תקנון הבחירות לבחירת צירי הועידה התשיעית של העבודה 4.9.12

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לבחירת צירי הועידה התשיעית של מפלגת העבודה הישראלית ואשר יתקיימו בתאריך 4 לספטמבר 2012.

פרק א' : הוראות כלליות

1. מועד הבחירות והיום הקובע

הבחירות לוועידה התשיעית יתקיימו באזורי הבחירה השונים ביום שלישי, ה 4- לספטמבר 2012. היום הקובע הנו שישה חודשים לפני מועד הבחירות שקבעה הועידה. (להלן: היום הקובע)

2. שיטת הבחירות

הבחירות באזורי הבחירה לוועידה התשיעית של המפלגה יהיו כלליות, אישיות, ישירות, וחשאיות, הכל לפי האמור בתקנון זה.

3. הזכות לבחור ולהיבחר

חבר זכאי לבחור ולהיבחר (להלן: בעל זכות בחירה) במידה ועומד במצטבר בתנאי סעיפים 3.1-3.5 האמורים להלן: –

3.1 חברות בת-תוקף והכללת שם החבר בספר הבוחרים שיפורסם בהתאם לתקנון זה.

3.2 שילם דמי חבר עבור שנת 2012

3.3 במועד הבחירות שנקבע על ידי הוועידה מלאו לפחות 6 חודשים לחברותו של החבר.

3.4 במועד הבחירות שנקבע על ידי הוועידה חלפו לפחות שישה חודשים מאז שהחל לשלם ברציפות דמי חבר למפלגה.

3.5 עומד בדרישות החוקה.

3.6 חבר זכאי לבחור רק במסגרת אזור הבחירה של אזור מגוריו.

3.7 חבר זכאי להציג מועמדותו לבחירה בכל אזור בחירה, כפי שימצא לנכון.

פרק ב' : ועדת הבחירות המרכזית

4. ועדת הבחירות

4.1 . וועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות ויו"ר הועדה שיאושרו על ידי ועידת המפלגה על פי הצעה שתובא על-ידי מזכירות הלשכה.

4.2 . לא הציעה מזכירות הלשכה ממלא מקום, ועדת הבחירות המרכזית תבחר מבין חבריה מ"מ יו"ר לועדת הבחירות.

4.3 . יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא - המקום
הנבחר.

4.4 . ועדת הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות המרכזית תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע
את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

4.5 . ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה.

4.6 . ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.

4.7 . ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם מראש את מקום הקלפיות והיא אחראית לצייד את הקלפי בכל הנדרש.

4.8 . ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

4.9 . ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לשנות את מועד הבחירות באזור בחירה מסוים ולקיימן עד 5 ימי עבודה לפני ואחרי מועד הבחירות שנקבע.

4.10 . ועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות, בהתאם לשיקול דעתה, ועדות בחירות מקומיות, ולהסדיר כל הדרוש לבחירתן ועבודתן.

4.11 . וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי ספירת הקולות תעשה באופן ידני.

4.12 . ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרס ם מועדים ונהלים להגשת עררים, לדיון בהם ולמתן החלטה בערר והבאת ההחלטה לידיעת העורר והנוגעים בדבר,
בהתאם לתקנון זה. ועדת הבחירות המרכזית רשאית להסמיך ועדה או ועדות–משנה שלה לדון בעררים דרך כלל או בעררים מסוג מסוים או בערר מסוים. ערר
ידון בפני ועדת משנה בהרכב לא זוגי שלא יפחת מ-3 חברים ויכלול את היועץ המשפטי למפלגה או נציג מטעמו.

4.13 . במקרה שמספר המועמדים באזור בחירה נמוך או זהה למספר הצירים שהוקצה לאזור הבחירה – רשאית ועדת הבחירות לאשר את המועמדים כצירים בועידה התשיעית ולא לקיים בחירות באזור הבחירה.

5. פרסום תוצאות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות לוועידה ופרסומיה יחייבו את המפלגה.

6. הנפקת כרטיס ציר

ועדת הבחירות המרכזית תמציא לכל חבר שנבחר הודעה המאשרת שהוא נבחר כציר לועידה התשיעית.

פרק ג': חלוקת הייצוג בועידה

7. מספר הצירים בועידה

7.1 בועידה התשיעית יכהנו 1801 חברים.

1201 7.2 צירים ייבחרו באזורי בחירה (נספח הקצאת צירים יופץ לאחר פרסום ספר א').

8. צירוף צירים לועידה

8.1 הועידה תצרף אליה בסמכותה לפי סעיף 4 לחוקה כ- 200 צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה (בתוקף תפקידם) ואושרו ע"י ועדת הצירופים, ויכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם, כמפורט בנספח לתקנון זה.

8.2 הועידה תצרף אליה, בסמכותה עפ"י סעיף 4 לחוקה כ 400- נציגים מסקטורים שונים חברי מפלגה בעלי זכות בחירה על פי פנקס הבוחרים לצירי הועידה התשיעית כפי שיאושרו ע"י ועדת הצירופים וכמפורט בנספח לתקנון זה.

8.3 ועדת הצירופים לא תהא כפופה לועדת הבחירות המרכזית, תבחר על ידי מזכירות הלשכה ותהיה עצמאית בהחלטותיה.

9. קביעת המודדים לציר

9.1 אזור בחירה - אזור בחירה הוא סניף או סניף משנה או אזור אחר שהוגדר ע"י ועדת הבחירות המרכזית.

9.2 ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים הנבחרים בכל אזור בחירה ע ל פ י שני מדדים לציר בהתאם לשיטת השקלול הבאה (להלן: "שיטת השקלול"):

60% 9.2.1 מהצירים שייבחרו, יוקצו על בסיס החישוב הבא:

9.2.1.1 חלוקת סך כל הקולות שקיבלה העבודה בבחירות לכנסת ה –18 בכל אזורי הבחירה, ב – 60% מסך הצירים לחלוקה. להלן: קביעת המודד לציר.

9.2.1.2 חלוקת סך כל הקולות שקיבלה העבודה בבחירות לכנסת ה –18 באזור בחירה מסוים, במודד לציר כאמור לעיל בסעיף .9.2.1.1

40% 9.2.2 מהצירים שייבחרו, יוקצו על בסיס החישוב הבא: 9.2.2.1 חלוקת סך כל בעלי זכות הבחירה לוועידה התשיעית בכל אזורי הבחירה, ב – 40% מסך הצירים לחלוקה. להלן: קביעת המודד לציר.

9.2.2.2 חלוקת סך כל בעלי זכות הבחירה לוועידה התשיעית באזור בחירה מסוים, במודד לציר כאמור לעיל בסעיף 9.2.2.1

9.3 מכסת הצירים של כל אזור בחירה תהיה תוצאת החיבור של מספר הצירים המגיע לאזור הבחירה לפי כל אחד מהמודדים. במחוז הקיבוצים ובמחוז המושבים תחושב הקצאת הצירים הכוללת באמצעות חיבור מצרפי של המודדים האמורים לעיל בכל המחוז. ההקצאה הפנימית באזורי הבחירה במחוזות אלו תחושב על פי המודדים של כל איזור בחירה.

10. חלוקת צירים

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים שייבחרו בכל אזור בחירה, על פי ההנחיות הבאות:

10.1 הבסיס לקביעת מכסת הצירים לאזורי הבחירה הוא שיטת השקלול כמפורט בסעיף 9 לעיל.

10.2 עלתה מכסת הצירים על 0.6 המודד לציר ולא הגיעה למודד שלם – יתווסף ציר אחד נוסף.

10.3 סניף עירוני שיהיו בו פחות מ 25- חברי מפלגה לא יהיה זכאי לייצוג ולא יובא בחישוב חלוקת הצירים.

10.4 העודפים שיישארו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יועברו אל ועדת הצירופים.

10.5 על אף האמור לעיל בסעיפים 10.1-10.4 - הבסיס לקביעת מכסת הצירים למחוזות העירוניים שיש להם סניפי משנה הוא המחוז כולו, לפי שיטת השקלול בהתאם לסעיף 9 לעיל. ועדת הבחירות המרכזית תקבע את ההקצאה הפנימית בתוך המחוז לסניפי המשנה על פי המודדים של כל סניף משנה.

11. הודעה על מכסת הצירים

ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מכסות הצירים, שנקבעו בתקנון לאזורי הבחירה באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המפלגה.

פרק ד': פנקס הבוחרים

12. מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים לכל אזור בחירה על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין ובו ייכללו הזכאים לבחור באזור הבחירה, המתגוררים בתחומי אזור הבחירה, וזאת עד ליום 2 ליולי 2012 (להלן: "ספר הבוחרים הראשוני").

13. ספר הבוחרים הראשוני יוצג לעיון בבית מרכז המפלגה ויפורסם באתר האינטרנט של מפלגת העבודה. כל חבר מפלגה יוכל לבדוק את זכאותו.

14. הגשת ערר בעניין פנקס הבוחרים

14.1 חבר ששמו לא נכלל בספר הבוחרים הראשוני רשאי להגיש ערר בכתב בצירוף אסמכתאות להתפקדותו ותשלום דמי חבר בתקופה הקובעת כקבוע בחוקה. הערר יוגש עד ולא יאוחר מ 72- שעות ממועד פרסום ספר הבוחרים הראשוני באופן אישי ע"י החבר ובחתימתו, מינהל מפקד וחברות יעבירו לועדת הבחירות בצירוף תגובתו, תוך זמן סביר.

14.2 חבר יהיה רשאי להגיש לועדת הבחירות המרכזית ערר על הכללת שמו בפנקס הבוחרים באזור בחירה מסוים או אחר.

14.3 ביטל חבר או מתפקד את הוראת התשלום שלו לאחר שאושר פנקס-הבוחרים, יגרע שמו מפנקס-הבוחרים ע"י מינהל החברות.

14.4 ערר בשל ליקוי טכני ייבדק ע"י מינהל החברות תוך זמן סביר.

14.5 על החלטת ועדת הבחירות המרכזית בנושא ספר הבוחרים ניתן יהיה לערער בפני המוסד לבירור עתירות. הערר יוגש עד ולא יאוחר מ 72- שעות ממועד מתן ההחלטה באופן אישי ע"י החבר וחתימתו. המוסד לבירור עתירות ידון ויחליט בעררים אלה בתוך זמן סביר. החלטות המוסד לבירור עתירות בעררים על אי הכללה בספר הבוחרים תהיינה סופיות ולא תהיה עליהן ערכאת ערעור.

14.6 מינהל החברות יכין ויפרסם את פנקס הבוחרים הסופי בהתאם להחלטות בעררים.

פרק ה': רשימת המועמדים

15. אזור הבחירה של המועמד חבר הזכאי להיבחר רשאי להיות מועמד באזור בחירה אחד בלבד, על פי בחירתו.

16. הגשת מועמדות

16.1 המועמדות תוגש לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מיום 25 ליולי 2012 בשעה 16:00 . חבר זכאי להיכלל ברשימת המועמדים באזור בחירה, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות (ניתן למלא באתר האינטרנט של המפלגה) ושילם 50 ₪ למי ששילם גם אגרה למועצת סניף), באמצעות ) ₪ אגרת בחירות בסך 100 כרטיס אשראי אישי של המועמד או שיק אישי של המועמד, ובתנאי שוועדת הבחירות אישרה את מועמדותו.

16.2 תשלום אגרת הבחירות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון החברות.

16.3 תשלום האגרה ( 100 ₪) מחייב גם את אלה שיצורפו בתוקף תפקידם או כמצורפים על פי סעיף 8.2 לתקנון זה. ללא תשלום האגרה לא יכללו ברשימת צירי הועידה.

17. הבטחת הייצוג המינימאלי

ועדת הבחירות המרכזית תבטיח את שיעור הייצוג המינימאלי בבחירות בהתאם לכללים המפורטים בנוהל המצורף כנספח לתקנון זה שמותקן בזאת לפי סעיף 210 לחוקה.

פרק ו': ערעורים

18. על כל החלטה של ועדת הבחירות המרכזית ניתן לערער בפני המוסד לבירור עתירות. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

19. עררים, כאמור לעיל, יוגשו לא יאוחר מ 72- שעות מרגע מתן ההחלטה נשוא הערעור. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

פרק ז': הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

20 . כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני בית הדין העליון של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:

20.1 מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

20.2 משמיד או מעלים ביודעין מסמך כאמור בסעיף 20.1

20.3 נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.

20.4 מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

20.5 מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר, ביודעו שאינו זכאי לכך.

20.6 מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

20.7 מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת לועידה.

20.8 מציג את מועמדותו ביותר מאשר אזור בחירה אחד.

20.9 בהיותו יו"ר או חבר של ועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם - כנגד חתימה - לועדת הבחירות המרכזית.

21 . אין בהוראות סעיף זה כדי לצמצם את סמכויות בית הדין העליון של המפלגה או כדי לפגוע בסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסד לבירור עתירות.

22 . מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית. כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977

פרק ח': שונות

23 . הנספחים המצורפים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

24 . האמור בתקנון ובנספחיו בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך.

25 . חילופי צירים

25.1 מועמד שנבחר כציר לועידה יכול להתפטר בכל עת ע"י הגשת מכתב התפטרות למינהל מפקד וחברות.

25.2 התפנה מקומו של ציר ועידה מסיבה כל-שהיא, יתועד הדבר ע"י מינהל מפקד וחברות . מינהל מפקד וחברות יחליף בספר צירי הועידה את שם הציר עם המועמד הבא אחריו, לפי מספר הקולות, באזור הבחירה שלו. עקרונות הבטחת הייצוג לא יחולו על חילופי צירים לפי סעיף זה.

25.3 צירים שצורפו מתוקף תפקידם יכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם. עם החלפתם באחר, יובא שם המחליף לאישור לשכת המפלגה. לאחר אישור הלשכה – יצורפו לספר צירי הועידה. התפטר ציר שצורף מתוקף תפקידו, לא ימונה תחתיו ציר אחר (למעט מחליפו בתפקיד כאמור ברישא).

25.4 רשימת הצירים שנבחרו תוקלד במחשב המפלגה ותנוהל ע"י מינהל החברות.

25.5 עותק מספר הצירים יועבר למשמרתו של יו"ר המוסד לבירור עתירות.

נספח א': תקנון עבודת וועדת הקלפי וספירת הקולות

1 ועדות הקלפי

1.1 וועדת הבחירות המרכזית תמנה את ועדות הקלפי, ותהיה רשאית למנות משקיפים מטעמה, כפי שתמצא לנכון.

1.2 וועדת הקלפי תימנה שלושה עד חמישה אנשים ובלבד שבעת הספירה תמנה הועדה 2 חברים לפחות על פי הנחיות וועדת הבחירות המרכזית.

1.3 וועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות גם ממלאי-מקום לחברי וועדת הקלפי.

1.4 לא יופיעו כל חברי וועדת הקלפי רבע שעה לאחר המועד שנקבע לפתיחת הקלפי, יהיו חברי וועדת הקלפי הנוכחים רשאים להתחיל בניהול ההצבעה, ובלבד שלא יפחת מספרם משני חברים. וועדת הבחירות המרכזית תוציא נוהל למקרה שבו הופיע חבר אחד בלבד של וועדת הקלפי.

1.5 יו"ר וועדת הקלפי ייקבע את סדרי העבודה וחלוקת התפקידים בין חברי הועדה. נעדר יו"ר וועדת הקלפי- יבחרו חברי וועדת הקלפי הנוכחים – מ"מ יו"ר מביניהם.

1.6 החלטות וועדת הקלפי כפופות להנחיות וועדת הבחירות המרכזית.

2 מהלך ההצבעה

2.1 וועדת הבחירות המרכזית תסדיר את נהלי ההצבעה בקלפיות.

2.2 על גבי פתק ההצבעה תודפס רשימת המועמדים. הבוחר רשאי לסמן לא יותר מ- 70% ולא פחות מ 50% מממספר החברים בגוף הנבחר. על גבי הפתק יודפס המספר המרבי והמינימאלי של המועמדים שהבוחר רשאי להצביע עבורם.

2.3 מאחורי הפרגוד יימצא רק חבר אחד, למעט בוחר סומא או נכה שאינו יכול להצביע בעצמו אשר יורשה להיכנס מאחורי הפרגוד עם מלווה. מלווה לא יורשה ללוות יותר מ 2- מצביעים.

2.4 הועדה תקבע נוהל מיוחד להסדרת הצבעתם של אנשים עם מוגבלויות באתרים שאינם נגישים.

2.5 בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יוכנסו לחדר הקלפי כל הבוחרים שהגיעו לאתר ההצבעה אך טרם הספיקו להצביע ותיסגר הדלת החיצונית. ימשיכו להצביע רק הבוחרים שנכנסו לחדר הקלפי לפני השעה היעודה לסיום ההצבעה.

3 ספירת המעטפות

3.1 עזב אחרון המצביעים את חדר הקלפי, תוודא וועדת הקלפי שלא נשארו בחדר אלא חברי וועדת הקלפי והמשקיף מטעם וועדת הבחירות המרכזית, אם נמצא מקום. נשאר במקום רק חבר אחד של וועדת הקלפי- ימתין עד שוועדת הבחירות המרכזית תמנה חברים נוספים לוועדת הקלפי.

3.2 וועדת הקלפי תפנה את שולחנה מכל נייר וחפץ מיותרים.

3.3 לפני פתיחת הקלפי תקבע וועדת הקלפי, לפי ספר הבוחרים, מה מספר הבוחרים שהצביעו בקלפי ותציין זאת בפרוטוקול הקלפי.

3.4 לאחר שסוכם מספר הבוחרים בקלפי, תפתח וועדת הקלפי את הקלפי ותספור את המעטפות שבתוכה.

3.5 נמצא שאין התאמה בין מספר המצביעים (עפ"י ספר הבוחרים) לבין מספר המעטפות- תחזור ותבדוק וועדת הקלפי הן את רשימת הבוחרים והן את המעטפות כדי לגלות את סיבת הטעות או ההפרש.

3.6 לא הצליחה וועדת הקלפי לעמוד על סיבת ההפרש במספרים, תרשום בפרוטוקול שהיא מביאה בחשבון הקולות רק את מספר המעטפות שנמצאו למעשה בקלפי, אם ההפרש אינו עולה על 1%

3.7 עלה ההפרש על -1% ירשם על כך בפרוטוקול מפורט וייארז כל החומר בתוך הקלפי, לרבות ספר הבוחרים וכל הרשימות של חברי וועדת הקלפי והכל ישלח במישרין לוועדת הבחירות המרכזית להכרעה.

3.8 לאחר סיום הספירה, יוכנסו כל מעטפות ההצבעה למעטפה מאובטחת ומקודדת. מספר המעטפה ייכתב על גבי הפרוטוקול ואשר עותק ממנו יועבר לכל חברי וועדת הקלפי.

3.9 המעטפה המאובטחת תוכנס לתוך הקלפי, אשר תיחתם באזיקון מקודד ואשר מספרו יירשם אף הוא על גבי הפרוטוקול.

4 העברת חומר ההצבעה

4.1 לאחר החתימה של הפרוטוקול, ידאג יו"ר וועדת הקלפי או ממלא מקומו, או חברי וועדת הקלפי, להכניס את כל החומר, כולל עותק אחד מהפרוטוקול ונספחיו, ספרי הבוחרים וכן המעטפה המאובטחת עם מעטפות ההצבעה (סגורות ומלאות) לתוך הקלפי, שתיסגר בלי אפשרות לפתחה ותיחתם. שניים מחברי וועדת הקלפי יעבירו את הקלפי מיד לאחר חתימת הפרוטוקול לנציגי וועדת הבחירות המרכזית, וכן את העותק השני של פרוטוקול וועדת הקלפי ונספחיו.

4.2 אין להעביר קלפי ממקומה ביום הבחירות, אלא לאחר שנחתם הפרוטוקול, כמבואר לעיל. באם וועדת הבחירות המרכזית תחליט לערוך את הספירה באתר הקלפי - הוצאת הקלפי ממקומה כדי לספור את הקולות במקום אחר, תפסול את הבחירות באותה קלפי.

5 ספירת הקולות

5.1 וועדת הבחירות המרכזית תקבע אתר מרכזי לספירת הקולות באמצעות אמצעים אופטיים ממוחשבים ותקבע נהלים להעברת הקלפיות בצורה מאובטחת לאתר.

5.2 וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי ספירת הקולות תעשה, באופן ידני, במקרה זה יוצאו הנחיות מפורטות ע"י וועדת הבחירות המרכזית לגבי סדרי פתיחת המעטפות וספירת הקולות.

5.3 וועדת הבחירות המרכזית תרשום בפניה את שעת הגעת כל קלפי אליה, מיד עם קבלת הפרוטוקול של וועדת הקלפי.

6 פתיחת המעטפות

6.1 באתר המרכזי, לאחר שהשולחן יפונה מכל חומר כתוב ומודפס, יפתחו המעטפות ויוציאו מהן פתקי ההצבעה.

6.2 מעטפות שיימצאו ללא חתימות חברי וועדת הקלפי – ייפסלו.

6.3 בתום פתיחת המעטפות, יאספו ויצררו יחד כל המעטפות שנמצאו ריקות.

6.4 נמצאו במעטפה שניים או יותר פתקי הצבעה, בין שהם שווים ובין שהם שונים, יהיה הקול פסול. במקרה זה יש להחזיר למעטפה את כל פתקי ההצבעה שהיו בה ולציין על גביה – "פסול".

7 בדיקת פתקי ההצבעה

7.1 בתום הוצאת פתקי ההצבעה מהמעטפות ופסילת המעטפות הפסולות, ייבדקו פתקי ההצבעה.

7.2 במקרים הבאים, תורה ועדת הבחירות המרכזית על פסילת פתק ההצבעה:

7.2.1 נתגלה במעטפה פתק הצבעה העשוי לזהות את המצביע או פתק מסומן.

7.2.2 נתגלה במעטפה פתק הצבעה שלא סופק על-ידי ועדת הבחירות המרכזית (למשל, פתק הצבעה מצולם).

7.2.3 נתגלה במעטפה פתק הצבעה בו סימן הבוחר יותר או פחות מועמדים מהמותר.

7.3 וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע הוראות נוספות בדבר פסילת הקולות.

7.4 ינוהל פרוטוקול מיוחד לקולות פסולים.

8 סיכום תוצאות ההצבעה

8.1 וועדת הבחירות המרכזית תסכם את מספר הקולות שקיבלו כל מועמד ומועמדת בכל הקלפיות.

8.2 בתום ספירת הקולות ושקלול הבטחת הייצוג, יירשמו שמות הנבחרים לפי מספר הקולות, כאשר המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר יעמוד ראשון ברשימה , אחרי ולפי סדר יורד של הקולות – שאר המועמדים ובכללם המועמדים שנבחרו מכוח עקרונות הבטחת הייצוג.

8.3 וועדת הבחירות תמתח קו מתחת לשמו של המועמד שמספרו הסידורי בסדר רשימת הנבחרים הוא כמספר הנציגים שהוקצו לסניף. אלה ששמותיהם מופיעים מעל הקו, יוכרזו כנציגים שנבחרו.

8.4 קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה ורק אחד מהם יכול להיבחר – תפיל וועדת הבחירות גורל ביניהם והדבר יצוין בפרוטוקול.

8.5 חברי וועדת הבחירות המרכזית שנכחו בספירה, יחתמו על שני עותקים של הפרוטוקול.

נספח ב': נוהל הבטחת ייצוג מינימלי

נוהל זה מותקן מתוקף סעיף 210 לחוקת המפלגה. הבטחת הייצוג המינימלי לחברות, לצעירים (עד גיל 35 (כולל)) ולגמלאים (מגיל 62 לנשים ומגיל 67 לגברים) תתבצע באופן המפורט:

1. בכל רשימת מועמדים תצוין עובדת היות המועמד/ת, אישה, צעיר/ה, או גמלאי/ת בסוגריים ליד שמו/ה. אין חובה לציין עובדה זו, אך יובטח שיעור הייצוג המתחייב.

2. לפחות 40% מהנבחרים תהינה נשים. הנשים שתבחרנה תהיינה הנשים שקיבלו את מירב הקולות מבין הנשים המתמודדות. לפחות 20% מהנבחרים יהיו צעירים. הצעירים שיבחרו יהיו הצעירים שקיבלו את מירב הקולות מבין הצעירים המתמודדים. לפחות 15% מהנבחרים יהיו גמלאים. הגמלאים שיבחרו יהיו הגמלאים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין הגמלאים המתמודדים. נציגי מגזרים אלה, בין אם הם נכללים בין הנבחרים הראשונים ובין אם מיקומם לאחריהם, יועדפו ודינם יהיה כנבחרים ביחד עם המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין כל המועמדים עד להשלמתם למספר הנדרש. למען הסר ספק כל צעירה או גמלאית שנבחרה תובא במניין 40% החברות.

3. בכל אזור בחירה בו ייבחרו עד 2 נציגים (כולל) – לא תחול הבטחת הייצוג.

4. בכל אזור בחירה בו ייבחרו לפחות 3 נציגים הבטחת הייצוג תתייחס לגבי חברות בלבד.

5. בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות 5 נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על צעירים.

6. בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות 7 נציגים הבטחת היצוג תחול גם על גמלאים.

7. סה"כ הבטחת הייצוג של החברות, גימלאים והצעירים יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שקלול (כלומר לכל היותר ייבחרו 65% שלא היו נבחרים אלמלא הבטחת הייצוג).

8. יובהר, כי הבטחת הייצוג, בהתאם לכללים הנ"ל, תעוגל כלפי מטה, למספר שלם.

9. סדר הבטחת המימוש יהיה כך, שבכל מקום תמומש הבטחת הייצוג החסרה ביותר באופן יחסי ובלבד שהבטחת הייצוג הכוללת לא תעלה על האמור בכלל בסעיף 7. במידה והבטחות הייצוג תהיינה חסרות באותה מידה באופן יחסי – הסדר יהיה: נשים, צעירים, גמלאים.

בעת שקלול תוצאות הבחירות, תסודר רשימת המועמדים על פי מספר הקולות שקיבלו המועמדים בזה אחר זה. אולם בכל מיקום ברשימה , יובטח הייצוג, באמצעות הקפצות, בכפוף לכללים האמורים לעיל.

נספח ג': לוח זמנים לבחירת מועצות הסניפים, צירי הועידה ומזכירי הסניפים

תקנון הבחירות לועידה התשיעית של מפלגת העבודה 

נספח ד' – צירופים

ועדת הצירופים תמליץ בפני הועידה לצרף אליה בסמכותה לפי סעיף 4 לחוקה וסעיף 8.1 לתקנון זה, כ 200- צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה ואושרו ע"י ועדת הצירופים כמפורט להלן:

1. יו"ר המפלגה.

2. מזכ"ל המפלגה.

3. חברי סיעת העבודה בכנסת.

4. יו"ר ועדת חוקה ויו"ר המוסד לבירור עתירות

5. ראשי רשויות שהינם חברי מפלגה.

6. יו"ר ההסתדרות, חברי הנהגת ההסתדרות, יו"ר בינ"ה, יו"ר מרחבים, יו"ר נעמ"ת, יו"ר מרחבי נעמ"ת, חברות הנהלת נעמ"ת וראשי איגודים מקצועייםשהינם חברי מפלגה.

7. מזכירי סניפים ומחוזות ומזכירי סניפי משנה שנבחרו בבחירות אלו ובתנאי שביום הקובע לפחות 150 חברים בסניף, במחוז או בסניף המשנה בהתאמה.

8. חברי הנהלת ההסתדרות הציונית, יו"ר הקק"ל ויו"ר קרן היסוד, ראש הסוכנות היהודית, יו"ר ומזכיר תנועת העבודה הציונית שהינם חברי מפלגה.

9. יו"רים ארציים של: ותיקי התנועה, תא החברות, משמרת צעירה.

10 . יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית ויו"ר אגודות הסטודנטים במוסדות המאושרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, חברי מפלגה.

11 . יו"ר המשמרת הצעירה בסניפים, שנבחרו ע"י חברי המשמרת בישוב, ובתנאי שיש יותר מ- 25 חברי משמרת בסניף האמור וכן בתנאי שביום הקובע לפחות 150 חברים בסניף.

ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור מבין האנשים הבאים שהינם חברי מפלגה בעלי זכות לבחור ולהיבחר, כ 400- נציגים מסקטורים שונים המפורטים להלן ולהמליץ בפני הועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה עפ"י סעיף 4 לחוקה וסעיף 8.2 לתקנון.

1. ראשי ארגוני עולים ארצי.

2. שרים וח"כים לשעבר.

3. יו"ר הסתדרות הגמלאים.

4. יו"ר/סיו"ר מועצות דתיות.

5. נציגי חוגים רעיוניים ארציים שאושרו בלשכת המפלגה בתנאי שרשומים במחשב המפלגה לפחות 100 מחברי החוג שהם חברי מפלגה ביום הקובע.

6. אנשי משק – כלכלה חברה ואקדמיה.

7. חברי המוסדות השיפוטיים של המפלגה:- חברי ועדת החוקה, בית הדין העליון, חברי המוסד לבירור עתירות.

8. נציגים משכונות, ערי פיתוח, ומגזר חברתי.

9. נציגי המגזר העסקי חברי העבודה.

10 . פעילים מרכזיים , ועובדי מפלגה בכירים.

11 . אישי ציבור בולטים במגזר הערבי

12 . אנשי רוח

13 . נושאי תפקידים בכירים בעבר

14 . בכירים לשעבר במערכת הביטחון.

15 . יושבי ראש ומזכירים כלליים של המפלגה בעבר.

16 . נציגי מקומות עבודה גדולים ואיגודים מקצועיים, בתנאי שביום הקובע רשומים 150 חברים במקום העבודה כחברי מפלגה, כולל גמלאים.

17 . נציגי הסטודנטים- 30 פעילי תאי הסטודנטים ואגף הסטודנטים של המשמרת הצעירה שייבחרו על ידי לשכת המשמרת ע"פ המלצת יו"ר המשמרת.

 

התקנון המקורי והרשמי, פורסם באתר מפלגת העבודה הישראלית.

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן"
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי