בחירות למזכיר מחוז הקיבוצים 2021

Thank you for rating this article.

לחברי הגוף הבוחר בקיבוצים.

בשם חברי ו. הבחירות שולח את לוחות הזמנים לבחירת מזכיר מחוז.

יום הבחירות : 14.10.21

פתיחת הרשמה להגשת מועמדות : 19.9 תשלום עבור הגשת מועמדות 500 ₪.

סגירת הרשמה להגשת מועמדות : 30.9.21.

ועדת הבחירות בישיבתה ב-5.9.21 החליטה שהבחירות יהיו מקוונות.

להורדת תקנון כקובץ PDF להורדה.

ביום הבחירות באחריותו של דין רז (מ”מ יו”ר הוועדה) ובשיתוף מטה המפלגה, תהיה עזרה לכל בעל זכות הצבעה שמתקשה בהצבעה מקוונת.

במידה שתהיה דרישה מחברים רבים לקלפי נייחת היא תוצב בבית המפלגה.

הבחירות הן אישיות, אף אחד/ת מהמועמדים לא מייצג שום גוף תנועתי.

אחרי סגירת ההרשמה להגשת מועמדות ואישורם על-ידי ועדת הבחירות, נקיים שיחת זום להכרת המתמודדים (המועד יישלח לכל בעלי זכות ההצבעה)

למכתב זה יצורף תקנון הבחירות של המפלגה.

שנה טובה

יו”ר הוועדה, יגאל צחור

תקנון הבחירות לתפקיד מזכיר מחוז הקיבוצים

התשפ"א - 2021 - תקנון הבחירות לתפקיד מזכיר מחוז הקיבוצים

1. מבוא
1.1. הבחירות לתפקיד מזכיר מחוז הקיבוצים (להלן: הבחירות) יתקיימו במועד הקבוע בסעיף 18 לתקנון זה או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.
2. שיטת הבחירות
2.1. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.
2.2. אופן ביצוע ההצבעה, לרבות החלטה על קלפיות ממוחשבות או פיזיות, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.
3.2. מועמד אשר זכה ברוב רגיל של קולות המצביעים הוא הנבחר.
3. הזכות לבחור ולהיבחר
3.1 היום הקובע 15.4.21.
3.2. הזכות לבחור נתונה לכל ציר הוועידה העשירית אשר עומד בתנאים הבאים:
3.2.1. כתובתו הרשומה במשרד הפנים היא קיבוץ;
3.2.2. התפקדותו למפלגה נעשתה טרם היום הקובע ולא הופסקה מאז;
3.2.3. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
3.2.4. אינו חבר במפלגה אחרת;
3.2.5. שילם את דמי חבר השנתיים בהתאם לרישומי המפלגה;
3.2.6. מקיים את התנאים לחבר ות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד חברות;
3.3. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
3.3.1 מקיים את התנאים כאמור בסעיפים 3.2.1 עד 3.2.6.
3.3.2. שילם דמי השתתפות בסך 500 ש"ח;
3.3.3. מועמדותו אושרה על ידי ועדת הבחירות והוא עומד בהוראות אחרות שייקבעו על ידה.
4. ועדת הבחירות
4.1.. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי הנהלת המפלגה.
4.2.. יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות התקנון.
4.3. ועדת הבחירות רשאית להתכנס בכל הרכב.
4.4. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.
4.5. התסיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן, תהיה רשאית הוועדה לצרף אליה חבר חלף החבר שיצא, לפי הצעת יו"ר הוועדה.
4.6. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בכפוף לתקנון הבחירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.
4.7. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
4.8. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.
4.9. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.
4.10. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם מראש את כמות ומיקומי הקלפיות. מיקום הקלפיות וכמותן יקבע בסמכותה הבלעדית של ועדת הבחירות, בהתאם לשיקול דעתה, והחלטתה בנושא תהיה סופית.
4.11. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור ל טוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה. לא תישמע כל עתירה לפני המוסד לבירור עתירות טרם יובא העניין לפני ועדת הבחירות.
4.12. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
4.13. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 7 ימי עבודה לפני או אחרי מועד הבחירות.
4.14. החלטות ועדת הבחירות ייעשו בהתאם לדין ולדיני המפלגה בהתאם לייעוץ משפטי שיינתן לה על ידי יועמ"ש המפלגה.
4.15. מועמדים שהינם עובדי המפלגה מחויבים לצאת לחופשה ולנהוג בהתאם לנוהל שאושר על ידי מזכירות הלשכה ביחס לעובדי המפלגה המבקשים להתמודד על תפקידים נבחרים.
4.16. מובהר כי חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.
5. אתרי ההצבעה
5.1. ההזדהות בקלפי תיעשה לפי התעודות הבאות בלבד: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון ישראלי, רישיון נשק, תעודת ח"כ, תעודת חוגר/ קצין, תעודת שוטר.
5.2. לא יימצא מאחורי הפרגוד, או במקום שנקבע להצבעה, אלא רק אדם אחד בלבד. מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את ההצבעה בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא עימו מלווה שפרטיו ירשמו בפרוטוקול, על מנת לסייע לו בפעולות ההצבעה. ואולם, לא ילווה אותו מלווה, יותר משני בוחרים.
5.3. בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יוכנסו לאתר ההצבעה אלה הממתינים עדיין להצביע, תיסגר הדלת החיצונית וימשיכו להצביע רק אלה שנכנסו לחדר ההצבעה לפני השעה היעודה לסיום ההצבעה. במידה ואתר ההצבעה אינו גדול דיו על מנת להכיל את המצביעים, יאספו תעודות הזהות שלהם על ידי ועדת אתר ההצבעה ויוכלו להצביע רק אלה שתעודותיהם נלקחו.
5.4. ככל שיוחלט על קלפיות ממוחשבות, ועדת הבחירות תיתן מענה - בין בתמיכה טכנית ובין באמצעות קלפיות פיזיות - למצביעים המתקשים.
5.5 .על כל החלטה של ועדת אתר ניתן לערער בפני ועדת הבחירות והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.
6. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.
7. מנהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו שמם, כתובת למשלוח מכתבים, מספרי תעודות זהות ומספר הטלפון של בעלי הזכות לבחור (להלן: "ספר הבוחרים") וזאת עד למועד הקבוע בסעיף 18 לתקנון זה.
8. ספר הבוחרים יועבר לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.
9. היכללות בספר הבוחרים:
9.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הבוחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 18 לתקנון זה.
9.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה. לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.
10. ציר שהסדיר את דמי החבר שלו עד למועד הקבוע בסעיף 18 לתקנון זה או שהגיש ערר כאמור לעיל והערר מטעמו התקבל, יתווסף לספר הבוחרים הסופי.
11. הגשת מועמדות
1.11. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע בסעיף 18 או במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
11.2. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.
11.3. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.
12. הרואה עצמו נפגע מ החלטה של ועדת הבחירות רשאי לבקש דיון נוסף ב וועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. הו ועדה רשאית לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתה. החלטות הועדה בדיון הנוסף הינן סופיות.
13. ערעור על החלטה בעניין אי-אישור מועמד למוסד לבירור עתירות ללא שיהוי ובכל מקרה בתוך 48 שעות ממועד ההחלטה. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת ולא יתקיים דיון בכל מותב אחר.
14. ערעור שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.
15. משלוח מסרונים (SMS) ייעשו לבעלי זכות הבחירה בלבד על ידי המועמד.
15.1. יש לוודא כי המסרון יהיה מזוהה באופן ברור עם המועמד השולח;
15.2. אין לשלוח מסרונים אלא לאחר קבלת ספר הבוחרים;
15.3. מועמד לא ישלח יותר מארבעה מסרונים בכל תקופת הבחירות;
15.4. יש לכלול בכל מסרון אפשרות להסרה.
16. כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני המוסד לבירור עתירות, בש יבתו כבית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי- הולמת. המוסד לבירור עתירות יקבע את הסנקציה על הפרת הכללים האמורים בתקנון זה בהתאם לחומרת המעשה, משכו והיקפו עד כדי ביטול מועמדות.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות תקנון זה יראו כהפרה את הפעולות המנויות להלן:
16.1. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
16.2. נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.
16.3. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכ ות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
16.4. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
16.5. פועל בניגוד לחוק המפלגות.
16.6. מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

הוראות שונות

17. הוראות תיקון זה יגברו על כל הוראה אחרת בדיניה הפנימיים של המפלגה מקום בו ישנה סתירה.
18. מועדים:

נושא תאריך שעה
אישור התקנון בהנהלה 31.8.21  -
פתיחת רישום להגשת מועמדות 19.9.21 10:00
 פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת היכללות בספר באתר המפלגה  21.9.21 13:00
מועד אחרון לערעורים על אי -היכללות בספר הבוחרים 26.9.21 13:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 29.9.21 13:00
מועד אחרון להגשת מועמדות 29.9.21 13:00
 מועד הבחירות 14.10.21  

19. ועדת הבחירות תהא רשאית לקבוע התאמות הדרושות לצורך עמידה בהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020 או כל הוראת דין אחרת הקשורה להתפרצות נגיף הקורונה החדש (SARS-CoV-2).
20. היו מספר הקולות שקולים בין המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, תוכרע התוצאה בהטלת מטבע.
21. במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

חברי ועדת הבחירות

 שם תפקיד
 יגאל צחור יושב ראש
דין רז ממלא מקום יושב ראש
נגה בוטנסקי חברה
נועה ויילר חברה

 

להורדת תקנון כקובץ PDF להורדה והפרסום הרשמי באתר המפלגה בקישור (תאריך פרסום:12/09/2021).

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי