טיוטת הצעת חוקה למפלגה - הסתייגויות 2009

Thank you for rating this article.

הערות חה"כ יחימוביץ' לטיוטת חוקת המפלגה כפי שנכתבה בידי פרופ' שמעון שטרית ואחרים ועל פי הנחיות יו"ר המפלגה אהוד ברק.

הקדמה

הסכנות המרכזיות העולות מטיוטת החוקה האחרונה הן אלה:

 1. אובדן מוחלט של צביונה הדמוקרטי של המפלגה
 2. סגירת שערי המפלגה בפני מתפקדים ובפני מתמודדים חדשים
 3. גל עזיבה של חברים אשר יסרבו לקיים חיים פוליטיים בצילה של חוקה כזאת
 4. חשש להשתלטות בלתי תקינה על נכסי המפלגה ונדל"ונם בלא בקרה

הערה מקדמית

הערותיי לסעיפי החוקה אשר יובאו בהמשך הן בבחינת ברירת מחדל.

הצעתי לגנוז לאלתר טיוטה זו אשר נכתבה ברשלנות, בחופזה, בהיעדר הליך דמוקרטי ראוי, ואשר תוכנה הבלתי-דמוקרטי מבייש את המפלגה.

אין בטיוטה זאת עתיד, תקווה, ערכים, התחדשות או נסיון לבנות תשתית מבנית אשר תאפשר דיון אידיאולוגי וצמיחה. כל כולה איסורים, מגבלות, ענישה, וסגירת שערי המפלגה בפני דיונים ערכיים, מחלוקות פוליטיות לגיטימיות, וחברים חדשים.

בהיותה של חוקה זו דלה וחסרה (נוסף לכל יתר הדגלים השחורים המתנוססים מעליה) – היא משאירה פתח אין סופי וכוח רב לתקנונים שטרם נכתבו ואשר עפ"י טיוטה זאת יהיו בסמכותו הבלעדית של היו"ר.

יש לחזור אל החוקה המקורית של המפלגה, תוך גריעת סעיפים אשר אינם רלוונטיים עוד, ותוספות מתבקשות בהסכמה (הסכמת השרים והח"כים, ההסתדרות, המגזרים, ראשי המחוזות והסניפים, ותנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד). אין פסול בחוקה ארוכה, בהיותה "ספר התנ"ך" שחוזרים אליו בכל עת שיש מחלוקת. אין פסול גם במה שעשו קודמנו, במיוחד כשמעשה ידיהם אחראי, שקול וצודק יותר מטיוטה זאת.

העניין היחיד אשר יש דחיפות בהכרעה לגביו, הוא מועד הבחירות ליו"ר. אפשר לקבל הכרעה בעניין זה בועידת המפלגה בלי קשר לחוקה, ולטפל בכתיבת חוקה חדשה בכבוד הראוי לה, ולא במחטף.

להלן ההשגות לגבי הסעיפים

1. מטרות המפלגה

יתווסף: ובהתאם למצע המפלגה כפי שגובש ועודכן לפני בחירות 2009

2ה-ו מוסדות המפלגה

יימחקו. היו"ר והמזכ"ל אינם "מוסדות" אלא בני אדם, חברי מפלגה, וסעיף זה מקנה להם מעמד בלתי סביר של "מוסד" בכל מקום שבו נכתב בהמשך הטיוטא "מוסד".

4. חברים צעירים

"חבר צעיר נלווה" – יבוטל. במקומו ייקבע כי החל מגיל 16 מי שהתפקד הוא חבר שווה זכויות (לרבות הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה). כמו כן יהיה חבר צעיר עד גיל 20 פטור מתשלום דמי חבר בחצי השנה הראשונה לחברותו.

8א

בסעיף נאמר "חבר מפלגה זכאי לבחור או להיבחר... בכל תהליכי הבחירות אשר נקבעו בחוקה זאת או ע"י ועידת המפלגה ומרכז המפלגה" טעון בירור: כמה יכולים ועידה/מרכז לשנות את החוקה?

9ב תקופת אכשרה

במקום 25 חודש אכשרה יכתב 14 חודשים.

לצעירים תקוצר תקופת אכשרה לחצי שנה.

9ג קיצור תקופת אכשרה

"יו"ר המפלגה רשאי לאשר..." (קיצור תקופת אכשרה) – יבוטל.

11ד חברותו של חבר במפלגה תיפסק באחד המקרים הבאים

סעיף קטן זה יימחק. אין להפסיק חברות בשל אמירה כי חבר לא יתמוך במפלגה. רבים מחברינו עושים זאת בשעת כעס, איננו משטרת המחשבות והמילים, והאצבע על ההדק בסילוק חברים צריכה להיות זהירה ביותר.

15ה הועידה מוסמכת לעסוק...

אחרי "יו"ר המפלגה" יבוא: "או מזכ"ל המפלגה, או יו"ר הועידה/מרכז, או שליש מחברי הכנסת, או על פי חתימות של 200 צירי ועידה/מרכז".

17 מספר הצירים בועידה

במקום "הועידה... תמנה 2201 צירים" יבוא "הועידה תמנה אלפיים צירים" (המספר היום אחרי צירופים).

לחילופין: לבטל את הליך הצירופים שנעשה לקראת הועידה האחרונה שנעשה באופן לא תקין ושלא על פי קריטריונים ברורים והיווה במידה רבה מחטף, ולהשאיר את צירי הועידה על מספר שהוא די והותר למפלגה בגודלה הנוכחי: 1500.

19א כינוס הועידה

במקום "לפחות פעם בשנתיים" יבוא "לפחות פעם בשנה".

19ב כינוס הועידה

המשפט "יו"ר המפלגה רשאי לכנס... בהודעה של 14 יום מראש" – יבוטל.

19ג כינוס הועידה

מספר החתימות הדרוש לישיבה מיוחדת - המספר יהיה 200 ולא שליש ככתוב בטיוטה (שליש הם 700 חברים!).

כמו כן: במקום "לא לפני חלוף 35 מיום הגשת הבקשה..." ייכתב "לא אחרי 35 יום..."

19ה כינוס הועידה

במקום "ישיבות הועידה ינוהלו ע"י יו"ר המפלגה..." ייכתב: "ישיבות הועידה יקבעו ע"י יו"ר הועידה שייבחר בידי צירי הועידה בבחירות חשאיות (כנדרש בבחירות אישיות)"

22א מרכז המפלגה

למילים "לבחור את לשכת המפלגה" יתווסף – "בבחירות שמיות חשאיות כנדרש בבחירות אישיות. כל ציר ועידה יוכל להציג עצמו מראש כמועמד ללשכה, ומבין המועמדים, בעת הבחירות החשאיות, יסומנו 20 מועמדים. לשכת המפלגה תורכב מ-120 החברים אשר יזכו בניקוד הגבוה ביותר ובתוספת החברים בתוקף תפקידם."

22ה מרכז המפלגה

למילים "לדון בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה, אשר לשכת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעביר להכרעתה" יתווסף: "או בחתימות 200 חברי מרכז אשר יבקשו להעלות את הנושא להכרעת המרכז."

וכמו כן:להוסיף לחוקה זאת את סעיף 218א בחוקה הקיימת האומר: "עמדה על הפרק שאלה בעלת חשיבות מיוחדת – נתן יהיה... להביאה להכרעה במשאל בין חברי המפלגה...".

23 מרכז המפלגה

האצלת סמכויות ללשכה- יבוטל.

25א כינוס המרכז

במקום "לפחות 48 שעות מראש" ייכתב "לפחות 14 יום מראש".

מהסעיף "סדר היום ייקבע ע"י הלשכה שתזומן לשם כך ע"י יו"ר המפלגה" ימחק "שתזומן... וגו" כלומר ע"י הלשכה ותו לא.

"המרכז רשאי להתכנס... באופן דחוף ומיידי... על פי החלטת יו"ר המפלגה" - יבוטל. סעיף זה מאפשר כינוס תוך שעה(!). יש גבול.

25ב כינוס המרכז

במקום 25% מחברי המרכז (הנדרשים לכינוס מרכז) ייכתב: 200 חתימות של חברי מרכז.

במקום "או בחתימות של 50% מחברי הלשכה" ייכתב: 40 חתימות של חברי לשכה.

בנוסף ל"הדרישה תוגש לפחות 10 ימים מראש" ייכתב: "והמרכז יתכנס בתוך 30 יום מרגע הגשת הדרישה."

25ג כינוס המרכז

במקום "ישיבות המרכז ינוהלו ע"י יו"ר המפלגה..." ייכתב: "ישיבות המרכז ייקבעו ע"י יו"ר המרכז שייבחר בידי צירי הועידה/מרכז בבחירות חשאיות (כנדרש בבחירות אישיות) ובמועד הבחירות בהן ייבחר יו"ר הועידה."

25ד כינוס המרכז

"סדרי הדיון ייקבעו בתקנון שנקבע ע"י המרכז" - יבוטל. מעורפל ומרחיב מדי.

לסעיפים 14-25 כולם יודגש בהערה כללית כי יצירת שני גופים, "ועידה" ו"מרכז" אשר ממילא מורכבים מאותם אנשים בדיוק מייצרת סירבול ביורוקרטי מיותר לחלוטין, אשר אין לו שום תכלית למעט ליהטוט בין הגופים כדי לשרת את מטרות היו"ר. אין צורך בשני גופים חופפים, די באחד, שהיו"ר שלו ייבחר כאמור לעיל וינהל את ישיבותיו.

26ז לשכת המפלגה

"הלשכה תקבע דרכי עבודתה בתקנון" - יבוטל. דרכי עבודתה ייקבעו בחוקה.

27ג בחירת והרכב הלשכה

לסעיף זה יתווסף: "בחירת 120 החברים במרכז תיעשה בבחירות שמיות חשאיות כנדרש בבחירות אישיות. כל ציר ועידה יוכל להציג עצמו מראש כמועמד ללשכה, ומבין המועמדים, בעת הבחירות החשאיות, יסומנו 20 מועמדים. לשכת המפלגה תורכב מ-120 החברים אשר יזכו בניקוד הגבוה ביותר ובתוספת החברים בתוקף תפקידם."

כמו כן לסעיף זה יתווסף: "לפחות חמישית מתוכם יהיו גמלאים".

27ה בחירות והרכב הלשכה

לסעיף זה יתווסף: "ראשי המרחבים של ההסתדרות ושל נעמ"ת, וכמו כן ח"כים ושרים לשעבר".

27ז בחירות והרכב לשכה

סעיף זה יבוטל. המפתח לייצוג הסניפים ייקבע בחוקה זאת.

28א ישיבות הלשכה

ל"תזומן ע"י יו"ר המפלגה" יתווסף: "או ע"י יו"ר הלשכה, או יו"ר המרכז/ועידה, או בחתימות ארבעים חברי לשכה, או בחתימות לפחות שליש מחברי הסיעה בכנסת."

28ב ישיבות הלשכה

"יו"ר הלשכה הוא יו"ר המפלגה" - יימחק. במקום מילים אלה יבוא – "יו"ר הלשכה לא יהיה יו"ר המפלגה, אלא אדם אחר מקרב חברי הלשכה אשר ייבחר בידי הלשכה בהצבעה חשאית במליאתה הראשונה. כל חבר לשכה יהיה רשאי להציג מועמדות עד לתאריך שייקבע מראש. כמו כן ייבחר ממלא מקום קבוע ליו"ר הלשכה אשר ימלא את מקומו בהעדרו."

28ג ישיבות הלשכה

במקום "את ישיבות הלשכה ינהל יו"ר המפלגה" ייכתב: "יו"ר הלשכה או ממלא מקומו".

יתווסף לפרק הלשכה:

"כל חבר מפלגה יהיה רשאי להשתתף בישיבות הלשכה ולהגיש הצעות לסדר מבעוד מועד אך לא יוכל להצביע אם אינו חבר לשכה".

33 יו"ר המפלגה

במקום "מתווה את מדיניותה" ייכתב "מייצג את מדיניותה".

ל"בכפוף להחלטות הועידה והמרכז" יתווסף: "ולערכי תנועת העבודה כפי שהם באים לידי ביטוי במצע המעודכן של המפלגה".

יימחק: "יו"ר המפלגה יעמוד בראש מזכירות הלשכה, הלשכה, המרכז והועידה" (מזכירות הלשכה ישאר על כנו).

33א יו"ר המפלגה

יבוטל. יימצא מנגנון בחירה חלופי. מדובר בבעלי תפקידים אשר משרתים את המפלגה ולא את יו"ר המפלגה, ועל כן אסור שימונו על ידו באופן בלבדי. יתר על כן, כפיפות של יועץ משפטי או גזבר ליו"ר בלבד עלולה לייצר ניגודי אינטרסים. ליו"ר המפלגה תהיה זכות וטו על המינויים האלה והוא יהיה שותף למינויים אך לא הוא לבדו ימנה אותם.

33א-ב יו"ר המפלגה

שני סעיפים אלה חייבים להימחק. מינוי אישי בידי היו"ר של כל נושאי התפקידים המשפטיים והכלכליים (מזכ"ל, גזבר, יועץ משפטי, באי כוח ומורשי חתימה) - יוצרים ריכוז כוח בלתי סביר ובו טמון פוטנציאל נפץ, מה גם שאין כל מנגנון פיקוח על האישים שייבחרו בידי היו"ר, על אופן פעולתם, ועל השימוש בכספי המפלגה ובנכסיה. יצויין בהקשר זה, בין היתר, כי מסתמנת כוונה למכור נכסי מפלגה רבי ערך, בעיקר את בית ברל. זאת כאשר ברקע מתוכננת הרפורמה במינהל (שמשמעותה הפרטת קרקעות המדינה, רפורמה שעל מפלגת העבודה להתנגד לה אידיאולוגית מכל וכל). יש סיכוי גבוה כי בעתיד יהיו השלכותיה של הרפורמה זינוק חד במחיר הנכס. אבוי לנו אם "עסקה" שכזאת תופקד בידי אנשים שיש חשש בפעולתם לניגוד עניינים ובלא כל פיקוח.

33ג יו"ר המפלגה

"רשאי להעלות הצעה להצבעה בכל עת שיחפוץ במהלך כל דיון" יבוטל יבוטל יבוטל. הצעה סהרורית. הצעות היו"ר יוכנסו מבעוד מועד לסדר היום של המוסדות אשר יופץ ברבים.

34 יו"ר המפלגה

בחירות ליו"ר - ישונה המועד המצוין בטיוטת החוקה: "אם לא הטיל הנשיא את הרכבת הממשלה על יו"ר המפלגה, יתקיימו בחירות ליו"ר בתוך 14 חודשים מיום הבחירות".

חלופה א: מרכז המפלגה יוכל בהוראת שעה להאריך את הכהונה ל-24 חודשים מיום הבחירות.

חלופה ב: הבחירות ליו"ר יתקיימו בתום 4 שנים מיום שנבחר היו"ר המכהן בפעם האחרונה לעמוד בראשות המפלגה.

35ב יו"ר המפלגה

יימחק, ובמקומו ייכתב: "להתמודדות יהיה צורך ב-6 חודשי אכשרה"

או לחילופין חתימות מקוריות של 2,000 חברי מפלגה.

35ג יו"ר המפלגה

יבוטל.

37-41 מזכ"ל המפלגה

על סעיפים אלה להתבטל. תפקיד המזכ"ל חיוני ביותר ליצירת איזון דמוקרטי בתוך המפלגה ולמניעתו של ריכוז כוח מסוכן בידי היו"ר, כעולה מכל שורה בטיוטת חוקה זאת. על המזכ"ל להיות שליח המפלגה כולה ונציג של הרוב והמיעוט כאחד, שעה שליו"ר יש שאיפה מובנית להשלטת סמכותו הבלבדית.

בהיעדר כל אזכור בחוקה זאת לבניית תוכן אידיאולוגי למפלגה, על המזכ"ל להיות אחראי גם לעניין זה ולא להיות איש מנהלה בלבד. על המזכ"ל להיבחר בבחירות חשאיות בועידת המפלגה, ובניגוד לאמור בסעיף 40, כל חבר מפלגה, לרבות שרים, ח"כים, חברי הנהגת ההסתדרות וכו' – יוכלו להציג מועמדות לתפקיד.

בתוך כך יבוטל השריון למזכ"ל.

לחילופין:

אפשר לדון בריקון התוכן מתפקיד המזכ"ל ובהפיכתו בפועל למנכ"ל, אך ורק בתנאי שייווצרו איזונים חלופיים כמפורט בהערותיי עד כה, קרי:

יו"ר ועידה/מרכז נבחר,

יו"ר לשכה נבחר,

ובמקביל "מזכ"ל אידיאולוגי" נבחר אשר פעילויותיו יתוקצבו בידי המפלגה ועליו תוטל בניית תשתית חינוכית ואידיאולוגית, לרבות סיוע לחוגים הרעיוניים ולרבות שיתוף פעולה עם המגזרים השונים, עם ההסתדרות ועם תנועות הבוגרים של תנועות הנוער הציוניות הפועלות ברוח ערכי תנועת העבודה.

בכל מקרה, סעיפים 38, 39, 41 - יבוטלו, ומינוי המזכ"ל, הארכת כהונתו, ופעולותיו לא יהיו באופן בלבדי בידי היו"ר. בכל מקרה ובכל מבנה תפקיד - כל חבר מפלגה יוכל להציג את מועמדותו, וכאמור ייבחר בבחירה חשאית בועידה.

כמו כן (41) מזכ"ל המפלגה לא יפעל "לפי הנחיות יו"ר המפלגה" אלא בתיאום עם יו"ר המפלגה ותוך מתן ביטוי לכל שורות המפלגה.

42א ועדת חוקה

יימחק המשפט "על פי הצעת יו"ר המפלגה". חברי הועדה ייבחרו שמית בידי הועידה/מרכז, תוך שאיפה להרכב ועדה מאוזן ובו חברים המקובלים על הכל ואינם מעוררי מחלוקת. בנוסף לחברים הקבועים יהיו בה שלושה חברים בעלי שיעור קומה מותיקי המפלגה (למשל: לובה אליאב, אמרי רון, בייגה שוחט, דוד ליבאי, אהרון ידלין, וכו').

43 ועדת חוקה

יימחק. החוקה המוצעת כה דלה וחסרה עד שמתן בלעדיות לפרשנותה בידי הועדה מתיר מרחב רב מדי לפרשנות.

44 ועדת חוקה

יתווסף: "יו"ר הועידה/המרכז, יו"ר הלשכה, שליש מחברי הכנסת, ראשי המחוזות, יו"ר ההסתדרות".

בית הדין – כללי

חובה להוסיף סעיפים מהחוקה הקיימת אשר הושמטו במכוון:

 

 • "בית הדין בשיפוטו לא יהיה כפוף למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה"

 • "בית הדין ישפוט על פי חוקת המפלגה ועל פי הצדק הטבעי בכפוף לחוקי המדינה..."

 • "סמוך לאחר היבחרם יחתמו אב בית הדין והשופטים... על הצהרה... 'אני מתחייב כחבר בית הדין העליון של המפלגה לשפוט בצדק ללא משוא פנים ולמלא תפקידי באמונה' "

 • "ראה שופט שהוא נוגע בדבר העומד לבירור בפניו – יפרוש מן המשפט... נטענה טענת פסלות..." וגו'

 • דיוני בית הדין יהיו פתוחים לפני כל חברי המפלגה

 • ועוד סעיפים רבים הקשורים להתנהלות עקרונית צודקת ובלא משוא פנים אשר נעדרים משום מה מטיוטה זאת.

 

46 בית הדין

בית הדין ימנה לפחות 15 חברים ובכללם נשיא בית הדין (במקום 5 ככתוב בטיוטה).

47 בית הדין

יבוטל "ימונו בידי הלשכה עפ"י המלצת מזכירות הלשכה". סעיף זה כמוהו כ"ימונו ע"י יו"ר המפלגה". חברי ועדת חוקה צריכים להיבחר שמית במרכז/ועידה, וכל אדם שיש לו השכלה משפטית יהיה רשאי להציע עצמו מראש לכהן בועדה. המפלגה תאפשר למתמודדים הפצת קורות חייהם ועמדתם בקרב הצירים. מינוי החברים בידי היו"ר לבדו הופכת את הועדה לזרוע מבצעת של אדם פוליטי אחד. דבר חמור מאין כמותו כשמדובר ב"בבית דין" אשר חייב להיות נטול פניות ואובייקטיבי, ועל חברי המפלגה לרכוש לו אמון.

50 בית הדין

בנוסף ל "כנשיא בית הדין יכהן מי שהוא בעל כשירות לכהן בבית משפט מחוזי" ייכתב: "... ויהיה דמות משפטית מוכרת, מוערכת ומקובלת". המינוי יהא טעון אישור של המרכז/ועידה, בסמוך לבחירתם של יתר חברי בית הדין בידי המרכז/ועידה.

52 בית הדין

יימחק. לא יתכן שבית הדין ידון כדן יחיד. לכל הפחות 3 שופטים.

53 בית הדין

יתווסף: "למעט בעניינים אישיים שבין חברי המפלגה".

54 בית הדין

יבוטל. עם מחיקת המוסד לבירור עתירות חייבת להישאר אינסטנציה אחת לפחות אשר לה יכולת לקבוע כי ניתנו החלטות שאינן סבירות (ערכית או חוקית כאחד), ו/או למנוע/לעכב כינוס מוסד אם זה נעשה שלא כדין.

61 בית הדין

"הוגשה עתירה לבית הדין רשאי בית הדין בין היתר" - יימחק "בין היתר".

61ב בית הדין

יימחק. דרקוני ומיותר. המוני בית ישראל לא ממש צובאים על המפלגה עד כדי כך שישוכללו הסנקציות לסילוק ממנה.

61ג בית הדין

יימחק מהסיבה המפורטת ב-61ב.

61ד בית הדין

יימחק. הדחה מתפקיד אינה מעניינו של בית הדין. אם מדובר במינוי של היו"ר או בנושא משרה, ממילא רשאי היו"ר להדיחו. אם מדובר בתפקיד נבחר (מזכיר סניף, יו"ר המרכז וכו') ממילא מי שרשאים להדיחו הם אלה שבחרו בו, ולא בית דין כזה או אחר. אם מדובר בח"כ- אין תוקף חוקי או מעשי להחלטה.

61ז בית הדין

יבוטל. ירתיע חברים מעוטי יכולת לפנות לבית הדין גם כשהצדק עמם. בית הדין חייב להיות שוויוני ונגיש.

61ח בית הדין

יבוטל. לא כל אדם יכול לשאת בעולו של קנס כספי.

62 בית הדין

בסעיף הכללי "רשאי לפסוק על הוצאתו של חבר מהמפלגה" וגו', תימחק הסיפא ויישאר רק המשפט המקורי עד וגו' ככתוב בחוקה הקיימת.

62ב-ג בית הדין

יימחקו.

64 בית הדין

יימחק. איסור על מועמד להתמודד מחדש ברשימת המפלגה כל עוד לא עבר עבירה שיש עמה קלון ולא עבר למפלגה אחרת – אינו עולה בקנה אחד עם הצדק הטבעי ועם הדמוקרטיה. כייוון שח"כ נבחר לכהונתו בידי אלפים רבים של חברים, שלא לומר עשרות אלפים, אין סבירות לקביעה כזאת בידי פורום מצומצם ביותר.

הפריימריס הם המקום שבו יוכל הציבור לומר את דברו ולהדיח את מי שלא פעל לטובת המפלגה.

כמו כן, באשר להפרת משמעת סיעתית: הכלים הפרלמנטריים לענישה הם רבים ומגוונים (איסור לחוקק, איסור לשאת דברים במליאה, הדחה מועדות הכנסת, וכו'). די בהם.

אם בכוונת סעיף דרקוני זה ליצור משמעת – הרי שתוצאתו בפועל תהיה הפוכה, תגרור הצבעות "נגד" אינטנסיביות, ותביא לפילוג.

66 בית הדין

יבוטל. ירתיע חברים מעוטי יכולת לפנות לבית הדין גם כשהצדק עמם. בית הדין חייב להיות שוויוני ונגיש.

69 מועמדי המפלגה לתפקידים ממלכתיים וציבוריים – שרים

יימחק. סעיף חמור מאין כמותו המייתר את כל מוסדות המפלגה וחבריה, ומפקיד את הכוח למנוי שרים בידי היו"ר, אפילו בלא אישורו של המרכז/ועידה! במצב כזה שמים לצחוק את תוצאות הפריימריס – שהרי היו"ר יכול למנות אפילו את כל שריו מבחוץ, תוך התעלמות מרצון הבוחר, בלי שיהיו חברי מפלגה. הוא יכול למנות גם את אשתו וילדיו. הדבר גם מייתר לחלוטין את המרכז/ועידה, ומנתק כל קשר בין כישוריהם ומעמדם הציבורי של השרים ובין מינויים – יש רק קריטריון אחד: קרבה ליו"ר.

במקום סעיף זה ייכתב: "שרי המפלגה ייבחרו בידי המרכז/ועידה בבחירות אישיות וחשאיות. השרים ייבחרו מקרב חברי הרשימה בכנסת אשר נבחרו בפריימריס."

כמו כן: והיה ויטיל הנשיא על יו"ר המפלגה להיות זה שמרכיב את הממשלה – הוא יוכל להביא להכרעת המרכז מינויו של שר אחד מבחוץ על פי בחירתו.

77 רשימת המפלגה לכנסת וסיעתה בכנסת

יבוטל. מהטעמים שפורטו בסעיף 64 – בית הדין.

80 ביטול הפריימריס

יימחק לאלתר, למעט שני משפטים: "יו"ר המפלגה יהיה ראשון ברשימת המפלגה לכנסת", ו"יובטח ייצוג מינימלי של נשים כך שבעשירייה הראשונה תהיינה שתי נשים ובעשירייה השניה..." וגו'.

חזרה לבחירות ח"כים בידי גופים מצומצמים במקום בפריימריס פתוחים אינה מתקבלת על הדעת מהטעמים האלה:

 

 • היא אינה דמוקרטית

 • היא יוצרת יחסי תלות אינטנסיביים ולא בריאים בין הנבחרים לבין צירי המרכז/ועידה

 • היא פוגעת קשות במעמד המפלגה ואף במעמדו של הגוף המצומצם הבוחר בכך שהיא מדרדרת אותו לימי מרכז הליכוד

 • היא מנתקת את הזיקה בין מעמדו הציבורי של הנבחר לבין תוצאות הבחירות ומעודדת עסקנות לשמה

 

ובעיקר: היא סוגרת את שורות המפלגה, ואינה מאפשרת צירופם של חברים חדשים, אשר המנוע העיקרי להצטרפותם היא יכולת אמיתית להשפיע על רשימת הנבחרים. בכך הופכת המפלגה שמצבה קשה ממילא למחנה סגור שאין אליו כניסה, יש אך ורק יציאה, מצב שתוצאתו היעדר התחדשות וכיליון פוליטי וערכי.

יבוטלו גם חלופות 2, 3, ותבוטל גם ההצעה כי קביעת שיטת הבחירות תהיה במושב עתידי של הועידה – הצעה אשר אין לה שום סיבה למעט עוד נסיון לבטל את הפריימריס במידה שהנסיון לבטלם לא יצלח בסיבוב הזה. גם הצעה זאת מונעת, מכורח אי-הודאות שהיא יוצרת, צירופם של חברים חדשים למפלגה.

במקום הנ"ל ייכתב:

"רשימת מועמדי המפלגה לכנסת תיקבע בפריימריס פתוחים. על המועמד להיות כשיר להתמודדות על פי כל דין, נקי מכל הרשעה בדין שיש עמה קלון, וחבר מפלגה לפחות חצי שנה מיום הגשת המועמדות.

הגוף הבוחר יהיה כל חברי מפלגת העבודה אשר שילמו ברציפות מיסי חבר לפחות 14 חודשים לפני מועד הפריימריס שיקבע.

הפריימריס יתקיימו חצי שנה לפני מועד הבחירות לכנסת. היה ויוקדמו הבחירות – יתקיימו הפריימריס לא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד הבחירות החדש שיקבע.

תקנון הבחירות אשר יותאם לסעיף זה בחוקה ולסעיף בחירת היו"ר ייקבע בידי ועדת בחירות אשר חבריה יהיו נקיים מפניות ומקובלים על כלל החברים (יש ללבן את אופן בחירת הועדה כך שלכל חברי המפלגה יהיה בה אמון, וכשבראשה עומדת דמות שיפוטית מוכרת). התקנון ייקבע בתוך 3 חודשים מיום קבלת חוקה זאת, כדי לאפשר התארגנות של המתמודדים מבעוד מועד. הוא יובא לאישור הועידה אחרי שיופץ בין חבריה לפחות חודש ימים מראש, ובכל מקרה לא יסטה מן החוקה.

* אציין: לא נכנסתי לייצוג המחוזות אך כמובן שהדבר דורש התייחסות וליבון.

כיצד מונעים מצב שבו בישוב או במגזר מסויים יש יותר מתפקדים מאשר מצביעים לכנסת?

תופעה פסולה זאת, המעידה על התפקדות של מי שכלל אינם מצביעים למפלגה – אינה מאפיינת את הרוב המכריע של 60 אלף מתפקדי המפלגה. לכן בסופו של יום תופעות אלה מאזנות את עצמן ומנוטרלות ככל שמספר הבוחרים גדול יותר. אך גם כאשר היא תופעה שולית - יש למגרה. פגם זה בהליך בוודאי אינו סיבה לבטל את הדמוקרטיה, וצריך פשוט לתקנו.

לשם כך תיקבע נוסחא ולפיה:

לא יעלה מספר המתפקדים הנלקחים בחשבון בעת חישוב תוצאות הפריימריס על אחוז מסויים (שעליו יוחלט) ממספרם של כלל המצביעים למפלגת העבודה בישוב זה בבחירות האחרונות.

מוצע להפעיל את הנוסחא לפי ישובים, אולם אפשר גם להפעילה עפ"י שילוב של מגזרים ושל ישובים.

81 שריון שני מקומות ליו"ר בכל עשירייה

יבוטל. סעיף זה פוגעני במידה בלתי סבירה במתמודדים אשר העפילו במאמצים רבים למקום ריאלי ועלולים למצוא עצמם מודחים ממנו בידי היו"ר שלא באשמתם. מפלגת העבודה היא כעת מפלגה קטנה ואין בה מקום לשריונים מסוג זה, מה גם שבפועל לא יושם סעיף זה במערכות הבחירות האחרונות, ובצדק. בידי היו"ר שמורה הזכות לפעול ככל יכולתו ולהפעיל את השפעתו כדי לקדם את המועמדים המועדפים עליו בתוך ההתמודדות בפריימריס, ודי בכך.

82 המוסד לביקורת של המפלגה

יבוטל וייכתב מחדש.

לא יתכן שהמוסד לביקורת, חברי ועדת הביקורת, עובדי המוסד לביקורת, יו"ר הועדה, ומבקר הפנים של המפלגה – יהפכו במחי יד לאדם אחד אשר גם הוא מינוי של היו"ר.

אני מאזכרת כאן את אזהרתי מהפתיח למסמך זה, ומסעיף 33א-ב בדבר ריכוז כוח בלתי סביר, והיעדר מנגנון פיקוח אמיתי על התנהלות המפלגה, על נושאי תפקידים, ועל השימוש בכספי המפלגה ובנכסיה. מצב זה יוצר קרקע פוריה ביותר להיעדר מנהל תקין, היעדר שקיפות, ניגוד עניינים, העדפת מקורבים ואף, חלילה וחס, שחיתות.

הצעתי: ייוותרו על כנם סעיפים 45-55 בחוקה הקיימת ובכל מקום שבו נכתב "מזכ"ל המפלגה" יתווסף גם יו"ר המרכז/ועידה (שאינו יו"ר המפלגה כמובן). זאת עד אשר תגובש חלופה ראויה אשר תיבדק בידי גורמים משפטיים חיצוניים ובלתי תלויים ותובא לאישור המרכז/ועידה.

87 פעילות החוגים והתאים

ל "תקנוני פעולתם... יאושרו ע"י הלשכה, על פי הצעת מזכירות הלשכה" יתווסף: וכן על פי הצעת החוגים עצמם". יובהר כי שוב יש כאן השתלטות של היו"ר אפילו על החוגים הרעיוניים ועל תא חברות (!) שכן עפ"י טיוטה זאת (מה שצריך להשתנות כמובן) היו"ר הוא גם יו"ר הלשכה ויש לו שליטה מלאה על מינוי חברי מזכירותה. האם מישהו גמר אומר לחסל כל זיק של פעילות אידיאולוגית ערכית חופשית ויצירתית במפלגה?

97 במקרה של שוויון בהצבעה

יבוטל. כיוון שבטיוטה זו היו"ר מעמיד עצמו בראש כל המוסדות, הרי שהוא שומר לעצמו את האפשרות להכריע בכל מצב במקרה של תיקו. יש להקפיד על כך שבמוסדות הקטנים יהיה מספר לא זוגי של חברים, ובמוסדות הגדולים תתקיים הצבעה חוזרת במקרה כזה.

98 זימון מוסדות וכו'

יבוטל. האופציה להסתפק אך ורק בפרסום באתר המפלגה,או באחד מאתרי האינטרנט (מי אמר שהחברים נכנסים דווקא לאתר כזה ולא אחר ומי אמר שהם בכלל גולשים באינטרנט?), או באסמסים – גוררת היעדר זימון אמיתי של כלל החברים.

יאמר כי בכל מקרה יש חובה לפרסם קיומו של כל פורום מכל סוג שהוא ובכל הרכב - באתר המפלגה ובמקום בולט אשר ידוע כי הוא משמש לזימונים. זו חובה, אך היא אינה מייתרת הזמנות פורמאליות לכינוסים.

יש למנוע מצב של היעדר יידוע אשר חווינו לא פעם בעת האחרונה – כשועדת הצירופים, לשם דוגמא, התכנסה וקיבלה החלטות בלא שהרוב המכריע של חברי המפלגה לרבות הח"כים ידעו על עצם ההתכנסות.

99

סעיף קלוקל זהה מופיע כבר בסעיף 25א. יבוטל לאלתר. לא יתכן שיו"ר המפלגה יוכל לכנס כל פורום שהוא בכל התראה שתעלה על דעתו. על פי סעיף זה אין מניעה שיודיע כי ועידת המפלגה מתכנסת בעוד שעה, מצב בלתי סביר בעליל אשר אין בו כל צורך ענייני והוא נועד להפקיד עוד כוח לא תקין בידי היו"ר.

100

יבוטל לאלתר. מהסיבה שפורטה לעיל.

101

ישונה בהתאם לשנויים אחרים בחוקה ולפיהם נושאי תפקידים אלה לא ימונו ע"י היו"ר לבדו ולפיכך גם לא ימונה להם מחליף קבוע או זמני על דעתו בלבד.

104

יתווסף: או ממזכ"ל המפלגה

106א-ב הוראות מעבר

יבוטלו. החוקה בכל מקרה אינה יכולה לחול מרגע קבלתה משום שאינה מגובה בתקנונים המסדירים את עקרונותיה ומשאירה ואקום שאי אפשר לתפקד בו. במקום סעיפים אלה ייכתב: החוקה הקיימת תהיה תקפה עד לכינונם ולאישורם של תקנונים המסדירים את החוקה החדשה (ממש כשם שחוק אינו חל כל עוד לא נכתבו בעבורו תקנות מתאימות).

106ג הוראות מעבר בחירת אב בית דין והרכב בית דין

יבוטל. ראו הערותיי בסעיפים 42-66. בית הדין חייב להיות נקי מפניות וחסר תלות ביו"ר או בכל נושא תפקיד אחר ולקבל הכרעותיו באופן נקי ובלא ניגוד עניינים. אין הדבר עולה בקנה אחד עם מינויו של ההרכב בידי יו"ר המפלגה.

יתווסף לכלל החוקה

לכל הליכי הבחירות בועידה/מרכז, ובפרט לבחירות החשאיות, תמונה ועדה מפקחת בלתי תלויה אשר תהיה מקובלת על כל נושאי התפקידים המרכזיים ועל חברי הכנסת, אשר תפקח על טוהר ותקינות ההליך.

-----------------------------------------------------------

לעיון בעותק חוקת מפלגת העבודה הנוכחית (כולל הערות של דודו פדות), הצעת חוקה של איתן כבל והצעת החוקה של אהוד ברק - לחצו כאן.

"העבודה. מפלגה ציונית, סוציאל דמוקרטית, בית מוגדר וברור מאז 1968"
אפרת רייטן, טוויטר 11.7.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי