פרוטוקול ישיבת לשכה 31 יולי 2011

Thank you for rating this article.

הישיבה נפתחה בדברים ועמידת דקה דומייה של חברות וחברי הלשכה לזכרו של ערן שפרמן ז"ל, ממנהיגי המשמרת הבולטים במפלגה.

1. התקיים טקס חתימה על האמנה המפלגתית עליה חתמו חמשת המועמדים ליו"ר + יו"ר זמני + מזכ"ל לפי הסדר: הרצוג, יחימוביץ', עמיר פרץ, אראל מרגלית, יו"ר מיכה חריש, מזכ"ל - חיליק בר (מצנע חתם מוקדם יותר טרם הלשכה בשל אי הגעתו ללשכה).

2. אושרו ומוסדו הועדות המפלגתיות הרעיוניות הבאות (ההצבעה התקיימה בנפרד על כל ועדה וכולן אושרו ברוב קולות או פה אחד):

א.      הועדה לדמוקרטיה בראשות מיכה חריש, סיו"ר יוני אריאל, רכז: דור בלוך.

ב.      ועדת חינוך בראשות הגב' אורה חכם, סיו"ר ציפי שטרק, רכזת: נגה כהן.

ג.       ועדה לאיכות הסביבה בראשות עו"ד איתן פרנס, רכז: רועי ארליך.

ד.      ועדת נשים בראשות דליה היבנר, רכזת: רותם אלפנדרי.

ה.     ועדת נוער בראשות  ברכת קלמנשטיין ותמר שחורי.

 

3. החלטה בהצעתה של לאה פדידה (לפי חתימות חברים לפי לחוקה) לקיים בחירות לתפקיד יו"ר תא החברות עד ה-1 ספטמבר 2011: "אנו החתומים מטה חברי וחברות לשכה,ועידה ומפלגה, מבקשים בזאת לכנס לשכה דחופה לשם קביעת תאריך לבחירות יו"ר תא חברות. תאריך הבחירות יקבע למועד שלא יאוחר מה-1.9.2011 במועד ישיבה זו נבקש לאשרר את תקנון תא החברות שאושר בלשכה מתאריך 23.3.2011 בכפוף לתיקונים ( שהוגשו בלשכה הנ"ל)"

 

4. חנה בן דוד הקריאה פשרה שנוסחה יחד על דעת הצדדים – ההצעה אושרה ברוב קולות, ולשונה:

 
"לשכת מפלגת העבודה מחליטה על קיום בחירות לתפקיד יו"ר תא חברות בתאריך 15.11.2011 י"ח בחשוון תשע"ב ומאשרת את תקנון בחירות תא חברות שאושר בלשכה מתאריך (23.3.2011) בכפוף לתיקונים שהוגשו בלשכה הנ"ל". 

 

5. נורית צור, רכזת הועדה החברתית-כלכלית הקריאה החלטת הועדה החברתית-כלכלית מיום חמישי 28 יולי 2011 :( הלשכה הצביעה פה אחד בעד ההחלטה ואימצה את ההחלטה מטה):

 

"מפלגת העבודה מביעה דאגה עמוקה מהשבר החברתי כלכלי שנגרם על ידי מדיניות ממשלתית המקדמת כלכלה בעלת מאפיינים בולטים של שוק חופשי ופרוע ונעדרת אחריות לקיומה של חברה צודקת והוגנת שמשרתת את כל אזרחיה ותושביה. מפלגת העבודה מעודדת ותומכת במאבקם של האזרחים והאזרחיות המוחים ברחובות: צעירי/ות המאהלים, הרופאים/ות המתמחים, העובדים/ות הסוציאליים, האמהות והאבות, הגמלאים ועוד רבים אחרים.

מפלגת העבודה רואה עצמה כחלק מהמאבק ומתחייבת להוביל סדר יום בו שולטים ערכי הצדק החברתי, הערבות ההדדית ואחריות המדינה לתושביה, כלכלה הוגנת וחברה צודקת.

מפלגת העבודה דורשת מהממשלה להכריז על מדיניות צמצום פערים מקיפה, שתכלול בין היתר, הגבלת ההפרטה, ביטול הפחתות המס לעשירונים העליונים, מתן מענה אמיתי לדרישות העובדים המוחלשים (מתמחים, עו"סים ועוד), מתן מענה אמיתי למצוקות הדיור של הצעירים וחסרי הדיור, ביזור הריכוזיות במשק, הקטנת פערי השכר במגזר הציבורי, קידום תוכנית אמיתית לפיתוח הפריפריה ופיתוח תחבורה ציבורית יעילה ואפקטיבית, יצירת מנגנונים כלכליים לעידוד התעסוקה ותמיכה בהורים עובדים.

מפלגת העבודה מבקשת לקדם פתרונות אמיתיים למצוקת הדיור, שעליה התריעו גורמים רבים, הן במפלגת העבודה והן מחוצה לה, כבר שנים רבות, אך לא נעשה דבר על ידי הממשלה, כדי לקדם תוכנית הוליסטית שתיתן מענה להיבטים השונים של המצוקה".

 

6. נגה כהן (יו"ר אופק ירושלים) – דיברה בשם הצעירים והסטודנטים במפלגה בנושא המחאה החברתית.

 

7. חברי לשכה ומוזמנים דיברו בנושא המאבק החברתי.

 

8. הישיבה ננעלה.

חיליק בר

מזכ"ל המפלגה

 

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי