החלטת בית-המשפט בעניין בחירות ליו"ר ורשימת העבודה לכנסת ה-22 ב11.6

Thank you for rating this article.

בעקבות דיון בעתירה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו, בפני כב' השופטת רחל ברקאי בתאריך 11.6.19 סוכם כדלקמן:

1. שאלת אופן הבחירה של יו"ר מפלגת העבודה ורשימת העבודה לכנסת ה 22, תובא להכרעה על ידי משאל בין חברי המפלגה שזכאים לבחור ולהיבחר לפי חוקת המפלגה. המשאל יובא בפני חברי מפלגת העבודה עד לא יאוחר מיום 19.6.19. החברים ידרשו ליתן תשובותיהם למשאל בתוך 48 שעות משעת קבלת השאלות.

2. אשר לדרך בחירת יו"ר המפלגה - השאלה תופנה לחברים ותכלול תשובה לשתי חלופות:

 א. האם על ידי כלל חברי המפלגה בבחירות מקדימות.

 ב. האם על ידי כלל צירי הועידה של המפלגה, בבחירות חשאיות.

3. באשר לשאלת קביעת המועמדים לכנסת, המשאל שיועבר לחברי המפלגה יכלול 3 חלופות:

 א. הרשימה תבחר על ידי כלל חברי המפלגה (פריימריז) בבחירות כלליות וחשאיות.

 ב. בחירת הרשימה על ידי כלל צירי ועידת המפלגה, בבחירות חשאיות.

 ג. צילום מצב של רשימת המועמדים לכנסת ה 22 כפי שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 21, למעט מועמדים ששוריינו על ידי יו"ר המפלגה ו\או שהודיעו ו\או יודיעו על התפטרותם.

 ד. יובהר כי היו"ר שיבחר יועמד במקום הראשון ברשימה.

 ה. ככל שיתפנה אחד מהמועמדים ברשימה, אזי יתקדמו כל שאר המועמדים שאחריו, מקום אחד קדימה, לרבות מזכ"ל המפלגה.

4. מוסכם על הצדדים, כי תוקם ועדת פיקוח על הליך המשאל. הועדה תורכב מ 7 חברים כאשר המבקשים יהיו רשאים להציג 3 חברים, והמשיבים יציגו 4 חברים כאשר אחד מהם יהווה יו"ר הועדה.

ההחלטות לגבי המשאל, כמפורט לעיל, יתקבלו על ידי חברי הוועדה, ככל הניתן בהסכמה, ובהעדר הסכמה, תועבר ההכרעה לפרופ' דוד ליבאי ולעו"ד משה שחל.

ככל והם לא יגיעו להסכמה, תועבר השאלה להכרעת הוועידה.

5. ועידת מפלגת העבודה אשר זומנה ליום ד' 12.6.19 תדחה על לקבלת תוצאות המשאל שיובא בפניה, ותתכנס מיד בסמוך לאחר מכן, ולא יאוחר מתום 3 ימי עבודה מיום קבלת תוצאות השמאל.

6. הליך זה נעשה בשים לב לנסיבות העומדות על סדר היום ולא יהווה תקדים משפטי מחייב להבא.

7. מוסכם על הצדדים שלא תעלה בפני הוועידה הצעה חדשה המנוגדת לפסק דין זה.

להורדת החלטת בית-המשפט pdf כקובץ.

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה ... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי