דרישה לבחירות לוועידה ה11 ומתוקף פקיעת הוועידה 10

Thank you for rating this article.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ מרב מיכאלי; יו"ר ועדת חוקה עו"ד שולי אשבול; מזכ"ל מפלגת העבודה ערן חרמוני (‏‏30/11/2022, באמצעות אימיילים)

הנדון: הודעה על מיצוי הליכים משפטיים נגד הנמענים לעיל.

כתוצאה מפקיעת תקופת כהונתה ותום הלגיטימציה של ועידת מפלגת העבודה העשירית. שנבחרה בשלהי שנת 2018, הוועידה במתכונתה הנוכחית מנועה מלקבל כל החלטות מהותיות בעניין המשך ניהול המפלגה, למעט כינוס הוועידה כמושב אחרון, אשר עליה לקבל החלטות מוגדרות בחוקה ולפזר את עצמה.

סימוכין: הבחירות לוועידה ומועדן מתוך חוקת המפלגה פרק ראשון המוסדות המרכזיים סעיף 3 לחוקה

"ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנים על פי תקנון בחירות שמרכז המפלגה יאשר" (לענייננו ועידת המפלגה תאשר).

להורדת ההודעה כקובץ pdf PDF.

נכבדים, מרב מיכאלי, שולי אשבול, וערן חרמוני.

1- הנני להודיעכם כי תוקפה של כהונת הועידה העשירית תם ועמו גם פגה הלגיטימיות שלה לקבל כל החלטה מהותית הנוגעת לניהול המפלגה מיום פקיעתה של כהונה זו.

2- עיקרון הרציפות כידוע (סעיף 30 בחוקה) איננו חל על המשך פעילותה של ועידת המפלגה העשירית מרגע שפקעה תוקף כהונתה ושמורה לה הזכות להתכנס למושב האחרון, שבה עליה לקבל החלטות להמשך תפקודה רק לאחר קביעת מועד לבחירת וועידה חדשה - הוועידה האחת עשרה (11) ולהגיש תקנון לבחירות לוועידה זו, כמתבקש מהחוקה של המפלגה. הכנת הוראות שעה המחייבות תיקוני חקיקה, נוהל הבטחת ייצוג, קביעת מועדים והליכים מקדמיים לבחירות עצמם ומועד הבחירות וכן - תקנון נוהל הוועידה האחד-עשרה.

3- כידוע, מכוח הוראות סעיף 14 לחוק המפלגות מפלגה מחויבת לפעול על פי חוקתה ותימוכין להוראות סעיף 14 לחוק המפלגות מעוגנות גם בפסיקת בית המשפט העליון אשר קבע כי חוקת המפלגה הינה חוזה בין המפלגה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

4- אני מבקש להדגיש שסוגיה זו עמדה רק לאחרונה לפתיחה של מפלגת העבודה ולפיתחו של בית המשפט המחוזי בתאריך 14-9-2017 לגבי תום תקופתה של הוועידה התשיעית שנבחרה בשנת 2012 (בראשות ראשת המפלגה לשעבר שלי יחימוביץ). בתיק ה"פ (המרצת פתיחה מס' 6438-09-17 לפני כבוד השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי תל-אביב יפו על-ידי המבקשים (יורם מרציאנו, משה דבוש, בועז כספי, רפי בן חמו) אשר יוצגו על ידי ב"כ עו"ד דניאל כהן.

5- להדגיש, כי הייתי מעורב בטרום ההליכים של הגשת ה"פ זו אך נמנעתי מלהצטרף בשמי לעתירה זו (מסיבות השמורות עמי) ואני אף סייעתי בהגשת מסמכים רלוונטיים לעתירה זו.

6- מסיכום פרוטוקול העתירה (המרצת פתיחה) מס' 6438-09-2017 ומפסק דין שניתן מתאריך 14-9-2017 עולים הדברים הבאים:
א-המפלגה והעותרים הגיעו להסכמה הדדית ביניהם כדלקמן:
"הצדדים: הגענו להסכמה ולפיה התובענה תימחק, במקביל יעשו המשיבים (קרי המפלגה) כל שניתן עפ"י חוקת המפלגה לקדם את מועד הבחירות לוועידת המפלגה וליתר מוסדותיה, למועד הקרוב ביותר האפשרי, מועד שיוקדם למועד שהציעה ועדת החוקה במסגרת החלטתה ולא יאוחר מחודש אפריל 2018, והכל ובתנאי שלא יוקדמו הבחירות הכלליות במדינה, כ-שאז יתאחרו המועדים לפרק הזמן בו מתנהלות הבחירות הכלליות".
ב- הסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין של כבוד השופט הנכבד אליהו בכר כדלקמן:
"לנוכח הסכמת הצדדים, התובענה תימחק ניתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו הצדדים. רשמתי לפניי התחייבות המשיבים למסור הודעה מתאימה לפני באי הועידה היום בדבר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לפי הנוסח האמור לעיל.
אין צו להוצאות. ניתן והודע היום כ"ג אלול תשע"ז,14-9-2017 במעמד הנוכחים"

אליהו בכר, שופט
בית המשפט המחוזי תל-אביב -יפו.

7- כל הנאמר בסעיף 6 לעיל נסמך על בקשה למסור הודעת עדכון - "קיום בחירות" כתגובת המשיבים (קרי המפלגה) לבית המשפט המחוזי בהמשך להמרצה הפתיחה שהוזכרה לעיל, מתאריך 23-4-2018 והחלטת השופט אליהו בכר שההודעה נרשמה.

8- אני מבקש לפנות אליכן יו"ר המפלגה מרב מיכאלי ויו"ר ועדת החוקה עו"ד שולי אשבול בהתאם מכוח הוראות סעיף 29א לחוקת המפלגה הקובע כדלקמן:
"נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה, או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניין ועדת החוקה, פסיקת הועדה תחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שוועידת המפלגה לא פסקה אחרת" (ראה סעיף 2 לעיל המתכתב עם דרישות החוקה).

9- אחד העקרונות הבסיסיים כי גופים מפלגתיים אשר פועלים מתוקף חוקה ונבחרים בהתאם לחוקה זו, אינם רשאים להמשיך ולתפקד מעבר לתקופה שנקבעה בחוקה (ראה סעיף 3 לחוקה).

וכך גם קובע - סעיף 9א(א) לחוק יסוד הכנסת כי הכנסת לא תוכל להאריך את כהונתה מעבר לקבוע בחוק אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות את קיוום הבחירות וברוב מיוחס של 80 חברי כנסת.

10- מאחר שהמפלגה גם בפעם האחרונה גררה רגליים ומשכה את הבחירות למעלה מ15 חודשים, הפעם לא נאפשר זאת, ויש אפשרות שנטען לביזיון בית המשפט (על ידי כל גורמי המפלגה).
התנהלות האופיינית לראשי המפלגה ולהתנהלות המפלגה רק לאחרונה הגשנו גורמים שונים עתירות לבית המשפט המחוזי נגד עמיר פרץ חוג גליל עליון באמצעות עו"ד לנגר ועו"ד אליס גולדמן, עו"ד יואב הריס, החתום מטה וגם מרב מיכאלי
* עתירות שהוגשו על ידינו היו כבר מעוגנות בפסק דין קודם של כבוד השופטת רחל ברקאי והתוצאה של פסק דינה ניתן בשנית, כצפוי.

11- מעבר להתנהלות מזלזלת של ראשי המפלגה כלפי עתירות למוסד לבירור עתירות וגם לנוכח התנהלות המוסד לבירור עתירות בעצמו הבלתי ראויה ושל הנהלת המפלגה ואי קיום החלטות של ראש המוסד לבירור עתירות אני מבקש להזכיר את פנייתו של עו"ד אייל יפה ליו"ר המפלגה דאז אבי גבאי מתאריך 21-6-2018 בדרישה לקיים לאלתר את החלטת המוסד לבירור עתירות בעניין המשך הליך הבחירות לוועידה העשירית.

12- לאור הנאמר לעיל מתבקשת ראשת המפלגה וראשת ועדת החוקה וחברי ועדת החוקה להתכנס ולקבל החלטות כפי שנעשה על ידי פרופסור דוד ליבאי שהנפיקה החלטה שיפוטית כהוראת שעה לקיום בחירות לא יאוחר מזמן סביר לאור הצורך לשקם את המפלגה בנסיבות שראשיה הביאנו עד לעברי פי תהום.

בברכה
נגר עזי
ציר ועידה -מזכיר סניף גילה ירושלים
פעיל חברתי -פוליטי ומועמד לכנסת (לשעבר)
טלפון 054-4601559 פקס 02-6452819
אימייל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

משה אשכנזי
ציר ועידה וחבר מזכירות ותיקי התנועה
טלפון 052-7016856 אימייל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להורדת ההודעה כקובץ pdf PDF.

  

 

 

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי