הסכם איחוד העבודה-מרצ

Thank you for rating this article.

הסכם איחוד פוליטי, שנחתם בתל אביב ביום 8 לחודש יולי 2024, בין מפלגת העבודה הישראלית לבין מרצ (כפי שפורסם באתר האינטרנט של מפלגת העבודה).

להורדה ההסכם כקובץ  PDF

2. הגדרות

2.1. בהסכם זה יהיה פירוש המונחים הבאים כדלקמן:
"האיחוד" איחוד פוליטי של מפלגת העבודה הישראלית ומרצ על פי הוראות הסכם זה ומבלי שיהיה בכך מיזוג של שתי המפלגות לכדי תאגיד אחד במפורש או במשתמע.

3. עקרונות היסוד

עקרונות משותפים אלה יהיה עקרונות יסוד לאיחוד:

3.1 ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, מדינה יהודית ודמוקרטית, המושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום. מדינה המקיימת שוויון זכויות ומדיני גמור לכל אזרחיה.

3.2 ביטחון - הבטת הביטחון הלאומי והאישי הוא אינטרס עליון ותנאי יסודי להחזרת מאון העם בממשלה. ביטחון ישראל יושתת על יכולת בטחונית מפותחת, הסדרים מדיניים ובריתות אזוריות. ישראל תשמר בידיה אחריות בטחונית מלאה לחיי אזרחיה, ובה בעת תחתור לפיוס בזירה הישראלית - פלסטינית על בסיס פתרון שתי המדינות. זאת, בין השאר, כדי לאפשר יצירת חזית אזורית ובינלאומית איתנה כנגד האיום האיראני העולה. נפעל להחזרת בטחון מלא לאזרחי המדינה בדרום ובצפון אשר נפגע קשות עקב מתקפת ה-7.10 והמלחמה אחריה, תוך השבת המפונים, שיקום הקהילות על פי צביונן, חיזוק הדרום וביצור הצפון. הביטחון הלאומי הוא גם ביטחונו של כל אזרח כי המדינה תעשה הכל לשיחרורו. ונאבק על השבת החטופות והחטופים.
3.3. דמוקרטיה - נאבק על קיום משטר דמוקרטי מלא ומהותי. דמוקרטיה איננה שלטון הרוב בלבד, אלא שלטון העם כולו הכולל הגנה על זכויות הפרט וזכויות המיעוט. נפעל לשמירה על הפרדת רשויות מלאה, לריסון מוסדות השלטון מפני ניצול לרעה של כוחם ועצמאות מערכת המשפט. כמו כן, נבטיח את עצמאותם של שומרי הסף, את חוזקה של החברה האזרחית, ארגוני העובדים והתקשורת החופשית. נפעל לתיקון הליקויים והשלמת הפערים שהתגלו במבנה השלטוני הדמוקרטי בישראל. במסגרת זו נפעל להסדרת הכוח השילטוני (לדוגמה: חוק יסוד חקיקה), הגבלת הכוח (לדוגמה: הגבלת משכי כהונה), ולביזור הכוח (לדוגמה: יותר כוח ברשויות המקומיות ופחות במשרדי הממשלה).
3.4 כלכלה צומחת והוגנת - נפעל לטיפוח כלכלה צומחת והוגנת, הפועלת לטובת כל אזרחי המדינה. במסגרת זו, נפעל לשיקום החוזה בין המדינה לאזרחיה ולשיקום רשת הביטחון החברתית הכוללת, בין השאר: דיור בר השגה לכל אזרח, שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד, צמצום פערים ומתן שירותים איכותיים בפריפרייה. נקדם מדיניות כלכלית סוציאל דמוקרטית הרואה במדינה כמחויבת לקדם שוויון ולצמצום פערים חברתיים וכלכליים. נוביל מדיניות רווחה חזקה, השמה דגש על שרותים חברתיים על בסיס סקטוריאלי, כך לדוגמא תוגדל משמעותית ההשקע במערכת הבריאות הציבורית (לרבות בריאות הנפש), במערכת החינוך הציבורית מלידה ועד אקדמיה (לרבות חינוך בלתי פורמלי ובפרט תנועות הנוער), במערכת הרווחה, בפתרונות שונים לדיור בר השגה לרבות דיור ציבורי ועוד. נפעל להגנה על זכויות העובדות והעובדים באמצעות שיפור חוקי העבודה, בהגברת האכיפה, וחיזוק ארגוני עובדים ויכולת העובדים להתארגן.
3.5. שוויון אזרחי - שוויון אזרחי מלא הוא הבסיס ללכידות חברתית וחוסן לאומי, המובילים למשילות, לביטחון לאומי ואישי ולחיזוק החברה והמשק. נקדם שוויון מלא לכל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע, מעמד, מגדר, לאום והעדפה מינית. נחתור לביטול חוק הלאום ולעיגון עקרון השוויון והזכויות החברתיות בחקיקת יסוד.
3.6. הסדר מדיני - שמירה על ציובנה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל מחייב קיום רוב יהודי מוצק. נחתור להפרדה בנינו ובין הפלשתינאים, לפתרון הסכסוך על בסיס עיקרון שתי מדינות לשני עמים: מדינת ישראל ולצדה מדינה פלשתינית מפורזת. ביטחון ישראל וביטחון אזרחיה הוא תנאי לכל הסדר.
רצועת עזה: שיקום הרצועה וכלכלתה הינו אינטרס ישראלי. יש לדאוג למסירת השלטון לגורמים פלשתינאים מתונים בעלי יכולת להבטיח שלטון יציב, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל.
3.7. מדיניות בינלאומית - אנו נדאג למערכת יחסים המושתת על שמירה על האינטרסים של ישראל, ועל החוק הבינלאומי. אלה חיוניים בשל הדרדרות מעמדה הבינלאומי של ישראל וערעור הלגיטימציה לעצם קיומה. נדאג לשיקום מערכת היחסים עם ארה"ב המושתתים על ערכים ואינטרסים משותפים, תוך קיום קפדני של יחסים עם שתי המפלגות (bipartisanship) נפעל ליצירת ברית אזורית הכוללת את מדינות ערב המתונות את המפרציות, סעודיה נגד ציר הרשע בהנהגת רוסיה-איראן וסין.
3.8. מדיניות אזורית - ממשלה בה תכהן המפלגה החדשה תחתור להקים ברית אזורית שתפקידה היא לקדם אינטרסים מדיניים, הגנתיים, כלכליים ואקולוגיים משותפים.
3.9. אין באמור לעיל לגרוע מאמנת היסוד של המפלגה מיום 21 בינואר 1968, כ' בטבת התשכ"ח.

4. האיחוד

4.1 יתבצע איחוד פוליטי בין מפלגת העבודה הישראלית לבין מרצ.

4.2 האיחוד יתצבע על דרך של אישור הסכם וזה ועריכת השינויים המחויבים בתקנוניהן של המפלגות להסדרת הזכויות הנובעות ממנו במוסדותיהן המוסמכים של הצדדים לצד הצטרפות חברי מרצ למפלגה, באמצעות מילוי טופס מיוחד במפלגה שיוכן בסמוך לאחר החתימה על ההסכם ויכלול הסכמת החבר להפסקת חברותו במרצ. למען הסר ספק, כל חבר וחבר באופן פרטני יתנו את הסכמתם המפורשת להצטרפות למפלגה בכתב, בהתאם לדין ולהסכם זה.

4.3 המפלגה תפעל, בהתאם לדין, לשיוני שם המפלגה ל"הדמוקרטים", או כל שם אחר עליו יחליט יו"ר המפלגה (בכפוף לאישור המוסדות המוסמכים), כדי להביא לידי ביטוי את האיחוד.

4.4. תנאי יסודי להסכם זה הוא כי לא תתבצע העברה של נכסים וחיובים והצדדים או מי מהם לא יתחסלו. בכלל זה, גם לאחר ולמרות האיחוד, ישמרו הצדדים על המסגרות התאגידיות הנפרדות, לרבות הכנסות, הוצאות, חובות, זכויות וכל פעולה אחרת הנדרשת בדין. כספיהן ינוהלו בנפרד, כפי שנוהלו טרם האיחוד.

4.5. במועד אישור האיחוד על-ידי מוסדותיהם המוסמכים של הצדדים או בסמוך לכך, תפרסמנה שתי המפלגות הודעה משותפת בדבר הסכם זה ובה גם יצהירו מנהיגי הצדדים על מחויבותם להסכם ולעקרונות המתווים בו.

5. ענייני מפלגה

6. שינויים בחוקת מרצ

7. ייצוג המפלגה במוסדות חיצוניים

8. כללי

8.1 הזכויות העודפות המוקנות על-פי הסכם זה לחברי מרצ לשעבר מוענקות באופן חד פעמי, לתקופה מוגבלת, בהתאם לאמור בהסכם זה.

8.2. הצדדים חותמים על הסכם זה מתוך אמונה בדרך משותפת והיעדים המשותפים.

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון"
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי