תקנון הבחירות הפנימיות למועצות הסניפים והמחוזות ולתפקידי מזכירי הסניפים והמחוזות

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות הפנימיות למועצות הסניפים והמחוזות ולמזכירי הסניפים והמחוזות של מפלגת העבודה ואשר יערכו בתאריך 4 לספטמבר 2012.

.1 הגדרות/הוראות כלליות

.1.1 הבחירות

הבחירות למועצות הסניפים של מפלגת העבודה הישראלית יערכו בהתאם לרשימת הסניפים והמחוזות (להלן "הבחירות" ו"הסניפים" לפי העניין).

.1.2 מועצה / אזור בחירה

מועצה: מועצה מחוזית או מועצת סניף או מועצת סניף משנה.

אזור בחירה: סניף או סניף משנה או אזור אחר שהוגדר ע"י ועדת הבחירות המרכזית.

.1.3 מועד הבחירות ויום קובע

הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות יתקיימו ביום שלישי, ה 4- לספטמבר 2012

היום הקובע הנו שישה חודשים לפני מועד הבחירות שקבעה הועידה. (להלן: היום הקובע)

.1.4 שיטת הבחירות

הבחירות למועצות הסניפים תהיינה כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות.

.2 הזכות לבחור ולהיבחר

.2.1 2.1.5 – חבר זכאי לבחור ולהיבחר במידה ועומד במצטבר בתנאי סעיפים 2.1.1 האמורים להלן:

.2.1.1 חברות בת-תוקף והכללת שם החבר בספר הבוחרים שיפורסם בהתאם לתקנון זה.

.2.1.2 שילם דמי חבר עבור שנת 2012

.2.1.3 במועד הבחירות שנקבע על ידי הוועידה מלאו לפחות 6 חודשים לחברותו של החבר.

.2.1.4 במועד הבחירות שנקבע על ידי הוועידה חלפו לפחות שישה חודשים מאז שהחל לשלם ברציפות דמי חבר למפלגה.

.2.1.5 עומד בדרישות החוקה.

.2.1.6 חבר זכאי לבחור רק במסגרת אזור הבחירה של אזור מגוריו.

.2.1.7 חבר זכאי להציג מועמדותו לבחירה בכל סניף, כפי שימצא לנכון.

.2.2 הוראה כללית

הנספחים לתקנון זה, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון.

.3 ספר הבוחרים

.3.1 מינהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים לכל סניף וסניף משנה על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין ובו יכללו הזכאים לבחור בסניף, המתגוררים בתחומי הסניף (להלן "ספר הבוחרים הראשוני").

.3.2 ספר הבוחרים הראשוני יוצג לעיון בבית מרכז המפלגה ויפורסם באתר האינטרנט של העבודה. כל חבר מפלגה יוכל לבדוק את זכאותו.

.4 ערר על אי הכללה בספר הבוחרים

4.1 . חבר ששמו לא נכלל בספר הבוחרים הראשוני רשאי להגיש ערר בכתב בצירוף אסמכתאות להתפקדותו ותשלום דמי חבר בתקופה הקובעת כקבוע בחוקה. הערר יוגש עד ולא יאוחר מ 72- שעות ממועד פרסום ספר הבוחרים הראשוני, באופן אישי ע"י החבר ובחתימתו. מינהל מפקד וחברות יעבירו לועדת הבחירות המרכזית בצירוף תגובתו, תוך זמן סביר.

4.2 . חבר יהיה רשאי להגיש לועדת הבחירות המרכזית ערר על הכללת שמו בפנקס הבוחרים באזור בחירה מסוים או אחר.

4.3 . ביטל חבר או מתפקד את הוראת התשלום שלו לאחר שאושר פנקס-הבוחרים, יגרע שמו מפנקס-הבוחרים ע"י מינהל החברות.

4.4 . ערר בשל ליקוי טכני ייבדק ע"י מינהל החברות תוך זמן סביר.

4.5 . ועדת הבחירות המרכזית תדון ותחליט בעררים שהוגשו באופן האמור לעיל תוך זמן סביר.

4.6 . על החלטת ועדת הבחירות המרכזית בנושא ספר הבוחרים ניתן יהיה לערער בפני המוסד לבירור עתירות. הערר יוגש עד ולא יאוחר מ 72- שעות ממועד מתן ההחלטה באופן אישי ע"י החבר וחתימתו. המוסד לבירור עתירות ידון ויחליט בעררים אלה בתוך זמן סביר. החלטות המוסד לבירור עתירות בעררים על אי הכללה בספר הבוחרים תהיינה סופיות ולא תהיה עליהן ערכאת ערעור.

4.7 . ועדת הבחירות המרכזית תהיה רשאית לקבוע ולפרסם מועדים ונהלים להגשת עררים, לדיון בהם ולמתן החלטה בערר והבאת ההחלטה לידיעת העורר והנוגעים בדבר, בהתאם לתקנון זה. ועדת הבחירות המרכזית רשאית להסמיך ועדה או ועדות משנה שלה לדון בעררים דרך כלל או בעררים מסוג מסוים, או בערר מסוים. ערר ידון בפני ועדת משנה בהרכב לא זוגי שלא יפחת מ- 3 חברים ויכלול את היועץ המשפטי למפלגה או מי מטעמו.

4.8 . מינהל מפקד וחברות יפיק ספרי בוחרים סופיים לאחר קבלת החלטות המוסד לבירור עתירות (להלן: "ספר בוחרים סופי").

.5 וועדת הבחירות המרכזית

5.1 . וועדת הבחירות המרכזית לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות ויו"ר הועדה שיאושרו על ידי ועידת המפלגה על פי הצעה שתובא על-ידי מזכירות הלשכה.

5.2 . לא הציעה מזכירות הלשכה ממלא מקום, ועדת הבחירות המרכזית תבחר מבין חבריה מ"מ יו"ר לועדת הבחירות.

5.3 . יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחראי להזמין לישיבות בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא - המקום הנבחר.

5.4 . ועדת הבחירות המרכזית אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות המרכזית תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

5.5 . ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה כולל הוראות השעה.

5.6 . ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.

5.7 . ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם מראש את מקום הקלפיות והיא אחראית לצייד את הקלפי בכל הנדרש.

5.8 . ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.

5.9 . ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לשנות את מועד הבחירות באזור בחירה מסוים ולקיימן עד 5 ימי עבודה לפני ואחרי מועד הבחירות שנקבע.

5.10 . ועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות, בהתאם לשיקול דעתה, ועדות בחירות מקומיות, ולהסדיר כל הדרוש לבחירתן ועבודתן.

5.11 . וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי ספירת הקולות תעשה, באופן ידני.

5.12 . ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם מועדים ונהלים להגשת עררים, לדיון בהם ולמתן החלטה בערר והבאת ההחלטה לידיעת העורר והנוגעים בדבר, בהתאם לתקנון זה. ועדת הבחירות המרכזית רשאית להסמיך ועדה או ועדות – משנה שלה לדון בעררים דרך כלל או בעררים מסוג מסוים או בערר מסוים. ערר ידון בפני ועדת משנה בהרכב לא זוגי שלא יפחת מ - 3 חברים ויכלול את היועץ המשפטי למפלגה או נציג מטעמו.

5.13 . במקרה שמספר המועמדים בסניף או בסניף משנה נמוך או זהה למספר החברים שהוקצו למועצת הסניף או למועצת סניף המשנה בהתאמה – רשאית ועדת הבחירות לאשר את המועמדים כחברים במועצת הסניף או במועצת סניף המשנה ולא לקיים בחירות.

.6 מועצות המחוזות

6.1 . בסניף ללא סניפי משנה יבחרו חברי מועצת הסניף ע"י כלל החברים בסניף המופיעים בספר הבוחרים.

6.2 . במחוזות הבאים שבהם יש סניפי משנה: ת"א, חיפה, ירושלים, המחוז הערבי והמחוז הדרוזי - מועצת המחוז תורכב מכל חברי מועצת סניפי המשנה, וכן מחברים המצורפים למועצה מתוקף תפקידם.

6.3 . בסניף משנה יבחרו חברי מועצת סניף המשנה ע"י כלל החברים בסניף המשנה המופיעים בספר הבוחרים.

6.4 . במחוז הקיבוצים ובמחוז המושבים לא יתקיימו בחירות למועצות. המועצות יורכבו מכלל החברים שיבחרו לוועידה.

6.5 . בסניף שיהיו בו פחות מ 25- חברי מפלגה, לא יתקיימו בחירות. למען הסר ספק, סעיף זה לא יחול על סניפי משנה.

.7 הגשת מועמדות

7.1 . חבר הזכאי להיבחר, רשאי להציג מועמדותו במועצה אחת בלבד.

7.2 . המועמדות תוגש לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מיום רביעי, ה 25- ליולי 2012 בשעה 16:00 , ותעשה על גבי טופס הגשת מועמדות שיוכן על ידה , או בטופס מקוון באתר האינטרנט של המפלגה.

7.3 . על כל מתמודד לשלם 50 ש"ח, כאגרת בחירות. האגרה תיגבה באמצעות כרטיס אשראי אישי של המועמד או המחאה אישית של המועמד. תשלום האגרה מהווה תנאי לאישור המועמדות. אופן התשלום של אגרת המועמדות במחוז הקיבוצים הינו על פי האמור בתקנון מפקד וחברות.

7.4 . חבר זכאי להיכלל ברשימת המועמדים אם הגיש מועמדותו בכתב לוועדת הבחירות המרכזית, וועדת הבחירות המרכזית, אישרה את מועמדותו, ואם עמד בתנאי סעיף 2 לעיל.

.8 גודל מועצות הסניפים והמחוזות

8.1 . מספר חברי מועצת הסניף/המחוז (למעט סניפי המשנה) יהיה אחד חלקי חמש עשרה ממספר בעלי זכות הבחירה בבחירות אלו הרשומים בסניף/המחוז. על אף האמור בסעיף זה, גודל המועצה לא יפחת מ- 7

8.2 . ועדת הבחירות תקבע את מספר החברים הנבחרים בכל מועצת סניף משנה, בהתאם לגודלו של כל סניף משנה, כאשר הבסיס לקביעת המספר הוא גודל מועצת המחוז כולה.

8.3 . "גודל סניף משנה" ישוקלל על-פי שני המדדים הבאים:

8.3.1 . מספר בוחרי מפלגת העבודה בבחירות לכנסת ה 18- – אשר סניף המשנה משרת – 60% מהמדד.

8.3.2 . מספר החברים בסניף המשנה בעלי זכות בחירה בבחירות אלו – 40% מהמדד.

8.4 . השקלול יעשה בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנון הבחירות לוועידה התשיעית, בשינויים המחייבים.

.9 הבטחת ייצוג

9.1 . וועדת הבחירות המרכזית תבטיח את שיעור הייצוג המינימלי בבחירות למועצת הסניפים וסניפי המשנה, בהתאם לכללים המפורטים בנוהל המצורף כנספח לתקנון זה, שמותקן בזאת מתוקף סעיף 210 לחוקה.

.10 חברי מועצת הסניף/מחוז מתוקף תפקידם

יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, חברי מפלגת העבודה שהם: שרים מכהנים, חברי כנסת מכהנים, ראשי רשויות מקומיות, יו"ר בית נבחרי ההסתדרות, יו"ר מרחבים בהסתדרות ונעמ"ת, חברי ההנהגה הארצית של ההסתדרות וההנהלה הארצית של נעמ"ת, יו"ר תא
החברות הארצי, יו"ר ותיקי התנועה הארצי, יו"ר המשמרת הצעירה הארצי, חברי מועצת העיר/מועצה ובתנאי שהם תושבי היישוב, יכהנו בתוקף תפקידם במועצת הסניף/מחוז (בנוסף למועצה הנבחרת).

.11 תוצאות הבחירות

11.1 . וועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות במועד שייקבע על ידה. ההודעה תפרט את שמות הנציגים שנבחרו בכל אזור בחירה.

11.2 . כל חבר שהיה זכאי לבחור ולהיבחר רשאי לערער בפני וועדת הבחירות המרכזית על תוצאות הבחירות באזור הבחירה שלו.

11.3 . הערעור יוגש לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מ- 72 שעות לאחר פרסום תוצאות הבחירות, וידון בפני הרכב שיקבע במיוחד לצור ך כ ך ע"י וועדת הבחירות המרכזית.

.12 עררים על החלטות וועדת הבחירות

12.1 . על כל החלטה של ועדת הבחירות המרכזית ניתן לערער בפני המוסד לבירור עתירות. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

12.2 . עררים, כאמור לעיל, יוגשו לא יאוחר מ 72- שעות מרגע מתן ההחלטה נשוא הערעור. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

.13 הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת

13.1 . כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו בפני המוסד לבירור עתירות של המפלגה, על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי הולמת:

12.1.1 מתקן או משנה, ללא סמכות, ספר בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.

12.1.2 משמיד או מעלים ביודעין מסמך, כאמור בסעיף 12.1.1

12.1.3 נותן או מקבל שוחד בקשר של הבחירות.

12.1.4 מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.

12.1.5 מטעה את וועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר, ביודעו שאינו זכאי לכך.

12.1.6 מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

12.1.7 מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת.

12.1.8 מציג את מועמדותו ביותר מאשר אזור בחירה אחד.

12.1.9 בהיותו יו"ר או חבר של וועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם – כנגד חתימה – לוועדת הבחירות המרכזית.

13.2 . אין בהוראות סעיף זה כדי לצמצם את סמכויות המוסד לבירור עתירות של המפלגה או כדי לפגוע בסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסד לבירור עתירות.

13.3 . מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

.14 שונות

14.1 . האמור בתקנון ובנספחיו בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך.

נספח א': תקנון עבודת וועדת הקלפי וספירת הקולות

.1 ועדות הקלפי

.1.1 וועדת הבחירות המרכזית תמנה את ועדו ת הקלפי, ותהיה רשאית למנות משקיפים מטעמה, כפי שתמצא לנכון.

.1.2 וועדת הקלפי תמנה שלושה עד חמישה אנשים ובלבד שבעת ספירת הקולות תמנה הועדה 2 חברים לפחות על פי הנחיות וועדת הבחירות המרכזית.

.1.3 וועדת הבחירות המרכזית רשאית למנות גם ממלאי-מקום לחברי וועדת הקלפי.

.1.4 לא יופיעו כל חברי וועדת הקלפי רבע שעה לאחר המועד שנקבע לפתיחת הקלפי, יהיו חברי וועדת הקלפי הנוכחים רשאים להתחיל בניהול ההצבעה, ובלבד שלא יפחת מספרם משני חברים. וועדת הבחירות המרכזית תוציא נוהל למקרה שבו הופיע חבר אחד בלבד של וועדת הקלפי.

.1.5 יו"ר וועדת הקלפי ייקבע את סדרי העבודה וחלוקת התפקידים בין חברי הועדה. נעדר יו"ר וועדת הקלפי - יבחרו חברי וועדת הקלפי הנוכחים – מ"מ יו"ר מביניהם.

.1.6 החלטות וועדת הקלפי כפופות להנחיות וועדת הבחירות המרכזית.

.2 מהלך ההצבעה

.2.1 וועדת הבחירות המרכזית תסדיר את נהלי ההצבעה בקלפיות.

.2.2 על גבי פתק ההצבעה תודפס רשימת המועמדים. הבוחר רשאי לסמן לא יותר מ- 70% ולא פחות מ 50% מממספר החברים בגוף הנבחר. על גבי הפתק יודפס המספר המרבי והמינימלי של המועמדים שהבוחר רשאי להצביע עבורם. מספרים לא שלמים יעוגלו כלפי מטה.

.2.3 מאחורי הפרגוד יימצא רק חבר אחד, למעט בוחר סומא או נכה שאינו יכול להצביע בעצמו אשר יורשה להיכנס מאחורי הפרגוד עם מלווה. מלווה לא יורשה ללוות יותר מ 2- מצביעים.

.2.4 הועדה תקבע נוהל מיוחד להסדרת הצבעתם של אנשים עם מוגבלויות באתרים שאינם נגישים.

.2.5 בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יוכנסו לחדר הקלפי כל הבוחרים שהגיעו לאתר ההצבעה אך טרם הספיקו להצביע ותיסגר הדלת החיצונית. ימשיכו להצביע רק הבוחרים שנכנסו לחדר הקלפי לפני השעה היעודה לסיום ההצבעה.

.3 ספירת המעטפות

.3.1 עזב אחרון המצביעים את חדר הקלפי, תוודא וועדת הקלפי שלא נשארו בחדר אלא חברי וועדת הקלפי והמשקיף מטעם וועדת הבחירות המרכזית, אם נמצא מקום. נשאר במקום רק חבר אחד של וועדת הקלפי - ימתין עד שוועדת הבחירות המרכזית תמנה חברים נוספים לוועדת הקלפי.

.3.2 וועדת הקלפי תפנה את שולחנה מכל נייר וחפץ מיותרים.

.3.3 לפני פתיחת הקלפי תקבע וועדת הקלפי, לפי ספר הבוחרים, מה מספר הבוחרים שהצביעו בקלפי ותציין זאת בפרוטוקול הקלפי.

.3.4 לאחר שסוכם מספר הבוחרים בקלפי, תפתח וועדת הקלפי את הקלפי ותספור את המעטפות שבתוכה.

.3.5 נמצא שאין התאמה בין מספר המצביעים (עפ"י ספר הבוחרים) לבין מספר המעטפות - תחזור ותבדוק וועדת הקלפי הן את רשימת הבוחרים והן את המעטפות כדי לגלות את סיבת הטעות או ההפרש.

.3.6 לא הצליחה וועדת הקלפי לעמוד על סיבת ההפרש במספרים, תרשום בפרוטוקול שהיא מביאה בחשבון הקולות רק את מספר המעטפות שנמצאו למעשה בקלפי, אם ההפרש אינו עולה על 1%

.3.7 עלה ההפרש על -1% ירשם על כך בפרוטוקול מפורט וייארז כל החומר בתוך הקלפי, לרבות ספר הבוחרים וכל הרשימות של חברי וועדת הקלפי והכל ישלח במישרין לוועדת הבחירות המרכזית להכרעה.

.3.8 לאחר סיום הספירה, יוכנסו כל מעטפות ההצבעה למעטפה מאובטחת ומקודדת. מספר המעטפה ייכתב על גבי הפרוטוקול ואשר עותק ממנו יועבר לכל חברי וועדת הקלפי.

.3.9 המעטפה המאובטחת תוכנס לתוך הקלפי, אשר תיחתם באזיקון מקודד ואשר מספרו יירשם אף הוא על גבי הפרוטוקול.

.4 העברת חומר ההצבעה

4.1. לאחר החתימה של הפרוטוקול, ידאג יו"ר וועדת הקלפי או ממלא מקומו, או חברי וועדת הקלפי, להכניס את כל החומר, כולל עותק אחד מהפרוטוקול ונספחיו, ספרי הבוחרים וכן המעטפה המאובטחת עם מעטפות ההצבעה (סגורות ומלאות) לתוך הקלפי, שתיסגר בלי אפשרות לפתחה ותיחתם. שניים מחברי וועדת הקלפי יעבירו את הקלפי מיד לאחר חתימת הפרוטוקול לנציגי וועדת הבחירות המרכזית, וכן את העותק השני של פרוטוקול וועדת הקלפי ונספחיו.

4.2. אין להעביר קלפי ממקומה ביום הבחירות, אלא לאחר שנחתם הפרוטוקול, כמבואר לעיל. באם וועדת הבחירות תחליט לערוך את הספירה באתר הקלפי - הוצאת הקלפי ממקומה כדי לספור את הקולות במקום אחר, תפסול את הבחירות באותה קלפי.

.5 ספירת הקולות

.5.1 וועדת הבחירות המרכזית תקבע אתר מרכזי לספירת הקולות באמצעות אמצעים אופטיים ממוחשבים ותקבע נהלים להעברת הקלפיות בצורה מאובטחת לאתר.

.5.2 וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי ספירת הקולות תעשה, באופן ידני, במקרה זה יוצאו הנחיות מפורטות ע"י וועדת הבחירות המרכזית לגבי סדרי פתיחת המעטפות וספירת הקולות.

.5.3 וועדת הבחירות המרכזית תרשום בפניה את שעת הגעת כל קלפי אליה, מיד עם קבלת הפרוטוקול של וועדת הקלפי.

.6 פתיחת המעטפות

6.1. באתר המרכזי, לאחר שהשולחן יפונה מכל חומר כתוב ומודפס, יפתחו המעטפות ויוציאו מהן פתקי ההצבעה.

6.2. מעטפות שיימצאו ללא חתימות חברי וועדת הקלפי – ייפסלו.

6.3 . בתום פתיחת המעטפות, יאספו ויצררו יחד כל המעטפות שנמצאו ריקות.

6.4 . נמצאו במעטפה שניים או יותר פתקי הצבעה, בין שהם שווים ובין שהם שונים, יהיה הקול פסול. במקרה זה יש להחזיר למעטפה את כל פתקי ההצבעה שהיו בה ולציין על גביה – "פסול".

.7 בדיקת פתקי ההצבעה

.7.1 בתום הוצאת פתקי ההצבעה מהמעטפות ופסילת המעטפות הפסולות, ייבדקו פתקי ההצבעה.

.7.2 במקרים הבאים, תורה ועדת הבחירות המרכזית על פסילת פתק ההצבעה:

.7.2.1 נתגלה במעטפה פתק הצבעה העשוי לזהות את המצביע.

.7.2.2 נתגלה במעטפה פתק הצבעה שלא סופק על-ידי ועדת הבחירות המרכזית (למשל, פתק הצבעה מצולם).

.7.2.3 נתגלה במעטפה פתק הצבעה בו סימן הבוחר יותר או פחות מועמדים מהמותר.

.7.3 וועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע הוראות נוספות בדבר פסילת הקולות.

.7.4 ינוהל פרוטוקול מיוחד לקולות פסולים.

.8 סיכום תוצאות ההצבעה

.8.1 וועדת הבחירות המרכזית תסכם את מספר הקולות שקיבלו כל מועמד ומועמדת בכל הקלפיות.

.8.2 בתום ספירת הקולות ושקלול הבטחת הייצוג, יירשמו שמות הנבחרים לפי מספר הקולות, כאשר המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר יעמוד ראשון ברשימה, אחריו לפי סדר יורד של הקולות – שאר המועמדים ובכללם המועמדים שנבחרו מכוח עקרונות הבטחת הייצוג.

.8.3 וועדת הבחירות תמתח קו מתחת לשמו של המועמד שמספרו הסידורי בסדר רשימת הנבחרים הוא כמספר הנציגים שהוקצו לסניף. אלה ששמותיהם מופיעים מעל הקו, יוכרזו כנציגים שנבחרו.

.8.4 קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה ורק אחד מהם יכול להיבחר – תפיל וועדת הבחירות גורל ביניהם והדבר יצוין בפרוטוקול.

.8.5 חברי וועדת הבחירות המרכזית שנכחו בספירה, יחתמו על שני עותקים של הפרוטוקול.

נספח ב' לתקנון: נוהל הבטחת ייצוג מינימלי

נוהל זה מותקן מתוקף סעיף 210 לחוקת המפלגה.

הבטחת הייצוג המינימאלי לחברות, לצעירים (עד גיל 35 (כולל)) ולגמלאים (מגיל 62 לנשים ומגיל 67 לגברים) תתבצע באופן המפורט:

1. בכל רשימת מועמדים תצוין עובדת היות המועמד/ת, אישה, צעיר/ה, או גמלאי/ת בסוגריים ליד שמו/ה. אין חובה לציי ן עובד ה זו , אך יובטח שיעור הייצוג המתחייב.

2. בנבחרים של כל מועצה, לפחות 40% מהנבחרים תהינה נשים. הנשים שתבחרנה תהיינה הנשים שקיבלו את מירב הקולות מבין הנשים המתמודדות. לפחות 20% מהנבחרים יהיו צעירים. הצעירים שיבחרו יהיו הצעירים שקיבלו את מירב הקולות מבין הצעירים המתמודדים. לפחות 15% מהנבחרים יהיו גמלאים. הגמלאים שיבחרו יהיו הגמלאים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין הגמלאים המתמודדים. נציגי מגזרים אלה, בין אם הם נכללים בין הנבחרים הראשונים ובין אם מיקומם לאחריהם, יועדפו ודינם יהיה כנבחרים ביחד עם המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין כל המועמדים עד להשלמתם למספר הנדרש. למען הסר ספק כל צעירה או גמלאית שנבחרה תובא במנין 40% החברות.

3. בכל אזור בו ייבחרו עד 2 נציגים כולל – לא תחול הבטחת הייצוג.

4. בכל אזור בחירה בו ייבחרו לפחות 3 נציגים הבטחת הייצוג תתייחס לגבי חברות בלבד.

5. בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות 5 נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על צעירים.

6. בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות 7 נציגים הבטחת היצוג תחול גם על גמלאים.

7. סה"כ הבטחת הייצוג של החברות, גימלאים והצעירים יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שקלול (כלומר לכל היותר ייבחרו 65% שלא היו נבחרים אלמלא הבטחת הייצוג).

8. יובהר, כי הבטחת הייצוג, בהתאם לכללים הנ"ל, תעוגל כלפי מטה, למספר שלם.

9. סדר מימוש הבטחת הייצוג יהיה כך, שבכל מקום תמומש הבטחת הייצוג החסרה ביותר באופן יחסי, ובלבד שהבטחת הייצוג הכוללת לא תעלה על האמור בכלל בסעיף 7. במידה והבטחות הייצוג תהיינה חסרות באותה מידה – הסדר יהיה: נשים, צעירים, גמלאים.

10 . בעת שקלול תוצאות הבחירות, תסודר רשימת המועמדים על פי מספר הקולות שקיבלו המועמדים בזה אחר זה. אולם בכל מיקום ברשימה, יובטח הייצוג, באמצעות הקפצות, בכפוף לכללים האמורים לעיל.

11 . חברים המכהנים במועצות מתוקף תפקידם, לא יובאו במניין הבטחת הייצוג.

נספח ג': תקנון לבחירת מזכיר הסניף/מחוז

מועד הבחירות

.1 ועדת הבחירות המרכזית תקבע בנפרד מועדים לקיום בחירות אלו , לא יאוחר מ 45-ימים ממועד בחירת מועצת הסניף.

הגוף הבוחר

.2 לתפקיד מזכיר מחוז – חברי מועצת המחוז.

.3 לתפקיד מזכיר סניף – חברי מועצת הסניף.

.4 לתפקיד מזכיר סניף משנה – חברי מועצת סניף המשנה.

מועמדות

.5 רשאי להגיש מועמדותו כל מי שנבחר למועצת מחוז/סניף.

שיטת הבחירות

.6 הבחירות יהיו אישיות וחשאיות, לכל מועמד יודפס פתק הצבעה נפרד, יש לנהל פרוטוקול בחירות וכל סדרי הבחירות על פי הנחיות שיועברו אל הסניפים ע"י וועדת הבחירות המרכזית. במידה וישנו מועמד אחד בלבד וועדת הבחירות המרכזית תכריז עליו כנבחר,
מועצת המחוז/סניף הנבחרת תאשרר החלטת הועדה.

וועדת בחירות

7. וועדת הבחירות המרכזית תהיה גם וועדת הבחירות לבחירות אלה.

הגשת מועמדות

8. הגשת מועמדות תעשה עד המועד שתקבע וועדת הבחירות המרכזית, באמצעות הגשת טופס שיוכן ע"י וועדת הבחירות ויפורסם בנפרד.

מזכיר המזכירים

9. ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להתקין נהלים לבחירת מזכיר המזכירים ע"י מזכירי הסניפים והמחוזות.

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קודמת לכל"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי