הזמנה לכינוס הועידה העשירית 25/12 17:00

Thank you for rating this article.

לכבוד: צירות וצירי ועידת המפלגה, נכבדיי,

הנדון: הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית

הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום רביעי, 25 בדצמבר 2019 במרכז הכנסים והאירועים "לאגו", המאה ועשרים 6, ראשון לציון (מערב).

התכנסות והרשמה החל מהשעה 16:00 ,הישיבה תחל בשעה 17:00.

להלן סדר היום של כינוס הוועידה:

 1. סקירת יו"ר המפלגה.
 2. סקירת מזכ"ל המפלגה.
 3. אישור צירופים לוועידת המפלגה בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה העשירית.
 4. .אישור תיקון חוקה בדבר כהונת יושב ראש המפלגה.
 5. אשרור ההסכמות עם מפלגת גשר להתמודדות משותפת בבחירות הכלליות לכנסת ה-23.
 6. אישור תיקון חוקה בהוראת שעה בדבר הכללים להרכב רשימת המועמדים לכנסת ה-23.
 7. אישור תיקון חוקה בדבר כהונת מזכירי סניפים אשר חדלו לכהן או לתפקד.
 8. המשך רציפות כהונתם של חברי ועידה אשר צורפו מתוקף תפקידם, גם לאחר סיום תפקידם הרלוונטי.
 9. שונות.

שינויים, עדכונים, כלל הנספחים, התקנונים וכיוצ"ב, יועלו לאתר המפלגה בסמוך לישיבה, בכתובת: www.havoda.org.il

בכבוד רב,

ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה

דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום

 1. צירופים לוועידה העשירית
  בתוקף תפקידיהן של ועדת הצירופים והוועדה לתיקון עיוותים בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה העשירית רשאיות הן להביא לאישורה של הוועידה שמות של חברי המפלגה אשר בשל תפקידם, כישוריהם ותרומתם למפלגה ולערכיה יש לצרפם כצירים מן המניין לוועידת המפלגה. בהתאם לתקנון הוקמה ועדת צירופים על ידי ההנהלה. זאת, על מנת לאפשר לחברים ופעילים אשר הגישו את מועמדותם לוועידה לבוא לידי ביטוי ולקחת בה חלק. ועדת הצירופים והוועדה לתיקון עיוותים יביאו את שמות החברים המוצעים לכהן כחברי הוועידה העשירית. חברי המפלגה יצורפו כצירים בוועידה העשירית, בכפוף לאישורה של הוועידה בכינוסה.

  שמות החברים אשר מוצע לצרפם יפורסמו באתר האינטרנט לפני מועד כינוס הוועידה ובסמוך לאחר שוועדת הצירופים תשלים את עבודתה.

 2. כהונת יושב ראש המפלגה
  ברקע הנסיבות החריגות בהן לא מוקמת ממשלה הזוכה לאמונן של שתי הכנסות האחרונות ובשל העובדה כי הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה נערכו לפני חודשים ספורים בלבד, מוצע כי לצד ההוראות הקבועות בחוקה לפיהן יתקיימו בחירות לתפקיד יושב הראש בסמוך לבחירות לכנסת, אלו יותנו במשך כהונה מזערי של כארבעה-עשר חודשים ממועד בחירתו של היושב ראש ועד להתפזרותה של הכנסת.

 3. הסכם התמודדות משותפת עם מפלגת "גשר"
  ועידת המפלגה תתבקש לאשר מחדש את ההסכם שנכרת בין מפלגת העבודה לבין מפלגת גשר גם לקראת הבחירות לכנסת ה-23.
  יוזכר, לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה-22 ,סיכם יו"ר המפלגה, יחד עם יו"ר מפלגת גשר, אורלי לוי אבקסיס כי שתי המפלגות תתמודדנה במסגרת רשימה אחת.
  במסגרת ההסכם נקבע כי חלק מהמקומות ברשימה יישמרו למפלגת גשר בעוד שאר המקומות ייקבעו על ידי מפלגת העבודה. כמו-כן נקבעו במסגרת ההסכם, הכללים בדבר ניהול קמפיין הבחירות, ניהול הסיעה בכנסת, כללים בעניין חוק מימון מפלגות ועוד.
  כל זאת, בכפוף לשינויים מאוחרים שיוסכמו על ידי שני ראשי המפלגות.

  עקרונות ההסכם יובאו בפני הוועידה ויפורסמו באתר האינטרנט.

 4. הכללים להרכב רשימת המועמדים לכנסת ה-23
  הרכב הרשימה לכנסת ה-23 יהיה זהה להרכב הרשימה לכנסת ה-22 בכפוף לשינויים הקבועים בהוראת השעה. בהתאם ליעדים אותם הגדיר יו"ר המפלגה, מתבקשת הוועידה לאשר תיקוני חוקה אשר יש בהם כדי לעצב רשימה מגוונת ככל האפשר מתוך כוונה להשפיע על קהלים רבים ככל הניתן בחברה הישראלית. בהתאם לכך ניתן יהיה לקבוע שיריונים של עד שני מועמדים בין עשרת המקומות הראשונים ושניים נוספים בין עשרת המקומות השניים, (מקומות אלו כבר אוישו ברשימה לכנסת ה-22 ולכן לא ניתן יהיה להוסיף שיריונים בעשירייה זו אלא אם יוחלט להחליפם) כל זאת תחת המגבלות הקבועות בהוראת השעה.
  יודגש, שיריוני היו"ר יהיו של אישים אשר לא התמודדו במסגרת הבחירות המקדימות (פריימריס) לרשימת המפלגה לכנסת.

 5. כהונת מזכירי סניפים אשר חדלו לכהן או לתפקד
  הבחירות למזכירי הסניפים במפלגה התקיימו לפני כשמונה שנים. כעת, משטרם התקיימו בחירות חדשות ומשעה שלא ניתן לקיימן עקב מערכות הבחירות הארציות והמוניציפליות בשנה וחצי האחרונה, מצב הדברים הוא שחלק קטן ממזכירי הסניפים חדלו לכהן ברבות השנים ולפעול במסגרת סמכותם החוקתית על מנת לקדם את הסניף עליו הופקדו. מתוך רצון לבצע היערכות ופעילות של המפלגה גם באותם סניפים בהם אין מזכיר מכהן או מתפקד, ועל מנת למנוע את כינוסה של ועידת המפלגה - על כל המשמעויות הכרוכות בזה - כל אימת שנדרש להפסיק את כהונתו של מזכיר סניף פלוני או למנות מזכיר חלופי בנסיבות המצוינות, מוצע כי עד אשר יתקיימו בחירות חדשות בסניפי המפלגה, תופקד הסמכות האמורה בידי צוות רה-ארגון אשר אושר על ידי הנהלת המפלגה ומורכב ממזכ"ל המפלגה, ראש מטה המפלגה, ראש אגף ארגון וראש המטה הפוליטי של יו"ר המפלגה.
  את דברי ההסבר המפורטים ניתן למצוא בתיקוני החוקה.

 6. המשך רציפות כהונתם של חברי וועידה אשר צורפו מתוקף תפקידם, גם לאחר סיום תפקידם הרלוונטי
  עפ"י תקנון הבחירות לוועידה העשירית ישנם בעלי תפקידים מסוימים המצורפים לוועידה העשירית מתוקף תפקידם. עוד קובע התקנון כי חברותם בוועידה תסתיים עם סיום התפקיד בשלו נבחרו לוועידה. יחד עם זאת, בטרם אישור תקנון הבחירות לוועידה העשירית ע"י הוועידה התשיעית, הוגשה פניה על ידי יו"ר ארגון ותיקי המפלגה איציק שחף אשר ביקשה כי הסעיף המובא להצבעה ישונה, כך שחבר שצורף לוועידה העשירית מתוקף תפקידו ימשיך לכהן בה אפילו סיים את תפקידו, ונכנס לוועידה מחליפו בתפקיד. ההיגיון של ההצעה הנ"ל נועד לתקן מצב אבסורדי שבו בעלי תפקידים בכירים כגון חברי כנסת וראשי ערים וכו', שהיו בתפקידים אלו בעת כינון הוועידה אולם חדלו לכהן בהם לאחר מכן, ייגרעו מהוועידה ובכך תמנע חברותם בוועידה של אישים מרכזיים בתנועת העבודה. הצעת יו"ר ותיקי התנועה אושרה בדיון שהתקיים בוועדת חוקה טרם כינוס הוועידה התשיעית שאישר את תקנון הוועידה העשירית, אולם עקב טעות סופר לא נכתבה בפרוטוקול ולכן לא הובאה להצבעה בוועידה. על כן, מבוקש כעת לתקן את העיוות שנוצר וזאת על מנת למנוע גריעתם מהוועידה העשירית של חברים אשר נשאו בתפקידים מרכזיים כגון: חברי כנסת, שרים, ראשי רשויות וכו' – והם מהווים חלק מרכזי וחשוב ממפלגת העבודה גם לאחר סיום תפקידם זה.

===

להורדה כקובץ pdf PDF.

נספח רשימת הצירופים (לפי סדר א”ב):

1 חמד אבו הדיר
2 סמר אבו סניני
3 יפתח אבוקרט
4 שבתאי אביב
5 אסף אביטל
6 איציק אביסידון
7 מיכאל אביסרור
8 מקס אביסרור
9 אסף אבנעים
10 רגב אבנר
11 פדל אבראהים
12 דוד אברגל
13 דליה אדלשטין
14 שיר אדם
15 אברהם אדף
16 אפרים אדרי
17 סנפיר אדרי
18 לאה און
19 יפה אורן
20 נטע אורנשטיין
21 יונתן מכאל אזבכר
22 גילה אזואלוס תייר
23 סמדר אזולאי
24 רמי אזרן
25 יונה  ג’ונג’ה איל
26 דנה דניאלה איצקוביץ
27 יוסי אלגזרי
28 דקלה  אלון
29 רמי אלוני
30 שי אלט
31 שמרית ספיר אליה
32 סיון אלימלך
33 שגיא אלימלך
34 אופיר אליעז
35 אילנה אלישיב
36 ישראל (אלה) אלכסנדרי
37 רתם אלכסנדרי
38 משה אלמזנינו
39 אוסנת אלמן
40 דניאל אלקבס
41 יוגב אלקסלסי
42 באסל אמארה
43 נסר אמארה
44 סמיר אמארה
45 ראיד אמארה
46 בוקטו ברוך אמברבר
47 מוטי אמויאל
48 מאיר אמיאל
49 יובל אמיר
50 איילת  אסטליין כהן
51 ליאור אסעד
52 סילביה אסף
53 מקס אפריאט
54 נטליה אפריאט
55 סול  ארד
56 מושיק ארוך
57 איציק ארז
58 אניס ארמלי
59 ממאי נועם אשטו
60 אסנת אשכנזי בולמש
61 שלומית  אשרי-שחף
62 עדי  אתיר
63 אלון באום
64 חנוך בארי
65 ניצן בגר
66 מייסאן בדר
67 אליהו בון
68 יצחק איציק בוסקילה
69 שמעון בוסקילה
70 שלמה בוק
71 אבי (בבר) ביטון
72 אורן שלום ביטון
73 ראובן ביטון
74 מנחם בכרך
75 הדס שדרה בלה
76 יונתן בלסבלג
77 יובל בן ארי
78 הילה בן דוד- שינדלר
79 שלמה בן דניאל
80 עמית בן יצחק
81 אבי בן ישי
82 מוני בן מוחה
83 צחי יצחק בן עיון
84 ירדן בן צבי
85 אליהו בן שושן
86 רפאל בן שושן
87 חנניה בן שטרית
88 קולט בן שטרית
89 אהרן בנדל
90 מתן בניטה
91 יצחק בנישתי
92 ליאור בר
93 נועם בר
94 יצחק בר-לב
95 יאיר בר יוחאי
96 יוסף בראזי
97 גברי ברגיל
98 ג’ו ברגל
99 קרן  ברגר
100 דוד ברדה
101 יובל ברדה
102 בהג’ת ברהום
103 הרי ברוידה
104 נתנאל ברוידה
105 עירן יעקב ברוך
106 רועי ברזילי
107 אדוורד בריצר
108 מרדכי ברעם
109 זוהר ברקוביץ
110 צפורה ברקוביץ
111 מחאסן טלאל גאנם
112 נדים גאנם
113 נסיב גאנם
114 סמי גאנם
115 סעדאללה גאנם
116 לירז גבאי
117 עמרי גבאי
118 ירון גדות
119 יערה גוטרמן גולדנשטיין
120 בועז יוסף גור
121 ענת גור
122 אברהם גורדון
123 נדב גורדון
124 אילן גזית
125 בתאל גטו כהן
126 איתי גלבוע
127 רון גלבוע ברונשטיין
128 ורד  גלוסקא
129 מעין גלילי
130 אליאב גלם
131 שרה  גלם
132 אילת גלס
133 מאיר גלפנשטיין
134 כריסטו גנדור
135 דב גרזון
136 רחל גרינברגר
137 סולטאן גריפאת
138 בועז גרפינקל
139 אלעזר גרשוני
140 עדה גת
141 יפתח דבוש
142 אדם דניאל דביר
143 משה דברת
144 סלומון דדון
145 דניאל דהן
146 מרדכי דואני
147 טל דובינר
148 עינבל דובינר
149 איתן דוד
150 מיתר דויד
151 אסתר דוידוביץ
152 מאיר דון
153 סהר דורי
154 עומר דיליאן
155 יעקב דלאל
156 פרץ דליה
157 איתן דסה
158 איתן דקר
159 יורם דרומי
160 מיכאל דריל
161 זיו ישראל הדר
162 אבירם הלוי
163 משה הלל
164 חיים הר-זהב
165 אלעד הראל
166 יוחנן זאן הראל
167 אבינועם הרטל
168 שמשון הרלינגר
169 דוד הררי
170 עקיבא דב הרשטיק
171 יצחק הרשקוביץ
172 מרים ואזנה
173 פנחס ווגמן
174 חסיב ווהבי
175 אודי אברהם דב וולקוב
176 עמיחי וטורי
177 אמנון ויגודסקי
178 שלומי וייזר
179 אברהם וייס
180 יעל וייס
181 יצחק וייס
182 חיים וינר
183 מרק ולדמן
184 יעל ולטמן
185 הנרי אהרן ולנסי
186 ירון וקרט
187 טארק זאהר
188 פיליפ זונדלוביץ
189 הישאם זועבי
190 שגיא זילבר
191 אוריאל זילברמן
192 חנן זיסו
193 סוזן  זמיר
194 רות זמיר דייויס
195 ברוך זרחי
196 ענאן ח’טיב
197 פארס ח’יר
198 פיראס ח’לאילה
199 אלהאם חאזן
200 אושרת חבר אזולאי
201 הרצל חגי
202 ניסים ערן חדד
203 בן חדידה
204 ווליד חדיפי
205 אלברט חופי
206 לירית חי שושן
207 סמיר חיט
208 אכרם חילו
209 צור חכמון
210 אחסאן חלאילה
211 עופר חלה
212 פאדי חליל
213 רות פביאנה חלימי
214 עלאא חמוד
215 פאתן חמזה
216 נעים חנג’ר
217 מאיר חנינה
218 מג’יד חסן
219 שלמה חסקלוביץ
220 גיורא חרלופסקי
221 תאופיק זיאד טאהא
222 דוד טבח
223 רונן  טיאר
224 יצחק טיים
225 בדר טרודי
226 גרשון יגודה
227 עידן מאיר יגודה
228 יצחק מאיר יואל
229 אורטל יוסף
230 אורית יופה
231 אשר יופה
232 מתן יופה
233 אוהד יזרעאלי
234 טמיר ינאי
235 שירה ינובסקי דגן
236 אלכס יניב
237 גיל יסעור
238 כרמל  יערי
239 נעמה יערי
240 עומר יפה
241 נועה יפת
242 דגן יראל
243 ארז ירדני
244 גרמא שמואל יתמנו
245 גיא כהן
246 חיים כהן
247 ימית כהן
248 יצחק כהן
249 ירון כהן
250 מרקו כהן
251 ריקי כהן
252 איל כהן
253 רם כהן אייל
254 מלכה כהן גלבוע
255 שולמית כהן ששון
256 שחר כוכבי
257 עדי כלפון
258 אליהו כמיסה
259 גד כרמי
260 עידו לב
261 אוריין  לביא
262 יעל לבנון
263 איתי חיים להב
264 דקל להט
265 יצחק לוגסי
266 פועה לוגסי
267 ענת לוטרבך
268 שי לוטרבך
269 אלברט לוי
270 יוסף לוי
271 יפה לוי
272 מוטי לוי
273 משה לוי-רון
274 אורי לויטה
275 ברוך שלום לוין
276 נדב לוצקי
277 אשר לוריא
278 ישראל לזבניק
279 אתי לזימי
280 אלי למדן
281 מנחם גד לנדאו
282 בר  לנקרי
283 אביב לשם
284 מאיר מאור
285 יוסף מבס
286 עמאד מגאדלה
287 אורלי פלה מגן
288 דוד מגן
289 הלל מגן
290 נסים מואב
291 גלעד יעקב מוליאן
292 אשרף מוללא
293 מלחם מועדי
294 איילת מור
295 רועי מור
296 דרויש מורדוך
297 ציון מורי
298 עלי מחאמיד
299 עמי מיכאלי
300 אורי גרשון מילוסלבסקי
301 עליזה מימון
302 צורי מימון
303 אלברט מינאי
304 סלומון מלול
305 דמיטרי מלמן
306 אחיהו מן
307 רועי מנדלבאום
308 מנסור מנסור
309 דוד מנקו
310 אביעד מנשה
311 צבי מנשקו
312 מאיר מנשרי
313 מאיר מסרי
314 עמנואל מעודד
315 אור משה מרדלר
316 מיטל  מרום
317 עינב נאמני
318 מאיר נווה
319 אורלי ניב
320 לימור ניב
321 אמיר אברהם ניטוקר
322 עופר נמימי הלוי
323 אנה נמקוב
324 עדנאן נעים
325 רפאל נצחון
326 ליאורה נר גאון
327 נוהאד סאבק
328 רון סאיג
329 משה סבג
330 יצחק סברול
331 שחר סגל
332 רביד  סובול פלח
333 חנה סוניגו
334 אריק סטון
335 לאה סינה
336 חאפז סכראן
337 רג’א סלאמנה(כעביה)
338 אברהם סלומון
339 גילעד סלוצקי
340 מרדכי סלם
341 חיים סלמן
342 דורון סמיש
343 הודא סעד
344 יוסף סעד
345 מעדא סעד
346 רפי סעדה
347 דורון ספיר
348 נילי סקגו
349 סאלח סרבוק
350 אלי שלום סתוי
351 דנה סתוי
352 מאג’ד עבד אלולי
353 חיה עובדיה
354 חץ-דוד עוזר
355 וילים עזאם
356 כרים עזאם
357 שושנה עזרא
358 שמואל עזרא
359 אמיר עטאללה
360 סעיד עטאללה
361 עפר עינב
362 איאס עישאן
363 שירן עמדי
364 ציון עמר
365 רוני עמר
366 רינה עמר
367 יורם פארן
368 פנינה פויפר
369 נתן פורמן
370 דורון פז
371 רן שמואל פינגולד
372 אמיר פינטו
373 דב פינטוך
374 יצחק יוליאן פינקלשטין
375 צאלח פלאח
376 עיליי פלד
377 ראובן פלד
378 רועי פלד
379 מילה פלייטמן
380 יער פליקסברודט
381 דב פניני
382 אוסנת פרוז
383 תם פרומוביץ
384 חיים פרחיה
385 עדי פרטוק
386 מדי פרידמן
387 דגנית  פרימר
388 רון פרכטר
389 גל פרלשטיין
390 יובל ישראל פרנקל
391 טל פרנקנטלר
392 סמדר פרץ
393 ענב פרץ
394 יוסי פרץ
395 נתנאל פרץ
396 אפרים צוקרמן
397 יעל צור
398 שמואל צור
399 דור צוריאל
400 הראל צחיק
401 עמרי ציזלינג
402 לירן יוסף צרויה
403 שכיב קבלאן
404 רפאל קבסה
405 שמעון קדוש
406 רוזי קדר
407 אלירן אליהו קוזליק
408 יהודה קוטאי
409 אלכסנדר קונר
410 אביק אברהם קוסטיצקי
411 שלמה קופל
412 ירחמיאל קופמן
413 ניב קורח
414 אסתר קורן
415 זאב  קירטצוק
416 משה קליין
417 גדעון קליפר
418 יעקב קמון
419 רפאל קמחי
420 מוטי קנפו
421 גיא קסטל
422 אמיר קציר
423 יניב (יוסף) קקון
424 אברהם קריב
425 גדעון קרן
426 עדי קרפל-פרזס
427 איתמר רביב
428 עפרי רביב
429 רחל רביב
430 דוד רביבו
431 יובל רבין
432 צפריר רבינוביץ
433 עומר רביע
434 רחל רבר
435 הרצל רג’ואן
436 לי-אור רגב
437 אילן רודה
438 מירב רודה
439 שניר רוז’נסקי
440 דוד רוזן
441 מרים רוזן
442 ניר רוזן
443 אנריקה רוזנבורט
444 רבקה רוזנברג
445 בועז רוטנברג
446 עומר רוטנברג
447 עדי רויטמן
448 צפורה רון
449 דמיטרי רוסינסקי
450 נתן רושנסקי
451 הילה נאווה רז רביבו
452 דניאל רחמים
453 רבקה רחמים
454 יובל ריבוש
455 מרסלו רייך
456 ירון רייכמן
457 יפתח רייכר עתיר
458 רבקה רייכר עתיר
459 מרים רימון
460 ליאור רן
461 גיא רנן
462 תקוה רשתי
463 חן שאבי
464 שמעון שבס
465 בצלאל שדה
466 אסף שהם
467 אוריה שוחט
468 אורי שוסטר
469 בנימין שורץ
470 פנינה שורץ
471 הילה שושן-רויטמן
472 אליאן עישה שושן כהן
473 יונתן שחורי
474 אריה שחל
475 ראובן שחף
476 מרדכי מרכוס שטוקהמר
477 גרנית שטוקמן
478 חנה שטיין
479 יוספה שטינר
480 חיים שטרסברג
481 משה שטרק
482 עלי שיבלי
483 אמנון  שינברגר
484 שרלין שינדלר
485 דיאגו חבייר שירטה
486 לאה שכטר
487 מוטי שלו
488 אליעד שלוים
489 עומר שלומוביץ
490 שושנה שלי
491 אלי  שליין
492 שיינה שלפמן
493 נדב שמיר
494 ליאת-מושית שמר
495 גדעון שמשוני
496 יעקב שנדלר
497 שרה שנדלר
498 גילת שנהב זלצמן
499 שלמה שני
500 ירון שפוני
501 גיא עדין שפיגלמן
502 יובל שפירא
503 ליאור שפירא
504 יובל שפר קווה
505 יעקב שצ’רנסקי
506 שני שקד
507 יצחק שלום תאומים פרנקל
508 נתנאל אל חי תורגמן
"ישראל היא המקום היחיד עלי אדמות שבו יש ליהודים אפשרות לעצב את החיים הציבוריים שלהם על־פי האידאלים המסורתיים שלהם"
אלברט איינשטיין, נאום לפני הידידים של האוניברסיטה העברית 1954

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי