דרישה לבחירת יו"ר זמני והחזרת סמכויות מזכ"ל

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה, הנהלת מפלגת העבודה, מזכ"ל מפלגת העבודה

א.ג.נ.,

אנו הח"מ חברי וחברות וועידת המפלגה פונים בבקשה כמפורט להלן:

להוסיף לסדר יומה של ועידת המפלגה המכונסת על ידי יו"ר המפלגה את הצעות ההחלטה הבאות:

1. בחירת יו"ר המפלגה ע"י הועידה תוך 30 יום, שיכהן עד לבחירת יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה בפריימריס קודם לבחירות לכנסת ה- 22 לא יאוחר מ - 18 חודש ממועד קבלת ההחלטה.

2. סדרי הבחירות ואופן ניהולן יקבעו על ידי ועדת הבחירות שתמונה ע"י מזכ"ל המפלגה.

3. ביטול תיקוני החוקה שנתקבלו ב-14.9.17 בענין סמכויות היו"ר וסמכויות המזכ"ל והחזרת מלא הסמכויות למזכ"ל המפלגה, הכל כפי שהיה בסעיפים 15 (א)(ב) ו-16ג' לחוקה טרם התיקונים הנ"ל.

מבוקש שההצבעות על ההצעות הנ"ל, המהוות תיקוני חוקה, תהיינה חשאיות, והצבעה בפיתקית ובועידה סגורה לאורחים.

דברי הסבר

תיקוני החוקה, גם כהוראת שעה, נועדו לאפשר את שיקום המפלגה לאחר המפלה בבחירות.

יו"ר המפלגה, אבי גבאי, הודיע על כוונתו לחדול מכהונתו, ולהקדים את הבחירות ליו"ר.

מטרת התיקונים הגדלת מנגנוני בקרה ושיתוף פעולה בקרב בכירי המפלגה והחזרת סמכויות למזכ"ל המפלגה כפי שהיו עשרות בשנים.

  שם פרטי  שם משפחה ת.ז. חתימה
1. ________________ ________________ ________________ ________________
2. ________________   ________________ ________________   ________________
3. ________________  ________________  ________________  ________________ 
4. ________________  ________________  ________________  ________________ 
5. ________________  ________________   ________________ ________________ 
6. ________________  ________________   ________________ ________________ 
7. ________________  ________________   ________________ ________________ 
8. ________________ ________________ ________________ ________________
9. ________________ ________________ ________________ ________________
10. ________________ ________________ ________________ ________________

להורדת העצומה לחתימה כקובץ pdf PDF ידני.

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית