סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

בקשת לצו מניעה נגד כינוס הישיבה וביטול החלטות ועידת המפלגה 8.2.22

Thank you for rating this article.

בקשה לביטול החלטה של מותב שיפוטי פנימי של המשיבה 1 וביטול החלטות ועידת המשיבה מיום 12.8.21 וכן מתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) כנגד כינוס ועידת המשיבה עד למתן החלטה סופית בבקשה זו.

הוגשה ביום ג' 8 פברואר 2022 לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מפלגת העבודה והשרה מירב מיכאלי על ידי שלום דסקל, חבר ועידה פעיל.

להורדה כקובץ pdf PDF לעתירה החתומה והכוללת את הנספחים המצויינים.

המחוזי משפט בבית תל אביב יפו

העותר : שלום דסקל, האוכמניות 6 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד צבי יפה ו/או איל יפה (מ.ר. 13739) ו/או אודליה עסיס אברג'ל, עו"ד ו/או ניר מדעי, עו"ד
מרחוב דובנוב 25 , תל אביב - 64369, טל': 03-6963683 פקס: 03-696759, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
נגד - -
המשיבים:

1. מפלגת העבודה הישראלית, מפלגה רשומה
2. חה"כ השרה מירב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה
3. הנהלת מפלגת העבודה
החרוץ 6 תל אביב - כולם ע"י היועץ המשפטי, עוה"ד עומרי שגב באמצעות מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., פקס: 077-3181079,

4. עוה"ד ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה
מפלגת העבודה הישראלית, החרוץ 6 תל אביב - מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בקשה לביטול החלטה של מותב שיפוטי פנימי של המשיבה 1 וביטול החלטות ועידת המשיבה מיום 12.8.21 וכן מתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) כנגד כינוס ועידת המשיבה עד למתן החלטה סופית בבקשה זו.

כב' ביה"ש מתבקש בזאת לזמן את המשיבים לדין וליתן צווים כדלקמן:

1. לבטל את החלטת הדיין כמותב יחיד, עוה"ד רם פרדס במסגרת המוסד השיפוטי הפנימי של המשיבה 1 (המוסד לברור עתירות), מיום 11/8/21 המצ"ב כנספח "1".

2. ליתן צו הקובע שההחלטות שהתקבלו בועידת המשיבה 1 ביום 12/8/21 שהועלו להצבעה, רק בשל דחיית העתירה נספח "א". בטלות ומבוטלות.

3. ליתן צו מניעה זמני המונע כינוס הועידה עד למתן החלטה סופית בעתירה זו.

4. לחייב את המשיבים 1-3 בשכר טירחה ב"כ העותר ובהוצאות משפט.

ואלה נימוקי הבקשה

1. פתח דבר (ההתפתחויות בעקבות הדיון בעתירה קודמת)

א. ביום 4.1.22 נתקיים דיון בפני כב' ביהמ"ש בעתירה קודמת שהוגשה במסגרת ת.א. 34618-12-21 ונתקבלה בהמלצת כב' ביהמ"ש פסק דין בהסכמה המצ"ב כנספח "A".

ב. הצדדים חזרו להתדיין בטירבונל השיפוטי הפנימי במסגרת ההסכמה.

ג. ועדת החוקה של המשיבה 1 התכנסה ודנה בענין הבקשה לפסילת הדיינים והוציאה תחת ידה את ההחלטה המצ"ב כנספח "B".

ד. התקיים דיון בפני מותב תלתא (תחת מחאה לפי דברי הח"צ) לא לפני ששתיים מבחרות המותב ד"ר שטסל ופרופ' הגר פסלו עצמן וביום 31.1.22 ניתן פסק הדין אשר העתקו מצ"ב כנספח "C".

ויודגש המותב דן במספר עתירות במאוחד ורק בערעור של שלום דסקל החליט שאין הוא מוסמך לדיון.

ה. עיון בנספח "C" פסק הדין של מותג תלתא, מלמד שהמוסד לבירור עתירות (מל"ע) החליט שאין הוא מוסמך כלל לדון בערר שהגיש העותר, מר שלום דסקל וכלשון המוסד ברישא פרק "ההכרעה".

"בראשית ההכרעה חשוב לשוב ולהדגיש את "גבולות הגזרה" בנוגע לסמכותו של המוסד לברור עתירות, חלק ניכר מטענות העותרים נגעו לשאלות שכלל אין בסמכותנו לדון בהן. כך בנוגע למהות ההחלטות עצמן שהתקבלו בהצבעה, להתנהלות שקדמה להצבעה או טענות שנוגעות לעצם הפרקטיקה של צירופי צירים חדשים לועידה".

ו. ללמדנו - המוסד השיפוטי הפנימי של מפלגת העבודה קבע שאין הוא מוסמך לדון בכלל בטענות שהעלו על ידי מר שלום דסקל.

פרוש הדבר שמותב תלתא ביטל לחלוטין גם את הכרעתו של דן יחיד עוה"ד פרדס ("נספח 1") אשר ניתנה לפי קביעתו בחוסר סמכות.

ז. עולה במקובץ שההחלטה שניתנה על יד טריבונל שיפוטי פנימי בחוסר סמכות הינה בטלה ומובטלת על פי הלכות ההתערבות של כב' ביהמ"ש בהליכים טריבונלים שיפוטיים פנימיים.

ח. יתרה מזו - משהמוסד השיפוטי הפנימי קובע שאין הוא מוסמך לדון, הרי שדלתות כב' ביהמ"ש פתוחות לרווחה בפני העותר.

ט. המשך העתירה זהה לחלוטין, למעט שינויים, כמעט סמנטיים, ומינוריים לעתירה הקודמת שהוגשה והוספת סעיף 17.

2. מבוא כללי

א. המשיבה 1 (להלן: "המפלגה") בהנהגה בלעדית, שלא לאמר טוטליטרית, של המשיבה 2 במישרין ובאמצעות חברי המשיבה 3, עושה ככל העולה על רוחה, משנה נוהלים, משנה תקנונים מפטרת עובדים, זורקת (מדיחה) דיינים מהטריבונל השיפוטי הפנימי וכל מי שאינו סר למרות המשיבה 2 והאג'נדה שלה .

ב. במצב העכשווי השתלטה המשיבה 2 על כלל מוסדות המפלגה המשיבה 1 הפוליטיים ו"הלא פוליטיים" (ועדת חוקה, המוסד לברור עתירות) לכאורה באופן המונע כל פיקוח ובקרה בוודאי משפטית על התנהלות המשיבים 1-3 .

ג. עו"ד רבים שתרמו רבות בהתנדבות עת שרתו כחברי המוסד לברור עתירות שהינו המוסד השיפוטי הפנימי של מפלגת העבודה נזרקו / הודחו ללא כל ברור וללא ידיעתם (חלקם עדיין סבורים שהם חברי המוסד) בנגוד לכל דין אך ורק בשל כך שאינם שותפים לאג'נדה ואינם תומכים במובהק ביו"ר המפלגה .

ד. "במקומם" ולפי גרסת המשיבים 1-3 מונו במהלך 2021 למוסד שיפוטי חברים וחברות לפי רצון והנחיות ביו"ר המפלגה שהתנאי העיקרי למינויים "חברות", לעיתים תרתי משמע, עם היו"ר ו/או ציוותה ותמיכתם הבלתי מסוייגת ביו"ר המפלגה. בין היתר ניסו למנות ו/או מונו למוסדות המשפטיים אחיותיה של השרה מיכאלי, חברותיה, קרובי משפחה של ציוותה ויועציה ותומכיה המובהקים, במחטף ותוך הדחה לכאורה של עשרות דיינים.

כדי לסבר את האוזן יודגש שמעולם במשך עשרות שנים לא נעשה מהלך של השתלטות על המוסדות השיפוטיים כפי שעשתה השרה מיכאלי.

ה. במצב העכשווי כל פעולת המוסד המשפטי הפנימי נגועה בניגוד עניינים מהותי, בדיינים מטעם, בחוסר אובייקטיביות, בפגיעה בכללי הצדק הטבעי באופן שאין צדק אין משפט והכל נעשה לטובת ולמען המשיבים 2 ו- 3 כאמצעי השתלטות על מוסדות המפלגה.

ו. עתירות שיש חשש כי יפגעו באג'נדה זו לא נידונות חודשים ו"עתירה מטעם" הנוחה לאג'נדה נדונה מיידית, ב"כ המפלגה מסכים לה ומייד מתקבלת החלטה . כך הדבר בעניין נשוא העתירה הנדונה בעוד העתירה נגד חוקיות הוספה מאות חברות לצירי ועידה תלויה ועומדת, עתירה מאוחרת יותר לצרוף עוד כמה מאות חברות נדונה מידית בהסכמת המפלגה כאשר המשיבים 2 ו- 3 באמצעות היועץ המשפטי למפלגה הופכים לחצר ביזונטית בבחינת אין דין ואין דיון. המטרה מקדשת את האמצעים להשתלטות על המפלגה .

אנשים שלא היו חברי המפלגה, מצטרפים למפלגה, לבקשת המשיבה 2 ותומכיה ומייד מצורפים לועידת המפלגה שהינה הפורום העליון, ללא בחירות, כאשר כישורם העיקרי "מקורבות ליו"ר" ותמיכה באג'נדה מסויימת.

הכל נעשה כמעט במחשכים, תוך ביטול הוראות החוקה שנוי נוהלים, "הודעות מהיום להיום", הדרת המתנגדים חריגה ממנהגים ונוהגים והוראות שעה מטעם.

ז. ההצבעות באמצעים אלקטרונים נעשות תחת ניהול ושליטה בלעדי של המשיבים באופן שהצבעת כל משתתף ידועה. ומתנהל קמפיין פוליטי מבית המפלגה בעת ההצבעה, אין מדובר בהצבעה חשאית ו"המורה הגדול" והפחד מהדחה / פגיעה, דבר שכיח בלשכת היו"ר וציוותה משפיעים לעיתים על ההצבעות, ליקויים משמעותיים בהצבעה, משרתים את המשיבים 1-3 .

ח. חלק נכבד מהדיינים במוסד השיפוטי הפנימי הצביעו בעד כל הצעות היו"ר, באופן שברור "שישיבתם על הכס" בבקשות לביטול הליך ההצבעה או ההצבעה וההצעות בשל אי חוקיותם לא מתקבלת על הדעת. והם מצויים בנגוד עניינים משווע וזועק לשמיים, פוגעים בכללי הצדק הטבעי הבסיסיים ולא עושים משפט וצדק בכל הכבוד.

3. בקשה שהוגשה על ידי העותר לפסילתם של הדיינים נדונה ביום 9/12/21 "והסתיימה" בהחלטה לא להחליט ובהעברת הנושא לוועדת חוקה שאף היא מורכבת רובה ככולה, מנציגים מטעם היו"ר שמונו תחת אחרים, ולכן לא נותר לעותר הברירה להגיש עתירה זו.

ועדת החוקה של המשיבה 1 דנה כאמור בענין ודחתה את טענת הפסלות.

4. עילות פסלות שופט שפורטו ונטענו על ידי ב"כ העותרת בפני מותב תלתא היו כדלקמן:

א. השופט מחויב בהכרעה בהתאם לחוק מבלי שיפעיל עליו לחץ להטיית הדין וללא משוא פנים.

ב. הזכות למשפט הגון הינה זכות יסוד הנמנית על עיקרי הצדק הטבעי.

ג. השופט חייב להיות חסר פניות, וללא דיעה קדומה נחרצת.

ד. הכרות מעשית, קרבה משפחתית, ענין כספי, נגיעה אישית ודיעה קדומה הינן עילות המצדיקות פסלות שופט.

ה. אין אדם דן בנושא שיש לו נגיעה אישית - עוד נדבך בכלל הצדק הטבעי.

ו. סעיף 77א' לחוק בתי המשפט(נ.מ.)

ז. מראית פני הצדק מצדיקה פסלות שופט.

ח. לפנינו מקרה מובהק של חשש ממשי למשוא פנים ולדיעה קדומה המחייב את ההרכב הנכבד לפסול עצמו וכך מבוקש.

4. א. העותר, חבר מפלגה, חבר ועידת המפלגה בכיר בעולם ההייטק הישראלי, עתר למוסד לברור עתירות בעתירה שהעתקה מצ"ב כנספח "ב"

ב. תגובת המפלגה (המשיבה) מצ"ב כנספח "ג".

5. הדיון שהתקיים בזום ביום 11/8/21 הוקלט אך המשיבים 1-3 באמצעות ב"כ מסרבים לתמללו ועל כן פרוטוקול הדיון לא מצורף, ואף לא הוגש לערעור שהוגש ע"י העותר למותב תלתא, למדנו על ניסיון שלא להציג עובדות וראיות וחוסר רצינות של המוסד הפנימי.

6. ערעור ובו דרישה לביטול ההחלטה הוגש כבר ביום 19/8/21 במסגרת תיק 9/21. הערעור מצ"ב כנספח "ד", הערעור אוחד בטעות משפטית ולא ראויה עם תיקים לא רלבנטיים והדיון בו נדחה חודשים. תגובת המשיבים לערעור מצ"ב כנספח "ה".

7. א. למרבה הצער, וכנראה ממש לא במקרה הדיון בערעור נספח "ד" נקבע בפני

מותב הנחזה כ"נגוע" בעל ענין, שחבריו, מונו ע"י המשיבים 1-3 לפי בקשת/דרישת יו"ר המפלגה השרה מירב מיכאלי. ויודגש אף גורם אחר לא היה שותף לבקשה למנוי דיינים והרשימה המוצעת הוכנה על ידי יו"ר המפלגה ומקורביה, הופצה ערב ההצבעה ואף גורם אחר לא יכול להציע חברים, לטריבנול השיפוטי הפנימי.

ב. חמור מכך, הדיון במוסד לברור עתירות אוחד עם תיקים נוספים בטעות משפטית ועובדתית הנוגדת כל דין כאשר אין קשר בין הערעור נספח "ד" לתיקים האחרים.

ג. הערעור אוחד עם תיקים שהוגשו אחריו בנושאים אחרים לגמרי עם תביעה "מוזמנת" מבית מדרשה של יו"ר המפלגה, בהתעלם מכך שענינו של תיק זה ברור ומשיב לו גם מזכ"ל המפלגה, העותר בתיק אחר.

ד. האיחוד נוגד כל דין והיה מהגורמים לדחייה בדיון במשך חודשים.

8. לאחר מספר חודשים של המתנה תוך ניסיון לכפות על העותר לדון בצוותא עם תיקים נוספים שאינם קשורים כלל, וממש יומיים לפני הדיון שהיה קבוע ליום 18.11.21, החליט יו"ר המוסד לברור עתירות על הקפאה כלל פעילותו ללא קשר לעתירת העותר מר שלום דסקל. ביום 17.11.21 הוחלט לפתע בכל זאת לקיים את הדיון ובבוקרו של 18.11.21 הדיון נדחה ל- 25.11.21 הוגשה בקשה לדחותו והוא החל להידון ביום 9/11/21.

9. במצב נתון זה אין למפלגת העבודה מוסדות שיפוטיים פנימיים היכולים לדון בערעור במהירות, ביעילות, בהגינות וללא משוא פנים.

10. יתרה מזו - היות והרכב הדיינים שנקבע הינו בעל ענין, מקורב ליו"ר המפלגה, הוצע על ידה ועל ידי הנהלת המפלגה ומונה אך ורק בשל כך, הרי שאין כל מי שידון בערעור מבלי שהוא נגוע בניגוד עניינים מובנה, ו/או הביע דעתו בסוגיה. כך למשל ממש כמו הדיין דלמטה עוה"ד רם פרדס, גם חברת המותב מיכל גור תמכה והצביעה עבור ההצעות שכנגדן הוגשה העתירה ע"י העותר. (לשניהם דיעה קדומה מוצדקת בנשוא העתירה).

לא זו אף זו - יו"ר הרכב התלתא ד"ר יעל שטסל הינה אחות של חבר צוותה של מירב מיכאלי עובד מפלגה המשמש גם כיום כיועץ לשרה מיכאלי, ד"ר שטסל פסלה עצמה מלדון.

במקרה, או שלא במקרה, כאשר מונתה הנ"ל כחברת המוסד השיפוטי בועידה ב- 7.6.21 הוצג שמה כעו"ד יעל יודוביץ, למרות ששמה בכל הפרסומים עו"ד יעל שטסל יודוביץ. כאמור ד"ר סטסל פסלה עצמה וגם מחליפתה פרופ' דפנה הקר פסלה עצמה באופן שבפועל נידון הערר בפני מותב תלתא שכלל את ד"ר צמרמן, עו"ד שגיא גלסנר ומיכל גור.

11. השתלטות מוחלטת של המשיבים 1 ו-2 על הטריבונל השיפוטי הפנימי - המוסד לבירור עתירות

א. בועידת המפלגה ביום 3.2.21 מונו למוסד וכלשון הכותרת בהצעה (שכיום מתברר שאינה אמת) "הוספת דיינים ודיינות למוסד לברור עתירות" -

אברהם פרדס.

סמדר דקל נעים.

רן שגיא גלסנר.

דניאלה יעקובי.

איריס שיינפלד.

יוכי תירוש.

דפנה הקר.

מיכל גור.

נורית צימרמן

ברוריה לקנר.

ב. באותה הצבעה גם מונו "אנשי היו"ר" כחברי ועדת בקורת.

ג. בועידה ב- 7.6.21 מונו למוסד לברור עתירות, דיינים נוספים.

אופיר פלג.

מיכל גרא מרגליות.

אורי אלדר.

יעל יודוביץ. (כך במקור -א.י.).

ד. בראש המוסד נותר לכהן עוה"ד גד כרמי.

ה. עמדת המשיבים 1-3, באמצעות בא כוחם הינה כי למעשה הדיינים המפורטים לעיל הינם הדיינים היחידים הכשירים לכהן לטענת העותר עשרות אחרים הודחו בצורה מבישה וספק אם חוקית.

ו. למען הדיוק ולמרות הגרסה העכשווית, בפברואר ומרץ 2021, דנו דיינים קודמים בעתירות (עו"ד יגול, עו"ד סביון).

עובדה המוכיחה עד כמה ההתנהלות של המפלגה והעומדת בראשה מכוונת מטרה בבחינת אין דין ואין דיין, צדק לא יכול להיעשות ולהראות.

12. התערבות ביהמ"ש מכוח ההלכה המשפטית

א. הלכה היא שכב' ביהמ"ש מתערב בהחלטות של טריבונלים שיפוטיים פנימיים במקרים של חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי ובמקרים חריגים נוספים.

ב. הלכה נוספת הינה התערבות בהחלטות של מפלגות בשל חריגה מסמכות בעניינים חוקתיים, אי קיום החלטות של מוסדות שיפוטיים פנימיים, ליקויים מהותיים בהתנהלות, משוא פנים וכו'.

13. א. לפנינו מקרה מובהק המצדיק התערבות בהחלטת עו"ד רם פרדס וביטולה, הכל

כפי שמפורט בנספח "ד", הערעור שהוא וכלל טיעוניו תקפים וביתר שאת בבקשה הנדונה, אלא שאין כאמור גורם אובייקטיבי בלתי תלוי שידון בהם במפלגה.

ב. עסקינן בדיין (עו"ד רם פרדס) שמונה על ידי השרה מירב מיכאלי, ומקורב לה, שפחות מ- 12 שעות לאחר מתן החלטתו לדחות את העתירה של מר דסקל ולאפשר קיום הצבעה, הצביע כחבר בעל זכות הצבעה בעד כלל ההצעות שהוצעו על ידי השרה מירב מיכאלי אשר כאמור העתירה למנוע הצבעה עליהן נדחתה על ידו.

ג. לפנינו מקרה מובהק של התנהלות במשוא פנים, והפרה בוטה של כללי הצדק הטבעי.

ד. צדק לא נעשה ולא נראה במקרה הנדון.

ה. פגיעה בכללי הצדק הטבעי לוותה בפרשה זו.

ו. "שופט" התייצב לדיון משפטי כשדעותיו מוצקות מראש, כשהוא יודע מה הוא רוצה ובכל הכבוד הדיון היה "מהפה לחוץ" לכאורה, לא בנפש חפצה ולמצער כנראה עם "משוא פנים". נימוקי הדחייה נוגדי כל דין.

ההתייחסות לדברי ב"כ המפלגה עצמם כ"תורה מסיני" מבלי שפורטו קודם לכן ובחלקם אף מבלי שהובאו ראיות בולטת לעין בהחלטה, מעבר להיותה טעות משפטית המצדיקה ביטול ההחלטה.

שינויי חזית אסור של המשיבים 1-3 מאשר פורט בכתב תגובתם לעתירה הותרו ע"י הדיין ולמעשה ובכל הכבוד, לא משנה מה היה נטען בעתירה, היא היתה נדחית קרוב לוודאי בכל מקרה.

ז. לא ניתן ל"האמין" ולתת אמון במסגרת משפטית כאשר הדין, פחות מ- 12 שעות לאחר סיום הדיון, מצביע בעצמו בעד ההצעות שכנגדן הוגשה העתירה.

14. א. במצב הדברים שנוצר, כאשר הדיינים הינם "מטעם" היו"ר צדק לא יכול להיעשות ובוודאי לא להראות במוסד השיפוט הפנימי של המשיבה 1.

ב. "דיינים מטעם" בכל הכבוד, אינם יכולים באופן מובנה לעשות צדק, ובוודאי שצדק לא יכול להראות.

ג. דיינים שהשתתפו והצביעו עבור הצעות המשיבים 1 ו- 2 מנועים מלדון בכל עתירה שעניינה הצעות אלה במקרה הנדון הן הדיין הראשון עו"ד פרדס והן הדיינת מיכל גור "במותב תלתא" הביעו דעתם הפוליטית בקלפי.

ד. המצב הנדון לא היה קיים עשרות בשנים במפלגת העבודה ותמיד היו דיינים אובייקטיבים ולא מטעם. רובם דנו עשרות בשנים בעתירות ללא משוא פנים יראה מהשולטים במפלגה והקפידו קטנה כחמורה בענייני צדק ומשפט.

15. הפרשה הנדונה חמורה גם בשל העובדה שבעוד העתירות תלויות ועומדות מבקשים המשיבים 1-3 לבצע מהלך נוסף של הוספת מאות חברות לועידת המפלגה, עורכים קמפיין אישי בקבוצות מקורבות כשכל עניינם השתלטות על מוסדות המפלגה.

מעולם, לא היה הליך בו אדם הצטרף למפלגה ללא "תקופת אכשרה" ומיד צורף למוסד המרכזי והחשוב - ועידת המפלגה כשהכל מתנהל מלשכת היו"ר, מלשכת המנכ"ל ועוזריהם תוך ניצול משאבי המפלגה וכספיה לתועלת אישית בנגוד לכל דין.

לסיכום

16. א. הדיינים במותב תלתא החליטו שאין המוסד לברור עתירות מוסמך לדון בערר של שלום דסקל.

ב. התנהלות הדיינים במוסד השיפוטי הפנימי בנסיבות המתוארות נוגדת את ערכי הליבה של הגינות במשפט ואת כללי האתיקה החלים על שופטי ישראל מהם ניתן להקיש על חובותיו של דיין בטריבונל שיפוטי פנימי.

ג. על פני הדברים הדיין הנכבד (עוד" פרדס) לא נהג בבעלי הדין בשוויון והיה בעל דעה קדומה, וכך נחזות גם גב' מיכל גור במותב תלתא.

ד. על פניו נדמה שלפנינו משוא פנים מובהק ואסור.

ה. עו"ד פרדס היה מונע מלשבת בדיון זה והיה עליו לפסול עצמו מיוזמתו בשל חשש ממשי למשוא פנים שלצער העותר אומת.

לדיין היה ענין ממשי בנשוא הדיון ובתוצאותיו ולראייה התייצב והצביע בעד הצעות השרה מרב מיכאלי.

די בכך כדי לבטל את החלטותיו, ואולם לאחר שהרכב תלתא קבע שהמוסד לאינו מוסמך לדון הרי שהחלטתו של עו"ד פרדס בטלה ומבוטלת.

ה. דינן של חבר\ת "מותב תלתא" זהה למצער לזה של עו"ד פרדס. גב' מיכל גור הצביעה בעד הצעות היו"ר בועידה (ממש כמו עו"ד פרדס).

ו. המותב עצמו קבע כאמור שאינו מוסמך לדון ומכאן שפסק הדין של עו"ד פרדס בטל ומבוטל.

17. בטלות החלטת הטריבונל השיפוטי הפנימי מכוח החלטת המותב הפנימי

למעשה הטריבונל השיפוטי הפנימי במותב תלתא קבע שאין הוא מוסמך לדון כלל בטענות שהועלו על ידי מר דסקל ונדחו על ידי הדן היחיד. משכך, גם פסק הדין של עו"ד רם פרדס בטל ומבוטל ומשמעות הדבר שלמעשה בית הדין הפנימי "שלח" את העותר והמשיבה לדון בבית המשפט בעתירתו, וכי כלל הטענות החמורות כנגד התנהלות המשיבה תלויות ועומדות, ומתבקשת הכרעה בהן.

18. כב' ביהמ"ש מופנה בין היתר לפסקי הדין והמאמרים הבאים:

ע"א 64/53 כהן נגד יצחקי ח(1) 395 – ביטול החלטה עקב פגם מהותי בהליך מתוך חובת הצדק.

ע"א 463/90 איגוד הכדורסל בישראל נגד ל.כ. מד(2) 806.

ע"א 835/93 איגנט נגד אגד מט(2) 793.

ע"א 674/89 טורטן נגד ההתאחדות לספורט בישראל מה (2) 715ץ

ה.פ. (ת"א) 1015/07 רן מלך נגד איגוד הג'ודו מפי כב' הנשיא אורי גורן.

בכולם בוטלו החלטות בשל פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

דב לוין, "טריבונלים שיפוטיים במדינת ישראל" (אבוקה תשכ"ט) 58.

ה.פ (ת"א) 67555-11-20 מירב מיכאלי נגד פרץ.

ה.פ (ת"א) 69072-11-20 עו"ד יואב הריס נגד פרץ.

שניהם מפי כב' השופטת רחל ברקאי. ביטול החלטת ועידה מפלגת העבודה בשל פגיעה בשוויון ובדמוקרטיה, פגיעה חוקתית.

19. מצ"ב תצהירו של מר שלום דסקל לתמיכה בעתירה.

20. אשר על כן מתבקש כב' בהמ"ש לזמן את הצדדים לדין וליתן סעדים כמפורט ברישא העתירה.

עוד מבוקש לחייב את המשיבים 1-3 בהוצאות משפט ושכ"ט ב"כ העותר, בצרוף מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום כמפורט.

...

להורדה כקובץ pdf PDF לעתירה החתומה והכוללת את הנספחים המצויינים.

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי