תקנון בחירות לוועידה ה-11 (טיוטה לא רשמית)

Thank you for rating this article.

טיוטת הצעה (לא רשמית) לתקנון הבחירות לבחירת צירי הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית (מאי 2024) - מתבססת על תקנון הבחירות לוועידה ה10 עם התאמות.

לאישור ‏על‏ ידי ‏הנהלת‏ המפלגה‏ ביום XX. מובא ‏לאישור ‏וועידת‏ המפלגה ‏ביום 14.3.24.

הוראות ‏כלליות

1. מועד ‏הבחירות

הבחירות לוועידה האחת עשרה יתקיימו ביום 28.5.24;
על אף האמור לעיל, ועידת המפלגה מסמיכה את הנהלת המפלגה לדחות את קיום הבחירות לועידה האחת עשרת, במידה ומתקיימות נסיבות פוליטיות המחייבות זאת, בקשר לבחירות הכלליות.

2. שיטת ‏הבחירות

2.1 הבחירות באזורי הבחירה לועידה האחת עשרה של המפלגה יהיו כלליות, אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.
2.2 הבחירות תהיינה ממוחשבות אך זהות לאלו שיתקיימו באותו יום לתפקיד יו"ר המפלגה, או בכל דרך אחרת שתקבע ועדת הבחירות.

3. הזכות ‏לבחור ולהיבחר

3.1 הזכות לבחור מותנית בחברות בת-תוקף, של חבר המשלם את דמי החבר באופן קבוע ורציף, במועד הקובע 14.3.24 (להלן: "היום ‏הקובע"), עמד בדרישות החוקה, ושמו נכלל בספר הבוחרים שיפורסם בהתאם לתקנון זה. חבר זכאי לבחור רק במסגרת אזור הבחירה של אזור מגוריו;
3.2 יודגש ויובהר, כי מי שנגרע בעבר מחברותו במפלגה מכל סיבה שהיא, מניין המועדים בכל הקשור בחברות בת-תוקף לעניין הזכות לבחור, תחל להימנות מחדש רק מהמועד בו שובץ מחדש בספר הבוחרים של המפלגה (לא ניתן לצבור תקופת חברות למי שנגרע).
3.3 הזכות להיבחר מותנית בחברות בת-תוקף ביום הקובע. והיא מסורה רק למי ששילם דמי חבר באופן קבוע ורציף, נכון ליום הקובע, עמד בדרישות החוקה, ושמו נכלל בספר הבוחרים שיפורסם בהתאם לתקנון זה. חבר זכאי להציג מועמדותו באזור הבחירה של מקום מגוריו; על אף האמור לעיל, רשאית ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, מטעמים של זיקה או של שימור ייצוג הולם (כפי שנקבע בחוקה) לאשר הגשת מועמדות של חבר גם באזור בחירה שאיננו מקום מגוריו.

4. ועדת הבחירות

4.1 ועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות ויו"ר הועדה שיאושרו על ידי ועידת המפלגה על פי הצעת הנהלת המפלגה.
4.2 יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו מ"מ.
4.3 ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות, לתקינותן, ולאישור התוצאות בהתאם לתקנון הבחירות.
4.4. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה האצלת סמכויות, מתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה. ועדת הבחירות תהא אמונה על משלוח הודעות לבוחר והיא רשאית לעשות זאת, באמצעות משלוח הודעות SMS ו/או הודעות דואר אלקטרוני ו/או משלח הודעות בדואר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
4.5 ועדת הבחירות תקבע ותפרסם מראש את דרך ואופן ביצוע הבחירות ותהא מוסמכת לבצע כל פעולה שהיא רואה לנכון שיש בה כדי לקדם את הבחירות לועידה.
4.5 ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהא רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
4.7 חבר ששמו לא נכלל בספר הבוחרים רשאי להגיש ערר בכתב בצירוף אסמכתאות להתפקדותו ותשלום דמי חבר בתקופה הקובעת כקבוע בחוקה.
הערר יוגש עד ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד פרסום ספר הבוחרים, באופן אישי ע"י החבר ובחתימתו.
מינהל מפקד וחברות יעבירו לועדת הבחירות את עמדתם לגבי הערר.
ועדת הבחירות תחליט בערר תוך זמן סביר והחלטתה תהא סופית.
4.8 דיון בערר יתקיים על ידי שני חברים של ועדת הבחירות יחד עם יו"ר ועדת הבחירות או מ"מ. ההרכב שידון בערר ייקבע על ידי יו"ר ועדת הבחירות.
4.9 ועדת הבחירות על פי שיקול דעתה, תהא רשאית להזמין את הצדדים לדיון בפניה או ליתן החלטתה בכתב, לאחר קבלת עמדת הנוגעים בדבר ובכלל זה היועץ המשפטי למפלגה.
4.10 ועדת הבחירות מחוייבת לפעול בשקיפות מלאה, פרסום החלטות ופרוטוקולים בזמן אמת ובאמצעות ערוצי המדיה השונים של המפלגה ובכלל זה האתר, עמודי המדיה החברתית וכו'.
4.11 לועדת הבחירות יתאפשר לצרף משקיפים במעמד רשמי, ומטעם המזכ"ל, כל אחד המחוזות וכן קבוצת צירי ועידה עשירית שתמנה לא פחות מ-50 צירים בחתימות מאומתות.

5. פרסום ‏תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות לוועידה ופרסומיה יחייבו את המפלגה.

6. מספר‏ הצירים ‏בועידה

ועדת הבחירות המרכזית תנפק לכל חבר נבחר, הודעה המאשר כי הוא נבחר כציר בועידה.

7. מספר ‏הצירים ‏בועידה

7.1 בועידה העשירית יכהנו עד 3,001 חברים.
7.2 2,500 צירים ייבחרו באזורי בחירה (נספח הקצאת צירים יופץ לאחר פרסום ספר א').

8. צירוף צירים ‏לועידה

8.1 הועידה תצרף אליה בסמכותה לפי החוקה 300 צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה (בתוקף תפקידם) ואושרו ע"י הוועדה לתיקון עיוותים, ויכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם, כמפורט בנספח לתקנון זה.
8.2 הועידה תצרף אליה, בסמכותה לפי החוקה 200 חברים נציגים מסקטורים ותחומי פעילות שונים חברי מפלגה בעלי זכות בחירה לצירי הועידה האחת עשרה כפי שיאושרו ע"י הוועדה לתיקון עיוותים, וכמפורט בנספח לתקנון זה, על מנת להגיע למספר החברים הקבוע בסעיף לעיל (3,001).
8.3 הוועדה לתיקון עיוותים, שתיבחר על-ידי הנהלת המפלגה, תהיה עצמאית בהחלטותיה ולא תהא כפופה לוועדת הבחירות המרכזית.

9. קביעת המודדים‏ לציר

9.1.1 ‏‏‏‏‏אזור ‏בחירה - אזור בחירה הוא סניף או סניף משנה או אזור אחר שהוגדר ע"י צוות מקצועי שימונה ע"י יושב ראש המפלגה והמזכ"ל.
9.1.2 ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים הנבחרים בכל אזור בחירה על פי שני מדדים לציר בהתאם לשיטת השקלול הבאה (להלן: "שיטת‏ השקלול"):
9.1.3 50% מהצירים שייבחרו באזור הבחירה, ייקבעו על בסיס מספר הקולות שקיבלה רשימת "מפלגת העבודה" (להלן: "המפלגה") בבחירות לכנסת ה-25 באזור הבחירה.
9.1.4 50% מהצירים שייבחרו באזור הבחירה, ייקבעו על בסיס מספר בעלי זכות הבחירה לועידה האחת עשרה, באזור הבחירה ביום הקובע.
9.1.5 חישוב כל אחד משני המודדים יעשה על ידי חלוקת סך כל הקולות שקיבלה המפלגה בבחירות לגוף הנזכר בפסקה 9.1.3 או במספר בעלי זכות הבחירה כמפורט בפסקה 9.1.4, במספר הצירים הנקוב בכל אחת מהפסקאות הנ"ל. הדבר ייתן ביטוי "למדד-ציר" לכל אחד מהמשתנים.
9.2 מכסת הצירים של כל אזור בחירה תהיה תוצאת החיבור של מספר הצירים המגיע לאזור הבחירה לפי כל אחד מהמודדים. אך ורק במחוז הקיבוצים ובמחוז המושבים תחושב הקצאת הצירים באמצעות חיבור מצרפי של המודדים האמורים לעיל בכל המחוז.

10. חלוקת‏ צירים

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים שייבחרו בכל אזור בחירה, על פי ההנחיות הבאות:

10.1 הבסיס לקביעת מכסת הצירים לאזורי הבחירה הוא שיטת השקלול כמפורט לעיל.
10.2 עלתה מכסת הצירים על 0.6 המודד לציר ולא הגיעה למודד שלם – יתווסף ציר אחד נוסף.
10.3 סניף עירוני שיהיו בו פחות מ-25 חברי מפלגה לא יהיה זכאי לייצוג ולא יובא בחישוב חלוקת הצירים.
10.3.1 העודפים שיישארו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יועברו אל הוועדה לתיקון עיוותים.
10.4 על אף האמור לעיל - הבסיס לקביעת מכסת הצירים למחוזות העירוניים שיש להם סניפי משנה הוא המחוז כולו, לפי שיטת השקלול לעיל. ועדת הבחירות המרכזית תקבע את ההקצאה הפנימית בתוך המחוז לסניפי המשנה על פי המודדים של כל סניף משנה לפי שיטת השקלול האמורה, כולל חלוקת העודפים.

11. הודעה על ‏מכסת‏ הצירים

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מכסות הצירים, שנקבעו בתקנון לאזורי הבחירה באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המפלגה.

12. ספר ‏בוחרים

מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים לכל אזור בחירה על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין ובו ייכללו הזכאים לבחור באזור הבחירה, המתגוררים בתחומי אזור הבחירה, וזאת עד ליום 1.5.24 (להלן: "ספר‏ הבוחרים ‏הראשוני").

13. ספר הבוחרים הראשוני יוצג לעיון במשרדי המפלגה בתל אביב ובאתר האינטרנט של המפלגה.

14. הגשת ‏ערר‏ בעניין ‏פנקס‏ הבוחרים

14.1 חבר ששמו לא נכלל בספר הבוחרים הראשוני רשאי להגיש ערר בכתב בצירוף אסמכתאות להתפקדותו ותשלום דמי חבר בתקופה הקובעת כקבוע בחוקה. הערר יוגש עד ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד פרסום ספר הבוחרים הראשוני באופן אישי ע"י החבר ובחתימתו, מינהל מפקד וחברות יעבירו לועדת הבחירות בצירוף תגובתו, תוך זמן סביר.
14.2 חבר יהיה רשאי להגיש לועדת הבחירות המרכזית ערר על הכללת שמו בפנקס הבוחרים באזור בחירה מסוים או אחר.
14.3 ביטל חבר או מתפקד את הוראת התשלום שלו לאחר שאושר פנקס-הבוחרים, יגרע שמו מפנקס-הבוחרים ע"י מינהל החברות.
14.4 ערר בשל ליקוי טכני ייבדק ע"י מינהל החברות תוך זמן סביר.
14.5 על החלטת ועדת הבחירות המרכזית בנושא ספר הבוחרים ניתן יהיה לערער בפני המוסד לבירור עתירות. הערר יוגש עד ולא יאוחר מ-72 שעות ממועד מתן ההחלטה באופן אישי ע"י החבר וחתימתו. המוסד לבירור עתירות ידון ויחליט בעררים אלה בתוך זמן סביר. החלטות המוסד לבירור עתירות בעררים על אי הכללה בספר הבוחרים תהיינה סופיות ולא תהיה עליהן ערכאת ערעור.
14.6 מינהל החברות יכין ויפרסם את פנקס הבוחרים הסופי בהתאם להחלטות בעררים.

15. אזור ‏הבחירה ‏של ‏המועמד

חבר הזכאי להיבחר רשאי להיות מועמד באזור בחירה אחד בלבד, של אזור מגוריו או בהתאם לאישור ועדת הבחירות כאמור בסעיף 3.3.

16. הגשת‏ מועמדות

16.1 המועמדות תוגש באופן אישי (לא תתאפשר הגשת מועמדות באמצעות אחר) לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מיום 1.5.24 שעה 22:00.
16.2 חבר זכאי להיכלל ברשימת המועמדים באזור בחירה, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות (ניתן למלא באתר האינטרנט של המפלגה) ושילם אגרת בחירות בסך 75 ₪, באמצעות כרטיס אשראי אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות אישרה את מועמדותו (יודגש, כי לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום של אחר, לבד מבת/בן זוגו של המועמד. במידה ולמועמד/ת ו-בן/ת הזוג אין בנמצא כרטיס אשראי, תהא ועדת הבחירות מוסמכת לקבל אמצעי תשלום אחר, בהתאם לדין ובכפוף לבקשה שהוגשה אליה על ידי המועמד/ת).
16.3 תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון החברות.
16.4 תשלום האגרה בסך 75 ש"ח מחייב גם את אלה שיצורפו בתוקף תפקידם או כמצורפים מכוח הוראות תקנון זה, תשלום האגרה הוא תנאי מקדים להכללה ברשימת צירי הועידה האחת עשרה.

17. אבטחת ‏ייצוג

ועדת הבחירות המרכזית תבטיח את שיעור הייצוג המינימאלי בבחירות בהתאם לכללים המפורטים בנוהל המצורף כנספח לתקנון זה, שמותקן בכפוף להוראות 210 לחוקת המפלגה.

בנוסף, תתקיים הבטחת ייצוג לבעלי מוגבלויות של לא פחות מ-1% מסך צירי הוועידה הנבחרים, המחזיקים תו נכה רשמי של מדינת ישראל באחוזים של לא פחות מ-75% לצמיתות.

18. ערעורים

על כל החלטה של ועדת הבחירות המרכזית ניתן לערער בפני המוסד לבירור עתירות. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

19. עררים, כאמור לעיל, יוגשו לא יאוחר מ-72 שעות מרגע מתן ההחלטה נשוא הערעור. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

20. חילופי ‏צירים

20.1 מועמד שנבחר כציר לועידה יכול להתפטר בכל עת ע"י הגשת מכתב התפטרות למינהל מפקד וחברות.
20.2 התפנה מקומו של ציר ועידה מסיבה כל-שהיא, יתועד הדבר ע"י מינהל מפקד וחברות. מינהל מפקד וחברות יחליף בספר צירי הועידה את שם הציר עם המועמד הבא אחריו, לפי מספר הקולות, באזור הבחירה שלו. עקרונות הבטחת הייצוג לא יחולו על חילופי צירים לפי סעיף זה.
20.3 צירים שצורפו מתוקף תפקידם יכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם ויגרעו מיד עם סיום תפקידם. עם החלפתם באחר, הוא יצורף כציר ועידה לאחר אישור הנהלת המפלגה. התפטר ציר שצורף מתוקף תפקידו, לא ימונה תחתיו ציר אחר (למעט מחליפו בתפקיד כאמור ברישא).
עם זאת, לבעלי תפקיד מסויימים שיפרשו, תבחן האפשרות לשמור על מעמדם כצירי וועידה מתוך הכרה בעשייה ובתרומתם למפלגה.
20.4 מפקד מנהל וחברות ינהל את ספר הצירים של המפלגה.
20.5 עותק מספר הצירים יועבר למשמרתו של יו"ר המוסד לבירור עתירות.

תוספת

נושא תאריך סעיף בתקנון* שעה
אישור התקנון בוועידה 14.3.24   -
היום הקובע להתמודדות בבחירות 14.3.24 3.1  
מועד אחרון להרשמה למועמד 1.5.24 16.1 22:00
היום הקובע להתפקד לצורך מימוש הזכות לבחור 14.3.24 3.1  
היום הקובע לחידוש אמצעי תשלום לצורך מימוש זכות הבחירה 14.3.24 3.1  
מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 18 לתקנון 20.5.24 18 12:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 20.5.24    
מועד הבחירות לוועידה 28.5.24    

* עמודה זו נועדה לעזר בלבד. יש לעיין בהוראות התקנון בכללותן.

מועדים אלה אינם סופיים וכפופים לשינויים על ידי ועדת הבחירות או גורמים במטה המפלגה.

מועמדים ומתעניינים אחרים יתבקשו לפנות ליועמ"ש המפלגה במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. על מנת להתעדכן בהחלטות ועדת הבחירות ומטה המפלגה ככל שאלה לא יפורסמו באתר המפלגה --> "על סדר היום".

במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

"לא יהיה נורא אם ניסע לגוש עציון באשרת תייר"
יצחק רבין, אחרי ביקור בגוש עציון במערכת הבחירות 1977

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי