תקנון הוועידה ה-11 (הצעת החלטה פרטית)

Thank you for rating this article.

חזק את הדמוקרטיה במפלגת ״הדמוקרטים״ לקראת האיחוד בגוש הליברלי!

נכון להיום, הוועידה היא אמנם הגוף המחוקק של המפלגה, אך אין לה כמעט שום סמכות להחליט על מה בעצם היא תצביע, מתי היא תתכנס ואיך היא תתפקד. 

הסמכויות האלה נתונות כולן להנהלה - הגוף המבצע של המפלגה - וצירי הוועידה יכולות רק לבחור אם להצביע בעד או נגד ההצעות שמובאות בפניהן. 

לקראת כינוס הוועידה הקרוב (יום ו׳ 12.7) ניסחנו את התיקונים הבאים לתקנון הוועידה, שמסדירים את היכולת שלנו בתור הצירים והצירות הנבחרים של הוועידה להשפיע על סדר היום שלה, להעלות הצעות להצבעה ואף לדרוש את כינוסה.

ועידה חזקה ועצמאית משמעה מפלגה בריאה, פעילה ודמוקרטית, שתוכל לגבות את היו״ר, להוציא לפועל את האיחוד בגוש הליברלי ולהוביל את המדינה לעתיד שפוי. 

דברי הסבר

 בהתאם לתקנון הוועידה הנוכחי (תקנון הועידה ה-10), הנהלת המפלגה קובעת את סדר היום ומעלה הצעות החלטה לאישור או דחיה.

התקנון כמעט ואינו מאפשר לחברי הוועידה להעלות הצעות נגדיות, להציע החלטות נוספות או להעלות נושאים על סדר היום ללא אישור ההנהלה. הוא אף אינו מחייב את ההנהלה לפרסם את ההצעות זמן סביר מראש, ומקשה מאד על צירי הוועידה ליזום כינוסים באופן עצמאי, כך שבפועל רק ההנהלה קובעת מתי, היכן ואיך תתכנס הוועידה ועל מה היא תצביע.

הצעת ההחלטה שלפניכם נועדה לשנות זאת, כך שוועידת המפלגה תפעל באופן דמוקרטי, תאפשר מעורבות של חבריה, תקיים דיונים אמיתיים ותפעל באופן המצופה מהרשות המחוקקת של המפלגה לפעול, באיזון נכון בינה לבין הרשות המבצעת של המפלגה.

ההצעה המפורטת להלן לתקנון הוועידה ה-11 נועדה ליצור את האיזון הנדרש הזה, כך שנקבע סך מינימום סביר של צירי וועידה לצורך העלאת הצעת החלטה פרטית וכינוס של ועידה, במקביל להסרת חסמים וקביעת נהלים שיבטיחו מתן זמן סביר לחברי הועידה ללמוד את הנושאים שעל סדר היום.   

קישור לתקנון הוועידה ה-10 (הנוכחי) ובאתר המפלגה

מוצע כי הסעיפים מתוך תקנון הוועידה ה-10 יוחלפו בסעיפים בעלי אותה הכותרת המפורטים מטה:

 אישור סדר היום

1. הצעה לסדר היום תוכן ותפורסם על ידי הנהלת המפלגה שבועים וחצי (18 יום) לפחות טרם מועד כינוס הוועידה.

2. 10% מחברי הוועידה או יותר רשאים להוסיף נושא לסדר היום תוך שבוע ימים ממועד פרסום סדר היום. 

רשימת התומכים תוגש ותיאסף באופן דיגיטלי או ידני.

3.  סדר היום הסופי יפורסם על ידי הנהלת המפלגה 5 ימים לפחות לפני מועד כינוס הוועידה.

הצעות החלטה

1. הצעות החלטה יובאו לאישור הועידה מטעם הנהלת המפלגה ("הצעת החלטת הנהלה") או מטעם 10% מצירי הוועידה או יותר ("הצעת החלטה פרטית"). החתימות ייאספו בהתאם לאמור לעיל ביחס להצעות לסדר יום.

2. הצעות החלטה (מכל אחד מהסוגים) יפורסמו שבוע וחצי (10 ימים) קודם למועד כינוס הוועידה.

3. 5% מצירי הוועידה רשאים להציג הסתייגות או הצעת נגד להצעת החלטה שהועלתה וזאת תוך שבוע מיום פרסום הצעות ההחלטה. ההסתייגות תוגש להנהלת המפלגה ותפורסם באתר.

דיון בהצעות החלטה

1. אורך הזמן לדיון בהצעת החלטת הנהלה ייקבע על ידי הנהלת המפלגה או מי שהוסמך לכך על ידה ותוך התחשבות בסדר היום של הוועידה.

2. בהצעת החלטה פרטית או הצעת נגד להצעת החלטת הנהלה יינתנו לנציג מטעם מציעי ההחלטה חמש דקות על מנת לנמק את ההצעה בע"פ.

3. אם הוגשה הסתייגות ביחס להצעת החלטה (מכל אחד מהסוגים), יינתן לנציג מטעם המסתייגים חמש דקות כדי לנמק את הסתייגותו. למעלה ההצעה יינתנו חמש דקות על מנת להגיב להסתייגות.

4. הנהלת המפלגה רשאית לקבוע שמספר הסתייגויות ינומקו על ידי המסתייג בבת אחת ו/או להאריך את משך הזמן שיינתן להצגת ההסתייגויות.

5. דרושה נוכחות מינימום של 25% מכלל חברי הועידה על מנת לדון ולהצביע על הצעות החלטה

כינוס וועידה

ועידת המפלגה תכונס במקרים הבאים

1. כינוס שנתי קבוע: הוועידה תכונס לפחות פעם בשנה.

2. כינוס ע"י ההנהלה: הנהלת המפלגה רשאית בהצבעת רוב חבריה להורות על כינוס הועידה בהתראה של שלושה שבועות מראש.

3. כינוס עפ"י דרישת צירי וצירות הועידה: 20% או יותר מצירי הוועידה רשאים לדרוש כינוס של הוועידה. הנהלת המפלגה תקבע כינוס תוך פרק זמן שלא יפחת משלושה שבועות ולא יעלה על ארבעה שבועות מיום שהתקבלה הדרישה.

4. כינוס דחוף: בהחלטת רוב חבריה רשאית הנהלת המפלגה להורות על כינוס דחוף שלא מן המניין. כינוס דחוף יוכל להתבצע תוך 5 ימים. במסגרת כינוס דחוף לא ניתן יהיה להעלות יותר מהצעת החלטה אחת, שתתפרסם במועד כינוס הישיבה כ"הצעת החלטה דחופה". 5% מצירי הועידה רשאים להעלות הסתייגויות להצעת ההחלטה הדחופה עד ליום אחד לפני הכינוס הדחוף.

על החתום:

יעל אלפסי
תם זנדמן
מירי גרוס

====

ההצעה המקורית פורסמה בקישור ובו גם ניתן לחתום על תמיכה

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי