תקנון הוועידה ה-11 (טיוטה לא רשמית)

Thank you for rating this article.

טיוטת הצעה לא רשמית, לתקנון העבודה של הוועידה ה-11 של מפלגת-העבודה ועל בסיס תקנון העבודה של הוועידה ה-10 וכפי שאושר בכינוס הראשון שלה שהתקיים בתאריך 10.1.2019 בתור נספח ב'.

תקנון עבודת הוועידה האחת עשרה

יו"ר הועידה

1. יו"ר ומזכ"ל המפלגה הינם יו"ר משותף ויו"ר המפלגה יהיה נשיא הועידה ויהא רשאי ליטול את ניהול ישיבותיה בכל עת.

2. מזכ"ל המפלגה ישמש כמ"מ נשיא הועידה.

ניהול הועידה

ליו"ר הועידה ניתנת הסמכות להעביר את ניהול ישיבת הועידה כולה או חלקה לאחד מחברי המפלגה, יו"ר המושב ישמש כנשיא המושב.

אישור סדר היום

1. סדר היום יוכן על ידי מזכ"ל המפלגה ובתיאום עם הנהלת המפלגה ויאושר על ידי הועידה בהצבעה גלויה בפתח ישיבתה.

2. הועידה בפתיחת המושב תוכל לאשר את סדר היום, גם אם לא נקבע כזה על ידי המזכ"ל או הנהלת המפלגה, זאת על מנת למנוע אפשרות של אי כינוס הועידה עקב החלטת מוסד זוטר ממנה.

תפקיד יו"ר הועידה ומ"מ

1. יו"ר הועידה, ממלא מקומו או נשיא המושב ינהלו את ישיבות הועידה ובכלל זה ובין השאר מוסמכים:

א. להנחות את דיוני הועידה בתחומי סדר היום שאושר ובהתחשב בהחלטות הועדה המתמדת.

ב. להחליט על מועדי פתיחת ישיבות הועידה, הפסקתן ונעילתן.

ג. לקבוע את סדר הדוברים ומספרם, להקציב זמן לכל עניין ולכל דובר, יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה וחברי הסיעה בכנסת יקבלו רשות דיבור כבקשתם.

ד. להפסיק נואם, לקוראו לסדר או לשלול ממנו את רשות הדיבור, באם התנהג שלא כשורה או שהוא חורג מהנושא שעל סד היום, או מהזמן שהוצא לו, או שפגע בסדרי הועידה בכבודה או בכבוד הזולת.

ה. להשגיח על קיום הסדר בועידה.

ו. לפקח על ניהול הפרוטוכולים של דיוני הועידה והפצתם וכן על הפרסומים היזומים ע"י הועידה והחלטותיה.

ז. עם כל זאת, ליו"ר או מ"מ אין את הסמכות לבטל או לנעול את מושב הוועידה ללא שעלו כלל הנושאים שעל סדר היום לדיון ולעמוד בכלל סעיפי התקנון כאמור הגוברים על סמכותם לנעול את המושב.

ערעור על החלטת יו"ר הועידה

1. חבר ועידה יהא רשאי להגיש ערר על החלטה של יו"ר ישיבה בעניין נוהלי שיש עליו הוראה מפורשת בתקנון זה. הערעור יוגש בכתב ליו"ר הועידה, לא יאוחר מ 48 שעות ממועד נעילת הישיבה נשוא הערר.

2. הערר יובא לבירור בישיבה הקרובה של הנהלת המפלגה, החלטתו של יו"ר הישיבה תעמוד בעינה כל עוד לא החליטה הנהלת המפלגה לקבל את הערעור ולשנות את החלטת יו"ר הישיבה.

סופיות

החלטות הנהלת המפלגה בתוקף סמכויותיה על פי תקנון זה הן סופיות ואין עליהן ערעור.

ועדת צירים

אגף מפקד וחברות אחראי על רישום ספר צירי הועידה, ניהול רשימות הצירים, הוספה וגריעה של חברים מתוקף תפקידם, על פי תקנון הבחירות לועידה.

דיון בהצעות

החלטה בועידה הצעות החלטה יובאו לאישור הועידה מטעם מזכ"ל המפלגה ובתאום עם הנהלת המפלגה, או מי שהוסמך לכך מטעמו.

1. 10% מצירי הועידה או יותר (או 250 חתימות צירים ובכל מקרה הנמוך מבניהם), רשאים להציע לועידה הצעת החלטה (להלן "הצעת החלטה פרטית") במסגרת סדר היום, ההצעה תוגש בכתב למזכ"ל ולהנהלת המפלגה.

2. יוזם הצעת החלטה פרטית רשאי לנמק את הצעתו, בפני המזכ"ל והנהלת המפלגה. הייתה זו הסתייגות להצעת החלטה אחרת יגיבו יו"ר או  מזכ"ל המפלגה או מי שנקבע לכך מטעמם, על הצעת ההחלה הפרטית.

3. מזכ"ל והנהלת המפלגה ידונו בהצעת החלטה פרטית במועד שייקבע לכך ותחליט אם לקבל את ההצעה או לדחותה, כולה או מקצתה. ההחלטה תהיה סופית ולא יהיה אחריה דבר.

4. 10% מחברי הועידה או יותר (או 250 חתימות צירים ובכל מקרה הנמוך מבניהם) רשאים להגיש לועידה הסתייגות או הצעת החלטה בנושא שעל סדר היום, ההצעה תוגש בכתב כשהיא חתומה בידי המציעים ליו"ר הועידה. על המסתייגים לקבוע מי ינמק מטעמם את ההסתייגות בועידה לא קבעו המסתייגים דובר בשמם, יקבע המזכ"ל בתאום עם הנהלת המפלגה מי ינמק את ההסתייגות בועידה.

סמכויות מזכ"ל בתאום עם הנהלת המפלגה

1. לכנס את הועידה.

2. לקבוע ולהכין את סדר יומה של הועידה.

3. להביא לאישור הועידה את הצעות ההחלטה שהוכנו על ידה בהתאם לסדר יומה של הועידה ובהתאם לתקנון זה.

4. להמליץ בפני הועידה על הכנסת תיקונים ושינויים בסדר היום.

5. להכין ולהביא לאישור הועידה את הרכב המוסדות שהועידה בוחרת בהם, אם לא נקבע אחרת בתקנון.

6. להחליט בכל שאלה שהתעוררה בועידה ואין עליה הוראה בתקנון.

סדרי הדיון הצבעות בועידה ורשות הדיבור

1. אין לפתוח בדיבור ללא קבלת רשות מיו"ר הישיבה.

2. יו"ר הישיבה יקפיד על כך שהנואם לא יעבור על מכסת הזמן שהוקצבה לו.

3. אין לנהל ויכוח עם יו"ר הישיבה.

הצעות החלטה בכתב

הצעות החלטה, כולל תיקוני חוקה, שיאושרו על ידי הנהלת המפלגה והצעות החלטה שהוגשו ליו"ר הועידה, יעמדו לרשות צירי הועידה בכתב לפני ההצבעה, אלא אם כן קבע יו"ר הועידה, משיקולים של יעילות בדיון, כי לא ניתן לעשות כן.

דיון בהצעות החלטה

1. אורך הזמן לדיון בהצעות החלטה ייקבע על ידי המזכ"ל בתאום עם הנהלת המפלגה או מי שהוסמך לכך על ידה ותוך התחשבות בסדר היום של הועידה.

2. אם לא נקבע אחרת, יינתן לדובר חמש דקות לנמק הסתייגות וכן יינתן לדובר בשם המפלגה להגיב באותו שעור זמן.

3. רשאית המפלגה לקבוע שמספר ההסתייגויות ינומקו על ידי המסתייג בבת אחת. יקבע שעור הזמן שיינתן למסתייג להנמקת הסתייגותו.

הצבעות

1. ההצבעות בועידה תהיינה כולן גלויות.

2. ההצעה תתקיים בהרמת כרטיס חבר, או בדרך אחרת שיקבע מזכ"ל המפלגה בתאום עם הנהלת המפלגה.

3. כל הצבעה תהיה, בעד, נגד ונמנע.

4. אין להצביע בעמידה.

5. הצעת החלטה או הסתייגות, שהדעות עליה נחלקו בהצבעה שווה בשווה, תועמד שנית להצבעה. נחלקו הדעות שווה בשווה גם בהצעה השניה - רואים את ההצעה כאילו נדחתה.

6. בהצבעה בנושאים אישים או בעלי היבט אישי תתקיים הצבעה חשאית, אלא אם כן מדובר בבחירת מועמד יחיד.

פירוש התקנון

התעורר ספק לגבי הליך בועידה טרם שננקט, או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה בתקנון זה, תפסוק בעניין ועדת חוקה.

כינוס ועידה

ועידת המפלגה תכונס במקרים הבאים:

1. אם החליט המזכ"ל או הנהלת המפלגה (בהצבעת רוב חבריה) כי קיים צורך לכנס את הועידה תוכל לכנס את הועידה בתוך 10 ימים.

2. אם אישר המזכ"ל או הנהלת המפלגה (בהצבעת רוב חבריה) כי קיים צורך דחוף לכנס את הועידה, תוכל לכנס את חברי הועידה בתוך 72 שעות באמצעות משלוח הודעות SMS ו/או דוא"ל.

3. אם הוגשה למזכ"ל או הנהלת המפלגה דרישה לכינוס הועידה לישיבה שלא מן המנין חתומה ע"י 10% מחברי הועידה (או 250 חתימות, הנמוך מבניהם) או שליש מחברי ההנהלה (מזכירות לשכה), במקרה זה יחולו התנאים הבאים:

א) החתימות כאמור חייבות להיות מקוריות ומאומתות (אם בכתב ואם בחתימה דיגיטלית מאושרת ע"י משרד המשפטים), ע"ג המסמך הכולל בראשו את פרוט הדרישה לכינוס הועידה, החתימות יהיו מיוחדות לאותה דרישה. בכינוס שלא מן המניין של הועידה יידרש מספר נוכחים מינימלי של 20% מחברי הועידה.
ב) בכינוס שלא מהמניין של הועידה תינתן הודעה מראש של 14 יום לפחות על מועד כינוס הועידה.

4. הועידה תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה, על פי סדר יום שהוכן ויאושר על ידה בפתיחת הדיון (לפחות שתיים מהישיבות יהיו פיזיות ולא מקוונות).

נספח א': נוהל הבטחת ייצוג מינימלי

נוהל זה מותקן מתוקף סעיף 210 לחוקת המפלגה.

הבטחת הייצוג המינימלי לחברות, לצעירים עד גיל 35 (כולל) ולגמלאים (מגיל 62 לנשים ומגיל 67 לגברים) תתבצע באופן המפורט:

1 .בכל רשימת מועמדים תצוין עובדת היות המועמד/ת, אישה, צעיר/ה, או גמלאי/ת בסוגריים ליד שמו/ה. אין חובה לציין עובדה זו, אך יובטח שיעור הייצוג המתחייב.

2 .לפחות 40% מהנבחרים תהינה נשים. הנשים שתבחרנה תהיינה הנשים שקיבלו את מירב הקולות מבין הנשים המתמודדות. לפחות 20% מהנבחרים יהיו צעירים. הצעירים שיבחרו יהיו הצעירים שקיבלו את מירב הקולות מבין הצעירים המתמודדים. לפחות 16.6% מהנבחרים יהיו גמלאים. הגמלאים שיבחרו יהיו הגמלאים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין הגמלאים המתמודדים. נציגי מגזרים אלה, בין אם הם נכללים בין הנבחרים הראשונים ובין אם מיקומם לאחריהם, יועדפו ודינם יהיה כנבחרים ביחד עם המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין כל המועמדים עד להשלמתם למספר הנדרש. למען הסר ספק כל צעירה או גמלאית שנבחרה תובא במניין 40% החברות.

3 .בכל אזור בו ייבחרו עד 2 נציגים – לא תחול הבטחת הייצוג.

4 .בכל אזור בחירה בו ייבחרו לפחות 3 נציגים הבטחת הייצוג תתייחס לגבי חברות בלבד.

5 .בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות 5 נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על צעירים.

6 .בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות 6 נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על גמלאים.

7 .סה"כ הבטחת הייצוג של החברות, גמלאים והצעירים יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שקלול (כלומר לכל היותר ייבחרו 65% שלא היו נבחרים אלמלא הבטחת הייצוג).

8 .יובהר, כי הבטחת הייצוג, בהתאם לכללים הנ"ל, תעוגל כלפי מטה, למספר שלם.

9 .סדר מימוש הבטחת הייצוג יהיה כך, שבכל מקום תמומש הבטחת הייצוג החסרה ביותר יחסית ובלבד שהבטחת הייצוג הכוללת לא תעלה על האמור בכלל בסעיף 7. במידה והבטחות הייצוג תהיינה חסרות באותה מידה – הסדר יהיה: נשים, צעירים, גמלאים.

בעת שקלול תוצאות הבחירות, תסודר רשימת המועמדים על פי מספר הקולות שקיבלו המועמדים בזה אחר זה. אולם בכל מיקום ברשימה, יובטח הייצוג, באמצעות הקפצות, בכפוף לכללים האמורים לעיל.

נספח ג': צירופים

ועדת הצירופים תמליץ בפני הועידה לצרף אליה בסמכותה לפי סעיף 4 לחוקה וסעיף 1.8 לתקנון זה, כ-300 צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה ואושרו ע"י ועדת הצירופים כמפורט להלן: 

1. יו"ר המפלגה.

2. מזכ"ל המפלגה.

3. חברי סיעת העבודה בכנסת.

4. ראשי רשויות שהינם חברי מפלגה.

5. יו"ר ההסתדרות, חברי הנהגת ההסתדרות, יו"ר בינ"ה, יו"ר מרחבים, יו"ר נעמ"ת, יו"רי מרחבים בהסתדרות, יו"ריות מרחבי נעמ"ת, חברות הנהלת נעמ"ת, יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות ונעמ"ת וראשי איגודים מקצועיים שהינם חברי מפלגה.

6. מזכירי סניפים ומחוזות ומזכירי סניפי משנה ובתנאי שביום הקובע לפחות 150 חברים בסניף, במחוז או בסניף המשנה בהתאמה וכן הראו נפח פעילות של לפחות פעם בחודש ומעבר לכך.

7. חברי הנהלת ההסתדרות הציונית - ראשי הקק"ל וראשי קרן היסוד, ראש הסוכנות היהודית, יו"ר ומזכיר תנועת העבודה הציונית שהינם חברי מפלגה.

8. יו"רים ארציים של: ותיקי התנועה, תא החברות, משמרת צעירה.

9. יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית וסגניו (עד 2 סגנים) ויו"ר אגודות הסטודנטים במוסדות המאושרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, חברי מפלגה.

10. יו"ר המשמרת הצעירה בסניפים, שנבחרו ע"י חברי המשמרת בישוב, ובתנאי שיש יותר מ- 25 חברי משמרת בסניף האמור וכן בתנאי שביום הקובע לפחות 150 חברים בסניף.

11. יו"ר ועדת חוקה ויו"ר המוסד לבירור עתירות.

12. יו"ר הסתדרות הגמלאים והסגנים (עד 2 סגנים).

13. חברי הנהלת המפלגה.

14. מזכ"ל התנועה הקיבוצית; מזכ"ל תנועת המושבים; מזכ"ל האיחוד החקלאי.

15. ראשי מכינות קדם צבאיות שהנם חברי מפלגת העבודה.

ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור מבין האנשים הבאים שהינם חברי מפלגה בעלי זכות לבחור ולהיבחר, נציגים מסקטורים שונים המפורטים להלן ולהמליץ בפני הועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה עפ"י סעיף 4 לחוקה וסעיף 3.8 לתקנון.

1. ראשי ארגוני עולים ארצי.

2. שרים וח"כים לשעבר.

3. יו"ר/סיו"ר מועצות דתיות.

4 .נציגי חוגים רעיוניים ארציים שאושרו בלשכת המפלגה בתנאי שרשומים במחשב המפלגה לפחות 100 מחברי החוג שהם חברי מפלגה ביום הקובע.

5. אנשי משק – כלכלה חברה ואקדמיה.

6. חברי המוסדות השיפוטיים של המפלגה:- חברי ועדת החוקה, בית הדין העליון, חברי המוסד לבירור עתירות.

7. נציגים משכונות, ערי פיתוח, והמגזר החברתי.

8. נציגי המגזר העסקי חברי העבודה.

9. פעילים מרכזיים , ועובדי מפלגה בכירים.

10. אישי ציבור בולטים בחברה הערבית והדרוזית.

11. אנשי רוח.

12. נושאי תפקידים בכירים בעבר במערכת הביטחונית, הכלכלית והתרבותית ובשיקול דעת היו"ר.

13. יושבי ראש ומזכירים כלליים של המפלגה בעבר.

14. נציגי מקומות עבודה גדולים ואיגודים מקצועיים.

15. נציגי הסטודנטים.

16. ראשי תנועות נוער.

17. מזכירי סניפים מתחת ל-150 חברים.

18. חברי מועצות ערים מקומיות/אזוריות ובלבד שהם חברי מפלגה.

19. ראשי ארגוניים אזוריים בהתיישבות העובדת.

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי