הסכם קואליציוני העבודה-כחול לבן לממשלה ה-35

Thank you for rating this article.

ההסכם הקואליציוני בין סיעת העבודה וסיעת כחול-לבן בכנסת ה-23 לצירוף מפלגת העבודה לממשלה ה-35 ובכפוף להסכם הראשי בין סיעת הליכוד וסיעת כחול-לבן.

הסכם קואליציוני העבודה - כחול לבן | מסמך הבנות לקווי יסוד עם כחול-לבן וכן נספח הבהרות | הסכם קואליציוני ליכוד\כחול-לבן

הסכם קואליציוני לצירוף סיעה לממשלה ה-35 למדינת ישראל

בין:

סיעת כחול לבן בכנסת ה-23

(להלן: סיעת כחול לבן)

ובין:

סיעת העבודה הישראלית בכנסת ה-23

(להלן: סיעת העבודה)

הואיל: וסיעת כחול לבן וסיעת הליכוד חתמו על הסכם קואליציוני לקיומה של ממשלת חירום ואחדות לאומית (להלן: הממשלה);

והואיל: והממשלה תהא ממשלה דו גושית: הליכוד יהווה גוש ביחד עם כל מפלגה שהוא יבקש לצרף עמו לממשלה, וכחול לבן תהווה גוש ביחד עם כל מפלגה שהיא תבקש לצרף עמה לממשלה. כל מפלגה שתצטרף לממשלה מטעם גוש מסוים, תהא מחוייבת לכל הוראות ההסכם בין כחול לבן לבין הליכוד (להלן: ההסכם הראשי).

והואיל: והצדדים מעוניינים לפעול יחד כך שסיעת העבודה תהיה חלק מגוש כחול לבן כפי שהוגדר בהסכם הראשי;

 והואיל: וברצון הצדדים לקיים ממשלה יציבה ורחבה למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה-23 כפי שהוגדר בהסכם הראשי;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים, כדלקמן:

מבוא:

 1. הצדדים להסכם זה, רואים חשיבות לאומית בהקמת ממשלת חירום בשל משבר התפרצות וירוס הקורונה והמשבר הבריאותי, חברתי, כלכלי הנובע ממנו, ולאחריה ממשלת אחדות רחבה.

2. המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד הימנו.

3. להסכם זה יצורפו המסמכים הבאים:

   א. נספח א' - קווי מדיניות המשותפים לעבודה וכחול לבן לממשלת האחדות (ראו פה).

   ב. נספח ב' - ההסכם הראשי (ראו פה).

 4. לצד הסכם זה עשויים לבוא בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת ה-23. הסכמים אלו לא יעמדו בסתירה במפורש או במשתמע עם הוראותיו של הסכם זה.

5. הסכם זה יפורסם לציבור ויונח על שולחן הכנסת בדרך הקבועה בחוק.

6. הצדדים יפעלו על מנת לחזק את מערכת הבריאות בפרט ומערכת השירותים החברתיים בכלל במהלך ולאחר המשבר. הצדדים יפעלו בתיאום כדי להוביל תוכנית כוללת להתמודדות עם השלכותיה הבריאותיות, החברתיות והכלכליות של המגפה. התוכנית תכלול, בין השאר, מענים בסוגיות של תעסוקה, דאגה לעובדים ולמעסיקים, תמיכה כלכלית למגזר העסקי והמגזר השלישי ופעולות נוספות להתמודדות עם המיתון הקשה שאליו נקלע המשק הישראלי. כמו כן יפעלו הצדדים לטובת פרישה והרחבת רשת ביטחון חברתית-כלכלית לאזרחי המדינה, בדגש על האוכלוסיות המוחלשות.

הממשל, הממשלה והכנסת:

7. מפלגת העבודה ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לפעול לפי האמור בהסכם הקואליציוני הראשי, ובכלל זה לתמוך ולהצביע בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת ולגופים נוספים שהכנסת והממשלה מיוצגים בהם, הן מטעם כחול לבן, הן מטעם הליכוד, הן מטעם העבודה והסיעות האחרות השותפות לקואליציה, לכלל התפקידים והכהונות השונות. מבלי לגרוע מהסכם זה מתחייבת העבודה לתמוך במועמדי הקואליציה לתפקיד יו"ר הכנסת, יושבי ראש וועדות הכנסת, וחברי הכנסת בוועדות המינויים החיצוניות, זאת מבלי לגרוע ממחוייבות העבודה להחלטות גוש כחול לבן בממשלה, בועדו השרים ובכנסת.

8. חברי הכנסת מטעם העבודה יחתמו על פניה לנשיא המדינה, ויבקשו ממנו להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה מר בנימין נתניהו, וזאת לפני שתחלוף התקופה האמורה בסעיף 10 לחוק יסוד: הממשלה, ולאחר שסיעת כחול לבן חתמה על פניה לנשיא כאמור.

9. כחול לבן, העבודה וכמותה יתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, מתחייבו לתמוך בממשלה ובכנסת בהצעת חוק יסוד: הממשלה (ממשלת חילופים) ובכל החוקים המתחייבים מההסכם הקואליציוני הראשי.

10. מובהר בזאת, כי מפלגת העבודה לא תהיה שותפה בכל דרך שהיא בפירוק הקואליציה, בפיזור הממשלה או בפיזור הכנסת.

11. פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי עבודת הקואליציה (נספח ב' להסכם הקואליציוני הראשי). הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורטי במסמך האמור (נספח ב' להסכם הקואליציוני הראשי).

12. יו"ר כחול לבן יהא רשאי למנות סגני שרים במשרדים המוקצים למפלגת העבודה.

13. מטעם סיעת העבודה יכהנו השרים כדלקמן:

   א. שר הכלכלה והתעשייה - חה"כ עמיר פרץ (תיעשה עבודת מטה להעברת זרוע העבודה למשרד זה);

   ב. שר הרווחה והעבודה והשירותים החברתיים - חה"כ איציק שמולי.

14. שר הכלכלה ישמש חבר בקבינט המדיני - בטחוני.

15. שר הרווחה יהיה חבר בקבינט החברתי - כלכלי.

16. נציג סיעת העבודה יהיה חבר בקבינט הפיוס הלאומי.

17. שר הכלכלה יהיה חבר בקבינט העל הכלכלי ובקבינט החירום לקורונה.

18. שר הרווחה ח"כ איציק שמולי יהיה חבר בוועדת השרים לחקיקה.

19. לנציג מפלגת העבודה יישמר תפקיד שגריר או קונסול באחת הנציגויות הדיפלומטיות הבכירות בחו"ל.

20. הצדדים מתחייבים לקדם "חוק נורבגי מורחב" בהתאם להסכם הראשי.

21. הצדדים יגיעו להסכם בדבר שיתוף פעולה במוסדות הלאומיים תוך פרק זמן קצר.

22. כחול לבן והעבודה ייגבשו עמדה משותפת בעניין קוי היסוד וחוקי תקציב המדינה שידרשו בזמן כהונת הכנסת ה-23.

משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים:

23. ח"כ איציק שמולי יכהן בתפקיד שר הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים (להלן: שר הרווחה).

24. הצדדים יפעלו לתת מענה בסיוע כלכלי לזוגות חד מיניים לצורך הליך הפונדקאות בחוץ לארץ בהובלת שר הרווחה.

משרד הכלכלה והתעשייה

25. הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב תעבור תחת משרד הכלכלה, העבודה והתעשייה (להלן: משרד הכלכלה).

26. מוסכם בין הצדדים כי סיעת העבודה תהא כפופה להחלטות גוש כחול לבן, לרבות בהצטרפות ו\או בפרישה מהממשלה והכל על פי החלטות יו"ר כחול לבן.

27. הסכם זה כפוף לאישור מוסדות מפלגת העבודה והעבודה תפעל באופן מידי לדיון בסמוך לחתימתו.

על החתום ________ העבודה _________ כחול לבן

 

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה 

מסמך הבנות לקווי יסוד בין סיעת העבודה הישראלי, לבין סיעת כחול-לבן

בין:

סיעת כחול לבן בראשות בני גנץ

(להלן: סיעת כחול לבן)

ובין:

סיעת העבודה הישראלית

(להלן: סיעת העבודה)

הואיל: ובין הצדדים נחתם הסכם קואליציוני לצירוף סיעה לממשלה ה- 35 למדינתישראל (להלן: ההסכם הקואליציוני).

והואיל: ויראו במסמך הבנות זה כחלק בלתי נפרד מההסכם הקואליציוני.

והואיל:והצדדים יפעלו יחד כגוש על מנת לקדם את קווי היסוד המופיעים בהסכם זה מול גוש הליכוד.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים, כדלקמן:

עקרונות מדיניים:

1. הצדדים יפעלו כי הממשלה תעמיד כתנאי מקדים לכל הסדר, פרויקט והסדר הנוגע לרצועת עזה, את השבת החללים והאזרחים המוחזקים ברצועה.

2. הצדדים יפעלו כי הממשלה תקבע סדר יום חדש מול החמאס ותשיב את ההרתעה של ישראל אלמול ארגוני הטרור.

3. הצדדים יפעלו יחד לשמירה על הסכמי השלום ועל הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל.

השקעה בעובדים:

4. הממשלה ה- 35 , אשר בה יהיו חברים נציגי הצדדים (להלן: הצדדים) תקבע יעד של העלאת שכר המינימום ל- 6,000 ש"ח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתקציב המדינה לשנים 2020-2021 וכן לשנים 2022-2023 (להלן: תקציבי המדינה).

5. כל חקיקה ו/או הצעת מחליטים לממשלה בנושא זכות השביתה, זכות ההתאגדות והעבודה המאורגנת בישראל תהיה בהסכמה עם מפלגת העבודה וכחול לבן.

6. הצדדים תפעל לצמצום העסקה הקבלנית בשירות המדינה:

▪ הצדדים יפעלו לצמצום העסקה ושיפור התנאים של עובדי קבלן במגזר הציבורי בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה.

השקעה בחינוך:

1. הצדדים יפעלו לקבוע חוק חינוך ציבורי מפוקח ובחינם מגיל 0 במתווה מדורג למספר שנים. לצורך יישומה ייקבעו שינויים בתקציב המדינה (אשר יוגשו על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר לוועדת הכספים) לשנת 2021 וכן ייקבעו בהתאם בבסיס התקציב לשנת 2022-2023.

2. הצדדים יגדילו את תקציב תנועות הנוער ותנועות הבוגרים. להגשמת סעיפים אלה הממשלהתנקוט בפעולות הבאות:

▪ הצדדים ידרשו לקבוע בתקציבי המדינה תקנת מנהל הפיתוח במשרד החינוך להקמת מבנים לתנועות הנוער הנתמכות בסכום שלא יפחת מ- 30 מיליון ש"ח בבסיס התקציב בכל שנה.

▪ הצדדים יפעלו לקבוע נהלים חדשים לפיהם תקציב תקנת תנועות הנוער (תקנה מס' 20.46.04.18) במשרד החינוך יוגדל ביחס לגדילה מספרית, ככל שתמצא במסגרת אומדן הגודל, המתבצע על ידי משרד החינוך בקרב תנועות הנוער.

▪ הצדדים יפעלו לתקצב את תקנת התמיכה בקבוצות המחנכים במשרד החינוך (תקנה מס' 20.46.04.09) בסכום שלא יפחת מ-25 מיליון ש"ח בכל שנה בבסיס התקציב. הצדדים תקבע נהלים חדשים לפיהם תקציב תקנת קבוצות מחנכים במשרד החינוך יוגדל ביחס לגדילה מספרית.

▪ הצדדים ירחיבו את התמיכה הממשלתית (דרך משהב"ט – אגף ביטחוני חברתי) בפרק המשימה הלאומית ובגרעיני הנח"ל בסכום של 10 מיליון ש"ח בבסיס תקציבי המדינה.

▪ הצדדים יפעלו לתקציב את תקנת התמיכה בארגוני נוער (תקנה מס' 20.46.04.20) בסכום שלא יפחת מ-55 מיליון ש"ח בבסיס התקציב בכל שנה.

▪ הצדדים יפעלו להקצות תקציב ייעודי בסך 20 מש"ח בכל אחת מארבע השנים הקרובות להשלמת הבינוי בכל המכינות הקדם צבאיות. הקצאת התקציבים לשם כך תתבצע ע"י החטיבה להתיישבות.

▪ הצדדים יפעלו להקצות תקציב בסך 30 מש"ח לפיתוח זהות יהדות ישראלית.

▪ הצדדים יפעלו להגדיל את התקציב לתקנת קהילה עירונית מתחדשת על סך של 6 מש"ח.

▪ מועצת המכינות הקדם צבאיות תקבל דרך תקנת המכינות (תקנה מס' 20.46.04.03) סכום חד פעמי של 3 מיליון ש"ח לביצוע משימות בטיחות, הכשרה והסמכה מקצועית של מדריכים והקמת מערך חקר ודיווח, זאת כחלק ממסקנות הוועדה בראשותו של שמואל אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך שבחן את אסון מכינת בני ציון.

▪ הצדדים יפעלו לקדם חוק הנצחה ממלכתי לברל כצנלסון ומורשתו בכל שנה בבסיס תקציבי המדינה.

▪ הצדדים יפעלו להגדיל ב-1,000 הקצאות דח"ש בכל שנה עבור בוגרי מערכת החינוך הממלכתית, בהתאמה לצרכי מערכת הביטחון.

▪ הצדדים יפעלו להקים שמונה מכינות קדם צבאיות חדשות המיועדות לבוגרי החינוך הממלכתי.

השקעה בשרותי הרווחה:

1. הצדדים יפעלו להעלות בהדרגה את קצבת הזקנה ל-3,000 ש"ח ותשנה את מנגנון ההצמדה לפי השכר הממוצע במשק. הסדר זה ימצא את מקומו בבסיס תקציבי המדינה ולא יושפע מהפחתות רוחביות (FLAT) ככל שיוחלט על כאלה.

2. הצדדים יפעלו לביטול מניעת כפל קצבאות (נכות וזקנה) בביטוח הלאומי.

3. הצדדים יפעלו לאמץ במלואו את המתווה להעלאת קצבאות הנכים כפי שאושר בממשלה ה-34 ובנוסף, תעלה משמעותית את רף ״הדיסריגרד״ לנכים בשוק העבודה ותגדיל את מעגל הזכאיםלקצבת ניידות (ע״י שינוי קריטריונים מזכים). הסדר זה ימצא את מקומו בבסיס תקציבי המדינה ולא יושפע מהפחתות רוחביות (FLAT) ככל שיוחלט על כאלה.

4. הצדדים יפעלו להעלות את שיעורי הקצבה הנוכחיים של קצבת הבטחת הכנסה ומסורבות מזונות מהביטוח הלאומי מ-33% מקו העוני ל-50% לפחות והגדלת הדיסריגרד כך שעבודה + קצבה יהיו מעבר לקו העוני. הסדר זה ימצא את מקומו בבסיס תקציבי המדינה ולא יושפע מהפחתות רוחביות (FLAT) ככל שיוחלט על כאלה.

5. הצדדים יפעלו להגדיל את תקציב התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בכ-100 מיליון ש"ח.

6. הצדדים יפעלו להפסקת ההפרטה של השירותים החברתיים בישראל ולהעברה של שירותי חירום וליבה לאחריות המדינה בפעימות על פי המתווה הבא:

▪ שירותי ליבה הניתנים במסגרות במתכונת של 24/7 יוחזרו לאחריות המדינה באופן מלא ובפרט מסגרות בהן יש התערבות החוק בשהייה במסגרת.

▪ החזרה לאחריות מדינה באופן כולל ומלא של מסגרות חסות הנוער. לאור רגישות התחום.

7. הצדדים יפעלו להגדיל את הבטחת ההכנסה לקשיש ל-3,710 ש"ח. הסדר זה ימצא את מקומו בבסיס תקציב המדינה ולא יושפע מהפחתות רוחביות (FLAT) ככל שיוחלט על כאלה.

8. הצדדים יפעלו לאשר חוק ביטוח סיעוד ממלכתי ע"פ המתווה שיביא שר הרווחה.

השקעה בחקלאות ובהתיישבות העובדת:

1. הצדדים יראו בחקלאות הישראלית ובהתיישבות ערך לאומי.

2. הצדדים יקדמו תכנית לאומית ותעגן בחקיקה את מעמד החקלאות בישראל.

3. הצדדים יקדמו בחקיקה לתיקון עיוותים ואפליה בזכויות החברים הוותיקים בקיבוץ ובמושב על יח"ד שלהם בשטח (המחנה) הקיבוץ והמושב, על בסיס השוואת התנאים עם החוכר בשטח עירוני.

4. הצדדים יפעלו במשותף בממשלה או בכנסת להפסקת התכנון העתידי של הותמ"ל על שטחים חקלאיים.

שוויון חברתי ליוצאי אתיופיה ומאבק בגזענות

1. הצדדים יפעלו להעלאת כלל היהודים הממתינים לעליה באתיופיה בהתאם להחלטת הממשלה בנושא משנת 2015, בפרק זמן של כשנה.

2. הצדדים יפעלו לחקירת כשלי הקליטה לאורך השנים של יוצאי אתיופיה בישראל ע"י המדינה, וזאת באמצעות ועדה בלתי תלויה. נציג אחד בהרכב הוועדה יקבע על ידי העבודה.

3. הצדדים יפעלו להפסקה ועצירה מוחלטת של גזענות, אפליה ו/או אלימות ממסדית שהופנתה כלפי בני הקהילה.

4. הצדדים יפעלו לקידום פעולות במערכת החינוך לשם מאבק ומיגור בתופעת הגזענות והאפליה.

על החתום: ______________ (העבודה) _______________ כחול לבן

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה

נספח הבהרה לוועידה

נספח לוועידה:

בהתייחס לסעיף 22 בהסכם הקואליציוני בין סיעת "העבודה" לבין סיעת "כחול לבן", מוצג בפניכם מסמך המדיניות המשותף, כפי שהוכן ע״י צוותי המו״מ של סיעת "העבודה" וסיעת "כחול לבן".
מסמך זה יהיה התשתית לקראת דיוני תקציב המדינה וקווי היסוד של המדיניות החברתית כלכלית מול גוש הליכוד.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בשל סדרי העבודה שנקבעו להקמתה של ממשלת החירום, הנספח הנ"ל טרם נחתם על ידי ראשי המפלגות.

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה

הסכם קואליציוני ליכוד \ כחול לבן

הסכם קואליציוני ליכוד-כחול לבן כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי