עתירה לצו מניעה קבוע נגד צירוף מגדרי

Thank you for rating this article.

בקשה לצו זמני ופסק דין הצהרתי לפיו הנהלת המפלגה פועלת בחוסר סמכות ובנגוד לחוקת המפלגה ותהפוכיה בהתנהלותה לצרוף חברות לועידת המפלגה ה-10.

העותר: שלום דסקל, ע"י בא כוח עו"ד צבי יפה ו\או איל יפה

נגד המשיבים : 1. מפלגת העבודה הישראלית 2. חה"כ מירב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה 3. הנהלת מפלגת העבודה, כולם ע"י היועץ המשפטי עו"ד עומרי שגב אמצעות מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. עו"ד ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה

עתירה לצו מניעה זמני וקבוע

כב' המוסד לבירור עתירות מתבקש בזאת ליתן כנגד המשיבים צווים כדלקמן:

א. צו מניעה זמני ומיידי למניעת צרוף חברות לועידת מפלגת העבודה ה-10 עד למתן החלטה סופית בבקשה זו שהינם גם לצו מניעה קבוע.

ב. צו קבוע האוסר על המשיבים להוסיף צירות לועידת מפלגת העבודה ולפעול בנגוד לתוצאות הבחירות לועידה ה-10 ולהחלטות מחויבות של המפלגה.

ג. פסק דין הצהרתי לפיו הנהלת המפלגה פועלת בחוסר סמכות ובנגוד לחוקת המפלגה ותהפוכיה בהתנהלותה לצרוף חברות לועידת המפלגה ה-10.

ד. כל סעד צודק ונכון נוסף ההולם את הפרשה החמרה שתפורט בעתירה.

ה. עוד מתבקש המוסד לחייב את המשיבים ביחד ולחוד בהוצאות העתירה ושכ"ט ב"כ העותר.

1. מבוא

א. ... צרה בראשות יו"ר המפלגה ה"השולטת" ביד רמה בין היתר ע"י מנויים מטעמה במוסדות וביניהם הנהלת המפלגה וועדת החוקה.

ב. "סוד גלוי" הוא שכל מי שהחלטותיו לא מצאו חן בעיני השרה מיכאלי והחלטותיו נחזו שאינן תואמות את דעותיה ותוכניותיה "סולק" מתפקידו ובעיקר הדבר בולט וחמור במוסדות השיפוטים של המפלגה.

   במשך עשרות שנים הקפידו קברניטי המפלגה לא לערב את הפוליטיקה הפנימית במוסדות אלה וההתערבות שהחלה בתקופת אבי גבאי התגברה ביתר שאת ובצורה מאוד לא מכובדת והולמת.

ג. ראוי לאמר - הכוונה של "המשיבים" הינה פשוטה - השתלטות טוטלית על ועידת המפלגה ה-10 על ידי הכנסת מאות של חברות "מטעם" לצורך השתלטות זו במסווה של פתיחה והרחבת השונות.

   התהליך מתוכנן בלעדית על ידי נציגים של היו"ר בהנהלת המפלגה ובנהול מנויים של היו"ר שענינם הנצחת שלטון היו"ר, בדיוק אתם מעשים שכלפי חוץ המפלגה מלינה כנגדם כאשר הם במפלגות אחרות או בכנסת ישראל.

ד. בדרכם הנ"ל פוגעים חלק מהמשיבים במזכ"ל המפלגה בסמכויותיו, במוסד המזכ"ל, מתעלמים מהמזכ"ל אינם משתפים אותו בהליכים, מפטרים את צוותו, ממדרים אותו ומבזים אותו.

2. ואלה נימוקי הבקשה

1. א. מפלגת העבודה כפופה כאמור לחוק המפלגות, חוקתה ותקנוניה.

   ב. אלה מופרים בגסות ובבוטות וביודעים ע"י המשיבים ולכן מוגשת עתירה זו.

2. קדמה להגשת העתירה התכתובת כדלקמן:

  א. מכתב מיום 2/8/21 המצ"ב כנספח א'.

  ב. מכתב תשובה מיום 3/8/21 המצ"ב כנספח ב'.

3. ההתנהלות של המשיבים, ולא רק הם, כפופה במקרה הנדון גם לתקנון הבחירות לועידה ה-10 המצ"ב כנספח ג'.

4. ההליכים הנוכחיים מתנהלים גם ללא בקורת מחויבת בהתעלם מועדת הבחירות המרכזית, ועדת החוקה וועדת הביקורת של המפלגה. דבר שכשלעצמו מחייב מתן צו מניעה זמני מיידי.

5. ההליך מתנהל "במחשכים" בידיעת מקורבים לבד ולא מפורסם באתר המפלגה ולא מאושר ולא ממודר.

6. הליכים פסולים מגמתיים וסודיים נעשים ביחס לחברים פורשים, חברים ש"הופרשו"/חברותם הופסקה, חברות של חברים הופסקה ללא ידיעתם ומבלי שניתנה להם התראה, כמתחייב. הרשימות סודיות ובידיעת מתי מעט והכל נעשה בחוסר שקיפות קיצוני הבולט לעין.

7. העברת ייצוג מהמחוזות והסניפים לרשימה מרכזית שתצורף נוגדת את תקנון הבחירות ונוהלי הוועידה ה-10.

8. א. הכללים לצרוף חברות לא קיימים.

   ב. חמור מכך "ועדת הצרופים" הוקמה שלא כדין ובראשה עובד מפלגה הסר למרות היו"ר.

  ג. לועדה אין כל קריטריונים לצרוף חברות

  ד. הכל נעשה במחשכים בנגוד לכל דין.

9. ב"כ המפלגה טוען כי בוצעה פניה ל-70 חברי המפלגה שהתמודדו לא נבחרו והינם הבאים בתור.

    עותק מהפניה ורשימת החברים אליהם פנו כביכול נותרו חסויים ויש להורות למפלגה לגלותם מיידית למוסד הנכבד ולב"כ העותר.

10. המשיבים טוענים באמצעות בא כוחם שיש חוסר של 96 צירים כבר מ-2018 ואליהם יש להוסיף 220 צירים מהמחוזות שהועברו לרשימה המרכזית של המצורפים באמצעות ועדת הצרופים, שכשלעצמה בלתי חוקית ונעדרת כללים.

11. העדר שקיפות

השקיפות כלשון בא כוח המפלגה, הינה רק בפני הנהלת המפלגה וחברות המפלגה.

חברי המפלגה האחרים לא זכאים להיות מעורבים בהליך כך גם לא המוסדות השיפוטיים, ועדת החוקה, ועדת הבחירות, ראשי סניפים ומחוזות וכיו"ב.

הכל נעשה במחשכים ומנוהל על ידי בעלי ענין.

באתר הפלגה לא היה כל פרסום !!!!!

12. העדר קריטריונים לצרוף חברים

די בכך כדי לבטל את כל ההליך הבלתי חוקי.

ברור שהכול נעשה כל מנת לצרף מקורבות וחברות של ודי לחכימא.

לא בכדי אין בועדה אדם אוביקטיבי שאינו בעל ענין, נבחר ציבור בעבר למשל (ח"כ לשעבר למשל). לא רק מראית עין אין כאן בלשון המעטה.

13. העדר "תקופת אכשרה"

נוגד את הדיון ופסול גם מוסרית ובתשובת בא כח המפלגה ויש הודאת בעל דין שיש כוונה לצרף גם מי שלא היו מעולם חברי מפלגה.

לא רק העדפת מקורבים יש כאן אלא גם הפלית חברות ותיקות ומסורות שברור כי על פניהן תועדפנה החדשות והחברות של .....

יש כאן תהליך מתמשך של הבאת גורמי חוץ שלא היו חברות במפלגה למפלגה תוך זלזול מתמשך ומגמתי בפעילות הקיימות.

14. שנוי גרסה ביחס למספר החברות שיווספו ואופן הוספתם

א. בעבר לא בוצעה מעולם העברת "קווטות" של נציגי סניפים ומחוזות לרשימה מרכזית.

ב. גם המצג שהוצג לאחרונה, כולל ביולי השנה, היה כזה שנתן לצרף באמצעות ועדת הצרופים לא יותר מ-93 חברים.

ג. אין כל החלטה של ועדת הבחירות לשנוי שנעשה עתה כמתחייב עפ"י התקנון ודי בכך כדי לבטלו. כב' המוסד מופנה לסעיף 10 לתקנון.

ד. שינויים רטרואקטיבים בלתי חוקיים בעליל נעשים ע"י המשיבים בפרשה זו.

ה. על פי התקנון לא ניתן לצרף חברות שלא היו חברות מפלגה בעת הבחירות לועידה ה-10, וכאן במפורש יש כוונה להפר גם תקנה זו.

ו. מעולם לא הציעו לבחור צירות בסניפים ובמחוזות במקום אלא שפרשו / הופרשו / "נפטרו".

ז. כל ההליך פגום מיסודו ומהווה גם ביזוי וזלזול ובחוקה במוסדות המפלגה ובחברי הוועידה ה-10.

15. אשר על כן מן הדין ומן הצדק להעתר לעתירה וליתן את הסעדים המבוקשים.

 

הורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה (כולל הנספחים).

 

"הצבא איננו ארגון דמוקרטי זה הארגון הבלתי-דמוקרטי היחיד שהדמוקרטיה שומרת כדי להגן על עצמה"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,224
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי