ישיבת הוועידה ה-10 בעניין המוסדות הלאומיים 26.7.20

Thank you for rating this article.

צירות וצירי ועידה יקרות/ים,

ביום ראשון ה-26.7.2020, יתקיים כינוס של ועידת המפלגה באמצעים דיגטליים, וזאת בשל המגבלות שאינן מאפשרות התכנסות פיזית.

בדומה להצבעה שנערכה בחודש אפריל 2020 ובשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.

ההצבעה תחל בשעה 15:00 אחה״צ ותסתיים בשעה 17:00 בערב.

ההצבעה תהא גלויה כפי שמתקיים בכינוסי הוועידה השונים, אך תיעשה באמצעים מגוונים אשר יאפשרו לכל צירות וצירי הוועידה להביע את עמדתן/ם מרחוק.

מצ”ב לעיונכם הצעות ההחלטה ודברי ההסבר וכן הסדרי ההצבעה מרחוק.

סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית

1. המוסדות הלאומיים ובכלל אלה: שינוי חוקת המפלגה, בהוראת שעה, בעניין קביעת נציגי המפלגה במוסדות הלאומיים וכן הסמכת הנהלת המפלגה לקבוע את שיטת הבחירה של נציגים אלה.

2. שונות

הצעות החלטה ודברי הסבר

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון - נציגי המפלגה במוסדות הלאומיים)(הוראת שעה), תמוז התש"ף – יולי 2020

בחירת נציגי המפלגה למוסדות הלאומיים 1. בחוקת מפלגת העבודה הישראלית (להלן: החוקה), במקום "ועידת המפלגה" יבוא "הנהלת המפלגה"

תיקון סעיף 155 לחוקה 2. בסעיף 155 לחוקה, במקום "ועידת המפלגה" יבוא "הנהלת המפלגה"

ביטול סעיף 156 3.סעיף 156 לחוקה - בטל.

הוספת סעיף 156א 4. אחרי סעיף 155 יבוא: "156א. למרות האמור בסעיפים 153 ו- 155, הגוף הבוחר לבעלי התפקידים במוסדות הלאומיים כאמור בסעיפים אלה, למעט לתפקיד יו"ר הקרן הקימת לישראל, יהיה מבוסס על הצירים וסגני הצירים של תנועת העבודה הציונית העולמית בארץ ובחו"ל. הנהלת המפלגה תיקבע שיטה להוספת חברים לגוף הבוחר מטעם מפלגת העבודה הישראלית ובלבד שמשקלם היחסי של הצירים וסגני הצירים מחו"ל לא יפחת מ-50% מהגוף הבוחר"

תוקף 5. הוראת חוקה זו תעמוד בתוקף ביחס לבחירות שייערכו לקונגרס הציוני הל"ח.

דברי הסבר

הקונגרס הציוני הל"ח עתיד להתכנס בחודש אוקטובר הקרוב. מפלגת העבודה נדרשת על ידי ההסתדרות הציונית, כמו כל שאר המפלגות המיוצגות בכנסת וחברות במוסדות הלאומיים, להעביר את שמות הצירים וסגני הצירים מטעמה עד ליום 06.08.2020.

מפלגת העבודה זכאית לייצוג של 6 צירים ו-12 סגני צירים בקונגרס הציוני הל"ח. מדובר במספר קטן באופן משמעותי של נציגים בהשוואה לפעמים הקודמות בהן בחרה המפלגה עשרות רבות של נציגים מטעמה, ואו אז היה טעם והגיון בקיום הליך בחירות בקרב גוף בוחר של אלפי אנשים, על כל המשמעויות של הדבר. אולם, כאשר מדובר במספר מצומצם של נציגים, אשר חלקם אף מיועדים מקדמת דנן לבעלי תפקידים נבחרים במוסדות הלאומיים, קיימת מציאות חדשה ושונה שמחייבת התאמה.

לאור האמור לעיל, ובהתאם לפניה שנעשתה למפלגה ע"י ברית ע"ץ שהנה הגוף היציג של המפלגה במוסדות הלאומיים, ובהתייחס למספר הצירים המצומצם שהיא זכאית לו, מתבקשת הוועידה להסמיך את ההנהלה לקבוע את השיטה והגוף הבוחר לבחירת הצירים וסגני הצירים מטעמה בקונגרס הציוני. בנוסף, בימים אלו המפלגה וברית ע"ץ מנהלות מו"מ קואליציוני עם שאר הסיעות בהסתדרות הציונית לעניין אופן חלוקת התפקידים בין הסיעות השונות. מדובר בהליך אשר מתקיים לפני כל קונגרס על ידי כל סיעות הבית. בראש צוות המו"מ של המפלגה וברית ע"ץ עומד המזכ"ל וחבר הכנסת לשעבר, חיליק בר.

לאחר סיום המו"מ הקואליציוני במוסדות הלאומיים וכאשר יובהר אילו תפקידים מיועדים לנציגינו, יהיה צורך לקיים הליך לבחירתם. עפ"י ההצעה המובאת לעיל, בהליך בחירות דמוקרטי זה יהיו שותפים חברי הסיעה בקונגרס הציוני, הן מהארץ והן מהקהילות היהודיות בחו"ל, כפי שהיה נהוג תמיד בעבר. בנוסף, כפי שגם נעשה בעבר לא אחת, יתאפשר למפלגה, בשיטה שתיקבע על ידי ההנהלה, להוסיף עוד נציגים מטעמה, אך בסדר גודל שלא יוריד את כוחם היחסי של נציגי הקהילות בחו"ל אל מתחת ל-50%.

מדובר בנוסחה מאוזנת שגובשה לאחר התייעצות עם מגוון גורמים בסיעה ובברית ע"ץ, ומאפשרת יכולת השפעה ראויה למפלגה ולנציגי הסיעה בקונגרס היהודי מטעם הקהילות היהודיות בחו"ל. דרך הבחירה של תפקיד יו"ר קק"ל תיקבע בנפרד, בשל החשיבות ואופיו הייחודיים של התפקיד בכל הנוגע לישראל.

סעיף 1

סעיף 153 לחוקת המפלגה קובע כך: "המפלגה תקבע את השיטה לבחירתם של צירי המפלגה לקונגרס הציוני, לוועד הפועל הציוני ולהנהלת הסוכנות היהודית ולהנהלה הציונית".

בשל מספר המנדטים בהם מיוצגת המפלגה בכנסת הנוכחית פחתה רמת הייצוג שנקבעה למפלגה בקונגרס הציוני וכפועל יוצא - במוסדות הלאומיים. זאת, כאשר מנגד, ועידת המפלגה גדלה ביחס לקודמותיה. לפיכך, מוצע כי הנהלת המפלגה תהא המוסד אשר יקבע את השיטה לבחירת נציגנו במוסדות הלאומיים.

סעיף 2

סעיף 155 בנוסחו הנוכחי קובע כך: "סיעת העבודה הציונית בקונגרס בוחרת את חבריה בוועד הפועל הציוני בשיטה שתיקבע ע"י ועידת המפלגה."

בשל העקרון שהובא לעיל ביחס לסעיף 153 ,מוצע כי גם את השיטה בה ייבחרו נציגי המפלגה בוועד הפועל תקבע הנהלת המפלגה.

סעיף 3

סעיף 156 לחוקה קובע כך: "המועמדים לכהן כחברי ההנהלה הציונית ייבחרו ע"י גוף בוחר, המורכב מסיעתנו בקונגרס הציוני ומלשכת המפלגה"

סעיף 153 ,ככל שיאושר, יחול גם על ההנהלה הציונית ומשכך אין בסעיף זה כדי לסייע. יובהר כי נציגינו בוועד הפועל, בהתאם להוראות ההסתדרות הציונית העולמית וחוקת המפלגה, ייבחרו על ידי הצירים וסגניהם מטעם המפלגה בקונגרס הציוני – מהארץ ומחו"ל.

להורדת הצעות ההחלטה ודברי הסבר, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

הסדרי ההצבעה מרחוק

הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית ודרכי הצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

צירות וצירי הוועידה העשירית, הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

-----

בדומה להצבעה שנערכה בחודש אפריל 2020 ובשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.

ההצבעה תתקיים ביום ראשון 26.07.2020, בין השעות 15:00 עד 17:00.

סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית:

המוסדות הלאומיים ובכלל אלה: שינוי חוקת המפלגה, בהוראת שעה, בעניין קביעת נציגי המפלגה, בהוראת שעה, בעניין קביעת נציגי המפלגהבמוסדות הלאומיים (נוסח שינוי החוקה מפורסם באתר המפלגה) וכן הסמכת הנהלת המפלגה לקבוע את שיטת הבחירה של נציגים אלה.

כפי שקורה בדרך קבע בישיבות ועידת המפלגה - ההצבעה גלויה

מפלגת העבודהיובהר כי החלטת הוועידה כאמור מחייבת את מוסדות המפלגה ואת סיעתה בכנסת.

1. עקרונות ההצבעה:
א. ההצבעה הינה אישית ותיעשה ישירות על ידי ציר/ת הוועידה.
ב. בדומה להצבעות אחרות הנעשות בוועידה, ההצבעה גלויה.
ג. הצביע ציר ועידה יותר מפעם אחת, תיפסל הצבעתו המאוחרת.
ד. לא ניתן לשנות את ההצבעה לאחר אישורה.

2. בקרה ופיקוח
א. לצורך בקרה ופיקוח על יום ההצבעה, הוסמכה על ידי הנהלת המפלגה ועדה מפקחת אשר בראשה יעמוד מזכ"ל המפלגה ויהיו חברים בה: יושבת-ראש ועדת החוקה, ראש מטה המפלגה והיועץ המשפטי למפלגה. כמו כן, כל חבר סיעת העבודה בכנסת יהיה רשאי למנות משקיף מטעמו.

3. דרכי ההצבעה:
כל ציר הוועידה העשירית יהיה רשאי להצביע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות אתר האינטרנט הייעודי, לאחר הזנת ת"ז + קוד אימות שיישלח לנייד ולמייל אשר רשום במערכות המפלגה. לאחר הקשת "אישור" במסך ההצבעה יועבר המצביע למסך האישור בו יינתן מספר אסמכתא ותוצג התשובה שבה בחר. לצורכי תיעוד, כל מצביע מתבקש לצלם את מסך האישור.

--------------

ב. ניתן להצביע באמצעות מוקד טלפוני ייעודי שיופעל במשך יום ההצבעה.
    - לפי אפשרות זו, יתקשר המצביע למוקד, יזהה את עצמו באמצעות מספר הזהות שלו ולאחר מכן יאמר למוקדן מהי הצבעתו (כאמור, ההצבעה בוועידה אינה חשאית).
    - לאחר שהצבעתו נרשמה, יידרש המצביע לשלוח צילום תעודה מזהה (ת"ז/ רישיון/נהיגה/ דרכון/ תעודת חוגר) של המצביע לדוא"ל, ווטסאפ או פקס בהתאם לבחירתו. מספרי הפקס והווטסאפ וכן כתובת הדוא"ל מופיעים בסוף הנוהל.
       o לחילופין, ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי איתו משולמים דמי החבר כפי שרשום במערכות המפלגה.
    - אישור ההצבעה באמצעות הטלפון ייעשה לאחר אישור בכתב שיינתן באמצעות ווטסאפ, דוא"ל או פקס, לאחר קבלת צילום של תעודה מזהה או ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי. ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי הרשום במערכת.
    - יודגש, ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני תיעשה באופן אישי.

בברכה,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה

דרכי התקשרות

  1. המוקד הטלפוני: 03-7793617
  2. מספר הווטסאפ: 054-9206370
  3. כתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. מספר הפקס: 077-3181079
  5. כתובת אתר ההצבעה: https://haavoda.com/Registration/VeidaVotes202003

 

להורדת ההסדרי ההצבעה מרחוק, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

התעדכנו באתר מפלגת העבודה

"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי