מושב 3 וועידה 10 - צירוף חברים ושינויי חוקה 9.7

Thank you for rating this article.

מתכבדים להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום שלישי, 9 ביולי 2019 בבית ברל. התכנסות והרשמה החל מהשעה 18:00.

כינוס הוועידה יחולק לשני מושבים כדלקמן:

המושב הראשון יחל בשעה 19:00, וייערך במתכונת חגיגית לרגל היבחרו של ח”כ עמיר פרץ לתפקיד יושב-ראש המפלגה.

להלן סדר היום של המושב השני אשר צפוי להתחיל בשעה 20:30:

1. אישור סדר היום.

2. אישור תיקוני חוקה בהתאם למצורף לסדר היום. לקריאה לחץ כאן.

3. חילופי גברי במוסדות המפלגה הבאים: ועדת החוקה, המוסד לבירור עתירות, ועדת הכספים, הנהלת המפלגה, המוסד לביקורת.

4. צירוף מתוך שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות, מזכ”לים ובעלי תפקידים בכירים לשעבר שהינם חברי מפלגת העבודה וכן מזכירי סניפים (לא לשעבר), לוועידת המפלגה בהתאם לרשימה שתוצג.

5. שונות.

6. למוסדות המפלגה הבאים יצורפו החברים כמפורט להלן:

הנהלת המפלגה (במקום ארבעת החברים שהתפטרו):
יורם מרציאנו
פיני קבלו
עדינה ולטמן
לאה פדידה

ועדת הכספים (בנוסף לחברים הקיימים):
רפאל כהן – יו”ר
אלי רקח
ציון אדירי
אלה ונה

המוסד לביקורת (הרכב חדש):
צביקה אושפיז – יו”ר
עו”ד רחל קורן
דניאל קאופמן שטיין
טוני ניצן
יניב רשתי

ועדת החוקה (בנוסף לחברים הקיימים):
עו”ד גל שניר
עו”ד אורית טובים
עו”ד ליאור חריש
עו”ד אבי אילוק
עו”ד פאיז טאפש
עו”ד סימה נמיר

מ”מ חבר בוועדת חוקה:
עו”ד אמיר עווד

7. הבהרה כי חבר שפרש מהמפלגה והביע תמיכה במפלגה אחרת או ברשימת מועמדים אחרת לכנסת ה-22 לא יכלל ברשימת מפלגת העבודה שאושרה בוועידת המפלגה ביום 23 ביוני 2019

תיקוני חוקה

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון - כהונת יושב-ראש המפלגה והוראות שונות) התשע"ט - 2019

תיקון סעיף 130(א)(1)

1.

בחוקת מפלגת העבודה הישראלית (להלן – החוקה), סעיף 130(א)(1),ימחק ובמקומו יבוא:

     
(1) יושב ראש המפלגה ומועמדה לתפקיד ראש הממשלה ייבחר במועד המוקדם מבין מועדים אלה:
(1) שישה חודשים לפני תום תקופת כהונתה של הכנסת בהתאם לסעיף 8 לחוק יסוד: הכנסת
(2) התפזרה הכנסת במועד מוקדם יותר מהקבוע בסעיף-קטן (א), יתקיימו בחירות במועד אותו תיקבע ועידת המפלגה, סמוך ככל הניתן למועד פיזורה של הכנסת.

הארכת תוקף הוראות שעה

2.

תיקוני החוקה אשר חלו במועד כינונה של הוועידה העשירית, לרבות אלו שנעשו בהוראת שעה ביום 4 באפריל 2013 וביום 29 ביוני 2014 יעמדו בתוקפם עד חלוף שישה חודשים ממועד כינונה של הכנסת ה-22.

הוספת חברים להנהלת המפלגה

3.

בסעיף 30(א), במקום המילים "תבחר בשבעה" יבוא "תבחר באחד עשר".

דברי הסבר

סעיף 1 להוראת השעה

בשל סמיכות הזמנים בין הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה שנערכו בתקופת הבחירות לכנסת ה-22 ועל מנת לאפשר תקופת כהונה סבירה ליושב הראש הנכנס, מוצע כי מועד הבחירות לתפקיד זה ייעשו על בסיס המועד שייקבע לפיזורה של הכנסת ה-22. 

יודגש כי הוראות כאמור קיימות במפלגות נוספות אשרמקיימות בחירות מקדימות כהגדרתן בחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 ומתוך צורך לייצר יציבות בזמן כהונת יושב הראש. 

סעיף 2 להוראת השעה

על רקע פיזורה המוקדם, לאחר חודשיים בלבד, של הכנסת ה-21 ועל מנת לאפשר היערכות תקינה של המפלגה לצורך קיום הוראות החוקה עם חלוף הוראות השעה שהוזכרו בסעיף 2, מוצע לקבוע כי תוקף הוראות השעה האמורות בסעיף זה יידחה לאחר כינונה של הכנסת ה-22.

"התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה הוא־הוא המנדט שלנו"
דוד בן גוריון, מתוך עדותו בוועדת פיל 1937

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי