התנגדות תיקון חוקה בניגוד להוראות לחוקת המפלגה

Thank you for rating this article.

לכבוד: מר אבי-גבאי, יו"ר המפלגה; מר ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה; פרופ' דוד ליבאי, יו"ר ועדת חוקה

labor org il veida termination req 2018 003הנדון:  תיקון חוקה בניגוד להוראות לחוקת המפלגה

מרשתי הגב' דנה אורן, חברת מפלגה וצירה בועידה התשיעית, הסמיכה את ידי לפנות אליכם כדלקמן:

1. היום בשעה 18:45 לערך, התקבה הודעת SMS על כינוס הועידה לתאריך 24.6.2018 מעיון בזימון הועידה, עולה כי על סדר יומה של הועידה קיים סעיף בדבר תיקון חוקה לפיו:

סעיף 2 לסדר היום: אישור הוראת שעה בדבר הבחירות לוועידה העשירית. ובדברי ההסבר מובא התיקון המוצע.

"הוראת שעה המוצעת

למרות האמור בסעיף 3 לחוקה, כל מי שהגיש מועמדותו כדין, להיבחר כציר ועידה בועידה העשירית, יהיה ציר בוועידה העשירית".

2. על פי מידע שהתפרסם בדיון של ועדת החוקה היום, ועדת החוקה לא-אישרה את הסעיף האמור. בדיון שהתקיים נחלקו הדעות כך שבהצבעה שהתקיימה נוצר שיוויון 5 ובפועל לא אישרה ועדת החוקה את תיקון הסעיף המוצע.

3. סעיף 30(ג) לחוקת המפלגה קובע כי: "נתעוררה בעיה שאין עליה הוראת בחוקה זו, או שנתגלה צורך בתיקון או שינוי בהוראת החוקה, תגיש ועדת חוקה הצעה לוועידת המפלגה בנדון.

(ההדגשה אינה במקור - הח"מ)

4. כאמור בחוקה, הגוף היחיד המוסמך לאשר תיקון חוקה הינו ועדת החוקה ולהביאו כהצעה בפני הועידה, הינו ועדת חוקה.

5. לפיכך אין באפשרות הנהלת המפלגה להביא סעיף תיקון חקוה שלא אושר על ידי ועדת החוקה לדיון בפני ועידת המפלגה.

6. לאור האמור במכתבי, הנכם נדרשים להסיר סעיף זה מסדר היום, לאור העובדה כי עסקינן בסד זמנים דחוק, הנכם נדרשים להודיע על הסרת הסעיף מסדר היום לאלתר, ככל שלא תענו לדרישתי כאמור לא יהיה מנוס אלא מלעתור להסרת הסעיף שכן הוא אינו עומד בהוראות חוקת מפלגת העבודה ולפיכך אינו חוקתי.

אי פרסום תיקון לסדר היום, תוך 24 שעות ממשלוח מכתבי, כמוהו כי הענות לדרישה כאמור, דבר שיאלץ לפעול על מנת לעצור את הפגיעה המתמשכת בהוראת חוקת המפלגה, ובתהליכים שעליהם הוחלט זה מכבר.

בכבוד רב,

שמעון (שימי) בראון, עו"ד

 

העתק: חברי הנהלת המפלגה; חברי ועדת החוקה; חברי סיעת המפלגה

=====

לחצו להורדת עותק מפלגת העבודה כקובץ

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם"
א.ד. גורדון, עם אדם

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי