תביעה לצו הצהרתי וצו עשה על פי חוקת מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

תביעה לצו הצהרתי ונגזרת צו עשה לפעול על פי חוקת מפלגת העבודה.

בית המשפט מתבקש לצו הצהרתי לפיו פקעה תקופת כהונתה וסמכותה של הוועידה העשירית של מפלגת העבודה ולהורות לנתבעים לפעול בהתאם לחוקת המפלגה ולקיים בחירות חדשות לוועידה האחת -עשרה. חוקת מפלגת העבודה קובעת במפורש כי תקופת כהונתה של ועידת המפלגה קצובה לארבע שנים בלבד "ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנין" על פי תקנון בחירות שמרכז המפלגה יאשר. המרכז רשאי לדון ולהחליט על הקדמת מועד.

בבית המשפט המחוזי תל-אביב יפו; תאריך החתימה : 22.01.2023; כתב תביעה, הגשה חוזרת אסמכתה מס' 14499893.

עזי נגר ,ת"ז ########### (מרחוב אריה בן אליעזר 29/3 גילה ירושלים התובע; טלפון 054-4601559 ,פקס 02-6452819; דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
-נגד-
1- מפלגת העבודה הישראלית-מס' רשום ברשם המפלגות 59-900001-5.
2- יו"ר מפלגת העבודה,- ח"כ מרב מיכאלי ת"ז 022792485.
3- מזכ"ל מפלגת העבודה ,מר ערן חרמוני ת"ז 37294147.
4- יו"ר ועדת חוקה – עו"ד שולי אשבול.

כולם באמצעות ב"כ מפלגת העבודה -עו"ד עומרי שגב הנתבעים, שכתובתה רחוב החרוץ 6 תל-אביב-יפו; טלפון 03-7283606 ,פקס 03-7283610; באמצעות דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , כולל מסירה ידנית של הזמנה לדין.

להורדה כקובץ pdf PDF.

סוג התביעה ונושאה: צו הצהרתי ונגזרת צו עשה לפעול על פי חוקת מפלגת העבודה.

סכום האגרה לתשלום: 1230 ₪ על פי תקנה מס' 3 לתקנות בית המשפט ,בהתאם לקביעת מזכירת בית המשפט- תקנות בתי המשפט (אגרות), ה -תשס"ז -2007 מעודכן, לא קיימים הליכים משפטיים נוספים, בבית המשפט או בבית דין כל תביעה בקשר למסכת עובדתית זו או אחרת לה, ואינני צד לאף הליך שכזה.

א-מפלגת העבודה הינה מפלגה רשומה ברשם המפלגות וכתובתה ובאי כוחה הם הכתובת שצוינה לעיל ומספרה הינו 59-900001-5
ב-פרטי ההתקשרות לכל הנתבעים המיוצגים על ידי ב"כ המפלגה רשומים כנדרש ,טלפונים פקסים אימיילים וכתובתה של המפלגה .,כולל ת"ז (עיקריים ).
ג- בית המשפט המחוזי הנכבד הינו הסמכות לדון בתביעה זו כפי שהוציא בעבר פסק דין באותו עניין בדיוק ה"פ מס'6438-09-2017 .(בפני כבוד השופט אליהו בכר)
ד- הנספחים מוספרו ברצף כנדרש על פי התקנה 31,ותקנה 175.ותקנה 180 לתקנות והוראה מס 1(4) להוראות ( באופן ידני , וחוקת המפלגה ממוספרת בסוף התביעה כדי לא לפגוע ברצף המהותי של כתב התביעה ).

הזמנה לדין

הואיל ומר עזי נגר הגיש כתב תביעה זה נגדך (ונגד המפלגה )אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו. לתשומת ליבך, אם לא תגיש כתב הגנה, אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, ה-תשע"ט 2018 תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

להלן חלק 2: תמצית הטענות בכתב התביעה על פי תקנה 9(ג) 2.

בקשה למתן צו הצהרתי וצו עשה

1- בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ליתן צו הצהרתי לפיו פקעה תקופת כהונתה וסמכותה של הוועידה העשירית של מפלגת העבודה ולהורות לנתבעים לפעול בהתאם לחוקת המפלגה ולקיים בחירות חדשות לוועידה האחת -עשרה.
2- חוקת מפלגת העבודה קובעת במפורש כי תקופת כהונתה של ועידת המפלגה קצובה לארבע שנים בלבד "ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנין" על פי תקנון בחירות שמרכז המפלגה יאשר. המרכז רשאי לדון ולהחליט על הקדמת מועד.

נספח מס' 1 , לסעיף 3, בחוקת המפלגה , מספור ברצף עמודים מספר 10-11

3-ביום 24.12.2018 נבחרה ועידת המפלגה העשירית ועל -כן , תוקף כהונתה וסמכותה פקעה ביום 24.12.2022.
4- להדגיש, כי ביום 14.9.2017 ניתן פסק דין בהסכמה בה"פ מס' 6438-09-17 בבית המשפט המחוזי הנכבד בפני כבוד השופט אליהו בכר, אשר דן באותה סוגיה ובאותו עניין בדיוק והיא פקיעת תוקפה של הוועידה התשיעית ובדרישה לקבוע מועד מוסכם לעריכת בחירות לוועידה העשירית.
5- סעיף 14 לחוק המפלגות, תשנ"ב 1982 מחייב מפלגה לפעול על פי חוקתה בקבעו כי "למפלגה יהיה תקנון והיא תפעל על פיו". חובה אשר קיבלה ביטוי בפסיקת בתי המשפט, ואף בפסיקת בית המשפט העליון אשר קבע, בן השאר, כי יש לראות בחוקת המפלגה כחוזה בין המפלגה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.
6- הנתבעים, לא פעלו לפזר את הוועידה העשירית ולקבוע תאריך חדש ומוסכם לבחירת הועידה האחת -עשרה בטרם תפקע תקופת כהונתה של הועידה העשירית, ולמעשה לא עשו כן עד היום בניגוד לנדרש בחוקת המפלגה ובמקביל לפניות התובע לעשות כן.

רקע התובע

7-התובע ,הינו פעיל חברתי, פעיל ציבור, פעיל פוליטי ומועמד לכנסת (לשעבר). חבר מפלגה מעל 45 שנים ציר ועדה ומזכיר הסניף בגילה ירושלים.
8- התובע איננו עורך דין, אך מצוי בסוגיות משפטיות כמי שעתר שמונה עתירות בפני המוסד לבירור עתירות .הטריבונל המשפטי של מפלגת העבודה.
9-השכלת התובע משתרעת לאורך עשר שנות לימוד במצטבר באוניברסיטה העברית, ושנתיים מתוכם בלימודים לתואר שני במכון לקרימינולוגיה, המשולב בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
10- מאחר והתובע התוודע להתנהלות פנים מפלגתית שלא פעם איננה עולה בקנה אחד עם חוקת המפלגה ובמקרים רבים גם פועלים בניגוד לחוקה ובניגוד להליכים דמוקרטיים בסיסיים , כפי שמוצג בתביעתי זו., אני נדרש לכך באופן עצמאי.

ההשלכות הקשות באי קיום בחירות לוועידה האחת -עשרה כמתחייב מחוקת המפלגה

11- מעבר להתנהלות המפלגה וראשיה , בהתעלמות מחוקת המפלגה החוזרת ונשנית בסוגיית פקיעת תוקפה וסמכותה של הוועידה התשיעית , והוועידה העשירית ,המפלגה גוררת וגורמת לפעילים פוליטיים במפלגה אשר עושים את פעילותם בהתנדבות מלאה ומשקיעים משאבים רבים כולל משאבים כספיים על -מנת לשמור על חוקת המפלגה ועל התהליכים הדמוקרטיים בתוכה . ונאלצים לחפש סעד משפטי בפניה זו לבית המשפט המחוזי הנכבד.
12- הפגם שבהתנהלות הנתבעים בולט במיוחד בהתחשב בכך , שעל פי סעיף 30 (א-ו) ,לחוקת המפלגה "רציפות כהונה", מוסיפים גופי המפלגה השונים לכהן עד לבחירת מחליפיהם.
א- המרכז היוצא יוסיף לכהן עד לבחירתו וכינוסו של המרכז החדש. המרכז החדש יוכנס תוך חודש מיום היבחרו.
יש לציין , כי מרכז המפלגה בוטל בהחלטת ועידת המפלגה כבר בשנת 4.4.2013 על פי המלצתה של יו"ר המפלגה דאז וח"כ לשעבר שלי יחימוביץ.
ב- הלשכה היוצאת תוסיף לכהן עד לבחירתה וכינוסה של הלשכה החדשה. הלשכה החדשה תתכנס תוך שבועיים מיום היבחרה.
יש לציין, כי הלשכה היוצאת בוטלה בהחלטת הוועידה כבר בשנת 4.4.2013 על פי המלצתה של יו"ר המפלגה דאז וח"כ לשעבר שלי יחימוביץ.
ג-מזכירות הלשכה היוצאת תוסיף לכהן עד לבחירתה וכינוסה של מזכירות לשכה חדשה . המזכירות החדשה תתכנס תוך שבועיים מיום היבחרה.
יש לציין , כי שמה של מזכירות הלשכה שונה לשם הנהלת המפלגה.
ד- יו"ר המפלגה ימשיך לכהן בתפקידו עד שייבחר וייכנס לתפקיד יו"ר חדש.
ה- מזכ"ל המפלגה ימשיך לכהן בתפקידו עד שייבחר וייכנס לתפקיד מזכ"ל חדש.
ו- ועדת החוקה תכהן עד לבחירת ועדת חוקה חדשה.

מכאן, שוועידת המפלגה אינה בין הגופים המנויים בסעיף 30 (א-ו) לעיל ,לרציפות הכהונה . וכי עיקרון רציפות הכהונה אינו חל על הועידה ולכן יש צורך חיוני לקבוע מועד לבחירות לוועידה האחת -עשרה.

נספח מס 2 , סעיף מס' 30 (א-ו) לחוקת המפלגה מספור ברצף עמודים מס' 12-13

13- הפגם עוד מתעצם בכך שוועידת המפלגה היא הגוף העליון והסוברני של המפלגה, בפרט לאחר שבוטל מוסד מרכז המפלגה (בתאריך 4.4.2013 ), שעליו היה חל עיקרון רציפות הכהונה. מאחר שעיקרון הרציפות הכהונה איננו חל על ועידת המפלגה, קיימת למעשה לקונה בחוקת המפלגה אשר לא תוקנה ולא טופלה במשך עשר שנים. כיום משפקעה תקופת כהונתה של הוועידה העשירית על פי החוקה המפלגה נותרה עם כשל חוקתי ניהולי ותפקודי.
14- על- מנת , שהמפלגה תעמוד על חובותיה לפי חוקת המפלגה היה על הנתבעים לפעול, מבעוד מועד ולדאוג לכינוס מושב האחרון של הועידה העשירית כאשר על סדר יומה הודעה על פיזור הועידה העשירית ,קביעת מועד לבחירות חדשות לוועידה האחת-עשרה, הגשת תקנון בחירות לוועידה האחת עשרה, הכנת הוראות שעה המחייבות תיקוני חקיקה, הכנת נוהל הבטחת ייצוג, קביעת מועדים והליכים מקדימים לבחירות וכן קביעת תקנון נוהל הוועידה האחת עשרה.
עד כה המפלגה, ראשת המפלגה וועדת החוקה נמנעו מלפעול בהתאם לחוקת המפלגה הדורשת לעשות כן, ואף שני מכתבים שהתובע הפנה לאליהן לתשומת ליבן, לא נענו עד לרגע הגשת תביעה זו.
15- בנוסף, סעיף 9א(א) לחוק יסוד הכנסת מגדיר את העיקרון של תקופות קצובות בין בחירות לבחירות וכך אומר סעיף זה לחוק יסוד הכנסת
"כי הכנסת איננה רשאית להאריך את כהונתה מעבר לקבוע בחוק אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות את קיום הבחירות וברוב מיוחס של חברי כנסת"
16- מוסדות ,תאגידים ומפלגות הפועלות ומתקיימות על בסיס בחירות קבועות ו/או קצובות בכהונה , שומה עליהן להיערך בהתאם ולכלכל את צעדיהן בתבונה רבה. ואין להסכין עמם במידה ולא פועלות על פי חוקתם-חוקתה ואין לתת גושפנקה להמשך תפקודם בעת שפקעה תוקפה של הוועידה העשירית נשוא התביעה דנן.
17- על פי סעיף 31 (א-ב- ג ) לחוקת המפלגה, אין בסמכותו של המוסד לבירור עתירות לדון בכל עניין המצוי בגדרה של החלטות הוועידה כגוף העליון והסוברני של המפלגה וקל ולחומר, בעת שפגה תוקפה של כהונת הוועידה העשירית ולא נותרה הברירה אלא בהגשת בקשה זו.

המוסד לבירור עתירות -כפיפות למוסד לבירור עתירות ואי תלותו.

סעיף 31 א- לחוקת המפלגה
"חברי המפלגה, העובדים, הנציגים העושים בשליחותה וכן מוסדות המרכזיים והמקומיים, למעט ועידת המפלגה ומרכז המפלגה, יהיו כפופים להחלטותיו ולהוראותיו של המוסד לבירור עתירות".
סעיף 31 ב-
"בפעולותיו על פי ההוראות והכללים שלהלן לא יהיה המוסד כפוף למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה, פרט לוועידת המפלגה ולמרכז המפלגה"
סעיף 31 ג-
"המוסד לבירור עתירות ינהג בכל פעולותיו והחלטותיו על-פי חוקת המפלגה ועל פי כללי הצדק הטיבעי ובכפוף לחוקי המדינה".
נספח מס 3 סעיף 31 (א-ג ) לחוקת המפלגה ,מספור ברצף עמודים מס' 14-15

18- שתי הערות מתבקשות - בשולי סעיף 17, זה.
*יש לציין שהמוסד לבירור עתירות הפועל בתוך מפלגת העבודה כטריבונל שיפוטי ולרוב יעיל ואפקטיבי וכפי שהתובע מכירו על סמך כשמונה עתירות שהוגשו בפניו. פועל באופן כללי וסביר. אבל, גם היכן שבסמכותו לפעול הוא פועל ללא כל תקנון ברור ידוע ושקוף לפעילותו ואין בנמצא שום פרסום של נוהליים מסודרים בעניינו.
19- ועל כך, גם קבלה ראשת המפלגה ח"כ מרב מיכאלי בהגשת עתירתה בפני בית המשפט הנכבד הזה בה"פ מס '67555-11-20 מיכאלי ואחרים נגד פרץ ואח' בפני כבוד השופטת הבכירה רחל ברקאי באמצעות באי כוכה עוה"ד הרצוג, פוקס נאמן, יוסי אשכנזי - עו"ד, אור דיסקין, עו"ד.
20- בסעיף 78 להמרצת הפתיחה הנ"ל על ידי ח"כ מרב מיכאלי נכתב:
"כאן המקום להדגיש כי עותר באחת העתירות המקבילות שהוגשו בפני המוסד לבירור עתירות (מר נגר עזי, חבר מפלגת העבודה ) העלה טענות, אשר ככל שהן נכונות - מדובר בטענות קשות ביותר שעניינן פגיעה אנושה בכללי הצדק הטיבעי ובאובייקטיביות של ה-הליכים"

סמכותו של בית המשפט הנכבד לדון בתביעה זו

21 - בנסיבות המתוארות לעיל בקשת התובע מבית המשפט הנכבד להוציא צו הצהרתי וצו עשה למפלגה לקיום הוראות החוקה ולקיים בחירות לוועידה האחת -עשרה.
22- זאת אף זאת, בית המשפט המחוזי הנכבד כבר נדרש לסוגיה זו בדיוק ה"פ -בהמרצת פתיחה מס' 6438-09-17, בפני כבוד השופט אליהו בכר כבר בתאריך 14.9.2017, כפי שיפורט בהמשך הטענות.

להלן , חלק 3 - פירוט הטענות בכתב התביעה על פי תקנה 14 לתקסד"ק.

23 - בתאריך 24.12.2022 כאמור, פקעה תקופת כהונתה של ועידת מפלגת העבודה הועידה העשירית.
24 - בתאריך 30.11.2022 חודש לפני פקיעת תוקפה של כהונת הוועידה העשירית שלח התובע מכתב התראה ליו"ר המפלגה ח" כ מרב מיכאלי, ליו"ר ועדת החוקה עו"ד שולי אשבול, ולמר ערן חרמוני מזכ"ל המפלגה והודיע לכולם כי תוקפת כהונתה של הוועידה יפקע בסוף חודש דצמבר 2022, וכי תפוג עמה הלגיטימיות של הועידה העשירית לקבל כל החלטה מהותית ועקרונית ובעלת משמעות הנדרשת בגדרה של ועידת המפלגה וסמכותה כגוף העליון הסוברני בקבלת ההחלטות במפלגה.
25- התובע הדגיש את סעיף 3 לחוקת המפלגה שקובע שוועידת המפלגה תיבחר כל ארבע שנים.
26- התובע הדגיש במכתבו כי לא חל עיקרון הרציפות על ועידת המפלגה. וכי יפנה למיצוי הליכים משפטיים ישירות לבית המשפט המחוזי שכן אין למוסד לבירור עתירות כל סמכות בסוגיה זו.
27- התובע גם ביקש במכתבו זה (סעיף 8)
אני מבקש לפנות אליכן יו"ר המפלגה מרב מיכאלי ויו"ר ועדת החוקה עו"ד שולי אשבול בהתאם ומכוח הוראות סעיף 29 א לחוקת המפלגה הקובע כדלקמן:
"נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה, או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניין ועדת החוקה, פסיקת הוועדה תחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שוועידת המפלגה לא פסקה אחרת".
28- עוד נכתב במכתבו של התובע (בסעיף 12): לאור הנאמר לעיל מתבקשת ראשת המפלגה וראשת ועדת החוקה וחברי ועדת החוקה להתכנס ולקבל החלטות כפי שנעשה על ידי פרופסור דוד ליבאי יו"ר ועדת החוקה אשר הנפיקה החלטה שיפוטית בהוראת שעה לקיום בחירות לוועידה העשירית משזו פקעה תוקפה של הוועידה התשיעית, ולא יאוחר מזמן סביר וניתנה החלטה של ועדת החוקה בראשותו של פרופסור דוד ליבאי והבחירות נקבעו לא יאוחר מתאריך 4-2018

נספח מס 4 מכתבי הראשון מתאריך 30-11-2022, במספור הרציף עמודים 16-20.

29 - כאן המקום לציין כי התובע איננו חלוץ לפני המחנה, כי עם צועד במשעול אשר חרשו בו לפני.
בעתירה ה"פ -המרצת פתיחה , מספר 6438.09.17 שנדונה בפני כבוד השופט אליהו בכר מבית המשפט הנכבד, בדיוק באותו נושא ועל רקע פקיעת תוקפה של הוועידה התשיעית ודרישה לבחירות לוועידה העשירית, אשר גם תוקפה של ועידה זו פקעה, ושוב התובע נדרש לקיום חוקת המפלגה על ידי המפלגה באמצעות סעד משפטי של בית המשפט הנכבד וקבלת צו הצהרתי לפקיעת תוקפה של הועידה העשירית ולהכריז על בחירות חדשות לוועידה האחת עשרה.
30- העותר מבקש לשמור על חוקת המפלגה ועל הדמוקרטיה הפנים מפלגתית, בהינתן דפוס פעולה לא ראוי ולא סביר תוך רמיסתם של ערכים בסיסיים אלה. שפעם אחר פעם אנו הפעילים הנאמנים של המפלגה נדרשים להתערבותו של בית המשפט הנכבד.
31 - התובע מבקש להדגיש כי גם תוקפה של הועידה התשיעית פקע בחלוף 4 שנים בתאריך 4.9.2016
32 - ורק כעבור שבעה חודשים בתאריך 24.4.2017 כונסה הוועידה התשיעית אשר פיזרה את עצמה לאחר שאישרה את התקנון לבחירות הוועידה העשירית.
33- לציין כי ועדת החוקה בראשותו של פרופסור דוד ליבאי נדרשה לקבלת החלטה בהתאם לסעיף 29 א לחוקת המפלגה כפי שעולה מפרוטוקול ופסק הדין שניתן בהסכמה בדיון בהמרצת הפתיחה הנזכרת לעיל וקבעה כי יש לקיים בחירות לוועידה העשירית לא יאוחר מחודש אפריל 2018 ובתאריך 24.4.2017 הוועידה התשיעית פיזרה את עצמה והבחירות לוועידה העשירית התקיימו רק בתאריך של 24.12.2018, קרי שמונה חודשים לאחר החלטת ועדת החוקה שקבעה שהבחירות יתקיימו לא יאוחר מתאריך 4.2018. ועוד שמונה חודשים נוספים לאחר החלטת ועדת החוקה ואת זה מבקש התובע למנוע.
34- התובע, כצופה פני עתיד ולאור ניסיון העבר חושש שהתנהלות העבר תגרור פגיעה קשה לא רק בחוקת המפלגה אלא גם בהליכים הפנים דמוקרטיים של המפלגה, ויש בה לחבל בצורך החיוני והדחוף לשיקומה של המפלגה לאור תוצאות העגומות של הבחירות האחרונות.

פרוטוקול הדיון ופסק דין שניתן על ידי כבוד השופט אליהו בכר ב-ה"פ מס' 6438-09-17.

35- בתאריך 14-9-2017 הוגשה המרצת פתיחה בעניין פקיעת תוקפה של ועידת המפלגה התשיעית ודרישה לקיום בחירות לוועידה העשירית. על ידי המבקשים, ח"כ לשעבר יורם מרציאנו ואחרים נגד המפלגה על ידי עו"ד דני כהן.
36- בפרוטוקול הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על קיום בחירות לוועידה העשירית כפי שהציעה ועדת החוקה בראשותו של פרופסור דוד ליבאי ולא יאוחר מחודש אפריל 2018.
וכך נכתב בפרוטוקול הדיון:
הצדדים: " הגענו להסכמה ולפיה התובענה תימחק. במקביל, יעשו המשיבים כל שניתן עפ"י חוקת המפלגה לקדם את מועד הבחירות לוועידה וליתר מוסדותיה, למועד הקרוב ביותר האפשרי, מועד שיוקדם למועד שהציעה ועדת החוקה במסגרת החלטתה ולא יאוחר מחודש אפריל, והכל בתנאי שלא יוקדמו הבחירות הכלליות במדינה, כ-אז יתאחרו המועדים לפרק הזמן בו מתנהלות הבחירות הכלליות."
37 - וכך נכתב בפסק הדין שנתקבל בהסכמה -
"לנוכח הסכמת הצדדים, התובענה תימחק. ניתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו הצדדים. רשמתי לפני התחייבות המשיבים למסור הודעה מתאימה לפני באי הועידה היום בדבר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לפי הנוסח האמור לעיל.
אין צורך להוצאות.
ניתן והודע היום כ"ג אלול תשע"ז , 14/09/2017 במעמד הנוכחים. אליהו בכר -שופט


נספח מס' 5 מפרוטוקול הדיון ופסק הדין מספור ברצף , עמודים 21-26.

38- בתאריך 26.12.2022 שלח התובע מכתב נוסף אם התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.
ואף פניה זו לא נענתה כקודמתה.

נספח מס' 6
מכתב שני עם התראה לפני הליכים משפטיים מספור ברצף עמודים מס' 27-29

סוף דבר

39- תביעה זו מוגשת על מנת למנוע "סחבת " מיותרת ומגמתית. וברור כי נדרשות הסכמות בין הצדדים. אך לדאבון לב, וצער רב, רק התערבות בית המשפט הנכבד הזה, יש בו בכדי לקדם הסכמות מחיבות בין הצדדים שבצידה מחויבות משפטית לאור ההתנהלות שפורטה לעיל ושאיננה מותירה ברירה לפעול אחרת למעט החלטת בית המשפט הנכבד הזה ו/או להורות על כל סעד אחר שימצה לנכון בית המשפט הנכבד
40 - ניסיון העבר, מלמד על התנהלות נפסדת של ראשי המפלגה בעבר באופן אשר יש בו שימוש לרעה בכוחם הפוליטי של ראשי המפלגה בעבר ותוך שימוש בהליכים משפטיים בהתאם לצרכים הפרטיקולאריים והפוליטיים שלהם שהתובע מצוי ובקי בפריטיהם ,מבלי לציין מספר המרצות פתיחה שהונחו לפתחו של בית המשפט המחוזי הנכבד.
41- בקשתי זו נתמכת בתצהירי המצורף לתביעתי זו מתאריך 15-1-2023

נספח מס 7 תצהיר התובע מספור ברצף עמודים 30-31

42- אני מבקש לציין שכל ההדגשים וההטעמות הם על אחריותי בלבד.
43- מאחר שהעותר איננו עורך דין, והסתייע באופן יוצא מן הכלל על ידי מזכירה משפטית של בית המשפט המחוזי שהייתה לי לעזר רב, ובצד הטיפול האדיב במזכירות בית המשפט, אני תקווה כי עלה בידי לתקן את כל הטעון תיקון ואם עדיין נפלה שגגה לפניי רק אני אחראי לכך.
ומבקש לא לדקדק בדקדוקי עניות ,שכן לאור המשימה והצורך בנגישות למערכת המשפט הכה חיונית והחשובה כפי שאנו עדים לה בשעות קשות אלה אסור לאפשר שתהה נגישה רק למי שהכסף מצוי בכיסו על חשבון הערכים הנטענים בעתירה זו.
44- לסיכום, דבר העותר מבקש את הסעד המשפטי לצו הצהרת וצו עשה שעל מפלגת העבודה לפעול על פי חוקתה.

על החתום- התובע
עזי נגר ת"ז 078669066
תאריך 22.1.2023

להורדה כקובץ pdf PDF.

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי