הערות על הצעת החוקה למפלגת העבודה 2009

Thank you for rating this article.
  1. לא הגיוני שיתקיימו שני מוסדות, וועידה ומרכז, נפרדים ובעלי סמכויות שונים, כאשר הרכבם זהה לחלוטין. אם מקיימים מוסד זהה נוהלי המוסד, דרכי עבודתו וסמכויותיו חייבים להיות זהים.

  1. מוסדות המפלגה הבאים ייבחרו שישה חודשים לפני הבחירות הכלליות, אם אלה תתקיימנה במועדן או בסמוך לבחירות הכלליות, (לפחות חודשיים לפני הבחירות הכלליות) מדובר בוועידת המפלגה, לשכת המפלגה, מזכירות המפלגה, יו"ר המפלגה.

  1. מיד לאחר הבחירות הכלליות ייבחרו המוסדות הבאים:

מזכ"ל המפלגה, ועדת החוקה, בית הדין של המפלגה, ועדת הביקורת, ועדות המפלגה.

  1. החוקה חייבת לקבוע קוורום לכינוס מוסדות המפלגה השונים.

הצעות לשינוי

חברות במפלגה

סעיף 6. תקנון החברות יובא לאישור בפני לשכת המפלגה.

סעיף 7. חבר מפלגה אחרת ימסור את הודעתו על וויתור חברותו במפלגה האחרת לועדת הארגון/חברות במפלגת העבודה. ועדת הארגון תדאג להעביר הודעתו למפלגה האחרת.

סעיף 9.ב.בספר הבוחרים ייכללו חברים שהתפקדו למפלגה לפחות 18 חודשים לפני מועד הבחירות הכלליות....

סעיף 9.ג מזכירות המפלגה רשאית להביא לאישור הלשכה קיצור התקופה לאדם שתרם...

סעיף 11.ב במקום מוסד מוסמך לרשום "בית הדין של המפלגה, על פי בקשת מזכירות המפלגה,מוסמך לפסוק על הוצאתו של חבר מהמפלגה. בית הדין יקבע את עמדתו לאחר שימוע של בעל העניין "...

סעיף 11.ג.מיותר. הסמכות לבקש הפסקת חברות בידי בית הדין לאחר דיון במזכירות.

סעיף 11.ד. לא ברור מהי הודעה ברבים. אם נוצר ספק בתמיכתו של חבר ברשימת המפלגה, יקבל התראה ממזכ"ל המפלגה ובהתאם לתשובתו/אי תשובתו יוגש הליך הפסקת חברות לבית הדין של המפלגה ע"י מזכ"ל המפלגה.

סעיף 12. מיותר – בית הדין מחליט על הפסקת חברות. ניתן לבקש דיון נוסף.

הוועידה

סעיף 15.ד. לא ברור על איזה אמנת יסוד מדובר. האם הוועידה יכולה לקבוע שהמפלגה תומכת ב"שתי גדות לירדן"? צריך לצרף לחוקה אצ אמנת היסוד שמתכוונים לשנות.

סעיף 17. הוועידה תיבחר שישה חודשים לפני הבחירות הכלליות לכנסת אם אלה מתקיימות במועדן או בסמוך לבחירות כלליות לפחות חודשיים לפני הבחירות.

סעיף 18.ב. ישובים גדולים הם בעלי סניפי משנה. לפי הצעה זו יו"ר סניפי המשנה בישובים גדולים לא יצורפו לוועידה כי אינם מייצגים רשויות מקומיות עצמאיות.. יש להוריד "המייצגים רשויות מקומיות עצמאיות"

סעיף 18.ג. עד 600 מצירי הוועידה ייבחרו ע"י וועדה...600 צירים אלה כוללים את הצירים הנמנים בסעיף 18.ב.

סעיף 19.א. הוועידה תתכנס אחת לשנה במועד קבוע מראש...

סעיף 19.ב. יו"ר המפלגה רשאי להמליץ ללשכה המפלגה כינוס וועידה שאינו מן המניין. החלטת הלשכה מחייבת.

סעיף 19.ה. ישיבות הוועידה ינוהלו ע"י יו"ר הוועידה שייבחר על פי המלצת יו"ר המפלגה בפני לשכת המפלגה.

מרכז המפלגה

אם המרכז זהה לוועידה צריך להעביר את סמכויות המרכז לוועידה. מוצע בזאת לבחור מרכז נפרד המורכב מ- 400 חברי וועידה שהסמכויות שלו יהיו כמפורט בהצעת החוקה למעט סעיפים ו' וז' שישארו בידי הוועידה.

סעיף 23. לא ברור מהם התחום הניתנים להאצלה ומהם התחומים שאינם ניתנים להאצלה. מחוץ לסעיפים א' עד ז' לא ברור אילו סמכויות יש למרכז.

סעיף 24. החלטות וועדות המפלגה יועלו לדיון בלשכת המפלגה לא יאוחר מ- 60 יום מיום קבלת ההחלטה באחת מוועדות המפלגה והעברתה לידי מזכ"ל המפלגה.

סעיף 25.א. המרכז, המורכב מ- 400 חברים, יכונס אחת לשלושה חודשים במועד קבוע מראש. יו"ר המפלגה רשאי להביא ללשכת המפלגה הצעה לכנס ישיבת מרכז שלא מן המניין. הודעה לחברי המרכז על ישיבה שלא מן המניין תימסר לחברי המרכז 4 ימים מראש לפחות.

סעיף 25.ד. ישיבות המרכז ינוהלו ע,י מזכ"ל המפלגה.

לשכת המפלגה

סעיף ב' וג' אם מאחדים את שני המוסדות משמע ישיבת וועידה היא ישיבת מרכז וישיבת מרכז היא ישיבת וועידה.

סעיף ז. ועדת החוקה תכין את תקנון הבחירות שיובא לדיון בלשכה ולאישור במרכז.

סעיף 27.א. הלשכה תכהן בחירות כלליות לבחירות כלליות. בחירת הלשכה תהיה צמודה לבחירת וועידת המפלגה בהתאם לתיקון המוצע בסעיף כללית-2 לעיל.

בחירות והרכב הלשכה

סעיף 27.ה. להוסיף" מזכירי מחוזות" ובסוף "והם כלולים ב- 120 החברים הנבחרים"

ישיבות הלשכה

סעיף 28.א. הלשכה תתכנס אחת לחודש במועד שייקבע מראש לישיבה מן המניין. יו"ר המפלגה יכול לזמן ישיבת לשכה שלא מן המניין בהתראה של 3 ימים מראש לפחות.

סעיף 28.ב יו"ר הלשכה הוא מזכ"ל המפלגה.

סעיף 29. וועדות הלשכה. מוצע שייבחרו "וועדות מפלגה" ולבטל וועדות מרכז וועדות לשכה. וועדות המפלגה ייבחרו ע"י המרכז.

סעיף 29.ג. להוסיף ,לא יאוחר מ- 60 יום מיום הגשת החלטות הוועדה למזכ"ל המפלגה".

סעיף 32 הרכב הלשכה להוסיף יו"ר הוועידה ויו"ר הסיעה בכנסת.

סעיף 32.ה. הלשכה רשאית לצרף 3 חברים למזכירות המפלגה, 2 על פי המלצת היו"ר ואחד על פי המלצת מזכ"ל המפלגה.

יו"ר המפלגה

סעיף 33. למחוק עומד "בראש והוועידה המרכז והלשכה "

סעיף 33.א. מזכירות המפלגה תאשר על פי המלצת יו"ר המפלגה מינוי של גזבר, יועץ משפטי ודובר המפלגה.

סעיף 33.ב. מזכירות המפלגה תקבע את מורשי החתימה ובאי הכוח מטעם המפלגה הרשימה והסיעה.

סעיף 33.ג. לבטל הסעיף. כל החלטה מחייבת דיון ושיקול דעת.

סעיף 36.ב. לא הגיוני. חבר המקבל יותר מ- 40% מהקולות ייבחר ליו"ר המפלגה. נבחרו שניים עם יותר מ- 40% מהקולות נבחר החבר עם מירב הקולות בין השניים.

סעיף 36.ג. מה זה ועדת בחירות? מי ממנה? מה הסמכויות?. לפי הניסוח הקיים וועדת הבחירות יכולה לפסול כל המועמדים למעט אחד. לשנות הניסוח:

"אם לתפקיד יו"ר המפלגה מתמודד חבר אחד בלבד, מועמדותו תובא לאישור בפני הוועידה".

מזכ"ל המפלגה

סעיף 38. מרכז המפלגה בוחר מזכ"ל המפלגה על פי הצעת יו"ר המפלגה, לאחר אישור המועמדות ע"י מזכירות המפלגה ולשכת המפלגה.

סעיף 39. מזכ"ל המפלגה יכהן מבחירות כלליות לבחירות כלליות. תקופת כהונתו תהיה מקבילה לתקופת כהונת יו"ר המפלגה.

סעיף 40. למחוק "וכן בתקופה של 12 חודשים לאחר סיום תפקידו".

ועדת החוקה

סעיף 42.א. וועדת החוקה תיבחר מבחירות כלליות לבחירות כלליות (ראה סעיף ככליות 2 לעיל).

סעיף 43. בית דין של המפלגה בעל סמכות לפרש את החוקה וסעיפיה (המחוקקים לא יכולים לשפוט את חוקיהם)

סעיף 44. לבטל. תוקף החוקה יהיה בהכרעת בית הדין של המפלגה.

בית הדין

סעיף 47. בית הדין ימונה לתקופה מקבילה לתקופת כהונת יו"ר המפלגה.

סעיף 50. לא ברור איך לבדוק את "כשירות לכהן בבית משפט מחוזי" אם המועמד לא כיהן או מכהן בבית משפט מחוזי.

למחוק "חברי בית הדין האחרים יהיו עו"ד"

סעיף 55 ערעור על החלטת בית הדין תובא לדיון בפני הועידה בלבד ולאחר שימוע של נשיא בית הדין בפני הלשכה והוועידה.

סעיף 56. "פניות בדבר הוצאת חברים" לשנות ולרשום פניית מזכירות המפלגה על פי בקשת מזכ"ל המפלגה

סעיף 57. פרשנות חוקתית של החוקה תהיה בידי בית הדין של המפלגה.

סעיף 61.ב דיון על הוצאת חבר מהמפלגה לאחר דיון במזכירות על פי פניית מזכ"ל המפלגה.

סעיף 61.ד. האם בית הדין יכול להדיח יו"ר מפלגה? מציע הניסוח הבא "בית הדין יכול להמליץ בפני המוסד הבוחר (וועידה / מרכז / לשכה / מזכירות), על הדחת חבר מתפקידו. החלטת ההדחה בידי המוסד הבוחר.

סעיף 61.ז'. למחוק הסעיף. זהו מחסום כללי לפנייה לערכאות בארגון וולונטארי.

סעיף 61.ח. לא במקום. מפלגה הוא גוף וולונטארי ואין מקום לדיונים פליליים או אזרחיים בארגונים וולונטאריים.

סעיף 61.ט. למחוק כליל.

סעיף 62 ניסוח לא מוצלח. לפי הכתוב בית הדין יכול להפסיק שליחותו של חבר כנסת. הסעיף תקף רק עבור תפקידים שהבוחרים לתפקיד הם חברי מפלגה בלבד. בכל מקרה אחר אין הסעיף רלוואנטי. הסעיף רלוואנטי במקרה של הפסקת חברות או השעיית חברות במפלגה בלבד.

סעיף 62.ג. במקום "החלטה בעלת חשיבות מיוחדת" לכתוב "החלטת סיעה".

סעיף 62.ה. סעיף פרובלמאטי בנושא בחירות לרשויות מקומיות. לנסח "אם הוא הצטרף לרשימה אחרת כאשר רשימה של מפלגת העבודה מתמודדת על קהל הבוחרים".

סעיף 63 בית הדין יפעיל את סמכותו על פי בקשת מזכירות הלשכה בלבד.

סעיף 65 סעיף לא מעשי. התפטר, לאחר פניית בית הדין, מרצונו הטוב, חבר מפלגה הממלא תפקיד ציבורי, ימונה תחתיו בסיכויים לא מבוטלים, חבר שאינו חבר מפלגה (לדוגמא רשימה לבחירות מקומיות משותפת עם מפלגות אחרות).

סעיף 66. מיותר. מפלגה הוא גוף וולונטארי.

סעיף 69 להוסיף "ויביא את הצעתו לאישור הוועידה.

סעיף 70. למחוק "ויאושר ע"י מרכז המפלגה". עניינים של כנסת באחריות חברינו בכנסת בלבד. יו"ר הכנסת נבחר ע"י כל הבית.

סעיף 77. להוסיף "וזאת בהתאם להחלטת בית הדין של המפלגה".

סעיף 78 מיותר. בכל מקרה הנדון מחייב החלטת בית הדין.

סעיף 80. להכרעה בפני הועדה לענייני מפלגה. וועדה זו לא מוזכרת כלל בחוקה. האם היא נעלמת לאחר אישור החוקה? האם זה אומר שהסעיף אינו ניתן לדיון בכל האופציות שלו בפני הוועידה?

סעיף 81. סעיף זה מוצדק בכך שיש צורך בתיקוני שוליים של בחירות כלליות. ההצעה היא שהוועידה, לאחר דיון והחלטה במזכירות ובלשכה, יבחרו מומלצי יו"ר המפלגה במקומות 10, 18, ו- 28.

סעיף 89. במקום רשאי מרכז המפלגה" לרשום ,רשאית מזכירות הלשכה"... ובסוף להוסיף "או על פי תקנון המפלגה.

סעיף 90.ג. התקבלה החלטה של בית הדין על הפסקת חברות, אין החבר תחת סמכותה של חוקה זו ולכן "חייב לפרוש מתפקידו" היא תקוות שווא לא מציאותית. מציע הניסוח "לא ייצג ולא ידבר בשם המפלגה אם לגביו..."

סעיף 91. במקום "יו"ר המפלגה" לרשום "מזכירות המפלגה"

סעיף 92 ועידת המפלגה על פי "החלטת בית הדין של המפלגה"

סעיף 93. הסעיף תקף רק לגבי תפקידים הנבחרים בלעדית ע"י חברי מפלגה. בכל מקרה אחר אלה תקוות שווא.

סעיף 99. מפורט בסעיפים אחרים ולכן מיותר.

סעיף 100. במקום "בסמכות יו"ר המפלגה" לרשום "בסמכות מזכירות המפלגה"

סעיף 101. סיים בעל תפקיד... ימשיך בתפקידו עד לבחירתו של מועמד אחר לתפקיד.

סעיף 102. מעורפל ולכן ניתן לפרשנות שרירותית. יש למחוק אותו או לנסחו בדיוק יתר.

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי