן, לפחות 14 יום לפני מועד הכינוס. ההודעה תכלול את מועד הכינוס, מיקומו, סדר היום, את ההצעות המובאות להחלטה ואת המסמכים הרלוונטיים. הודעה על שינויים בפרטי הכינוס, אם היו, תפורסם, באותו האופן, לא יאוחר מיומיים לפני מועד הכינוס.
 6. על אף האמור בסעיף הקודם, רשאי יו"ר המשמרת, במקרים חריגים ודחופים בלבד, לערוך כינוס דחוף של לשכת המשמרת, או שינוי דחוף של פרטי הכינוס, אם אינו יכול לעמוד בלוח הזמנים האמור. יו"ר המשמרת יודיע על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות לפני הכינוס. ישיבת הלשכה כאמור תפתח בתנאי שיינתן אישור של שני שליש מחברי הלשכה הנוכחים בפתח כינוס הלשכה.
 7. פורסמה הודעה על כינוס לשכת המשמרת הצעירה, רשאים 10% מחברי הלשכה להגיש הצעה לסדר היום עד 3 ימים לפני מועד הכינוס. הוגשה בקשה כאמור, יוסיף יו"ר המשמרת את ההצעה לסדר היום ויפרסמה כנהוג. לא יצטרף חבר המשמרת ליותר משתי הצעות כאמור.
 8. כינוסי לשכת המשמרת הצעירה יהיו פתוחים להשתתפות כל חברי המשמרת.
 9. יו"ר המשמרת או מי מטעמו ינהל את ישיבת הלשכה וסדר יומה, יקצה את זכות הדיבור וינהל את ההצבעות.
 10. בפתח כל כינוס לשכה יובא לאישור סדר היום של הכינוס.
 11. יו"ר המשמרת או מי מטעמו ידאג לרישום מסודר של החלטות הלשכה, של הנוכחות בכינוס הלשכה, ולעריכת פרוטוקול או הקלטה של הישיבה. אלו יפורסמו פומבית זמן סביר לאחר הישיבה ויצורפו לדוא"ל הבא הנשלח לכלל חברי המשמרת.
 12. חברי לשכת המשמרת הצעירה ימסרו כתובת דואר אלקטרוני ומספר סלולרי עדכניים ליו"ר המשמרת על מנת לקבל זימונים לכינוסי הלשכה.
 13. כל ההצבעות בלשכה ייערכו בגלוי בהרמת יד. על אף האמור לעיל, אם תוגש בקשה על ידי שליש מחברי הלשכה, עד 24 שעות לפני הכינוס, תיערך הצבעה חשאית בעניין הספציפי שלגביו הוגשה הבקשה.
 14. בכל מקום בו לא נכתב במפורש אחרת, תאושר החלטה בלשכה ברוב רגיל בקרב הנוכחים.
 15. זכות ההצבעה בישיבת לשכה נתונה לכל חבר לשכה (או ממלא מקומו) ובלבד שנכח (הוא או ממלא מקומו) לפחות בישיבת לשכה אחת מתוך 3 ישיבות הלשכה הקודמות. לא תיחשב למניין זה היעדרות חבר לשכה מישיבה שתיערך תוך פחות מ-14 יום ממועד הישיבה הקודמת לה. על אף האמור לעיל, זכות ההצבעה תינתן לכל חבר לשכה ב-3 ישיבותיה הראשונות מאז התמנה החבר ללשכה.

8. יו"ר המשמרת הצעירה

יו"ר המשמרת הצעירה הוא נציגה הרשמי של המשמרת הצעירה ואמון על הנהגתה בהתאם לערכי תנועת העבודה, לרוח המפלגה, לתקנון זה ולהחלטות הועידה והלשכה.

סמכויות ותפקידי היו"ר

 1. כינוס הלשכה והועידה כאמור בתקנון זה.
 2. ניהול ישיבות לשכת המשמרת.
 3. מינוי בעלי תפקידים על פי תקנון זה.
 4. קביעת תכנית העבודה השנתית בכפוף לאישור הלשכה והועידה.
 5. ייצוג המשמרת הצעירה כלפי חוץ.
 6. ביצוע החלטות הועידה והלשכה.
 7. פיקוח על פעילות בעלי התפקידים.
 8. ייזום, תכנון וניהול הפעילות, הפרויקטים והאירועים הציבוריים שעורכת המשמרת.

בחירת יו"ר המשמרת

   1. יו"ר המשמרת הצעירה ייבחר על ידי ועידת המשמרת, על פי פרק הבחירות לראשות המשמרת בתקנון זה, בבחירות אישיות וחשאיות, וייכנס לתפקידו מיד עם היבחרו.
   2. יו״ר המשמרת הצעירה יכהן בתפקידו שנתיים.
   3. לא יתמודד יו"ר המשמרת לכהונה שלישית.
   4. אופן בחירת יו"ר המשמרת מוסדר בפרק הבחירות לראשות המשמרת הצעירה שבתקנון זה.
   5. הגישו שליש מחברי הועידה, בקשה לערוך בחירות חוזרות לראשות המשמרת הצעירה, יכנס יו"ר המשמרת את הועידה בתוך 21 יום לדיון בבקשה ויעמיד אותה להצבעה. הצביעה הועידה ברוב של שני שליש לפחות בעד קיום בחירות חוזרות, תקבע ועדת הבחירות, בתוך 30 יום, בחירות לראשות המשמרת על פי פרק הבחירות לראשות המשמרת ובהתאמות הנדרשות. לא תתקבל בקשה לכינוס בפעם השנייה באותו נושא, אם לא עברו 4 חודשים לפחות מיום הכינוס הראשון כאמור. לא תתקבל בקשה כאמור אם נותרו פחות מ-6 חודשים למועד הבחירות הקרובות לראשות המשמרת.
   6. הגיש יו"ר המשמרת מכתב התפטרות ללשכת המשמרת, תיכנס התפטרותו לתוקף בתום 48 שעות מהגשת המכתב. משך את התפטרותו במהלך 48 השעות, לא תיכנס התפטרותו לתוקף.
   7. פסקה כהונתו של יו"ר המשמרת כתוצאה מהתפטרות או מסיבות אחרות, יכהן בתפקיד ממלא מקום יו"ר המשמרת ותקבע ועדת הבחירות, בתוך 30 יום, בחירות לראשות המשמרת על פי פרק הבחירות לראשות המשמרת ובהתאמות הנדרשות. על אף האמור לעיל, נותרו פחות מ-6 חודשים למועד הבחירות הקרובות לראשות המשמרת, יישאר ממלא המקום בתפקידו וייערכו הבחירות במועדן.

9. בעלי תפקידים במשמרת הצעירה

  1. הגדרת תפקידים:
   1. סגן יו"ר המשמרת הצעירה שהוא ממלא מקומו: אמון על כל סמכויות ותפקידי יו"ר המשמרת ובכפוף לו. ממלא מקום יו"ר המשמרת במקרים המוגדרים בתקנון זה.
   2. סגן יו"ר המשמרת הצעירה: אמון על כל סמכויות ותפקידי יו"ר המשמרת ובכפוף לו.
   3. ראש תחום סטודנטים: ליווי סיוע וקידום תאי הסטודנטים, גיוס סטודנטים והקמת תאי סטודנטים חדשים.
   4. ראש תחום סניפים: ליווי סיוע וקידום סניפי המשמרת, גיוס חברי משמרת והקמת סניפי משמרת חדשים.
   5. ראש תחום ארגון: הניהול הלוגיסטי של המשמרת.
   6. מזכיר בינלאומי: ריכוז קשרי המשמרת עם גורמים בינלאומיים.
   7. נציג המשמרת הצעירה ב-YUSI
   8. נציג המשמרת הצעירה במרכז וילי ברנט
   9. גזבר: ניהול תקציב המשמרת הצעירה והקצאת תקציבים לגופי המשמרת השונים.
   10. דובר: דברור פעילות ועמדות המשמרת הצעירה ומוסדותיה.
   11. היועץ המשפטי של המשמרת: עו"ד הנותן ייעוץ משפטי ליו"ר המשמרת, למוסדות המשמרת ולחברי המשמרת בכפוף ליו"ר המשמרת.

  1. בתפקידים המנויים בסעיף קטן 9.1 לא יכהן מי שאינו חבר המשמרת הצעירה.
  2. בקרב בעלי התפקידים החברים בלשכה יובטח ייצוג של 40% לפחות לכל מין.
  3. יו"ר המשמרת יגיש לאישור לשכת המשמרת את הצעתו לבעלי התפקידים המנויים בסעיף זה, כל בעל תפקיד בנפרד. במידה והצעת היו״ר בנוגע לאחד או יותר מבעלי התפקידים לא תתקבל על ידי הלשכה יביא היו״ר לאישור הלשכה מועמד אחר. היה ואף בפעם השנייה לא קיבלה לשכת המשמרת את הצעת היו״ר, יפתחו תפקידים אלה לבחירות בלשכה. יו"ר המשמרת הצעירה יביא לאישור הלשכה הגדרה מפורטת של תפקידי וסמכויות בעלי התפקידים טרם אישור בעלי התפקידים.
  4. יו״ר המשמרת רשאי להטיל מעת לעת משימות נוספות או תפקידים על חבר או חברים במשמרת הצעירה בתחומים שאינם סותרים את סמכויותיהם של בעלי תפקידים ומוסדות אחרים במשמרת. אם מעוניין היו״ר למנות חברים אלו לתקופה ממושכת, יודיע על כך ללשכה בישיבתה הקרובה. יו"ר המשמרת הצעירה יציג ללשכה הגדרה מפורטת של תפקידיהם וסמכויותיהם.
  5. כל בעלי התפקידים שימונו יעבדו בשיתוף פעולה מלא עם לשכת המשמרת, ועידת המשמרת ובתיאום עם יו״ר המשמרת, וימלאו את החלטות ועידת המשמרת ולשכת המשמרת.
  6. ראה יו״ר המשמרת כי בעל תפקיד אינו ממלא את תפקידו כראוי, רשאי הוא להביא בפני לשכת המשמרת הצעירה הצעת החלטה ולפיה בעל התפקיד לא ימשיך עוד בתפקידו ויוחלף בחבר אחר ובלבד שתינתן לבעל התפקיד הזכות להשמיע את דברו. החליטה לשכת המשמרת, כאמור, יחדל בעל התפקיד מלכהן בתפקידו.
  7. הגישו שליש מחברי הלשכה בקשה להדיח בעל תפקיד מתפקידו, יכנס יו"ר המשמרת את הלשכה ויעלה את הבקשה להצבעה לאחר שתינתן לבעל התפקיד הזכות להשמיע את דברו. הצביעה הלשכה ברוב של שני שליש לפחות בעד ההדחה, יחדל בעל התפקיד מלכהן בתפקידו.
  8. כהונתו של בעל תפקיד שמונה על פי סעיף זה תסתיים עם סיום כהונתו של יו״ר המשמרת.
  9. הגיש בעל תפקיד מכתב התפטרות ליו"ר המשמרת הצעירה, תיכנס התפטרותו לתוקף בתום 48 שעות מהגשת המכתב. משך את התפטרותו במהלך 48 השעות, לא תיכנס התפטרותו לתוקף.

10. ועדת משלחות:

  1. בראש ועדת המשלחות יעמוד המזכיר הבינלאומי. בנוסף יהיו חברים בוועדה נציג המשמרת ב-yusi, נציג המשמרת במרכז וילי ברנט ו-2 חברי משמרת נוספים אשר הוצעו על ידי יו"ר המשמרת ואושרו בלשכת המשמרת.
  2. בכל מקרה בו הוזמנה המשמרת או מוסד ממוסדות המשמרת לשלוח נציגים למשלחת בחו"ל, תפרסם הועדה את המשלחת בפומבי ומראש, תזמין את חברי המשמרת להגיש מועמדות, תבחר מתוכם את המשתתפים במשלחת ותפרסם זאת בפומבי.
  3. לשכת המשמרת תקבע קריטריונים ברורים ושקופים על פיהם תבחר ועדת המשלחות את המשתתפים.

11. מבקר המשמרת:

  1. הגדרת תפקיד: מבקר המשמרת ממונה על פיקוח ובקרה של תקינות וחוקיות פעילות המשמרת, לצורך קידום המנהל התקין, עמידת הפעילות בעקרונות ומטרות המשמרת, טוהר המידות, ניהול כספים ורכוש, חיסכון ויעילות וכל תפקיד אחר שיוגדר לו ע"י ועידת המשמרת. בנוסף, אחראי מבקר המשמרת על טיפול בתלונות הציבור המוגשות כנגד המשמרת או מוסדותיה.
  2. המבקר ימונה על ידי ועדת מינוי ולא יהיה כפוף לשום מוסד או בעל תפקיד אחר זולת ועידת המשמרת.
  3. ועדת המינוי תורכב מ-3 חברי ועידה. יו"ר המשמרת יציע את הרכב ועדת המינוי לאישור הועידה בוועידת ראש השנה, אחת לשנתיים, בכל שנה אי זוגית. שניים מחברי הועדה המוצעת יהיו על פי המלצת נציג האופוזיציה. לא התקבלה ההצעה, יציע היו"ר הרכב חלופי לאישור הועידה, באותו האופן. לא התקבלה הצעתו בשנית, ייערכו בחירות לוועדת המינוי בקרב חברי הועידה.
   נציג האופוזיציה לעניין זה - אחד מחברי המשמרת שהתמודדו לראשות המשמרת הצעירה מול היו"ר המכהן. מביניהם ישמש כנציג האופוזיציה מי שעודנו חבר משמרת וקיבל את מספר הקולות הרב ביותר. היה ולא קיים חבר משמרת כאמור, יבחר יו"ר המשמרת לנציג האופוזיציה את אחד מחברי המשמרת אשר נחשבים ברבים לאופוזיציה ליו"ר.
  4. ועדת המינוי תפרסם בפומבי בקשה להגשת מועמדות, תדון בבקשות, תחליט בדבר המינוי ותפרסם בפומבי את החלטתה לא יאוחר מ-30 יום לאחר הקמת הועדה.
  5. מועמדות לתפקיד מבקר המשמרת יוכל להגיש בעל אחד מהכישורים הבאים:
   1. בעל תואר אקדמאי אשר יש לו נגיע ישירה בהכשרת אנשים בתחום הביקורת, ובין היתר המקצועות הבאים: מנהל ציבורי, ראיית חשבון, משפטים, ניהול וכיוצא בזה.
   2. הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות באחד מהתפקידים הבאים:
    1. תפקיד ניהולי בארגון חברתי או ציבורי.
    2. חבר בגוף מבקר של ארגון עסקי, חברתי או ציבורי.
    3. חבר בהנהלה ציבורית, ועד מנהל או דירקטוריון
  6. מבקר המשמרת לא יהיה נציג נבחר ו/או בעל תפקיד כלשהו במוסד ממוסדות המשמרת, ברמה הארצית או הסניפית,  ולא יתמודד או ימונה במהלך כהונתו לשום תפקיד אחר במשמרת זולת היותו מבקר. על אף האמור, מבקר המשמרת יכול לכהן כחבר ועידת המשמרת.
  7. יו"ר המשמרת, בעלי התפקידים ומוסדות המשמרת יעשו כל שנדרש על מנת לסייע למבקר המשמרת בתפקידו.
  8. מבקר המשמרת יגיש דו"ח ביקורת אחת לשנה, בוועידת ראש השנה, ויפרסמו פומבית. טיוטת הדו"ח תוגש להערות יו"ר המשמרת, נושאי משרה ומוסדות אליהם מתייחס הדו"ח, 30 ימים טרם פרסומו. לאחר מתן זכות התגובה, ולאחר שהמבקר ישקול את תוכן התגובה ויבחן באם לשנות את הדו"ח לאורה, יגיש את הדו"ח הסופי לוועידת המשמרת.
  9. הגישו שליש מחברי הועידה, בקשה לערוך מינוי מחדש למבקר המשמרת, יכנס יו"ר המשמרת את הועידה בתוך 21 יום לדיון בבקשה ויעמיד אותה להצבעה. הצביעה הועידה ברוב של שני שליש לפחות בעד מינוי מחדש, תפעל ועדת המינוי על פי סעיף 11.4 למנות מבקר חדש. לא תתקבל בקשה לכינוס בפעם השנייה באותו נושא, אם לא עברו 4 חודשים לפחות מיום הכינוס הראשון כאמור. לא תתקבל בקשה כאמור אם נותרו פחות מ-6 חודשים למועד המיועד ממילא למינוי המבקר.
  10. הגיש המבקר מכתב התפטרות ליו"ר המשמרת, תיכנס התפטרותו לתוקף בתום 48 שעות מהגשת המכתב. משך את התפטרותו במהלך 48 השעות, לא תיכנס התפטרותו לתוקף.
  11. פסקה כהונת המבקר כתוצאה מהתפטרות או מסיבות אחרות, תפעל ועדת המינוי על פי סעיף 11.4 למנות מבקר חדש.

13. תכנית עבודה שנתית

  1. יו"ר המשמרת הצעירה יגבש, אחת לשנה, תכנית עבודה שנתית בהתייעצות עם בעלי התפקידים וחברי הלשכה, ויציגה לאישור הלשכה. בתכנית יפורטו מטרות ויעדים, פעולות להשגתם, תקציב שנתי וחלוקת תפקידים ואחריות בין בעלי התפקידים. התכנית תפורסם פומבית ותשלח בדוא"ל לכלל חברי המשמרת לפחות 7 ימים טרם כינוס הלשכה בה תוצג לאישור.
  2. בצמוד לתכנית העבודה, יציג יו"ר המשמרת הצעירה ללשכה סיכום של שנת הפעילות שחלפה על פי תכנית העבודה שאושרה דאז. בסיכום יפורטו המטרות והיעדים שהוצבו, הפעולות להשגתם, פירוט הוצאות המשמרת בשנה החולפת, הפעילות שנערכה ברמה הארצית והמקומית והצלחת הפעילות.
  3. לאחר אישור הלשכה, יציג יו"ר המשמרת את תכנית העבודה וסיכום השנה לדיון ואישור ועידת המשמרת בוועידת ראש השנה.
  4. יו״ר המשמרת יהיה אחראי לביצוע תכנית העבודה. לשכת המשמרת תפקח על ביצוע התכנית ועל העמידה ביעדים.

14. בחירות במשמרת הצעירה

הבחירות במשמרת הצעירה יהיו בחירות דמוקרטיות, אישיות, ישירות, שוות וחשאיות, למעט במקומות בהם נקבע בתקנון זה שהבחירות יהיו בהצבעה גלויה.

  1. ועדת הבחירות
   1. ועדת הבחירות של המשמרת הצעירה תהיה אחראית על ביצוע הבחירות לתפקיד יו״ר המשמרת הצעירה, לתפקידי יו״רי סניפי המשמרת ברחבי הארץ, לצירי ועידת המשמרת, ולתפקידים אחרים ככל שיידרש.
   2. סמכויות ותפקידי ועדת הבחירות:
    1. שמירה על טוהר הבחירות.
    2. ביצוע הליכי הבחירות לפי תקנון זה.
    3. קביעה ופרסום פומבי של מועדי הבחירות ולוחות הזמנים הנדרשים לקראת הבחירות, בהתאם לתקנון זה.
    4. קביעה ופרסום פומבי של נוהלי וסדרי הבחירות וההצבעה בקלפיות, לרבות שעות פתיחת הקלפיות ומיקומן, סדרי ההכנות שיערכו לקראת הבחירות, קביעת אגרות להגשת מועמדות, דיון והחלטה בערעורים והכנת ואישור ספרי הבוחרים וכל החלטה הנדרשת לשם ביצוע הליכי הבחירות.
    5. קביעה ופרסום פומבי של התוצאות הסופיות של הבחירות.
    6. לדון ולהחליט בערעורים על החלטות ועדות הקלפי.
    7. מינוי נציגים מטעם ועדת הבחירות לניהול ו/או השגחה על הקלפיות.
    8. כל סמכות אחרת הניתנת לה בתקנון זה.
    9. למען הסר ספק, לא תוכל לקבוע ועדת הבחירות נהלים והחלטות הסותרים תקנון זה או את חוקת המפלגה.
   3. הרכב ועדת הבחירות:
    1. יו"ר המשמרת יציע את הרכב ועדת הבחירות לאישור הלשכה. 2 מחברי הועדה המוצעת יהיו על פי המלצת נציג האופוזיציה כאמור בסעיף 11.3.  10% מחברי הלשכה רשאים להגיש הצעה חלופית להרכב ועדת הבחירות. לא התקבלה אחת ההצעות, יציע היו"ר הרכב חלופי לאישור הלשכה. לא התקבלה הצעתו בשנית, ייערכו בחירות לוועדת הבחירות בקרב חברי הלשכה.
    2. נבחרה ועדת הבחירות, תכהן בתפקידה עד לשינוי הרכבה על פי סעיף זה.
    3. בראש ועדת הבחירות יעמוד, במידת האפשר, עורך דין. בנוסף ליושב הראש יהיו בוועדה ארבעה חברים נוספים. חברי הועדה יהיו נטולי פניות ולא יפעלו כנציגי מי מחברי המשמרת.
    4. יו"ר המשמרת ידאג כי הרכב הועדה יהיה מלא ופעיל.
    5. משקיפים בוועדת הבחירות: כל מועמד לראשות המשמרת הצעירה רשאי למנות משקיף בוועדה מטעמו, וזאת לאחר שתאושר מועמדותו באופן רשמי. כל חבר משמרת רשאי להיות משקיף בוועדת הבחירות ובלבד שיבקשו זאת 30 חברי המשמרת. כהונתו של משקיף כאמור תוגבל למערכת הבחירות הספציפית אליה מונה. למשקיפים לא תהיה זכות הצבעה בישיבות הועדה ויורשו לדבר רק אם יתבקשו לכך על ידי אחד מחברי הועדה.
   4. עבודת ועדת הבחירות:
    1. יו"ר הועדה יהיה אחראי לכינוס הועדה, לקביעת סדר יומה ולעמידתה בלוחות הזמנים.
    2. יו"ר הועדה ימנה בישיבתה הראשונה של הועדה ממלא מקום, אשר יהיה רשאי לפעול כיו"ר הועדה בהיעדרותו.
    3. יו"ר הועדה יודיע על כינוס הועדה בדוא"ל לחברי הועדה ולמשקיפים, לפחות 4 ימים לפני מועד הכינוס. ההודעה תכלול את מועד הכינוס, מיקומו, סדר היום, את ההצעות המובאות להחלטה ואת המסמכים הרלוונטיים. הודעה על שינויים בפרטי הכינוס, אם היו, תפורסם עד 24 שעות לפני מועד הכינוס.
    4. יו"ר הועדה או מי מטעמו ידאג לרישום מסודר של החלטות הועדה ולעריכת פרוטוקול או הקלטה של הישיבה. אלו יפורסמו פומבית, ובדוא"ל לחברי לשכת המשמרת, זמן סביר לאחר הכינוס. בנוסף יצורפו אלו לדוא"ל הבא הנשלח לכלל חברי המשמרת.
    5. כל אחד מחברי ועדת הבחירות יהיה רשאי להעלות נושא לדיון.
    6. ועדת הבחירות תגיש הסבר מנומק לכל דחיית מועמדות, ערעור או בקשה שהוגשה לה.
    7. יו"ר המשמרת יסייע לוועדת הבחירות במילוי תפקידה ויעמיד לרשותה את כל הדרוש לה לשם כך ובכלל זה את אמצעי הפרסום של המשמרת.
  1. הליכי בחירות כלליים לבחירות למוסדות ולבחירות לראשות המשמרת:
   1. לא יידחה מועד הבחירות לראשות המשמרת הצעירה, או למוסדותיה, מעבר לאמור בתקנון זה למעט במצבים הבאים: מצב חירום במדינה, בחירות כלליות, בחירות לראשות המפלגה, בחירות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת. הוכרז מצב כאמור, תקבע ועדת הבחירות מחדש את מועד הבחירות, לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר סיום המצב האמור, ותעשה את ההתאמות הנדרשות. סעיף זה ישונה ברוב מיוחד בלבד.
   2. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי בין בעצמו ובין על ידי תומכיו. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות וביושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.
  1. שוויון הזדמנויות, כנסים ותעמולת בחירות
   1. המשמרת ו/או המפלגה, ו/או סניפי המפלגה ו/או כל גורם הקשור למשמרת ו/או המפלגה לא יממנו פעילות כלשהי של מועמד לרבות תשלום עבור כיבוד, דברי דפוס, דואר, שיחות טלפון, הזמנות וסבסוד אירועים הכוללים לינה. לא יעשה מועמד שימוש במבני המפלגה וברכושה לטובת קידום מועמדותו. על אף האמור, יותר קיומו של אירוע בחירות במבנה של המפלגה במידה ומשתתפים בו באופן שוויוני כל המועמדים הרלוונטיים (פאנל).
   2. מועמד הממלא תפקיד מפלגתי או מטעם המפלגה, בין אם מונה או נבחר לתפקיד, לא יעשה שימוש לצורכי מערכת בחירות באמצעים של מקום עבודתו או כאלו הקשורים אליהם, לרבות שימוש בפקס, טלפונים קוויים, דואר והסעות או שירות מקצועי כלשהו, למעט המותר על פי חוק המפלגות.
   3. לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות.
   4. לא תהא תעמולת בחירות קשורה בהגשת מאכלים ומשקאות. על אף האמור לעיל, ניתן בעת עריכת תעמולת בחירות להגיש כיבוד קל וצנוע לנוכחים.  
   5. לא תשולם אגרת מועמדות לבחירות על ידי איש זולת המועמד עצמו או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה.
   6. לא תהא תעמולת בחירות מטעם מועמד בצורה או בדרך שיש בה משום הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות מטעם מועמד אחר או למענו.
   7. ועדת הבחירות תקבע כללים להגבלת ההוצאות הכספיות ואמצעי הפרסום הנהוגים על ידי המועמדים.
   8. ועדת הבחירות תהיה רשאית לפסול, ברוב של 4 מתוך 5, את מועמדותו או זכותו להצביע של מי שהפר תקנון זה ופעל שלא ביושר ובניגוד לטוהר הבחירות.
  1. בחירות למוסדות המשמרת הצעירה (צירי ועידה וראשי סניפים)
   1. הזכות לבחור ולהיבחר לראשות סניף של המשמרת הצעירה ולנציגות הסניף בוועידת המשמרת נתונה לכל חברי סניף המשמרת, אשר התפקדו למפלגה לפחות 6 חודשים לפני מועד הבחירות. זכות זו נתונה בסניף בו החבר מתגורר על פי רישומי משרד הפנים נכון ליום שתקבע ועדת הבחירות.
   2. בעל זכות להיבחר, המעוניין להתמודד בסניף אשר אינו מתגורר בו על פי רישומי משרד הפנים ואשר יש לו אליו זיקה מהותית, יגיש בקשה לוועדת הבחירות בצירוף הוכחות לזיקה. ועדת הבחירות תהיה רשאית לאשר התמודדות כאמור בתנאי שמגיש הבקשה עומד באחד מהתנאים הבאים:
    1. מתגורר דרך קבע בתחומי הסניף.
    2. הוריו או אחד מהוריו מתגוררים דרך קבע בתחומי הסניף.
    3. עובד דרך קבע במקום עבודה הנמצא בתחומי הסניף.
    4. לומד דרך קבע במוסד לימודים הנמצא בתחומי הסניף.
   3. ועדת הבחירות תקבע את מיקומי הקלפיות. ככל האפשר תוצב קלפי בכל סניף בו נערכות בחירות או במרחק סביר ממנו.
   4. ועדת הבחירות תמנה יו"ר וועדת קלפי וחברי ועדת קלפי בכל אחת מהקלפיות ובנוסף תינתן אפשרות לכל מתמודד אשר אושר כנדרש להציב משקיף בקלפי בה הוא מתמודד.
   5. הסניפים המשתתפים בבחירות: ועדת הבחירות תפרסם בפומבי את רשימת הסניפים המשתתפים בבחירות, על פי סעיף "סניפי המשמרת הצעירה" בתקנון זה.
   6. חלוקת הנציגים בין הסניפים בוועידה:
    1. כ-180 נציגים ייקבעו על בסיס מספר הקולות שקיבלה מפלגת העבודה ביישובים שבתחומי הסניף, בבחירות הכלליות האחרונות, באופן הבא:

מספר הנציגים לסניף בוועידה יהיה שווה ל- 180 כפול מספר הקולות שקיבלה מפלגת העבודה ביישובים שבתחומי הסניף, לחלק לסך הקולות שקיבלה מפלגת העבודה בכל הארץ.

    1. כ-120 נציגים ייקבעו על בסיס מספר בעלי זכות ההצבעה בסניף באופן הבא:

מספר הנציגים לסניף בוועידה יהיה שווה ל-120 כפול מספר בעלי זכות ההצבעה בסניף, לחלק לסך בעלי זכות ההצבעה בסניפים אשר משתתפים בבחירות.

    1. תוצאות שני הסעיפים הקודמים יחוברו ויהוו את מספר הנציגים הכולל הניתן לסניף. שבר בתוצאה, הגדול מ-0.5, או שווה לו, יעוגל כלפי מעלה. שבר אחר יעוגל כלפי מטה.
    2. על אף האמור בסעיף זה, לא יפחת הייצוג של סניף המשתתף בבחירות מ-2 נציגים ולא יעלה על 20 נציגים.
    3. ועדת הבחירות תערוך את החישובים הנדרשים ותפרסם בפומבי את חלוקת הייצוג בין הסניפים, תוך פירוט אופן החישוב.
   1. הבטחת ייצוג לנשים בבחירות לוועידה:
    1. בכל סניף בעל 4 נציגים ומעלה יובטח ייצוג של 40% לפחות לנשים. בכל מקרה תעוגל ההבטחה כלפי מעלה, כלומר, תוספת של הבטחה.
    2. בכל סניף בעל 2 נציגים ומעלה יובטח ייצוג לאישה אחת לפחות.
    3. ועדת הבחירות תחשב ותפרסם בפומבי את הבטחת הייצוג בכל סניף.
   2. אופן ההצבעה והבחירה לנציגי הועידה:
    1. בסניפים בהם מספר הנציגים שהוקצו לסניף שווה או גדול ממספר המועמדים, לא יתקיימו בחירות. מועמדים אלו יאושרו על ידי ועדת הבחירות כנציגי הסניף בוועידת המשמרת בתנאי שהגישו כל אחד חתימות של 5 חברי סניף אשר תומכים במועמדותם באופן שקבעה ועדת הבחירות ועד למועד שנקבע בתקנון זה.
    2. בסניפים בעלי ייצוג של 3 נציגים ומעלה, רשאי כל בוחר להצביע עבור לא יותר מ-2/3 ממספר הצירים שהוקצה לסניף בו הוא מצביע. במקרה שתוצאת החלוקה אינה שלמה, יעוגל המספר כלפי מטה. בסניפים בעלי ייצוג של שני צירים או אחד, רשאי כל בוחר להצביע עבור שני מועמדים, או אחד, בהתאמה. ועדת הבחירות תוציא הנחיות להבהרת סעיף זה, תקבע את מספר הצירים אליהם יהיה ניתן להצביע בכל סניף ותפרסם זאת.
    3. לאחר ספירת הקולות יסודרו המועמדים על פי מספר הקולות שזכה לו כל אחד. הראשונים בכל רשימה, עד למספר הנציגים אשר נקבע לסניף, יהיו הזוכים. פחת מספר הנשים הזוכות מהבטחת הייצוג שנקבעה לאותו סניף, תושלם הבטחת הייצוג כך שהנשים הראשונות שטרם נכנסו לרשימת הזוכים יתפסו את מקומם של הגברים האחרונים שנכנסו לרשימת הזוכים. זכו שני מועמדים או יותר במספר זהה של קולות, באופן אשר לא מאפשר לקבוע מי יזכה בנציגות, תערוך ועדת הבחירות הגרלה ביניהם ותכריז על הזוכים. על אף כל האמור בסעיף קטן זה, לא יזכה מועמד במקום כנציג בוועידת המשמרת אם לא זכה ב-5 קולות לפחות.
    4. חדל ציר ועידה נבחר מכהונתו, מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו הבא בתור ברשימה, אם ישנו כזה. במקרה זה, לא תהיה השפעה להבטחת הייצוג לנשים.
   3. אופן ההצבעה והבחירה לראשות הסניפים
    1. לא הגיש מועמדות יותר מאדם אחד, או פחת מספר המועמדים למועמד אחד, תאושר בחירתו לראשות הסניף על ידי וועדת הבחירות בתנאי שהגיש חתימות של 10 חברי סניף, או 20% מחברי הסניף, הנמוך מביניהם, אשר תומכים במועמדותו באופן שקבעה ועדת הבחירות ועד למועד שנקבע בתקנון זה.
    2. הגישו מועמדות שני אנשים או יותר - ייבחר מי שקיבל את מירב הקולות בבחירות.
    3. זכו שני מועמדים או יותר במספר זהה של קולות, אשר מהווה את מירב הקולות, תקבע ועדת הבחירות סיבוב שני בין מועמדים אלו בטווח של בין 7 ל-14 יום ממועד הסיבוב הראשון. זכו בשנית שני מועמדים או יותר במספר זהה של קולות כאמור, תערוך ועדת הבחירות הגרלה ביניהם ותכריז על הזוכה.
    4. על אף האמור בסעיפים 13.4.9.2 עד 13.4.9.3, לא יזכה מועמד במקום כיו"ר סניף אם לא זכה ב-5 קולות לפחות.
   4. מועדים:

ועדת הבחירות תקבע את מועדי הבחירות על פי הכללים הבאים ותפעל על פיהם:

    1. הבחירות לראשות סניפי המשמרת הצעירה ולנציגי הסניף בוועידת המשמרת, ייערכו ביום אחד בחודש מאי של כל שנה קלנדרית זוגית, במועד המדויק שתקבע ועדת הבחירות. סעיף זה ישונה ברוב מיוחד בלבד.
    2. הודעה על קיום הבחירות - תפורסם בפומבי ובדוא"ל לכל חברי המשמרת לא יאוחר מ-3 חודשים לפני מועד הבחירות.
    3. קבלת בקשות לסגירת תא סטודנטים על פי סעיף 5 בתקנון זה - ועדת הבחירות תקבע את מועד סיום קבלת הבקשות לא יאוחר ממועד פרסום רשימת הסניפים והתאים הראשונית ובלבד שהקציבה לכך לפחות 5 ימים.
    4. פרסום ספר בוחרים ראשוני ופרסום פומבי של רשימת הסניפים והתאים - לא יאוחר מ-75 יום לפני מועד הבחירות. ספר הבוחרים לא יפורסם בפומבי אך תינתן לכל חבר האפשרות לבדוק האם הוא נכלל בו. בהתאם לסעיפים "סניפי המשמרת הצעירה" ו"תאי הסטודנטים" בתקנון זה ועל פי ספר הבוחרים, תחשב ועדת הבחירות את מספר חברי המשמרת בכל סניף, תקבע ותפרסם בפומבי את רשימת הסניפים והתאים הזכאים לייצוג בוועידה ואת מספר בעלי זכות ההצבעה בכל סניף.
    5. ערעור על אי הכללה בספר הבוחרים וערעור על רשימת הסניפים והתאים - יוגש על ידי חבר המעוניין בכך עד למועד שקבעה ועדת הבחירות ובלבד שהקציבה לכך לפחות שבוע ממועד פרסום ספר הבוחרים הראשוני. חבר המשמרת המעוניין לערער על רשימת הסניפים יוכל לקבל את ספר הבוחרים של הסניף שלו בכפוף לחתימה על הצהרת סודיות.
    6. תשובות ועדת הבחירות לערעורים, פרסום ספר בוחרים סופי ופרסום פומבי של רשימת הסניפים והתאים הסופית: יהיו לא יאוחר מ- 60 יום לפני מועד הבחירות. ספר הבוחרים לא יפורסם בפומבי אך תינתן לכל חבר האפשרות לבדוק האם הוא נכלל בו.
    7. פרסום פומבי וראשוני של חלוקת הייצוג של הסניפים, של הבטחת הייצוג לנשים בכל סניף ושל מספר המועמדים בהם יכול כל מצביע לבחור יהיה במועד פרסום ספר הבוחרים הסופי.
    8. ערעור על חלוקת הייצוג של הסניפים, על הבטחת הייצוג לנשים ו/או על מספר המועמדים בהם יכול כל מצביע לבחור - יוגש על ידי חבר המעוניין בכך עד למועד שקבעה ועדת הבחירות ובלבד שהקציבה לכך לפחות 5 ימים ממועד פרסום פרטים אלו.
    9. מענה לערעורים, ופרסום סופי ופומבי של חלוקת הייצוג של הסניפים, ייצוג הנשים ומספר המועמדים בהם יכול כל מצביע לבחור יהיה לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד הבחירות.
    10. הגשת מועמדות ובקשות להכרה בזיקה מהותית: ועדת הבחירות תקבע את הנהלים להגשת מועמדות ובקשות להכרה בזיקה מהותית ותקבע את האגרה המוטלת על המועמדים. הגשת מועמדות תהיה מותנית במסירת מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל זמינים לוועדת הבחירות. הגשת המועמדות תחל לא יאוחר ממועד פרסום ספר הבוחרים הסופי ותסתיים לא יאוחר מ-37 יום לפני מועד הבחירות ולא מוקדם מיומיים לאחר מועד פרסום חלוקת הייצוג של הסניפים. בכל מקרה יוקצב להגשת מועמדות 14 יום לפחות. רשימת מגישי המועמדות תפורסם באתר המשמרת הצעירה ותתעדכן יומיומית. לכל מגיש מועמדות יינתן ספר הבוחרים של הסניף בו הוא מתכוון להתמודד בכפוף לחתימה על הצהרת סודיות.
    11. אישור או דחיית מועמדות וזיקה מהותית ופרסום פומבי של רשימת מועמדים ראשונית - לא יאוחר מ-37 ימים לפני מועד הבחירות.
    12. הגשת ערעור על דחיית מועמדות ו/או זיקה מהותית, תתאפשר למועמד עצמו בלבד, לא יאוחר מ-3 ימים לאחר מועד הדחייה.
    13. מענה לערעורים, אישור ופרסום פומבי של רשימת מועמדים סופית - לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד הבחירות.

מועדים לאחר הבחירות:

    1. פרסום תוצאות הבחירות - ועדת הבחירות תפרסם בפומבי את תוצאות הבחירות בכל הסניפים, לא יאוחר מ-48 שעות לאחר תום הבחירות, ותכלול בפרסום את מספר הקולות שקיבל כל מועמד.
    2. קבלת חתימות של מועמדים בסניפים בהם לא התקיימו בחירות ואישור או פסילת נציגים על פי סעיף 13.4.8.1 - הוחלט על ביטול הבחירות בסניף כלשהו למעלה מ-24 שעות לפני מועד הבחירות המתוכנן, תקבע ועדת הבחירות את מועד הגשת החתימות למועד הבחירות המתוכנן. הוחלט על ביטול הבחירות למטה מ-24 שעות לפני מועד הבחירות המתוכנן, יגישו המועמדים את החתימות כאמור לא יאוחר מ-24 שעות לאחר ההודעה על ביטול הבחירות.
    3. אישור חתימות - הוגשו חתימות כאמור בסעיף הקודם, תבחן ועדת הבחירות את החתימות, תאשר או תדחה את בחירתם של המועמדים ותפרסם בפומבי את החלטתה במועד פרסום התוצאות הראשוניות.
    4. ערעור על תוצאות הבחירות - יוגש על ידי מועמד המעוניין בכך לא יאוחר מ-24 שעות לאחר פרסום התוצאות הראשוניות.
    5. החלטה בערעור על תוצאות הבחירות - ועדת הבחירות תשיב לערעורים, תחליט בעניינם ותפרסם בפומבי את התוצאות הסופיות, לא יאוחר מ-4 ימים לאחר פרסום התוצאות הראשוניות.
    6. על אף האמור בסעיף זה תהא רשאית ועדת הבחירות לערוך התאמות במועדי ההכנות לבחירות במקרים בהם הנסיבות אינן מאפשרות עמידה במועדים אלו ובלבד ועשתה שינויים מצומצמים ככל האפשר. למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי להתיר שינוי במועד הבחירות עצמן.

  1. בחירות לראשות המשמרת הצעירה
   1. הזכות להיבחר לראשות המשמרת נתונה לכל חברי המשמרת אשר התפקדו למפלגה לפחות 6 חודשים לפני מועד הבחירות.
   2. הזכות לבחור נתונה למי שהם חברי ועידת המשמרת ואשר התפקדו למפלגה לפחות 6 חודשים לפני מועד הבחירות.
    1. על אף האמור בסעיף קטן זה, לא תינתן הזכות לבחור למזכיר ויו"ר תא סטודנטים אשר הוקם פחות מ-6 חודשים לפני מועד הבחירות לראשות המשמרת.
   3. מיקום: הבחירות ייערכו בלא פחות משלושה אתרי הצבעה שונים הפרושים בפריסה כלל-ארצית. מיקום אתרי ההצבעה יקבע ע"י ועדת הבחירות באופן שיתאפשר לכל בעל זכות הצבעה להצביע במרחק סביר מביתו. אתרי ההצבעה יהיו מקומות מרכזיים הנגישים באמצעות תחבורה ציבורית.
   4. ועדת הבחירות תמנה יו"ר וועדת קלפי וחברי ועדת קלפי בכל אחת מהקלפיות ובנוסף תינתן אפשרות לכל מתמודד אשר אושר כנדרש להציב משקיף בכל קלפי.
   5. מועדים:
    1. הבחירות ליו"ר המשמרת הצעירה ייערכו בחודש יוני של כל שנה קלנדרית זוגית, 30 יום לפחות לאחר מועד הבחירות למוסדות, במועד המדויק שתקבע ועדת הבחירות. סעיף זה ישונה ברוב מיוחד בלבד.
    2. הודעה על קיום הבחירות תפורסם בפומבי ובדוא"ל לכל חברי המשמרת לא יאוחר מ-3 חודשים לפני מועד הבחירות.
    3. הגשת בקשה להיכלל בספר הבוחרים, לחברי ועידה שאינם ראשי סניפים או נציגי הסניפים בוועידה - ועדת הבחירות תקבע את הנהלים להגשת בקשה זו ותקבע את האגרה המוטלת על המבקשים בהתאם לאגרה שהוטלה על המתמודדים בבחירות למוסדות. ועדת הבחירות תקציב להגשת הבקשות 7 ימים לפחות ותקבע את מועד סיום הגשת הבקשות לא יאוחר מיום פרסום ספר הבוחרים הראשוני.
    4. פרסום ספר בוחרים ראשוני - לא יאוחר מ-28 יום לפני מועד הבחירות. ספר הבוחרים יפורסם בפומבי ללא פרטי קשר ותינתן לכל חבר האפשרות לבדוק האם הוא נכלל בו.
    5. ערעור על אי הכללה בספר הבוחרים - יוגש על ידי חבר המעוניין בכך עד למועד שקבעה ועדת הבחירות ובלבד שהקציבה לכך לפחות 3 ימים ממועד פרסום ספר הבוחרים הראשוני.
    6. תשובות ועדת הבחירות לערעורים ופרסום ספר בוחרים סופי: לא יאוחר מ- 21 יום לפני מועד הבחירות. ספר הבוחרים יפורסם בפומבי ללא פרטי קשר ותינתן לכל חבר האפשרות לבדוק האם הוא נכלל בו.
    7. הגשת מועמדות: ועדת הבחירות תקבע את הנהלים להגשת מועמדות ותקבע את האגרה המוטלת על המועמדים. הגשת מועמדות מותנית בהגשת חתימות של 30 חברי משמרת אשר לא חתמו למועמד אחר. ועדת הבחירות תקציב להגשת המועמדות 5 ימים לפחות ותקבע את מועד סיום הגשת המועמדות לא יאוחר מ-21 יום לפני מועד הבחירות ולא מוקדם מיומיים לאחר פרסום ספר הבוחרים הראשוני.
    8. אישור או דחיית מועמדות ופרסום פומבי של רשימת מועמדים ראשונית - לא יאוחר מיום סגירת הגשת המועמדות. לכל מועמד מאושר יינתן ספר הבוחרים בכפוף לחתימה על הצהרת סודיות.
    9. הגשת ערעור על דחיית מועמדות תתאפשר למועמד עצמו בלבד, לא יאוחר מ-3 ימים לאחר מועד הדחייה.
    10. מענה לערעורים, אישור ופרסום פומבי של רשימת מועמדים סופית - לא יאוחר מ-7 ימים לאחר מועד פרסום רשימת המועמדים הראשונית.

מועדים לאחר הבחירות:

    1. פרסום תוצאות הבחירות בפומבי - לא יאוחר מ-24 שעות לאחר הבחירות.
    2. ערעור על תוצאות הבחירות - יוגש על ידי מועמד המעוניין בכך, לא יאוחר מ-48 שעות לאחר הבחירות.
    3. החלטה בערעור על תוצאות הבחירות ופרסום תוצאות סופיות בפומבי - תינתן על ידי ועדת הבחירות לא יאוחר מ-4 ימים לאחר הבחירות.
    4. על אף האמור בסעיף זה תהא רשאית ועדת הבחירות לערוך התאמות במועדי ההכנות לבחירות במקרים בהם הנסיבות אינן מאפשרות עמידה במועדים אלו ובלבד שעשתה שינויים מצומצמים ככל האפשר. למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי להתיר שינוי במועד הבחירות עצמן.
   1. אופן הבחירה
    1. לא הגיש מועמדות יותר מאדם אחד, או פחת מספר המועמדים למועמד אחד, תאושר בחירתו לראשות המשמרת בוועידת המשמרת.
    2. הגישו מועמדות שני אנשים או יותר - ייבחר מי שקיבל את מירב הקולות בבחירות ובלבד שזכה ב-40% מכלל הקולות הכשרים לפחות.
     לא זכה איש מהמועמדים ב-40% מכלל הקולות הכשרים, תקבע ועדת הבחירות סיבוב שני בין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות, בטווח של בין 7 ל-14 יום ממועד הסיבוב הראשון.
    3. זכו שני מועמדים או יותר במספר זהה של קולות, אשר מהווה את מירב הקולות, תקבע ועדת הבחירות סיבוב שני בין מועמדים אלו בטווח של בין 7 ל-14 יום ממועד הסיבוב הראשון. זכו בשנית שני מועמדים או יותר במספר זהה של קולות כאמור, תערוך ועדת הבחירות הגרלה ביניהם ותכריז על הזוכה.

14. שונות

 1.  שינוי תקנון זה יתאפשר בוועידת המשמרת ברוב רגיל מקרב הנוכחים, למעט סעיפים אשר הוגדר ששינויים ידרוש רוב מיוחד. רוב מיוחד משמעותו רוב מקרב כלל חברי הועידה, הנוכחים ושאינם נוכחים.
 2. סדרי הגשת בקשות - בכל מקום בתקנון זה בו נדרשת הגשת בקשה של מספר אנשים יחד יעשה הדבר על ידי הגשת חתימות ומספרי זהות או בכל אופן המבהיר מעל לכל ספק כי אכן המצטרפים לבקשה עשו זאת מרצונם.
 3. דרכי פרסום הודעות - בכל מקום בתקנון זה בו נקבע פרסום פומבי יכלול הדבר פרסום במקום נראה ונגיש באתר האינטרנט של המשמרת הצעירה, ובכל אמצעי אחר שיוגדר על ידי לשכת המשמרת הצעירה לעניין זה. בכל מקום בו מוגדר פרסום באמצעות דוא"ל יכלול הדבר כל כתובת דואר אלקטרוני, של חברי הפורום הרלוונטי, שנמסרה למשמרת הצעירה לצורך כך.
 4. מושגים אשר אינם מוגדרים בתקנון זה יפורשו על פי חוקת המפלגה ועל פי הנהוג במפלגה ובמשמרת.
 5. למעט במקרים בהם מתייחס תקנון זה במפורש לנשים או לגברים, מכוון תקנון זה לשני המינים.

====

התקנון פורסם במקור פה

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן"
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי