מושב הוועידה העשירית 23.6.19

Thank you for rating this article.

לצירי ולצירות מפלגת העבודה שלום רב,

הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום ראשון , 23 ביוני 2019 בשעה 19:00, בגני התערוכה בתל אביב ביתן 2 (D). התכנסות והרשמה החל מהשעה 18:00.

סדר היום של הישיבה הינו כדלקמן:

  • אישור סדר היום של הועידה. לקריאה לחץ כאן
  • אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה, ותיקון החוקה בהוראות שעה בהתאם לכך. לקריאה לחץ כאן
  • אישור תיקוני חוקה הנוגעים להרכב רשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-22 ובכללן הגשת רשימת המועמדים כך שתעשה על בסיס הרשימה שהוגשה לכנסת ה-21, בשינויים המחויבים. לקריאה לחץ כאן ולתיקוני החוקה כאן.
  • אישור הרכב ועדת הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה. לקריאה לחץ כאן
  • מינוי יו”ר ועדת החוקה.
  • שונות.

*תיקוני החוקה המעודכנים יצורפו לעמוד זה בהמשך.

מצורף סדר היום המלא פה והמקור באתר המפלגה.

הועידה הינה סגורה להשתתפות צירי וצירות בלבד.

מצפים לראותכם!

דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום

1. על רקע פיזורה המוקדם, לאחר חודשיים בלבד, של הכנסת ה-21 ובהתאם להחלטת הנהלת המפלגה וועדת החוקה מוצע כי:

א. יושב ראש המפלגה ייבחר במסגרת בחירות מקדימות (פריימריס) שייערכו בתאריך 2.7.19 (וסיבוב שני על פי צורך שבוע לאחר מכן). יושב הראש ייבחר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה.

ב. לעניין מועד היום הקובע לזכאות להשתתפות בהצבעה בבחירות ליושב ראש המפלגה יובאו לחברי הועידה שתי חלופות להצבעה – האחת בתאריך 1.6.19 והשנייה בתאריך 25.6.19.

ג. יושב הראש הנבחר יוצב בראש הרשימה.

ד. החל מהמקום השני, תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לרשימת המפלגה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 בניכוי שריוני היו"ר. ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת המפלגה יתקיימו פריימריס על בסיס התקנון הקיים לבחירות לרשימה. (יוזכר כי הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה התקיימו ערב הבחירות לכנסת ה-21 ,בחודש פברואר 2019 ,לפני ארבעה חודשים בלבד). יובהר כי אין בהחלטה זו בכדי לגרוע מסמכות יו"ר המפלגה להביא לאישור ועידת המפלגה הצעות לשריונים של מועמדים ו/או מיזוגים ו/או חיבורים עם רשימות/מפלגות/סיעות אחרות.

ה. ככל שאחד מהמועמדים ברשימה ייבחר לתפקיד יושב הראש, אותו מועמד יועבר ממקומו - למקום הראשון - והרשימה תתקדם מקום אחד קדימה. בנוסף, במקום כל מועמד מתוך רשימת המועמדים שהוגשה לכנסת ה-21 ,אשר וויתר או יוותר על מקומו ברשימה או ייבצר ממנו להיכלל בה – יתקדמו כל יתר מועמדי הרשימה שלאחריו מקום אחד באופן עוקב. לדוגמא: אם המועמד ששובץ במקום השמיני ייבחר לתפקיד היו"ר (או שייבצר ממנו להיכלל ברשימה), המועמד ששובץ במקום התשיעי יתקדם למקום השמיני וכך הלאה.

2. ועדת הבחירות מתבקשת לאשר את הרכב ועדת הבחירות על פי הרשימה המצורפת בנספח לסדר היום.

3.פרופ' דוד ליבאי, יו"ר ועדת החוקה היוצא ביקש לסיים את תפקידו. לתפקיד יו"ר הוועדה מתבקשת הוועידה למנות את עו"ד שולי אשבול. בהזדמנות זו נבקש להודות לפרופ' ליבאי על תרומה של עשרות שנים רבות למדינת ישראל ולמפלגת העבודה.

נספח א': רשימת המועמדים ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-22 וחברי ועדת הבחירות

1. עוד הוחלט על ידי הנהלת המפלגה וועדת הבחירות כי תעמוד בעינה הקביעה המקובלת לפיה יושב הראש הנבחר יעמוד בראש הרשימה. החל מהמקום השני, תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לכנסת היוצאת, בניכוי שריוני היו"ר. להלן הרשימה המוצעת (עד למקום ה-24 - את רשימת המועמדים המלאה ניתן למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21):

1. היו"ר הנבחר 2. חה"כ איציק שמולי 3. חה"כ סתיו שפיר 4. חה"כ שלי יחימוביץ' 5. חה"כ עמיר פרץ

6. מרב מיכאלי 7. עמר בר-לב 8. רויטל סויד 9. ערן חרמוני (מזכ"ל) 10. יאיר (יאיא) פינק 11. מיכל בירן

12. גברי ברגיל 13. איתן כבל 14. סאלח סעד 15. אמילי מואטי 16. לאה פדידה 17. הנריקה צימרמן

18. מיכל צ'רנוביצקי 19. לילי בן-עמי 20. ח'לאילה אחסאן 21. נחמן שי 22. גלעד קריב 23. משה מזרחי 24. ישראל זיו

2. יו"ר ועדת הבחירות יהיה כבוד השופט בדימוס יעקב שמעוני. חברי ועדת הבחירות אשר הועידה מתבקשת לאשר: יוני רגב, ש"י אגמון, יוסי כץ, גיל גולדנברג, יפתח דבוש, חבר נוסף

נספח ב': תיקוני חוקה

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה), התשע"ט - 2019

תיקון סעיף 132(א)(1)
1. בחוקת מפלגת העבודה הישראלית1 (להלן – החוקה), בסעיף 132(א)(1),
בסופו יבוא:
"ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע הוראות משלימות הדרושות לקיום סידור הוגן של הבחירות. הועידה תקבע בתקנון הבחירות את נוהלי הגשת המועמדות, כללים בדבר כשירותו של חבר להגשת מועמדות, פרסום פנקסי הבוחרים, מועדי ונוהלי הגשת עררים על
תוצאות הבחירות, וכל הקשור בעררים"

תיקון סעיף 132(א)(3)
2. בסעיף 132(א)(3)לחוקה, תימחק המילה "נדחה".

תיקון סעיף 132(ב)
3. בסעיף 132(ב) לחוקה, בסופו יבוא: " הבחירות תהינה ממוחשבות באופן מלא, הכל כאמור בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית."

תיקון סעיף 133(ב)
4. אחרי 133(ג) לחוקה, יבוא:
(ד) על אף האמור בסעיפים-קטנים (א) עד (ג), ועידת המפלגה רשאית לקבוע הוראות שונות בתקנון הבחירות ליושב הראש בעניין כשירותו של חבר המפלגה להתמודד לתפקיד זה.

תיקון סעיף 134(ב)
5. בסעיף 134(ב) לחוקה, במקום המספר "14" תבוא הספרה "7".

התליית סעיפים
6. סעיפים 146 עד 152 - יותלו. במקומם יבוא:
152 א.
(ה) רשימת המועמדים לכנסת ה-22 כפי שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית תהיה בהתאם לתוספת להוראת שעה זו2.
(ו) איו בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בהוראות סעיף 132 לחוקה.
(ז) נבחר אחד מהמועמדים המופיעים בתוספת לתפקיד יושב הראש, אותו מועמד יועבר ממקומו - למקום הראשון - והרשימה תתקדם מקום אחד קדימה; לדוגמא: נבחר המועמד אשר דורג במקום השביעי לתפקיד יושב הראש, יתקדם למקום זה המדורג במקום השמיני וכך הלאה.
(ח) ויתר מועמד אחד יותר או נבצר ממועמד אחד או יותר להיכלל ברשימה כאמור בסעיף-קטן )א( תתקדם הרשימה קדימה בהתאמה; לדוגמא: ויתר המועמד אשר דורג במקום השביעי על מקומו ברשימה, יתקדם למקום זה המדורג במקום השמיני וכך הלאה.
(ט) דחתה הוועידה את תיקון החוקה האמור, יחולו הוראות תקנון הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-21 כפי שאושרו על ידי הוועידה.

תוקף
7. תוקפה של הוראת שעה זו עד לאחר תום הבחירות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שתחילתן בשנת 2019.

1 מיום כ' בטבת תשכ"ח, 21 בינואר 1968 ,על שינוייה.
2 ראה בדברי ההסבר

להורדה כקובץ pdf  PDF

דברי הסבר

סעיפים 1 עד 5 להוראת השעה

שינויים אלה, אשר ייעשו בהוראת שעה שעה מטרתם לאפשר את הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה במועד מוקדם מזה הקבוע בחוקה, לאפשר את התמודדותם של מועמדים שאינם חברי המפלגה נכון ליום תחילתה של הוראות שעה זו ועוד. המדובר בשינויים שאינם מהותיים ובעיקרם "טכניים".

השינויים המוצעים במסגרת הוראת שעה זו מופיעים בתקנון הבחירות לתפקיד יושב-ראש מפלגת העבודה הישראלית.

סעיף 6 להוראת השעה

על רקע פיזורה המוקדם, לאחר חודשיים בלבד, של הכנסת ה-21 ובהתאם להחלטת הנהלת המפלגה וועדת החוקה מוצע כי רשימת המועמדים כפי שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 תישאר כפי שהיא, בשינויים המחויבים. יוזכר כי הבחירות המקדימות (פריימריס) לרשימת מפלגת העבודה התקיימו ערב הבחירות לכנסת ה-21 ,בחודש פברואר 2019 ,לפני ארבעה חודשים בלבד.

עוד הוחלט על ידי הנהלת המפלגה וועדת הבחירות כי תעמוד בעינה הקביעה המקובלת לפיה יושב הראש הנבחר יעמוד בראש הרשימה. החל מהמקום השני, תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לכנסת היוצאת, בניכוי שריוני היו"ר. ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת המפלגה יתקיימו פריימריס בהתאם לשיטה הרגילה כפי שנקבעה בתקנון הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-21.

יובהר כי ככל שאחד מהמועמדים ברשימה ייבחר לתפקיד יושב הראש, אותו מועמד יועבר ממקומו - למקום הראשון - והרשימה תתקדם מקום אחד קדימה. בהתאם, אם אחד מהמועמדים יוותר על מקומו ברשימה או ייבצר ממנו להיכלל בה, תתקדם הרשימה מקום אחד קדימה, בדומה לתרחיש הראשון שהוסבר. לדוגמא: אם המועמד ששובץ במקום השמיני ייבחר לתפקיד היו"ר (או שייבצר ממנו להיכלל ברשימה), המועמד ששובץ במקום התשיעי יתקדם למקום השמיני וכך הלאה.

אין באמור בהוראת שעה זו לפגוע בסמכויות ועידת המפלגה לאשר הצעות מטעם יו"ר המפלגה לשריונים של מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת ו/או מיזוגים ו/או חיבורים עם רשימות/מפלגות/סיעות אחרות.

===

לחצו להורדה pdf כקובץ ולכן רשימת העבודה לכנסת ה-22 תראה כך.

"מוזר בעיני שהציבור הישראלי לא שואל למחיר המלחמה, אבל מאוד מחולק, סוער וגעש לגבי מחיר השלום"
יצחק בן-אהרון, ילד לא רצוי - ביוגרפיה, 2003

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי