סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

בחירות ליו"ר העבודה 2019 - תקנון

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית וכפי שאושר במושב הוועידה ה-10 בתאריך 23.6.2019.

1. מועד הבחירות

הבחירות ליושב ראש מפלגת העבודה הישראלית (להלן: יו"ר ו/או יו"ר המפלגה) אשר יתקיימו ביום 2 ביולי 2019 (בהתאם להחלטת הנהלת המפלגה מיום 13.5.2019) במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות (להלן: הבחירות). ככל שיידרשו בחירות נוספות בהתאם לאמור בתקנון זה מועדן יהיה 9 ביולי 2019.

2. היום הקובע

2.1 .חבר יוכל להגיש את מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה אם התפקדותו נעשתה עד ליום 25 ביוני 2019 בשעה 16:00 (להלן: היום הקובע להיבחר)

2.2. היום הקובע להיכללות בפנקס הבוחרים הינו 1 ביוני 2019 או 25 ביוני 2019 בהתאם בהתאם להחלטת הוועידה (להלן: היום הקובע לבחור). ככל שייקבע כי היום הקובע הינו 25 ביוני 2019 , השעה הסופית להתפקדות עבור חבר אשר התפקד באמצעות טופס מקוון הינה 23:59 , ולחבר אשר התפקד באמצעות טופס נייר הינה 16:00. ככל שייקבע כי היום הקובע הינו 1 ביוני, השעה הסופית להתפקדות הינה 23:59, עבור כל דרכי ההתפקדות.

3. שיטת הבחירות

הבחירות ליו"ר המפלגה יהיו אישיות, ישירות, וחשאיות, בהתאם לתקנון זה. הבחירות תהינה ממוחשבות באופן מלא, הכל בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.

4. הזכות לבחור ולהיבחר

4.1. הזכות לבחור נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:

4.1.1. הוא חבר במפלגת העבודה ביום הקובע לבחור.

4.1.2. שמו נכלל בספר הבוחרים.

4.1.3. הוא איננו חבר באף מפלגה אחרת, בכפוף לאמור בסעיף 11.10 להלן.

4.1.4. לא קיימת כל מגבלה על זכותו לבחור על פי חוקת מפלגת העבודה ועל פי תקנון זה, לרבות הוראות השעה.

4.1.5. תקופת חברות רצופה, החל מהיום הקובע לבחור ללא הפסקת רציפות.

4.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:

4.2.1. כשיר להיבחר לכנסת ה-22, ככל שאלה יתקיימו במועדן, בהתאם להוראות כל דין.

4.4.2. לא קיימת כל מגבלה על זכותו להיבחר לתפקיד על פי חוקת מפלגת העבודה ועל פי תקנון זה, לרבות הוראות השעה.

4.2.3. הוא חבר מפלגה שהתפקדותו נעשתה עד ליום הקובע להיבחר.

4.2.4. מועמדותו אושרה על ידי ועדת הבחירות.

4.2.5. על אף האמור בסעיף זה וביתר הוראות התקנון, הנהלת המפלגה, רשאית, מראש או בדיעבד, לאשר התמודדותו של אדם גם אם לא התקיימו בו התנאים שלעיל.

5. מועמד

מועמד הנו, בעל זכות להיבחר, אשר הגיש את מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה עד ליום 25 ביוני 2019 בשעה 16:00, ואשר ועדת הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים על פי הוראות החוקה, תקנון זה ועל פי כל דין.

6. ועדת הבחירות

6.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה בישיבתה ביום 23.6.19.

6.2. יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את חבר הוועדה אשר אושר על ידי הנהלת המפלגה.

6.3. בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות, ובמצב בו היו הקולות שקולים, יינתן ליו"ר הוועדה באותה הישיבה, קול כפול וזאת עד לבחירת חבר ועדה חדש במקום זה שהפסיק את כהונתו.

6.4. אישור המועמדים ייעשה על ידי ועדת הבחירות בהתאם לתנאי תקנון זה וזאת עד ליום 26.6.19.

6.5. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

6.6. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה, וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.

6.7. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובכלל זה בנוגע לתנאי סף וטוהר מידות למועמדים ונבחרים למוסדות המפלגה - ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה.

6.8. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.

6.9. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם מראש את כמות ומיקומי אתרי ההצבעה. מיקום הקלפיות וכמותן יקבע בסמכותה הבלעדית של ועדת הבחירות, בהתאם לשיקול דעתה, והחלטתה בנושא תהיה סופית.

6.10. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות.

6.11. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

6.12. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 7 ימי עבודה לפני או אחרי מועד הבחירות, הן בהתייחס לסיבוב הראשון והן בהתייחס לסיבוב השני ככל שיידרש.

6.13. מועמדים שהינם עובדי המפלגה חייבים לצאת לחופשה ולנהוג בהתאם לנוהל שאושר על ידי הנהלת המפלגה ביחס לעובדי המפלגה המבקשים להתמודד על תפקידים נבחרים.

6.14. מובהר כי חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות בבחירות.

7. פרסום תוצאות

ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה.

8. אתרי ההצבעה

8.1. תוצאות הבחירות יפורסמו ויועברו למועמדים על פי שיוך אתרי ההצבעה למחוזות המפלגה. לדוגמא: תוצאות אתרי ההצבעה שייפרשו בישובים במגזר הדרוזי יפורסמו אתר ההצבעה הבודד.

8.2. אתרי ההצבעה יהיו בהתאמה ל- 85 אתרי ההצבעה שנקבעו בבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה- 21 . ככל שלא ניתן יהיה לקבוע אתר הצבעה מסוים לבחירות אלה, ייקבע אתר חלופי במיקום סמוך ככל האפשר לאתר ההצבעה הקודם. בנוסף, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות 15-20 אתרי הצבעה נוספים (כלומר סה"כ אתרי ההצבעה לא יפחת מ- 100 ולא יעלה 105).

8.3. ביום 28.6.19 תועמד לרשותם של חיילים בשירות חובה, קבע ומילואים (בכפוף להצגת צו מילואים ליום הבחירות). הקלפי תהיה פתוחה בין השעות 09:00 ל- 14:00 ותמוקם בבית המפלגה.

9. הרוב הדרוש

9.1. המועמד בעל מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות, ייבחר לתפקיד יו"ר המפלגה. ואולם, לא עלה בידי אותו מועמד לזכות במספר קולות השווה - לכל הפחות - ל-%40 ממספר הקולות הכשרים - ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים שהשיגו את מירב הקולות וזאת לאחר 7 ימים ממועד הבחירות הראשונות ובהתאם להחלטת ועדת הבחירות.

9.2. מועמד שקיבל בבחירות הנוספות את מספר הקולות הגבוה ביותר - הוא הנבחר.

10. שוויון במספר הקולות

10.1. במקרה של שוויון במספר הקולות בין שני מועמדים שדורגו בשני המקומות הראשונים, ובמידה והתוצאה אינה מאפשרת הכרעה בבחירת היו"ר, ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים האמורים. המועמד שיזכה ברוב הקולות בסיבוב הנוסף, הוא הנבחר.

10.2. התקבלה תוצאת שוויון בין המועמדים בבחירות הנוספות, יתווספו הקולות שקיבל כל מועמד בסיבוב הראשון לקולות שקיבל המועמד בסיבוב השני, והמנצח יהא מי שקיבל את מספר הקולות המרבי באופן מצרפי.

10.3. קיבלו שני מועמדים מספר שווה של קולות בבחירות הנוספות ובבחירות הראשונות כאמור בסעיף 9.2 - תיערך הגרלה לקביעת המנצח.

11. פנקס הבוחרים

10.1 .פנקס הבוחרים יכלול, לכל הפחות, את שמות בעלי זכות הבחירה וכן מען, מחוז וסניף שאליו הם משתייכים.

10.2. אגף המפקד והמידע במפלגה יפרסם פנקס בוחרים ראשון (להלן: פנקס בוחרים א') בו יכללו הזכאים לבחור עד ליום 26.9.19.

10.3. כל חבר מפלגה יוכל לבדוק את זכאותו להצביע באתר האינטרנט של המפלגה.

10.4. מערכת מקוונת ובה פנקס הבוחרים תועבר לידי כל מועמד בכפוף לחתימתו של המועמד על טופס התחייבות לשמירת סודיות כמו גם בכפוף להתחייבותו לשלוח דואר אלקטרוני ומסרונים רק באמצעות המערכת האמורה.

10.5. חבר מפלגה ששמו לא נכלל בפנקס הבוחרים א' רשאי להגיש ערר לוועדת הבחירות בצירוף אסמכתאות שיידרשו על ידי אגף המפקד והמידע. הערר יוגש באופן אישי על ידי החבר עד ליום 27.6.19 ויהיה חתום על ידי העורר בצירוף צילום של תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה. את הערר ניתן יהיה להגיש באמצעות כתובת הדוא"ל של אגף המפקד והמידע.

10.6. הערר ידון על ידי ועדת הבחירות או ועדת משנה שתוסמך על ידה, והיא תהא מוסמכת לדון בעניין ללא זימון העורר.

10.7. לאחר סיום הדיונים בעררים שהוגשו, תעביר ועדת הבחירות את החלטותיה לאגף המפקד והמידע וזה יפרסם את פנקס הבוחרים השני (להלן: פנקס בוחרים ב') עד ליום 1.7.19.

10.8. ככל שיתאפשר, בסמוך ליום הקובע, אגף המפקד והמידע יפנה לאלה רשם המפלגות ו/או למפלגות המקיימות בחירות מקדימות – על מנת לקבל תשובה באשר להיותו של חבר מפלגה רשום במפלגה נוספת (להלן: בדיקת כפל מפלגות).

10.9. יובהר, הזכות לבחור מותנית בחברות בת תוקף ביום הקובע. חבר אשר נגרע מחברותו במפלגה וחידש אותה לאחר היום הקובע, לא יהיה זכאי לבחור.

10.10. כל מי שלאחר היום הקובע יהיה חבר במפלגה אחרת (התפקדות כפולה) לא יהא רשאי להצביע בבחירות, בכפוף לאמור בתקנון זה.

10.11. הקביעה מי הוא בעל חברות כפולה, תעשה על פי נתונים שיתקבלו מרשם המפלגות ו/או ממפלגות בהן נערכות בחירות מקדימות, במענה לפניה שתבצע המפלגה בסמוך ליום הקובע.

10.12. תוך 3 ימים מן המועד בו תודיע המפלגה (באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט) לחבר על התפקדות כפולה, הוא יהא חייב להוכיח, לשביעות רצונה המלא של ועדת הבחירות והיועץ המשפטי למפלגה, כי אכן שמו נגרע מרשימת החברים בכל מפלגה אחרת והוא אינו חבר בה עוד.

10.13. יובהר, בהתאם לדין, חבר המפלגה רשאי לשלם את דמי החבר עבור עצמו או עבור בן משפחה הסמוך על שולחנו. לעניין זה יראו בן משפחה מקרבה ראשונה כסמוך על שולחנו של החבר המשלם.

10.14. פנקס הבוחרים יעודכן באופן שוטף עד המועדים הנקובים לעיל באמצעות המערכת המקוונת אליה יקבלו המועמדים גישה.

12 .הגשת מועמדות

12.1 המועמדות תוגש למנהל מפקד וחברות במועד שייקבע בתקנון זה. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות ושילם דמי בחירות בסך 10,000 ש"ח, באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות, ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. (להלן: דמי הבחירות). לאחר הגשת המועמדות, דמי הבחירות לא יושבו.

12.2 תשלום דמי הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים יעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.

12.3. בד בבד עם הגשת המועמדות יפקיד המועמד ערבות אישית בסך 5,000 ש"ח, לכיסוי קנסות ו/או הוצאות שיוטלו על המפלגה עקב פעילות המועמד במסגרת הבחירות לרבות עקב שליחת מסרונים ודוא"ל תוך חריגה מהמכסה שאושרה על ידי ועדת הבחירות.

12.4. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.

12.5. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

13. ערעורים ודיון נוסף

13.1. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לבקש דיון נוסף בוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד פרסומה. הוועדה רשאית לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתה. החלטות הועדה בדיון הנוסף הינן סופיות למעט בנושאים האמורים בסעיף 14.2.

13.2 ערעור על החלטה בעניינים המנויים להלן יוגש למוסד לבירור עתירות בתוך 24 שעות ממועד ההחלטה. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת:

13.2.1 ערעור על החלטת ועדת הבחירות הדוחה בקשתו של מאן דהוא להיכלל בפנקס הבוחרים.

13.2.2 החלטת ועדת הבחירות שלא לאשר מועמדותו של חבר המפלגה.

13.3 ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

14. הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני המוסד לבירור עתירות, בשיבתו כבית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:

14.1. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

14.2. משמיד או מעלים ביודעין מסמך כאמור בסעיף 14.1.

14.3. נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.

14.4. מאיים ו/או מפעיל כוח ישיר ו/או עקיף על מצביע ו/או ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.

14.5. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

14.6. פועל בניגוד לחוק המפלגות.

14.7. מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

14.8. מוציא טופס הצבעה רשמי. אל מחוץ לחדר הקלפי. (במקרה של הצבעה שאינה ממוחשבת)

14.9. מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת. (במקרה של הצבעה שאינה ממוחשבת).

14.10. מצביע באמצעות טופס הצבעה שלא סופק לו באופן אישי על-ידי ועדת הקלפי. (במקרה של הצבעה שאינה ממוחשבת).

14.11. כל פעולה של מצביע שיש בה כדי לזייף ו/או להטות ו/או לפגוע בטוהר הבחירות ו/או לפעול בניגוד לחוק.

14.12. אין בהוראות סעיף זה כדי לצמצם את סמכויות בית הדין העליון של המפלגה או כדי לפגוע בסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסד לבירור עתירות.

14.13. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

15. לוחות זמנים

(הערה: במידה וקיימת סתירה בין הטבלה לאמור בתקנון, יגברו הוראות האמור בתקנון. כמו כן, ועדת הבחירות מוסמכת לשנות מועדים או לקבוע הסדרים ונהלים נוספים ויש לראות בטבלה זו כמסייעת בלבד)

מפלגת העבודה

הורדת תקנון pdf כקובץ.

"הצבא איננו ארגון דמוקרטי זה הארגון הבלתי-דמוקרטי היחיד שהדמוקרטיה שומרת כדי להגן על עצמה"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי