ביהמש מחייב את מפלגת העבודה לפרסם ולאשר תקנון בחירות לוועידה 11 במושב 14.3

Thank you for rating this article.

על מפלגת העבודה לפרסם תקנון לבחירת הוועידה ה-11 ולאשרו כבר במושב הוועידה ה-10 בתאריך 14.3.24 וכדי להימנע מביזיון ביהמ"ש וכחלק מפסק הדין מתאריך 18.7.23.

"אין בהודעת יו"ר המפלגה על פרישתה מהתפקיד והצורך בקיום הליך בחירות ליו"ר המפלגה בכדי להצדיק סטייה מהוראות פסק הדין בדבר קידום התכנסויות הוועידות ואישור תקנון הוועידה ה-11 .. אני מקבלת את הבקשה ומחייבת את המשיבים לקיים את פסק הדין כאשר השינוי היחיד המוטמע לשם ביצועו הוא מועד התכנסות הוועידה העשירית שנקבע ליום 14.3.24 .. באותה ישיבה, כפי שנקבע בפסק הדין, "יוחלט על התפזרותה ויובא לאישורה תקנון לוועידה האחת עשרה".

להורדת פסק הדין כקובץ pdf PDF

בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו בפני כבוד השופטת רחל ברקאי, סגנית הנשיא 7 מרץ 2024
ת"א 51559-01-23 נגר נ' מפלגת העבודה ואח'
מספר בקשה: 6
המבקש: עזי נגר
בעצמו
נגד
המשיבים:
1 . מפלגת העבודה הישראלית; 2 . מרב מיכאלי - יו"ר המפלגה; ע"י ב"כ עו"ד שגב; 3 . ערן חרמוני - מזכ"ל מפלגת העבודה - בעצמו; 4 . שולי אשבול - יו"ר ועדת חוקה
ע"י ב"כ עו"ד שגב

החלטה

ענינה של החלטה זו בבקשת המבקש, חבר מפלגת העבודה, לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט 4 לאכוף בקנס או במאסר או בכל דרך אחרת על המשיבים לקיים את הוראות פסק הדין אשר ניתן בהליך זה ביום 18.7.23.

העובדות

1. ראשיתו של ההליך בתביעת התובע, מוותיקי מפלגת העבודה (המשיבה 1), אשר עתר 9 לקבלת סעד אשר יורה למשיבים לפעול על פי הוראות חוקת המפלגה ולקיים בחירות 10 חדשות לצירי ועידת המפלגה ה- 11, בהינתן פקיעת תוקף כהונתה של הוועידה העשירית 11 בסוף שנת 2022 ומבלי שנקבע מועד לבחירות לוועידה ה- 11.

2. לאחר מאמצים הגיעו הצדדים להסכמה עליה הצהיר ב"כ המשיבים באולם בית המשפט, 14 בזו הלשון:"לאחר ששמענו את דברי בית המשפט ובהתייעצות עם בכירים במפלגה, אני מודיע לבית המשפט כי התקבלה הסכמה עקרונית ולפיה הוועידה העשירית תתכנס לישיבה בה יוחלט על התפזרותה ויובא לאישורה תקנון לוועידה האחת עשרה וזאת עד לא יאוחר מיום 30.11.23. תובא בפני הנהלת המפלגה הצעה כי הוועידה תקיים את הבחירות לוועידה האחת עשרה בתוך 60 יום ובשאיפה ל- 45 ימים ממועד התפזרותה של הוועידה העשירית. המועד יקבע על ידי הגורם המוסמך של הוועידה".

3. התובע הסכים להצהרה זו ובית המשפט נתן להסכמה זו תוקף של פסק דין, ביום 18.7.23.

4. בחלוף הזמן נמצא, כי בפועל לא התכנסה הוועידה העשירית ולא קודם הליך קביעת תקנון לוועידה האחת עשרה, וגם לא נקבע מועד לבחירות לוועידה האחת עשרה. בהינתן האמור עתר המבקש בפני בית המשפט לאכוף על המשיבים לקיים את פסק הדין.

5. ב"כ המשיבים 1, 2 ו- 4 טען, כי אירועי המלחמה, אשר הובילו גם לדחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות, דבר אשר, לטענת המשיבים, גרם לעיכובים בכינוס הוועידה ה- 10, ולאחר מכן, הצהרת יו"ר המפלגה מחודש דצמבר 2023 כי היא פורשת מתפקידה וכי לא תתמודד בבחירות לראשות המפלגה, טרפו את הקלפים, ומתקיימות נסיבות חדשות אשר מונעות מהמפלגה לקיים את פסק הדין. בהינתן האמור נטען לביטול פסק הדין או בטלותו מחמת נסיבות שאינן תלויות במשיבים. על כן, נטען כי משבוטל פסק הדין לא ניתן לטעון להפרתו ובהתאם, אין כל עילה לטעון לביזויו של פסק הדין.

6. המשיב 3 - מזכ"ל המפלגה, ייצג עצמו והביע עמדה כי ניתן לקיים את הוראות פסק הדין וכי בהינתן העובדה כי לאחרונה נקבע מועד להתכנסות הוועידה, ליום 14.3.24, ניתן לקדם את ביצוע פסק הדין כאשר המועד החדש 14.3.24 מחליף את המועד שנקבע בפסק הדין ( 30.11.23).

7. בית המשפט עשה מאמצים כנים וממושכים כדי להביא הצדדים להסכמות אך הדבר לא הסתייע ויש אך להצר על כך. ולהלן הכרעתי:

המסגרת הנורמטיבית

8. סעיף 6 (1) לפקודת ביזיון בית המשפט קובע כי:
"בית המשפט העליון ... בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לאכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצווה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה".

9. התכלית של הוראת סעיף 6 (1) לפקודת ביזיון בית משפט הינה לכפות ציות בעתיד להוראות בית המשפט המופרות ולא להעניש על מה שאירע בעבר.
בהתאם, נקבע כי הליכי בזיון בית משפט נושאים אופי פלילי ואזרחי באופן מעורב. כאשר קו הגבול בין המימדים הפליליים לאזרחיים אינו ברור. בעניין זה קבעה כב' השופטת שטרסברג–כהן בע"פ 2351/95 "מובי" בינרבאום בע"מ ואח' נ' שמעוני, פ"ד נ"א (1) 661, בעמ' 669, כי:
"מטרתו של הליך הביזיון איננה להעניש את הממרה על אירועי העבר, כי אם לדאוג לכך שהצו יקוים בעתיד. (ע"פ 423/88 , נלבנדיאן נ' מ. נלבנדיאן; ע"פ 658/82 שמד"ר מעליות בע"מ נ' בן צבי ואח'). .. לפיכך, אפילו נעשו האקטים המפרים נושא ההליך בתום לב ומתוך אמונה כנה שמעשים אלה אינם ממרים את הצו, אין טעם שלא לכפות על הממרה את ביצועו של צו המניעה בעתיד, לאחר שהובהר לו במסגרת אותו הליך כי מעשיו אינם עולים בקנה אחד עם צו המניעה...
קביעה זו תואמת את הדין האנגלו – אמריקאי לפיו אין צורך להוכיח מצב נפשי מיוחד לצורך חיוב לפי הליכי ביזיון בית משפט ודי בכך שהאקטים המפרים נעשו מתוך מודעות לעצם עשייתם, בלי שיש צורך להוכיח כוונה שלא לציית לצו, רשלנות או אפילו חוסר תום לב".
ועוד קבע הנשיא ברק בע"פ 5177/03 מור נ' דנציגר – משק פרחים "דן, פ"ד נח(4)184, כי:
"...בית המשפט יכול, בנסיבות מתאימות, להטיל קנס ב'פועל', על אתר, בלא להמתין להפרה שתבוא לאחר הטלתו, ובלבד שמטרת הקנס אינה הענשה על התנהגות בעבר, אלא הרתעה כנגד הפרות נוספות בעתיד"

10. ואולם, סמכות לחוד ושיקול דעת לחוד. גם אם קיימת סמכות להטיל סנקציה מיידית בדרך של הטלת קנס, שיש בצידה אלמנט עונשי, על בית המשפט לשקול את מידתיות הטלת הסנקציה בזהירות הראויה, בהתחשב בנסיבות העומדות על הפרק. כאשר הסנקציה המוטלת צריכה להיות סבירה ומידתית. (ראה גולדשטיין "דרכי אכיפת הוראות לא כספיות", עמ' 183).

11. בנסיבות דנן, מוכנה אנוכי לקבל את טיעוני המשיבים, כי מצב הלוחמה שפקד את המדינה מאז השבת הנוראה של ה-7 לאוקטובר 2023, מצב אשר הביא, בין השאר לדחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות, נתון שהיה רלבנטי בדחיית מועד ההתכנסות הוועידה העשירית, כמו גם להעדרם של מתפקדים ופעילי המפלגה שפונו מבתיהם או גוייסו למלחמה, היוו נסיבות אשר מנעו מהמשיבים, בעל כורחם, לקיים את הוראת פסק הדין המחייבת אותם לכנס את הועידה העשירית ביום 30.11.24.

12. ואולם, לאחרונה נקבע מועד חדש להתכנסות הוועידה העשירית, ליום 14.3.24, באופן המרפא לכאורה את "המחדל" לכאורה שנפל בחלקם של המשיבים. היינו, ניתן היה לסיים הדיון בבקשה זו אם היתה באה בפני הצהרת המשיבים ולפיה המועד החדש יחליף את המועד הנקוב בפסק הדין וכי הם יפעלו בהתאם להוראות שנקבעו בפסק הדין בהינתן מועד ההתכנסות החדש המוסכם על המבקש.
אלא שהמשיבים, למעט המשיב 3 , לא הסכימו לכך, והודיעו כי אין בדעתם לפעול בהתאם להוראות פסק הדין, וכי הצהרת יו"ר המפלגה, המשיבה 2, בדבר פרישתה מתפקידה והצורך בבחירת יו"ר חדש למפלגה גרמו לשינוי מהותי המצדיק את בטלות פסק בדין.

13. אין לי אלא להצר על עמדה זו שיש בה אך כדי לפגוע באוחזים בה. פסק דין יש לקיים ככתבו וכלשונו וככל שטוען בעל דין, כי קמה לו עילה לביטול פסק דין המאשר הסדר פשרה עליו לפעול בהתאם להוראות הדין, היינו, על דרך של הגשת תביעה מתאימה לביטול פסק דין ולא על דרך של הצגת עמדה מצטדקת, יש לומר, בהליך של ביזיון בית משפט.
המשיבים לא נקטו בהליך שכזה ועל כן כל עוד פסק הדין עומד בעינו יש לקיים את כל ההוראות שבו.

14. כפי שפורט לעיל, מטרתו של הליך ביזיון בית משפט אינו בבחינת הענשת המבזה, כי אם הבטחת קיום פסק הדין וכי הסנקציות שיוטלו על המבזה את פסק הדין צריכות להיות תואמות הנסיבות.
בהינתן האמור לעיל, ובנסיבות העניין בהן נקבע מועד להתכנסות הוועידה ה-10 לשם פיזורה על המשיבים לפעול בהתאם להוראות פסק הדין כלשונן, כאשר השינוי היחיד שיטמע בו הוא מועד התכנסות הוועידה. כך במקום המועד שנקבע בפסק הדין לכינוסה של הוועידה, ליום 30.11.23, מועד שלגביו התקיימו נסיבות המצדיקות שינוי המועד, יקבע תחתיו מועד חדש והוא 14.3.24. יתר רכיבי פסק הדין בעינם.

15. מעבר לנדרש, ולו רק כדי להפיס דעת רבים, אעיר כי אין בהודעת יו"ר המפלגה על פרישתה מהתפקיד והצורך בקיום הליך של בחירות ליו"ר המפלגה בכדי להצדיק סטייה מהוראות פסק הדין בדבר קידום התכנסויות הוועידות ואישור תקנון הוועידה ה-11.
כפי שציין מזכ"ל המפלגה, מר חרמוני, במהלך הדיון שהתקיים בפני, בעבר נמצאו לא אחת נסיבות בהן נבחר יו"ר למפלגה לתוך מערך תקנון קיים וככל שביקש להוסיף את החזון האישי שלו הדבר נעשה בדרכים אחרות. כך ניתן לעשות גם כעת.

16. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מקבלת את הבקשה ומחייבת את המשיבים לקיים את פסק הדין כאשר השינוי היחיד המוטמע לשם ביצועו הוא מועד התכנסות הוועידה העשירית שנקבע ליום 14.3.24, מועד שלגביו יש הסכמה של כל הצדדים. באותה ישיבה, כפי שנקבע בפסק הדין, "יוחלט על התפזרותה ויובא לאישורה תקנון לוועידה האחת עשרה".
ככל שלא יקויימו הוראות אלו תישא המפלגה, המשיבה, בקנס כספי בסך של 20,000 ₪ שישולם לקופת המדינה. ואף אשקול החמרת האמצעים, על מנת להבטיח ביצועו של פסק 7 הדין.

17. משהגעתי לתוצאה זו, שאין בה כדי להטיל חיובים כספיים או מאסר על מי מבעלי התפקיד במפלגה - המשיבים 2-4, אינני נדרשת לטענת החסינות אשר נטענה על ידי המשיבה 2, יו"ר 11 המפלגה.

המשיבה 1 תישא בהוצאות המבקש בסך של 5,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ז אדר א' תשפ"ד, 07 מרץ 2024 , בהעדר הצדדים.

"אין הסוציאליות באה לבטל את הלאומים או להכניעם או להטמיעם, כי אם להביא חרות לכל עם ולהשכין צדק בין עם ועם"
ברל כצנלסון, אחד במאי תרצ"ד

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי